Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Formulář v Accessu je databázový objekt, který můžete použít k vytvoření uživatelského rozhraní databázové aplikace. „Vázaný“ formulář je formulář, který je přímo připojený ke zdroji dat, jako je tabulka nebo dotaz, a dá se použít k zadávání, úpravě nebo zobrazení dat tohoto zdroje dat. Alternativně můžete vytvořit „nevázaný“ formulář, který není přímo propojený se zdrojem dat, ale přesto obsahuje příkazová tlačítka, popisky nebo jiné ovládací prvky, které potřebujete k ovládaní aplikace.

Tento článek se primárně zaměřuje na vázané formuláře. Pomocí vázaných formulářů můžete ovládat přístup k datům, například určit, která pole nebo řádky dat se zobrazují. Někteří uživatelé například potřebují vidět jen několik polí v tabulce, která obsahuje spoustu polí. Když takovým uživatelům dáte formulář, který obsahuje jenom tato pole, usnadníte jim používání databáze. Přidáním příkazových tlačítek a jiných funkcí na formulář můžete také automatizovat často prováděné akce.

Vázané formuláře si můžete představit jako okna, přes která uživatelé prohlížejí a používají vaši databázi. Efektivní formulář zrychluje používání databáze, protože uživatelé nemusejí hledat to, co potřebují. Vizuálně atraktivní formulář zpříjemňuje a zefektivňuje práci s databází a pomáhá také zamezit zadání nesprávných dat.

Poznámka: V tomto článku se předpokládá, že už jste vytvořili nějakou tabulku (nebo dotaz založený na jedné nebo více tabulkách) a že chcete sestavit formulář pro zobrazení nebo manipulaci s daty.

V tomto článku

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Formulář

Nástrojem Formulář vytvoříte formulář jediným kliknutím myší. Při použití tohoto nástroje se na formulář umístí všechna pole z podkladového zdroje dat. Nový formulář můžete začít hned používat, případně ho v zobrazení rozložení nebo návrhovém zobrazení můžete lépe přizpůsobit svým potřebám.

Vytvoření nového formuláře pomocí nástroje Formulář

 1. V navigačním podokně klikněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři.

 2. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Formuláře na Formulář.

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. V zobrazení rozložení lze provádět změny návrhu formuláře při zobrazených datech. Můžete například podle potřeby přizpůsobit velikost textových polí datům.

Pokud Access najde jednu tabulku, která má relaci 1:N s tabulkou nebo dotazem, které jste použili k vytvoření formuláře, přidá do formuláře datový list, který je založený na související tabulce nebo dotazu. Když například vytvoříte jednoduchý formulář, který je založený na tabulce Zaměstnanci, přičemž mezi tabulkou Zaměstnanci a tabulkou Objednávky je definovaná relace 1:N, zobrazí se v datovém listu všechny záznamy v tabulce Objednávky, které souvisejí s aktuálním záznamem zaměstnance. Pokud se rozhodnete, že datový list nepotřebujete, můžete ho z formuláře odstranit. Jestliže existuje více tabulek s relací 1:N vůči tabulce použité k vytvoření formuláře, Access do formuláře žádné datové listy nepřidá.

Vytvoření rozděleného formuláře pomocí nástroje Rozdělený formulář

Rozdělený formulář nabízí dvě zobrazení dat najednou – formulářové zobrazení a zobrazení Datový list.

Rozdělený formulář se liší od kombinace formuláře/podformuláře v tom, že tato dvě zobrazení jsou připojená ke stejnému zdroji dat a trvale se navzájem synchronizují. Při výběru pole v jedné části formuláře se vybere stejné pole v druhé části formuláře. Data můžete přidat, upravit nebo odstranit v obou částech (pokud je zdroj záznamů aktualizovatelný a formulář není nakonfigurovaný tak, aby těmto akcím bránil).

Práce s rozdělenými formuláři nabízí výhody obou druhů formulářů v jednom formuláři. V části formuláře s datovým listem můžete například rychle vyhledat nějaký záznam a v části s formulářem ho zobrazit nebo upravit.

Rozdělený formulář vytvoříte nástrojem Rozdělený formulář takto:

 1. V navigačním podokně klikněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři. Tabulku nebo dotaz můžete také otevřít v zobrazení Datový list.

 2. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Formuláře na Další formuláře a pak na Rozdělený formulář.

Aplikace Access vytvoří formulář a zobrazí jej v zobrazení rozložení. V zobrazení rozložení lze provádět změny návrhu formuláře při zobrazených datech. Podle potřeby můžete třeba upravit velikost textových polí tak, aby se do nich vešla data. Další informace o zobrazeních formuláře najdete v oddílu Rozdíl mezi zobrazením rozložení a návrhovým zobrazením.

Vytvoření formuláře zobrazujícího několik záznamů pomocí nástroje Více položek

Když formulář vytvoříte pomocí nástroje Formulář, zobrazí se ve formuláři, který Access vytvoří, vždy jeden záznam. Pokud chcete formulář, který zobrazuje několik záznamů, a dá se přizpůsobit více než datový list, můžete použít nástroj Více položek.

 1. V navigačním podokně klikněte na tabulku nebo dotaz s daty, která chcete zobrazit ve formuláři.

 2. Na kartě Vytvoření ve skupině Formuláře klikněte na Další formuláře a pak na Více položek.

Access vytvoří formulář a otevře ho v zobrazení rozložení. V tomto zobrazení můžete upravit návrh formuláře, zatímco se v něm zobrazují data.

Formulář, který Access vytvoří při použití nástroje Více položek, připomíná datový list. Data jsou uspořádaná v řádcích a sloupcích, takže najednou vidíte několik záznamů. Formulář Více položek ale nabízí více možností přizpůsobení než datový list. Umožňuje například přidat grafické prvky, tlačítka a jiné ovládací prvky. Další informace o přizpůsobení formuláře najdete v oddílech Doladění formuláře v zobrazení rozložení a Doladění formuláře v návrhovém zobrazení.

Vytvoření formuláře pomocí Průvodce formulářem

Pokud si chcete vybrat, která pole se zobrazí na formuláři, můžete místo dříve zmíněných nástrojů pro sestavení formuláře použít Průvodce formulářem. Pokud jste předem určili relace mezi tabulkami a dotazy, můžete také definovat způsob seskupení a řazení dat a použít pole z více tabulek nebo dotazů.

 1. Na kartě Vytvořit klikněte ve skupině Formuláře na Průvodce formulářem.

 2. Postupujte podle pokynů na stránkách Průvodce formulářem.

  Poznámka: Pokud chcete do formuláře zahrnout pole z více tabulek a dotazů, po výběru polí z první tabulky nebo dotazu na první stránce Průvodce formulářem neklikejte na tlačítko Další nebo Dokončit. Místo toho zopakujte výběr tabulky nebo dotazu a klikněte na všechna další pole, která chcete zahrnout do formuláře. Pak pokračujte kliknutím na Další nebo Dokončit.

 3. Na poslední stránce průvodce klikněte na Dokončit.

Vytvoření formuláře pomocí nástroje Prázdný formulář

Pokud průvodce nebo nástroj pro sestavení formuláře nesplňuje vaše potřeby, můžete k sestavení formuláře použít nástroj Prázdný formulář. Pokud do formuláře plánujete zahrnout jenom několik polí, může se jednat o velmi rychlý způsob sestavení formuláře.

 1. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Formuláře na Prázdný formulář.

  Access otevře prázdný formulář v zobrazení rozložení a zobrazí podokno Seznam polí.

 2. V podokně Seznam polí klikněte na znaménko plus (+) vedle tabulky nebo tabulek obsahujících pole, která chcete zobrazit ve formuláři.

 3. Pole přidáte tak, že na ně dvakrát kliknete nebo ho přetáhnete do formuláře.

  • Po přidání prvního pole můžete přidat několik polí najednou tak, že podržíte klávesu CTRL, kliknete na několik polí a pak je společně přetáhnete do formuláře.

  • Pořadí tabulek v podokně Seznam polí se může měnit v závislosti na tom, která část formuláře je aktuálně vybraná. Pokud pole, které chcete přidat do formuláře, není vidět, zkuste vybrat jinou část formuláře a pak se pokuste toto pole přidat znovu.

 4. Pokud chcete do formuláře přidat logo, název nebo datum a čas, použijte nástroje ve skupině Záhlaví nebo zápatí na kartě Návrh.

 5. Pomocí nástrojů ve skupině Ovládací prvky na kartě Návrh můžete do formuláře přidat širokou škálu ovládacích prvků.

  Ještě větší výběr ovládacích prvků zobrazíte přepnutím do návrhového zobrazení, když na formulář kliknete pravým tlačítkem a pak kliknete na Návrhové zobrazení.

Rozdíl mezi zobrazením rozložení a návrhovým zobrazením

Zobrazení rozložení    Toto zobrazení je nejnázornější pro úpravy formuláře a dá se použít pro prakticky všechny změny, které potřebujete ve formuláři v Accessu udělat.

V zobrazení rozložení je formulář vlastně spuštěný. Díky tomu vidíte data tak, jak budou vypadat, když budete formulář používat. V tomto zobrazení ale můžete změnit také návrh formuláře. Protože při úpravách formuláře vidíte data, je toto zobrazení velmi užitečné k nastavení velikosti ovládacích prvků nebo provedení skoro všech ostatních úloh, které ovlivňují vzhled a použitelnost formuláře.

Když narazíte na něco, co v zobrazení rozložení nejde udělat, můžete přepnout do návrhového zobrazení. V určitých situacích zobrazí Access zprávu, že před provedením konkrétní změny musíte přepnout do návrhového zobrazení.

Návrhové zobrazení    Toto zobrazení nabízí podrobnější pohled na strukturu formuláře. Vidíte v něm oddíly formuláře Záhlaví, Podrobnosti a Zápatí. Při zobrazení v návrhovém zobrazení není formulář spuštěný. Proto při provádění změn návrhu nevidíte podkladová data. Určité úlohy se ale v návrhovém zobrazení provádějí snadněji než v zobrazení rozložení: Můžete:

 • Přidat na formulář širší škálu ovládacích prvků, například rámečky vázaných objektů, konce stránek a grafy.

 • Upravit zdrojový kód ovládacího prvku textového pole v samotných textových polích bez použití seznamu vlastností.

 • Změnit velikost oddílů formuláře, například oddílu Záhlaví formuláře nebo Podrobnosti.

 • Změnit určité vlastnosti formuláře, které se nedají změnit v zobrazení rozložení.

Doladění formuláře v zobrazení rozložení

Po vytvoření formuláře snadno doladíte jeho návrh v zobrazení rozložení. Když jako vodítko použijete skutečná formulářová data, můžete přeuspořádat ovládací prvky a upravit jejich velikost. Na formulář můžete umístit nové ovládací prvky a pak nastavit vlastnosti formuláře a jeho ovládacích prvků.

Do zobrazení rozložení přepnete tak, že v navigačním podokně kliknete pravým tlačítkem na název formuláře a pak kliknete na Zobrazení rozložení.

Access otevře formulář v zobrazení rozložení.

Pomocí seznamu vlastností můžete změnit vlastnosti formuláře a jeho ovládacích prvků a oddílů. Seznam vlastností zobrazíte stisknutím klávesy F4.

K přidání polí z podkladové tabulky nebo dotazu do návrhu formuláře můžete použít podokno Seznam polí. Podokno Seznam polí zobrazíte takto:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Přidat existující pole nebo použijte klávesovou zkratku ALT+F8.

Pak můžete pole přetáhnout přímo z podokna Seznam polí do formuláře.

 • Pokud chcete přidat jedno pole, dvakrát na ně klikněte nebo ho přetáhněte z podokna Seznam polí do oddílu formuláře, kde se má zobrazovat.

 • Pokud chcete přidat více polí najednou, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikejte na pole, která chcete přidat. Pak vybraná pole přetáhněte do formuláře.

Doladění formuláře v návrhovém zobrazení

Vzhled formuláře můžete doladit také v návrhovém zobrazení. Nové ovládací prvky a pole přidáte do formuláře tak, že je přidáte do návrhové mřížky. Seznam vlastností umožňuje přístup k mnoha vlastnostem, pomocí kterých formulář přizpůsobíte.

Do návrhového zobrazení přepnete tak, že v navigačním podokně kliknete pravým tlačítkem na název formuláře a pak kliknete na Návrhové zobrazení.

Access otevře formulář v návrhovém zobrazení.

Pomocí seznamu vlastností můžete změnit vlastnosti formuláře a jeho ovládacích prvků a oddílů. Seznam vlastností zobrazíte stisknutím klávesy F4.

K přidání polí z podkladové tabulky nebo dotazu do návrhu formuláře můžete použít podokno Seznam polí. Podokno Seznam polí zobrazíte takto:

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na Přidat existující pole nebo použijte klávesovou zkratku ALT+F8.

Pak můžete pole přetáhnout přímo z podokna Seznam polí do formuláře.

 • Pokud chcete přidat jedno pole, dvakrát na ně klikněte nebo ho přetáhněte z podokna Seznam polí do oddílu formuláře, kde se má zobrazovat.

 • Pokud chcete přidat více polí najednou, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikejte na pole, která chcete přidat. Pak vybraná pole přetáhněte do formuláře.

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×