Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Poslední aktualizace: říjen 2010

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Chcete-li porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu platformy Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití komunikačního softwaru Microsoft Lync 2010 ve vaší síti či v síti vašeho podniku. Pokud používáte Microsoft Lync Server 2010 jako službu – jinak řečeno, pokud některá třetí strana (například společnost Microsoft) je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, jsou této třetí straně předávány určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Archivace

K čemu tato funkce slouží: Archivace umožňuje správci archivovat konverzace v rámci zasílání rychlých zpráv, schůzky a jejich obsah a vlastnosti využití, jako například přihlášení, začátky konverzací a připojené účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah konverzací v rámci zasílání rychlých zpráv, informace o použití rychlých zpráv, obsah schůzek a informace o schůzkách na serveru nakonfigurovaném správcem. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Správce může tyto informace využívat při správě používání aplikace Lync 2010 v podniku.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnuta a musí ji zapnout podnikový správce. Než se rozhodnete, zda je možné povolit archivaci, prostudujte si podnikové zásady používání dat a sledování.

Informační kanál o aktivitách

K čemu tato funkce slouží: Informační kanál o aktivitách umožňuje zobrazit „aktualizace sociálních sítí“ od kontaktů v seznamu Kontakty. Umožňuje vám, abyste dalším uživatelům ukázali své nejnovější osobní poznámky, změny fotografie a změny funkce či umístění pracoviště.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: V aplikaci Lync budou prostřednictvím funkce stavu publikovány tyto informace:

 • Čas aktualizace vaší podnikové fotografie (z podnikového adresáře vaší společnosti, například Active Directory Domain Services)

 • Obrázek určený pro web (který uložíte na server a který mají vidět ostatní) spolu s časem aktualizace

 • Čas změny vaší funkce v podniku

 • Čas změny vašeho umístění pracoviště v podniku

 • Historie několika posledních osobních poznámek, které jste vystavili

 • Vaše poznámka Mimo kancelář ze systému Microsoft Exchange Server

Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Tyto informace budou sdíleny s kontakty, které zobrazují váš informační kanál o aktivitách, a pro které máte nastavený vztah ochrany osobních údajů Přátelé a rodina, Pracovní skupina, Kolegové nebo Externí kontakty.

Volba/řízení:

Sdílení výše uvedených informací můžete ovládat následovně:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Osobní zapněte nebo vypněte v části Informační kanál o aktivitách sdílení těchto aktualizací. Vaše aktuální osobní poznámka a poznámka Mimo kancelář se zobrazí v informačním kanálu o aktivitách, pokud jsou nastaveny. Jestliže nechcete, aby byly v osobní poznámce zobrazeny informace, můžete pole poznámky nechat prázdné.

 3. Klikněte na OK.

Služba testování zvuku

K čemu tato funkce slouží: Tlačítko Zkontrolovat kvalitu hovoru umožňuje provést v aplikaci Lync testovací hovor, abyste mohli zkontrolovat kvalitu hlasu u hovoru. Díky tomu můžete slyšet, jaký zvuk by měl váš hlas při skutečném hovoru. Když provádíte testovací hovor, zobrazí služba testování zvuku výzvu, abyste po pípnutí provedli záznam ukázky hlasu. Ukázka vašeho hlasu se bude po určitou předem definovanou dobu nahrávat (například 5 sekund) a následně se přehraje. Pokud není síť optimální nebo nemáte kvalitní zařízení, zjistíte to při přehrávání záznamu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když provádíte testovací hovor, zaznamená služba testování zvuku po výzvě ukázku vašeho hlasu. Po ukončení tohoto hovoru budou ukázky hlasu odstraněny. Do společnosti Microsoft nebudou odeslány žádné informace.

Použití informací: Ukázka hlasu slouží pro vaše vlastní použití, abyste mohli zkontrolovat, jak bude váš hlas znít při skutečném hovoru, a mohli zkontrolovat, zda máte zařízení správně nastavené a zda je připravené k hovoru. Uživatel si může poslechnout tuto ukázku zaznamenaného hlasu a zjistit, zda je připraven provést skutečný hovor na základě ověření, že je zařízení funkční a zvuk je správně zpracován.

Volba/řízení: Pokud nechcete zaznamenat ukázku hlasu, můžete se rozhodnout testovací hovor neprovádět. Testovací hovor můžete provést takto:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Zvukové zařízení klikněte na tlačítko Zkontrolovat kvalitu hovoru a postupujte podle pokynů.

 3. Klikněte na OK.

Protokoly volání

K čemu tato funkce slouží: Protokoly volání umožňují uložit záznam vašich hlasových hovorů provedených v aplikaci Lync do složky aplikace Microsoft Outlook.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o hlasových hovorech, jako jsou počáteční čas, koncový čas, doba trvání a účastníci hovoru, budou uloženy ve složce Historie konverzací aplikace Microsoft Office Outlook. Vy nebo váš podnikový správce můžete protokolovat předměty a místa schůzek tak, že v dialogovém okně Možnosti na kartě Osobní zvolíte jako správce osobních informací aplikaci Outlook. V protokolech volání se neukládá obsah vašich volání. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Tyto informace lze použít k prohlížení historie hlasových hovorů.

Volba/řízení: Ve výchozím nastavení je funkce Protokoly volání zapnuta. Pokud správce možnost ovládat funkci Protokoly volání nezakázal, můžete nastavení změnit následovně:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Osobní zrušte zaškrtnutí políčka Uložit protokoly volání do složky Historie konverzací v aplikaci Outlook.

 3. Klikněte na OK.

Delegování volání

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání umožňuje určit jednoho či více delegátů a zajistit, aby za vás uskutečňovali a přijímali hovory nebo vytvářeli online schůzky a připojovali se k nim.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když za vás vaši delegáti přijmou hovor, obdržíte e-mailem oznámení této události. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Pomocí této funkce můžete spolupracovat s delegáty na správě vašeho plánu a schůzek a také řešit s delegáty hovory, které uskutečnili nebo přijali za vás.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuto, ale podnikový správce ho může zapnout (i vypnout). Pokud je zapnuto, můžete nastavit delegáty takto:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Přesměrování volání klikněte na možnost Vyzvánět souběžně nebo Přesměrovávat moje hovory na a potom klikněte v rozevíracím seznamu na položku Mí delegáti.

 3. Pokud nemáte delegáty nakonfigurovány, klikněte na tlačítko Přidat a vyberte osoby, které chcete určit jako své delegáty.

 4. V dialogovém okně Delegáti klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na tlačítko OK v dialogovém okně Přesměrování volání.

  Poznámky: 

  • Uživatelům, které jste určili jako své delegáty, se zobrazí oznámení s informací o tom, že byli určeni v aplikaci Lync jako vaši delegáti.

  • Podnikoví správci mohou nastavit synchronizaci delegátů kalendáře systému Exchange se serverem Lync Server 2010. Pokud je to povoleno, budou delegáti kalendáře systému Exchange s příslušnými oprávněními (s oprávněními stejnými jako Redaktor - konzultant nebo většími) automaticky přidáni jako delegáti v aplikaci Lync. Nastavení přesměrování volání se tím však nezmění.

Přesměrování volání

>K čemu tato funkce slouží: Přesměrování volání umožňuje určit jiný kontakt nebo číslo, na které se přesměrují příchozí hovory, pokud nejste k dispozici nebo jste mimo pracoviště.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Společnosti Microsoft se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Pomocí této funkce můžete přesměrovat příchozí hovory na jiné číslo nebo kontakt, pokud nejste k dispozici nebo se nenacházíte na svém hlavním pracovišti.

Volba/řízení: Možnosti přesměrování volání jsou k dispozici, pouze pokud podnikový správce ve vaší organizaci tuto funkci povolil. Pokud je tato funkce ve vaší organizaci povolena, bude standardně ve vašem desktopovém klientovi Lync vypnuta. Přesměrování volání nakonfigurujete pomocí následujících kroků:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na Nastavení přesměrování volání NEBO klikněte na Možnosti a potom na Přesměrování volání.

 2. V nabídce Přesměrování volání klikněte na Přesměrovávat moje hovory na a proveďte jedu z následujících akcí:

  • Vyberte Hlasová pošta a potom klikněte na tlačítko OK.

  • Vyberte Nové číslo nebo kontakt. V dialogovém okně Vybrat kontakt nebo číslo klikněte na kontakt, vyhledejte kontakt nebo zadejte nové telefonní číslo, na které se budou hovory přesměrovávat a klikněte na tlačítko OK. Znovu klikněte na tlačítko OK.

  • Vyberte Mí delegáti. V dialogovém okně Přesměrování volání – delegáti nakonfigurujte delegáty podle pokynů v části Delegování volání v tomto dokumentu a klikněte na tlačítko OK. Znovu klikněte na tlačítko OK.

Důležité informace:  Po nakonfigurování funkce Přesměrování volání v aplikaci Lync 2010 budou příchozí hovory přesměrovány na nastavené číslo. Po spojení hovoru se volajícímu zobrazí číslo, na které jste přesměrovali příchozí hovory. Funguje to ale pouze u hovorů mezi aplikacemi Lync.

ID volajícího v seznamu účastníků schůzky

K čemu tato funkce slouží: V seznamu účastníků se zobrazí seznam všech účastníků schůzky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když vytočíte číslo pro konferenční hovor, zobrazí se všem účastníkům číslo, ze kterého voláte (ID volajícího). Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Osoby účastnící se schůzky mohou použít tyto informace k rozlišení mezi různými účastníky, kteří se připojili k této schůzce pomocí telefonu.

Volba/řízení:

Ve výchozím nastavení se ID volajícího zobrazí – načte se z telefonní společnosti. Při uskutečňování telefonního hovoru se můžete rozhodnout své telefonní číslo nesdílet a ID volajícího blokovat.

 • Pokud chcete blokovat ID volajícího trvale, obraťte se na svou místní telefonní společnost.

 • Pokud je tato funkce ve vaší oblasti k dispozici, můžete zadat před vytočením telefonního čísla speciální kód, kterým budete blokovat ID volajícího pro jediný hovor. Pokyny k tomu získáte u své místní telefonní společnosti.

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta umožňuje zaznamenávat v počítači v uživatelském profilu informace o použití aplikace Lync. Tyto informace mohou sloužit k řešení případných problémů s aplikací Lync.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud vy nebo správce povolíte protokolování na straně klienta, budou ve vašem počítači ukládány například následující informace: předmět schůzky, místo, zprávy protokolu SIP, odpovědi na pozvání aplikace Lync, informace o odesílateli a příjemci jednotlivých zpráv aplikace Lync, trasa zprávy, seznam kontaktů, informace o vašem stavu (dostupnosti), názvy sdílených programů, názvy sdílených příloh, názvy sdílených souborů aplikace Microsoft PowerPoint, názvy sdílených tabulí, názvy sdílených hlasování, sdílené hlasovací otázky a index možnosti, pro kterou jste hlasovali. Obsah konverzací v aplikaci Lync se neukládá. Společnosti Microsoft nejsou automaticky odesílány žádné informace, můžete však odeslat informace ručně.

Použití informací: Protokoly na straně klienta mohou sloužit k odstraňování potíží s aplikací Lync.

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuto a musí ho zapnout podnikový správce. Pokud správce možnost řídit protokolování nezakázal, můžete nastavení změnit následovně:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Obecné klikněte na možnosti Zapnout protokolování v aplikaci Lync a Zapnout protokolování událostí systému Windows pro aplikaci Lync.

 3. Klikněte na OK.

Shromáždit protokoly

K čemu tato funkce slouží: Shromáždění protokolů umožňuje shromáždit protokoly aplikace Lync, aby společnost Microsoft mohla prošetřit případně vzniklé problémy se zvukem, videem nebo připojením.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud kliknete na tlačítko Shromáždit protokoly, budou shromážděny následující informace:

 • Protokoly aplikace Lync obsahující seznam kontaktů a informace o předchozích relacích konverzace. Protokoly aplikace Lync nezahrnují obsah konverzace pomocí rychlých zpráv.

 • Parametry zvuku, například úroveň signálu řeči a úroveň šumu

 • Stav sítě

 • Nastavení zařízení

 • Informace o operačním systému a jeho verzi

 • Aplikace spuštěné v počítači, například aplikace Outlook a Windows Internet Explorer

Pokud tak rozhodnete, budou shromážděny také následující informace:

 • 30sekundový záznam posledního hovoru

 • Kopie obrazovky

Protokoly je třeba odeslat ručně podle pokynů podnikového správce. Podnikový správce je pošle společnosti Microsoft, která je využije při odstraňování potíží.

Použití informací: Informace shromážděné z počítače pomohou odstranit problém, na který jste narazili, a zlepšit aplikaci Lync.

Volba/řízení: Aplikace Lync neshromažďuje ve výchozím nastavení protokoly z vašeho počítače. Protokoly shromáždí pouze tehdy, když kliknete na tlačítko Shromáždit protokoly. Protokoly jsou shromážděny místně ve vašem počítači (ve složce %USERPROFILE%\tracing\). Protokoly je třeba odeslat ručně podle pokynů podnikového správce. Kliknutím na tlačítko Shromáždit protokoly nejsou protokoly automaticky přeneseny na vzdálený server.

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Karta kontaktu shromažďuje statické a dynamické informace o dalších osobách ve vašem podniku a zobrazí tyto informace v aplikaci Lync a pro kontakty v novějších verzích aplikace Outlook. Karta kontaktu umožňuje provádět jedním kliknutím například akce odeslání e-mailu, uskutečnění hovoru, odeslání rychlé zprávy nebo naplánování schůzky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu jsou shromažďovány z podnikového adresáře příslušné společnosti (například z adresáře služby Active Directory) a jsou sdíleny prostřednictvím serveru Lync Server. Dynamické informace, které jsou shromažďovány, například telefonní čísla a informace o stavu (dostupnosti), mohou být zadány vámi a následně sdíleny s ostatními uživateli prostřednictvím serveru Lync Server. Informace z kalendáře o volném čase, které se na této kartě zobrazí, jsou načítány ze systému Microsoft Exchange Server. Informace o místě zobrazené na kartě kontaktu jsou načítány způsobem popsaným v části Místo. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Zobrazí se informace na kartě kontaktu, takže můžete kontaktní informace sdílet s dalšími uživateli.

Volba/řízení: Máte tyto možnosti řízení:

Vztahy ochrany osobních údajů: Pro specifické kontakty můžete nastavit různé vztahy ochrany osobních údajů (Přátelé a rodina, Pracovní skupina, Kolegové, Externí kontakty a Blokované kontakty). Můžete tak řídit, které informace budou sdíleny se kterými kontakty. Vztahy ochrany osobních údajů nastavíte následovně:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt.

 2. Klikněte na příkaz Změnit vztah ochrany osobních údajů.

 3. Kliknutím vyberte možnost, která se vztahuje k tomu, jak chcete sdílet informace.

Informace kalendáře: Pomocí možností aplikace Outlook můžete řídit oprávnění pro zobrazení informací o volném čase.

Místo: Podívejte se na část Volba/řízení funkce Poloha.

Historie konverzací

K čemu tato funkce slouží: Informace do historie konverzací v aplikaci Lync jsou získávány z historie konverzací uživatele v systému Exchange Server. V aplikaci Lync se zobrazí na kartě Konverzace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud jste povolili protokolování historie konverzací, budou obsah vašich konverzací v rámci zasílání rychlých zpráv a statistiky týkající se vašich hlasových konverzací (například datum, čas, doba trvání a informace o volajícím) uloženy na vašem účtu Exchange. Jestliže je protokolování historie v aplikaci Lync zakázáno (vámi nebo zásadami definovanými podnikovým správcem), nebudou tyto položky shromážděny ani se nezobrazí. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Aplikace Lync zobrazí tyto informace v hlavním uživatelském rozhraní na kartě Konverzace, což umožňuje uživatelům zobrazit dřívější konverzace a pokračovat v nich.

Volba/řízení: Je možné zakázat protokolování konverzací v rámci zasílání rychlých zpráv, hovorů nebo obojího. Toto nastavení lze změnit takto:

 1. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Osobní zaškrtněte políčko Uložit konverzace pomocí rychlých zpráv do složky Historie konverzací v aplikaci Outlook nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

 3. Klikněte na OK.

Pokud povolíte historii konverzací, oznamte uživatelům, se kterými komunikujete, že se jejich konverzace v rámci zasílání rychlých zpráv budou ukládat.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

K čemu tato funkce slouží: Rozhodnete-li se zúčastnit, program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP) shromáždí základní informace o vaší hardwarové konfiguraci a o tom, jak používáte software a služby společnosti Microsoft, aby mohl identifikovat trendy a vzory použití. Program CEIP také shromažďuje typy a počty chyb, ke kterým dochází, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Společnost Microsoft neshromažďuje vaše jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato funkce zapnuta, jsou informace programu CEIP automaticky odesílány společnosti Microsoft. Další informace o informacích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených programem CEIP naleznete v tématu Prohlášení o ochraně osobních údajů k programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Použití informací: Společnost Microsoft použije tyto informace ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/řízení: Program CEIP je ve výchozím nastavení vypnut, pokud jej podnikový správce nezapnul. V instalačním programu Lyncu budete vyzváni, abyste se přihlásili. Pokud správce možnost řízení programu CEIP nezakázal, můžete nastavení změnit kdykoli následovně:

 1. V nabídce Nástroje vyberte příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Umožnit společnosti Microsoft shromažďování informací o způsobu používání Lyncu nebo zrušte jeho zaškrtnutí.

 3. Klikněte na OK.

Poznámka:  Pokud správce změnou nastavení povolí nebo zakáže program CEIP v době, kdy uživatel používá Lync, nové nastavení se projeví až poté, co uživatel ukončí aplikaci Lync a opět se přihlásí.

Sdílení plochy a programů

K čemu tato funkce slouží: Sdílení plochy a programů umožňuje sdílet zobrazení obrazovky počítače nebo určitého spuštěného programu s ostatními účastníky konverzace Lyncu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud zahájíte sdílení, budou všichni účastníci konverzace (v závislosti na tom, co sdílíte) moci zobrazit monitor(y), celou plochu nebo vybraný program z obrazovky vašeho počítače. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Sdílení plochy a programů lze použít ke spolupráci s účastníky konverzace.

Volba/řízení:

Zahájení sdílení plochy v nové konverzaci Lyncu:

 1. V seznamu kontaktů umístěte ukazatel myši na obrázek kontaktu nebo ikonu stavu, abyste zobrazili kartu kontaktu.

 2. Klikněte na tlačítko Zobrazit další možnosti pro komunikaci s touto osobou.

 3. Klikněte na nabídku Sdílet a pak klikněte na možnost Plocha.

Zahájení sdílení plochy a programů během probíhající konverzace Lyncu:

 1. V okně konverzace klikněte na možnost Sdílet.

 2. V nabídce klikněte na položku Plocha, monitor (máte-li více než jeden) nebo Program (chcete-li vybrat jeden či více programů).

Ukončení sdílení plochy a programů:

 1. Na panelu sdílení v horní části obrazovky klikněte na možnost Ukončit sdílení.

Důležité informace:  Dokumenty a obrázky, které jsou chráněny softwarem pro správu digitálních práv a které máte otevřené na ploše, mohou být viditelné ostatním osobám sdílejícím vaši plochu v konverzaci Lyncu.

Řízení sdílení plochy a programů

K čemu tato funkce slouží: Funkce Řízení sdílení umožňuje udělit řízení plochy nebo programu dalšímu uživateli klienta Lync v jiném počítači.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když udělíte řízení jiné osobě, může tato osoba ovládat váš počítač nebo vybraný program a provádět změny pomocí své klávesnice a myši, jako by přímo používala váš počítač. Vy i další účastníci konverzace aplikace Lync můžete tyto prováděné změny vidět. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Pomocí funkce Řízení sdílení můžete umožnit dalším osobám, aby převzaly kontrolu nad vaší plochou nebo programy (v závislosti na tom, co sdílíte), přičemž vy i další účastníci konverzace můžete činnost těchto osob sledovat.

Volba/řízení: Chcete-li sdílet řízení své plochy s některou osobou, která je účastníkem konverzace, postupujte takto:

 1. V okně konverzace klikněte na tlačítko Sdílet a vyberte, co chcete sdílet (například plochu).

 2. V horní části obrazovky na panelu sdílení vyberte v nabídce Předat řízení osobu, které chcete předat řízení.

Pokud chcete vzdálenému účastníkovi řízení vaší plochy odebrat, postupujte takto:

 1. Na panelu sdílení v horní části obrazovky klikněte na nabídku Předat řízení.

 2. Klikněte na příkaz Opět převzít řízení.

Služby tísňového volání (911)

K čemu tato funkce slouží: Služby tísňového volání, pokud jsou zpřístupněny podnikovým správcem, umožňují aplikaci Lync předávat informace o místě pracovníkům, kteří reagují na volání na tísňovou linku (například číslo 911 v USA). Váš podnikový správce může omezit funkčnost tísňového volání jen na umístění vašeho pracoviště, takže byste měli tohoto správce požádat o informace o tom, v jakém rozsahu jsou funkce tísňového volání k dispozici. Když je tato funkce povolena, představují informace o místě předávané pracovníkům tísňového volání informace o místě, které k místu, kde se nacházíte, přiřadil podnikový správce (například číslo kanceláře), a které vložil do databáze míst, nebo – pokud takové informace o místě nejsou k dispozici – mohou to být informace o místě, které jste ručně vložili do pole Místo. Když vytočíte linku služeb tísňového volání a používáte aplikaci Lync s bezdrátovým připojením k Internetu, přičemž se nacházíte stále na pracovišti, budou informace o místě předané pracovníkům reagujícím na volání na tísňovou linku pouze přibližné, protože se bude jednat o umístění konkrétního bezdrátového koncového bodu, se kterým komunikuje váš počítač. Kromě toho jsou tyto informace o umístění příslušného koncového bodu bezdrátové sítě zadány ručně vaším podnikovým správcem, a může se tedy stát, že tyto informace o místě předané pracovníkům služeb tísňového volání nebudou označovat vaši skutečnou pozici. Aby mohla být tato funkce plně funkční, je nutné, aby vaše společnost používala směrovací službu poskytovanou certifikovanými poskytovateli řešení. Tato služba je k dispozici jen v USA.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o místě, které získá aplikace Lync, jsou určeny informacemi získanými automaticky ze serveru Location Information Server nebo informacemi, které jste zadali ručně do pole Místo. Tyto informace jsou uloženy v paměti vašeho počítače, takže když je zadáno číslo služeb tísňového volání, budou tyto informace o místě přeneseny současně s voláním, aby bylo možné zajistit směrování k příslušnému poskytovateli služeb tísňového volání a poskytnout informace o vaší přibližné pozici. Informace o vaší pozici mohou být také odeslány pomocí rychlé zprávy místní bezpečnostní službě. U volání na tísňovou linku bude podrobný záznam tohoto volání obsahovat informace o místě. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace o místě slouží ke směrování hovoru na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a k vyslání pracovníků, kteří mají na tísňové volání reagovat. Tyto informace lze odeslat také bezpečnostní službě v podniku jako upozornění, které bude obsahovat informace o umístění volajícího a zpětném volání.

Volba/řízení:

Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a musí ji povolit podnikový správce. Informace o tom, zda je tato funkce k dispozici, vám podá podnikový správce. Vy nemůžete žádným způsobem ovládat, zda budou informace o místě při tísňovém volání získávány automaticky nebo předávány pracovníkům dispečinku tísňového volání.

Pokud však nebudou informace o místě získány automaticky, může vám být umožněno zadat (po příslušném oznámení) místo ručně. Oznámení lze zavřít, ale v závislosti na zásadách může být vyžadováno, abyste potvrdili, že nechcete místo zadat.

Umístění

K čemu tato funkce slouží: Informace o poloze a časovém pásmu se počítají a sdílejí prostřednictvím funkce stavu. Informace o poloze mohou být také využívány pro služby tísňového volání, jak je popsáno výše v části Služby tísňového volání. Pokud povolíte režim ochrany osobních údajů (jak je uvedeno v části Režim ochrany osobních údajů), budou informace o poloze sdíleny, jak je popsáno v části Režim ochrany osobních údajů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Údaje o vaší zeměpisné poloze jsou shromažďovány jedním ze dvou mechanismů: informace zadáte ručně nebo informace o poloze poskytne aplikaci Lync podnikový server LIC (Location Information Server). Časové pásmo je načteno z operačního systému Windows v počítači. Shromážděné informace o poloze jsou tvořeny řetězcem popisu a formátovanými informacemi adresy. Popis je libovolný řetězec, který pomůže informovat ostatní o poloze, kde se nacházíte (například Doma nebo Pracoviště). Formátované informace adresy představují civilní adresu, která vás umožní najít (například Dopravní 1, 611 50 Brno). Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Popis polohy a informace o časovém pásmu jsou sdíleny prostřednictvím funkce vašeho stavu v aplikaci Lync v závislosti na konfiguraci ochrany informací o stavu. Tyto informace se u uživatele zobrazují na kartě kontaktu. Formátovaná adresa (civilní adresa) není sdílena prostřednictvím stavu.

Volba/řízení:

Pokud váš podnikový správce povolil sdílení informací o poloze a v konfiguraci nastavil, abyste viděli úplné uživatelské rozhraní informací o poloze, budete mít při používání pole Místo a nabídky v horní části hlavního okna aplikace Lync k dispozici následující možnosti ovládání:

 1. Nastavit umístění: Můžete ručně upravit textový řetězec, který je sdílen prostřednictvím stavu (popis polohy).

 2. Zobrazovat ostatním informace o tom, kde se nacházím: Přepínač typu zapnuto/vypnuto, který určuje, zda budou informace o poloze sdíleny prostřednictvím stavu. Toto nastavení nemá vliv na sdílení informací o místě se službami tísňového volání.

Přílohy pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Soubory můžete sdílet s účastníky schůzky tím, že je odešlete jako přílohy.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přílohy jsou uchovávány na serveru Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Přílohy můžete odesílat na server. Vy i ostatní účastníci schůzky můžete přílohy stahovat. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace obsažené v přílohách pro schůzku odeslaných na server jsou sdíleny s ostatními účastníky schůzky aplikace Lync.

Volba/řízení: Prezentující mohou omezit dostupnost příloh v souladu s rolemi účastníků schůzky (organizátor, prezentující, všichni). Pokud není příloha dostupná, není zobrazena v seznamu příloh.

Vytáčení čísla pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje uživatelům aplikace Lync, kteří se účastní schůzky, přidat k stávající audiovizuální schůzce číslo veřejné telefonní sítě.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když uživatel čísla veřejné telefonní sítě, který byl přizván k účasti na audiovizuální schůzce, obdrží hovor, zobrazí se mu ID volajícího přiřazené organizátorovi audiovizuální schůzky (nemusí se mu nutně zobrazit ID účastníka, který ho přidal ke schůzce). Poté, co uživatel čísla veřejné telefonní sítě odpoví na volání, bude ihned připojen k příslušné schůzce.

Použití informací: ID volajícího přiřazené organizátorovi je odesláno uživateli čísla veřejné telefonní sítě pozvanému k účasti na schůzce.

Volba/řízení: Tuto funkci nemůže žádným způsobem řídit uživatel ani podnikový správce. Pokud je to možné, mohli byste před přidáním uživatele čísla veřejné telefonní sítě odeslat tomuto uživateli rychlou zprávu nebo e-mail s dotazem, zda souhlasí s připojením k audiovizuální schůzce, aby měl informace o tom, že má být ke schůzce připojen. Uživatel čísla veřejné telefonní sítě se může rovněž rozhodnout, že volání nepřijme.

Spravované rozhraní API aplikace Lync 2010

K čemu tato funkce slouží: Spravované rozhraní API aplikace Lync 2010 umožňuje programům třetích stran přistupovat ke klientovi Lync a ovládat ho způsobem, který rozšiřuje uživatelské rozhraní aplikace Lync. K programům třetích stran patří programy vytvořené dodavateli nebo společností Microsoft (například aplikace Outlook a další aplikace v sadách Microsoft Office).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: K informacím poskytovaným pomocí spravovaného rozhraní API aplikace Lync aplikacím třetích stran patří všechny osobní informace, které lze zobrazit v uživatelském rozhraní aplikace Lync. Tyto informace mohou zahrnovat místo, kde se uživatel nachází, jeho telefonní čísla, pracovní funkci, seznam kontaktů (včetně telefonních čísel a dalších podrobností), osobní poznámku, stav činnosti a aktuální konverzace a jejich obsah.

Použití informací: Programy využívající spravované rozhraní API aplikace Lync používají informace z relace aplikace Lync k tomu, aby koncovému uživateli nabídly rozšířené nebo doplňující funkce. O použití těchto informací však rozhoduje program třetí strany, který by měl poskytnout vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů ohledně zamýšleného způsobu použití těchto informací.

Volba/řízení:

Programy třetích stran používající spravované rozhraní API aplikace Lync spadají do tří kategorií: programy pro klientské počítače (neboli místně nainstalované programy), programy hostované na webu a programy rozšiřující Lync (programy integrované v uživatelském rozhraní okna konverzace aplikace Lync). Řízení přístupu programů třetích stran k informacím se u každé z kategorií liší:

Desktopové programy (nainstalované lokálně): Desktopové programy instalujete vy nebo kterýkoli správce místního počítače. Tyto programy mají vždy přístup k informacím uživatele prostřednictvím spravovaného rozhraní API aplikace Lync. Jako vždy platí: Neinstalujte programy, kterým nedůvěřujete.

Programy hostované na webu: Programy hostované na Internetu nebo intranetu také mohou mít přístup k informacím uživatele prostřednictvím spravovaného rozhraní API aplikace Lync. Abyste zabránili nežádoucím programům v získání přístupu k vašim informacím bez vašeho vědomí, musí být programy této kategorie hostovány v doméně (na adrese URL), kterou správce místního počítače přidal do seznamu Důvěryhodné servery pro aplikaci Internet Explorer.

Programy rozšiřující aplikaci Lync: Vývojáři mohou rozšířit uživatelské rozhraní aplikace Lync tím, že do okna konverzace aplikace Lync integrují vlastní program. Tento program může mít také přístup k informacím aplikace Lync prostřednictvím spravovaného rozhraní API aplikace Lync. V takovém případě musí správce místního počítače zaregistrovat rozšiřující program u klienta Lync. Touto registrací získá program také přístup ke spravovanému rozhraní API aplikace Lync.

Specifické řízení přístupu k poli Název místa: Jako další preventivní opatření může správce systému povolit či zablokovat přístup těchto programů třetích stran k poli Název místa v aplikaci Lync nebo umožnit uživateli (vám), aby rozhodl o povolení či zablokování tohoto přístupu. Ve výchozím nastavení je přístup programů třetích stran k názvu místa povolen. Toto nastavení můžete řídit následovně:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Osobní přejděte do části Správce osobních informací.

 3. Změňte podle potřeby stav zaškrtávacích políček.

 4. Klikněte na OK.

Doplněk online schůzek pro aplikaci Outlook

K čemu tato funkce slouží: Jedná se o doplněk pro aplikaci Outlook, který se instaluje s aplikací Lync, a který umožňuje uživatelům plánovat a upravovat online schůzky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Ve vašem počítači budou uloženy následující informace. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

 • Jméno organizátora

 • Jména účastníků

 • Jména prezentujících

 • Seznam e-mailových adres

 • Předmět schůzky a další informace o schůzce (například čas zahájení nebo ukončení, ID konference, heslo a informace o poskytovateli automatického telefonního systému nebo audiokonference pro příslušného uživatele)

 • Všechny proxy adresy pro uživatele systému Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy služby Jednotné zasílání zpráv systému Microsoft Exchange a identifikátor URI protokolu SIP, telefonu nebo služby Jednotné zasílání zpráv systému Exchange)

 • Informace o místě schůzky

Použití informací:

Tyto informace slouží jen k plánování schůzky a souvisejícímu protokolování, jak je popsáno v části Protokolování na straně klienta. Pro plánování jsou tyto informace zpracovány v paměti a uloženy v registru místního počítače, aby k nim byl možný rychlý přístup.

Poznámka:  Informace jsou sdíleny pomocí spravovaného rozhraní API aplikace Lync a serveru Lync Server.

Volba/řízení:

Protokolování je ve výchozím nastavení vypnuté. Pokud podnikový správce protokolování povolí, můžete řídit nastavení povolující či zakazující protokolování z oddílu Možnosti -> Protokolování.

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé aplikace Lync mohou vzájemně přenášet soubory v konverzacích pomocí rychlých zpráv mezi dvěma účastníky (nikoli mezi účastníky schůzek).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Soubor je přenesen přímo mezi klienty Lync. Uživatel vybere soubor, který chce přenést, a spustí přenos souboru. Příjemce musí s přijetím souboru explicitně souhlasit. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Funkce přenosu souborů mezi dvěma účastníky umožňuje uživatelům vzájemně si posílat soubory v reálném čase v rámci konverzace pomocí rychlých zpráv.

Volba/řízení:

Podnikový správce může tuto funkci povolit či zakázat pro jednotlivé nebo všechny uživatele. Žádost jiného uživatele o přenos souboru můžete přijmout nebo odmítnout.

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Funkce Osobní fotografie umožňuje zobrazit vaši fotografii i fotografie dalších osob ve vašem podniku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolba sdílení Osobní fotografie je shromážděna za účelem zobrazení a sdílení vaší fotografie včetně její webové adresy. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace slouží k přizpůsobení uživatelského prostředí a ke sdílení fotografie s ostatními uživateli.

Volba/řízení:

Podnikový správce má k dispozici tyto možnosti řízení:

 • Může nastavit, zda uživatelé ve výchozím nastavení sdílejí fotografie nebo ne. Tento stav můžete změnit.

 • Může nastavit maximální velikost fotografie, jakou si každý uživatel stáhne.

 • Určuje povolené druhy fotografií.

Vy máte k dispozici tyto možnosti řízení předvolby Osobní fotografie:

 • Zobrazovat fotografie mých kontaktů: Tato možnost určuje, zda se v aplikaci Lync zobrazují fotografie.

 • Nezobrazovat mou fotografii: Toto nastavení způsobí, že ve funkci stavu (dostupnosti) je publikována hodnota, která zařídí, aby se ostatním uživatelům, kteří vidí váš stav, vaše fotografie zobrazila nebo nezobrazila. Pokud vaše kontakty tuto hodnotu ve funkci stavu neobdrží, jejich nastavení se vrátí na výchozí nastavení určené správcem (viz výše).

 • Výchozí podniková fotografie: Pokud podnik nabízí mechanismus úpravy fotografie v adresáři služby Active Directory, můžete svou fotografii v adresáři služby Active Directory změnit a během 48 hodin se tyto změny objeví v aplikaci Lync. Aplikace Lync je propojena s vaším profilem osobního webu služby Microsoft SharePoint a změna této fotografie může v závislosti na konfiguraci správce ovlivnit fotografii v adresáři služby Active Directory.

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Funkce Informace o stavu a kontaktní informace vám umožňuje přistupovat k informacím publikovaným o ostatních uživatelích (v rámci vaší organizace i mimo ni) a ostatním uživatelům umožňuje přistupovat k informacím publikovaným o vás, jako je stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Správce může také nakonfigurovat integraci s aplikací Outlook a systémem Exchange, abyste mohli zobrazit zprávy Mimo kancelář a další informace o stavu (například kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři aplikace Outlook).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pomocí své přihlašovací adresy a hesla se připojíte k serveru Lync Server. Vy i správce můžete publikovat informace o stavu vaší dostupnosti a kontaktní informace, které budou přidruženy k vašemu přihlášení. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Další programy a uživatelé aplikace Lync budou moci přistupovat k vašim informacím o stavu a kontaktním informacím, a zjistit tak váš publikovaný stav a informace, aby s vámi mohli lépe komunikovat.

Volba/řízení: Můžete zvolit, které informace o vás budou publikovány. Správce může konfigurovat publikované informace za vás. Pokud správce možnost řídit publikované informace nezakázal, můžete následujícím způsobem kdykoli změnit nastavení:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Osobní zadejte v části Účet svou přihlašovací adresu. Můžete použít tlačítko Upřesnit a zadat název serveru, ke kterému se chcete připojit.

 3. Na kartě Telefony se zobrazují informace o telefonních číslech, která publikoval správce. Můžete také zadat další čísla a rozhodnout, co má být publikováno pro ostatní uživatele.

 4. Pokud podnikový správce povolil režim ochrany osobních údajů, můžete změnit nastavení sdílení informací o vašem stavu s kontakty ze seznamu kontaktů tím, že na kartě Stav vyberete požadované možnosti.

 5. Klikněte na OK.

Můžete také nastavit vztahy ochrany osobních údajů, a určit tak, co budou moci jednotliví uživatelé zjistit ohledně vašich informací o stavu a úrovně dostupnosti. Postupujte takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt.

 2. Klikněte na příkaz Změnit vztah ochrany osobních údajů.

 3. Klikněte na přijatelnou úroveň přístupu uživatele.

Hlasování

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé aplikace Lync mohou vést hlasování a během online schůzek a konverzací shromažďovat od účastníků anonymní odpovědi.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jednotlivá hlasování jsou anonymní. Agregované výsledky hlasování vidí všichni prezentující a kterýkoli prezentující je může ukázat všem účastníkům. Hlasování se ukládají na serveru Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Funkce Hlasování zlepšuje spolupráci, protože umožňuje prezentujícím rychle určit preference účastníků.

Volba/řízení:

 • Prezentující mohou omezit dostupnost hlasování na základě role účastníka (organizátor, prezentující, všichni). Hlasování se pak nezobrazí všem účastníkům. Pokud nemáte hlasování k dispozici, nelze je zobrazit ve vašem seznamu obsahu, pokud není aktuálně sdíleno, a nelze je uložit do vašeho místního počítače.

 • Prezentující mohou hlasování kdykoli otevřít nebo zavřít a kdykoli mohou smazat jeho výsledky.

Spolupráce s PowerPointem

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé aplikace Lync mohou během online konverzace nebo schůzky ukázat, zobrazit a opatřit poznámkami prezentace aplikace PowerPoint.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:

Veškeré použití této funkce se řídí vašimi akcemi – ať prezentaci aplikace PowerPoint odesíláte, procházíte jí nebo ji doplňujete poznámkami. Každý soubor předvedený v konverzaci či schůzce bude přenesen všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou moci tento soubor načíst přímo ze složky ve svých počítačích. Vlastník souboru nebo prezentující může omezit možnost uložení souboru ostatními uživateli, neomezí tak však jejich možnost soubor načíst nebo zobrazit.

Soubory aplikace PowerPoint se ukládají na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Spolupráce s PowerPointem pomáhá účastníkům konverzace poskytovat účinné prezentace a získávat názory ostatních.

Volba/řízení:

 • Prezentující mohou omezit oprávnění přidávat poznámky podle role účastníka (pouze prezentující, všichni, nikdo) následujícím způsobem:

  1. V dialogovém okně Informace o připojení a možnosti schůzky v okně konverzace klikněte na tlačítko Možnosti schůzky.

  2. V části Oprávnění klikněte v rozevíracím seznamu Oprávnění k poznámkám na požadovanou možnost.

  3. Klikněte na OK.

 • Prezentující mohou omezit možnost účastníků zobrazit snímky, které nebyly prezentovány, následujícím způsobem:

  1. V dialogovém okně Informace o připojení a možnosti schůzky klikněte na tlačítko Možnosti schůzky.

  2. V části Oprávnění klikněte v rozevíracím seznamu Zobrazit soukromě na požadovanou možnost.

  3. Klikněte na OK.

Poznámka:  Vyberte upozornění a napište text. Můžete taky nastavit příslušnou vlastnost AlertPosition.

Poznámka: Toto oprávnění lze nastavit podle role účastníka (pouze prezentující, všichni, nikdo).

 • Když není prezentace aplikace PowerPoint sdílena, mohou prezentující omezit její dostupnost podle role účastníka (organizátor, prezentující, všichni). Pokud není prezentace aplikace PowerPoint k dispozici, nezobrazí se, když není sdílena, v seznamu obsahu a nelze ji uložit do počítače.

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které vám umožňuje sdílet informace o stavu vaší dostupnosti (například K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) pouze s kontakty uvedenými v seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že aplikace Lync přejde do režimu, ve kterém můžete přepnout uživatelská nastavení tak, aby informace o stavu vaší dostupnosti byly sdíleny pouze s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu určuje, jakým způsobem budou sdíleny informace o stavu.

Volba/řízení:

 • Pokud je na serveru prostřednictvím nastavení správce povolen režim ochrany osobních údajů, můžete v dialogovém okně Možnosti na kartě Stav zvolit, zda informace o stavu vaší dostupnosti uvidí všichni (standardní režim) nebo pouze vaše kontakty (režim ochrany osobních údajů).

 • Pokud je na serveru prostřednictvím nastavení správce povolen standardní režim, nemůžete ve skutečnosti přepnout do režimu ochrany osobních údajů. Režim ochrany osobních údajů ale můžete „předem vyloučit“, abyste v případě, že správce později přepne na režim ochrany osobních údajů, nebyli při přihlášení do aplikace Lync do tohoto režimu přepnuti.

Záznam

K čemu tato funkce slouží:

Tato funkce umožňuje prezentujícím zaznamenat všechny aspekty relace aplikace Lync, včetně účastníků schůzky, zvuku, videa a obsahu (například konverzací pomocí rychlých zpráv, sdílení programů, prezentací aplikace PowerPoint, hlasování, podkladů a tabulí). Když organizátor nebo jiní prezentující pozastaví nebo zastaví svůj záznam, na ostatní probíhající záznamy to nemá vliv.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:

Pokud se prezentující rozhodnou pořídit záznam, uloží se tento záznam do jejich počítače. Další videosoubory generované ze záznamu se ve výchozím nastavení uloží do místního počítače prezentujícího, avšak prezentující, který pořizuje záznam, může určit, aby se záznam uložil do jiného počítače. Odesláním obsahu na schůzku udělují uživatelé oprávnění přidat tento obsah do záznamů, které tito nebo jiní uživatelé vytvoří.

Pokud během fáze publikování záznamu dojde k chybám, je možné, že byla do záznamu neúmyslně zahrnuta data pořízená během pozastavení záznamu. Jestliže se kterákoli z fází publikování nezdaří (viz stav Upozornění ve Správci záznamů), záznamy by neměly být distribuovány ostatním, a to ani v případě, že je lze v nějaké formě přehrát.

Použití informací:

Záznam může přehrát kdokoli, kdo má přístup k místu, kde je záznam uložen.

Volba/řízení:

Ve výchozím nastavení je možnost záznamu vypnutá a musí ji povolit podnikový správce. Pokud je tato funkce pro schůzky povolená, může každý z prezentujících spustit záznam. Když prezentující spustí záznam, bude účastníkům s kompatibilními klientskými aplikacemi a zařízeními vysíláno oznámení, že byl spuštěn záznam. Účastníci zaznamenávané relace, kteří používají některé z následujících nekompatibilních klientských aplikací nebo zařízení, budou zaznamenáni, ale neobdrží oznámení o záznamu.

Nekompatibilní klientské aplikace:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilní zařízení:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Účastník, který během schůzky nebo konverzace používá video v režimu zobrazení na celé obrazovce, nebude upozorněn na spuštění záznamu, dokud se nevrátí do okna konverzace, a to bez ohledu na používané zařízení a klientskou aplikaci.

Hledání podle dovedností

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje vyhledávat osoby v podniku pomocí libovolné vlastnosti uvedené ve službě Microsoft SharePoint (například podle jména, e-mailové adresy, dovedností, odbornosti a podobně). Tato funkce je k dispozici pouze v případě, pokud podnikový správce nasadil službu SharePoint a zapnul integraci aplikace Lync a služby SharePoint.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vyhledávací dotaz zadaný v aplikaci Lync bude odeslán na podnikový server SharePoint. Aplikace Lync zpracuje odpověď serveru SharePoint a zobrazí výsledky hledání a související informace. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace zadané uživatelem jsou odeslány na server SharePoint. Získané výsledky hledání budou zobrazeny v aplikaci Lync.

Volba/řízení:

Tuto funkci povolují nebo zakazují správci serveru Lync Server.

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů je tvořeno třemi hlavními funkcemi:

 • Sloučení hledání – Tato funkce slučuje globální adresář s osobními kontakty aplikace Outlook, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání pouze jedna položka.

 • Sloučení kontaktů – Tato funkce agreguje kontaktní informace mezi aplikací Outlook a položkami globálního adresáře pomocí odpovídajících e-mailových adres a přihlašovacích identifikátorů. Po určení shody agreguje aplikace Lync data ze tří zdrojů dat (z aplikace Outlook, globálního adresáře a z informací o stavu dostupnosti). Tato agregovaná data se zobrazují v různých součástech uživatelského rozhraní, například ve výsledcích hledání, v seznamu kontaktů a na kartě kontaktu.

 • Vytvoření kontaktů aplikace Outlook pro kontakty aplikace Lync (synchronizace kontaktů) – Aplikace Lync vytvoří kontakty aplikace Outlook pro všechny kontakty uživatele z výchozí složky kontaktů (pokud má uživatel poštovní schránku v systému Microsoft Exchange Server 2010 nebo schránku novější verze). Když má uživatel kontakt aplikace Outlook pro každý kontakt aplikace Lync, může přistupovat ke kontaktním informacím aplikace Lync z aplikace Outlook, z aplikace Outlook Web Access a z mobilních zařízení, které synchronizují kontakty se systémem Exchange.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Aplikace Lync agreguje kontaktní informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře služby Active Directory a z aplikace Outlook. Tyto informace jsou interně používány aplikací Lync. Při vytváření kontaktů aplikace Outlook zapisuje aplikace Lync informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře služby Active Directory a kontaktní informace z aplikace Outlook do systému Exchange. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Kontaktní informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře služby Active Directory a z aplikace Outlook se zobrazují v uživatelském rozhraní aplikace Lync (seznam kontaktů, karta kontaktu, výsledky hledání a tak dál). Tyto informace se mohou rovněž zapisovat do systému Exchange při synchronizaci kontaktů (viz třetí položka v předchozím seznamu).

Volba/řízení:

Synchronizaci kontaktů můžete povolit nebo zakázat následovně:

 1. V nabídce Nástroje klikněte na příkaz Možnosti.

 2. Na kartě Osobní změňte v části Správce osobních informací podle potřeby stav zaškrtávacích políček.

 3. Klikněte na OK.

Uživatelské nastavení: Uživatelské nastavení Systém Microsoft Exchange nebo aplikace Microsoft Outlook je k dispozici v části Správce osobních informací v dialogovém okně Lync – možnosti.

Zlepšení kvality hlasu

K čemu tato funkce slouží: Aplikace Lync zobrazuje upozornění, která pomáhají zlepšit kvalitu hovoru, pokud jsou během hovoru zjištěny problémy se zařízením, sítí nebo počítačem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud má hovor v důsledku vámi používaného zařízení špatný zvuk (například je slyšet ozvěna nebo šum), zobrazí aplikace Lync vám i ostatním účastníkům hovoru upozornění, že je kvalita hovoru zhoršená v důsledku zařízení používaného na vaší straně. Ostatním uživatelům se zobrazí jen oznámení, že používáte zařízení, které je příčinou nízké kvality zvuku. Nebudou vědět, jaké zařízení používáte. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané jiným uživatelům v rámci hovoru jim pomohou zlepšit kvalitu hovoru. prezentující například mohou ztlumit vaši linku, pokud během hovoru pouze posloucháte.

Volba/řízení: V aplikaci Lync nelze vypnout upozornění na kvalitu hovoru.

Spolupráce na tabuli

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje sdílet v aplikaci Lync virtuální tabule a přidávat k nim během online schůzek a konverzací poznámky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Poznámky na tabulích budou vidět všichni účastníci. Tabule jsou ukládány na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Funkce Tabule rozšiřuje možnosti spolupráce, protože umožňuje účastníkům schůzky diskutovat o nápadech, pořádat pracovní debaty, pořizovat poznámky a tak dále.

Volba/řízení:

prezentující mohou omezit dostupnost tabule na základě role účastníka (organizátor, prezentující, všichni). Tabule se pak nezobrazí všem účastníkům. Pokud nemá účastník tabuli k dispozici, neuvidí ji v seznamu obsahu a nemůže ji uložit do svého počítače.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×