Dialogové okno Vyrovnání zdrojů

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pomocí dialogového okna Vyrovnání zdrojů můžete nastavit, jak chcete zdroje vyrovnávat. Toto dialogové okno použijte taky ke spuštění procesu vyrovnání. Microsoft Project vyrovnává zátěž přetížených zdrojů tak, že zpožďuje a rozděluje úkoly podle kritérií zadaných v tomto dialogovém okně. Můžete:

 • Určit, jestli má Project provádět vyrovnání automaticky (okamžitě po zjištění přetížení) nebo ručně (jenom když kliknete na Vyrovnat).

 • Určit, jak hodně musí být zdroj přetížený (například na základě počtu hodin, dní nebo týdnů), než proběhne vyrovnání.

 • Nastavit kritéria pro pořadí, v jakém by se mělo u úkolů vyhodnocovat přetížení a provádět vyrovnání.

Umístění dialogového okna

Na kartě Zdroj na pásu karet na panelu Vyrovnání klikněte na Možnosti vyrovnávání.

Podrobnosti

Část Přepočítávat vyrovnání

Automaticky:    Vyrovnání zatížení zdrojů proběhne hned, jakmile změnou úkolu nebo údajů o zdroji způsobíte přetížení. Tento automatický režim přepočítávání je v aplikaci Project výchozí. Pokud je Project nastavený na režim ručního přepočítávání, dojde k vyrovnání zatížení zdrojů po kliknutí na příkaz Přepočítat. Pokud chcete nastavit režim přepočítávání, klikněte na Soubor > Možnosti, vyberte kartu Plán a v části Výpočty nastavte Přepočítat projekt po každé úpravě na Zapnuto.

Pokud je projekt velký, může automatické vyrovnání zpomalovat vaši práci v plánu. Pokud vyberete tuto možnost, zrušte zaškrtnutí políčka Před vyrovnáním vymazat hodnoty určené k vyrovnání. Toto políčko je sice ve výchozím nastavení zaškrtnuté, ale při automatickém vyrovnávání může mazání hodnot výrazně ovlivnit výkon aplikace při plánování.

Ručně:    Umožňuje vám řídit, kdy Project provede vyrovnání zdrojů. Při ručním vyrovnávání proběhne tato operace jenom v případě, že otevřete dialogové okno Vyrovnání zdrojů a kliknete na Vyrovnat vše. Jedná se o výchozí nastavení.

Přetížení hledat:    Určuje časový rámec, na jehož základě by mělo dojít k vyrovnání. Kliknutím na časový interval můžete nastavit citlivost, s jakou bude funkce vyrovnání rozpoznávat přetížení. V závislosti na vybraném časovém intervalu může dojít k tomu, že zdroj bude v podstatě přetížený, ale nebude se zobrazovat červeně s indikátorem funkce vyrovnání.

Předpokládejme třeba, že máte dva jednodenní úkoly, které začínají a končí ve stejný den a jsou přiřazené stejnému zdroji. Technicky u tohoto zdroje vzniklo přetížení v rozsahu 8 hodin. Pokud jako interval pro vyhodnocování přetížení nastavíte možnost Den po dni, označí se zdroj jako přetížený a proběhne u něj vyrovnání.

Pokud ale jako interval pro vyhodnocování přetížení nastavíte možnost Týden po týdnu a zdroj je normálně k dispozici 40 hodin týdně, pak zdroj jako přetížený označený nebude a vyrovnání u něj neproběhne. Důvodem je to, že celkový objem práce 16 hodin nepřesahuje dostupnost zdroje 40 hodin týdně.

Časová období

Minutu po minutě:    Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánovaná práce v rozsahu nejméně o minutu delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti.

Hodinu po hodině:    Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánovaná práce v rozsahu nejméně o hodinu delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti.

Den po dni:     Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánovaná práce v rozsahu nejméně o den delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti pro daný den.

Týden po týdnu:     Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánovaná práce v rozsahu nejméně o týden delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti pro daný týden.

Měsíc po měsíci:     Vyrovnání zdrojů proběhne v případě, že pro některý zdroj je naplánovaná práce v rozsahu nejméně o měsíc delším, než může dokončit v rámci své normální dostupnosti pro daný měsíc. Jedná se o výchozí nastavení.

Před vyrovnáním vymazat hodnoty určené k vyrovnání:    Označuje, že zpoždění, která byla dřív zadaná jako výsledek vyrovnání nebo jako výsledek ručního zadání zpoždění způsobeného vyrovnáním, se před další operací vyrovnání vymažou.

Pokud jste pro přepočítávání vybrali možnost Automaticky, doporučujeme zaškrtnutí políčka Před vyrovnáním vymazat hodnoty určené k vyrovnání zrušit. Díky tomu se zlepší výkon aplikace při plánování a bude možné přírůstkové vyrovnávání. To znamená, že u úkolů, u kterých už proběhlo vyrovnání, se neprovede žádná změna a přeplánují se jenom nově vzniklá přetížení. Ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté.

Část Rozsah vyrovnání

V této části můžete určit, jestli chcete vyrovnat celý projekt nebo jenom úkoly spadající do určitého časového období.

Vyrovnat celý projekt:    Určuje, že vyrovnání přetížených zdrojů by mělo proběhnout pro celou dobu trvání projektu.

Vyrovnat Od a Do:    Určuje časové období, pro které by se mělo provést vyrovnání zdrojů. Do pole Od zadejte počáteční datum. Do pole Do zadejte koncové datum. Nastavením požadovaného období pro vyrovnání můžete předejít vyrovnání zdrojů v časových obdobích v rámci projektu, ve kterých jste spokojení s aktuálním nastavením úkolů.

Část Řešení přetížení

Pořadí vyrovnání:    Určuje pořadí, v jakém by Project měl nastavovat zpoždění nebo rozdělovat úkoly, u kterých dochází k přetížení. Project zjistí, které úkoly způsobují přetížení a které úkoly se dají zpozdit, a potom použije vámi zadané pořadí.

Priority úkolů se zadávají v dialogovém okně Informace o úkolu. Klikněte na kartu Obecné a zadejte požadovanou hodnotu do pole Priorita. Můžete vybírat z hodnot od 0 do 1000, přičemž 0 znamená nejnižší prioritu a 1000 nejvyšší prioritu (u úkolů s touto prioritou neprobíhá vyrovnání). Výchozí prioritou je hodnota 500.

Pokud pracujete se zdroji na víc projektech, můžete taky nastavit priority projektů pomocí dialogového okna Informace o projektu. Na kartě Projekt na pásu karet klikněte na Informace o projektu a potom zadejte požadovanou hodnotu do pole Priorita.

Volby pro pořadí vyrovnání

Pouze číslo ID:     Project podle potřeby nastaví zpoždění u úkolů vyššími čísly ID a až potom se vezmou v úvahu další kritéria.

Standardní:     Projekt sleduje relace Předchůdce, Časová rezerva (úkol s více celkovou časovou rezervu je posunout), kalendářní data (s pozdějším datem zahájení úkolu je posunout), priority a omezení a určit, zda a jak lze vyrovnávat úkoly. Toto nastavení je výchozí.

Priority (priorita), Standard     Projekt vypadá první priority a pak na předchůdce relace, časová rezerva, dat a omezení zjistit, zda a jak lze vyrovnávat úkoly.

Vyrovnat pouze v rámci časové rezervy:    Zabrání tomu, aby se posunulo datum dokončení projektu. U mnoha projektů ale při tomto nastavení nedojde po vyrovnání k žádné výrazné změně (pokud není k dispozici dostatečně velká časová rezerva). Ve výchozím nastavení není toto políčko zaškrtnuté.

Vyrovnání může změnit jednotlivá přiřazení úkolu:    Umožňuje, aby funkce vyrovnání upravila dobu, kdy určitý zdroj pracuje na úkolu, nezávisle na dalších zdrojích pracujících na stejném úkolu. Jedná se o globální nastavení pro všechny úkoly a ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté. Pokud chcete selektivně povolit nebo zakázat vyrovnávání jednotlivých přiřazení pro konkrétní úkoly, můžete do tabulky úkolů přidat pole Vyrovnat přiřazení a nastavit v tomto poli hodnotu Ano nebo Ne.

Vyrovnání může rozdělit zbývající práci:    Umožňuje, aby funkce vyrovnání přerušila úkoly a rozdělila zbývající práci na úkolech nebo přiřazeních. Jedná se o globální nastavení pro všechny úkoly a ve výchozím nastavení je toto políčko zaškrtnuté. Pokud chcete selektivně povolit rozdělení zbývající práce pro konkrétní úkoly, můžete do tabulky úkolů přidat pole Vyrovnání může úkol rozdělit a nastavit v tomto poli hodnotu Ano nebo Ne.

Vyrovnat zdroje s navrhovaným typem rezervace:    Do procesu vyrovnání se zahrnou úkoly, na které jsou přiřazené zdroje s typem rezervace Navržený i Potvrzený. Ve výchozím nastavení toto políčko není zaškrtnuté, což znamená, že navržené zdroje se nebudou při vyrovnání brát do úvahy.

Vyrovnat ručně naplánované úkoly:    Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby vyrovnání změnilo ručně naplánované úkoly.

Příkazová tlačítka

Zrušit vyrovnání:    Odebere veškerá zpoždění a rozdělení vzniklá v důsledku vyrovnání.

Vyrovnat vše:    Zahájí vyrovnávání zdrojů a zpozdí nebo rozdělí úkoly a přiřazení tak, aby se u zdrojů eliminovaly konflikty. Pokud provádíte vyrovnání v zobrazení zdrojů, zobrazí se nejdřív dialogové okno Vyrovnat, ve kterém budete moct zvolit, jestli chcete vyrovnat všechny zdroje nebo jenom vybrané zdroje.

Poznámky: 

 • Jakmile spustíte operaci vyrovnání, zkontroluje Project postupně všechny zdroje. Pokud je některý zdroj přetížený, vyhledá Project úkoly, které přetížení způsobují, a určí, které z těchto úkolů se dají zpozdit. Project nezpozdí úkoly, které mají:

  • omezení Musí být zahájen nebo Musí být dokončen;

  • omezení Co nejpozději (pokud je projekt plánovaný od data zahájení);

  • omezení Co nejdříve (pokud je projekt plánovaný od data dokončení);

  • prioritu 1000, která brání vyrovnání;

  • Datum zahájení Skutečnost. Dokud je zaškrtnuto políčko vyrovnání můžete rozdělit zbývající práci , zbývající práce můžete rozdělit pro vyrovnání.

   Po zjištění úkolů, které se dají zpozdit, Project vybere úkoly, které se opravdu zpozdí, na základě závislostí mezi úkoly, dat zahájení, priorit a omezení.

 • Chcete-li zobrazit změny vyrovnání volání k úkolům, na kartě zobrazení na pásu karet klikněte na panelu Zobrazení úkolů klikněte na Ganttův diagram > Další zobrazení > Vyrovnání Ganttova diagramua potom klikněte na použít. Kontrola úkolů v zobrazení Ganttův diagram vyrovnání hledáte výsledků vyrovnání a chcete zjistit, kolik zpoždění vyrovnání obsahuje přidal k úkolům.

 • Pokud zpozdíte úkol (ať už pomocí funkce vyrovnání zdrojů nebo ručním přidáním zpoždění) a následně v dialogovém okně Vyrovnání zdrojů kliknete na Zrušit vyrovnání, zpoždění se obvykle odebere. Výjimkou je situace, kdy následkem vyrovnání dojde k rozdělení nebo zpoždění úkolu a následně se u úkolu nastaví priorita 1000 (která znamená, že u úkolu nemá probíhat vyrovnávání). Pokud v takové situaci kliknete v dialogovém okně Vyrovnání zdrojů na Zrušit vyrovnání, zpoždění nebo rozdělení vzniklé následkem vyrovnání se neodebere.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×