Správa schůzek, plánů a rozpočtů – je snadná díky systému Microsoft 365.

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 Attendee

Poslední aktualizace: říjen 2010

Obsah

Archivace

Protokolování na straně klienta

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

Sdílení plochy a programů

Řízení sdílení plochy a programů

Přílohy pro schůzku

Vytáčení čísla pro schůzku

Hlasování

Spolupráce s aplikací PowerPoint

Záznam

Zlepšení kvality hlasu

Spolupráce na tabuli

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Chcete-li porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu platformy Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití komunikačního softwaru Microsoft Lync 2010 Attendee ve vaší síti či v síti vašeho podniku. Pokud používáte Microsoft Lync Server 2010 jako službu – jinak řečeno, pokud některá třetí strana (například společnost Microsoft) je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, jsou této třetí straně předávány určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Archivace

K čemu tato funkce slouží: Archivace umožňuje správci archivovat rychlé zprávy, schůzky a jejich obsah a vlastnosti využití, jako například přihlášení, začátky schůzek a připojené účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah konverzací v rámci zasílání rychlých zpráv, informace o použití rychlých zpráv, obsah schůzek a informace o schůzkách na serveru nakonfigurovaném správcem. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Správce může tyto informace využívat při správě používání aplikace Lync 2010 Attendee v podniku.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnuta a musí ji zapnout podnikový správce. Než se rozhodnete, zda je možné povolit archivaci, prostudujte si podnikové zásady používání dat a sledování.

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta umožňuje zaznamenávat v počítači v uživatelském profilu informace o použití aplikace Attendee. Tyto informace mohou sloužit k řešení případných problémů s aplikací Attendee.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud vy nebo správce povolíte protokolování na straně klienta, budou ve vašem počítači uloženy následující informace: předmět schůzky, místo, zprávy protokolu SIP, odpovědi při použití aplikace Attendee, informace o odesílateli a příjemci jednotlivých zpráv v aplikaci Attendee a cesta, kudy šla zpráva. Obsah schůzky, ke které jste se připojili pomocí aplikace Attendee, se neukládá. Společnosti Microsoft nejsou automaticky odesílány žádné zprávy, můžete však zvolit možnost informace odesílat.

Použití informací: Protokolování na straně klienta lze použít k odstraňování potíží s aplikací Attendee.

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuto a musí ho zapnout podnikový správce. Pokud správce možnost řídit protokolování nezakázal, můžete nastavení změnit následovně:

 1. V okně konverzace v aplikaci Attendee klikněte na volbu Nabídka a potom na možnost Nastavení.

 2. Na kartě Obecné klikněte na možnosti Zapnout protokolování v aplikaci Lync Attendee a Zapnout protokolování událostí systému Windows pro aplikaci Lync Attendee.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

K čemu tato funkce slouží: Rozhodnete-li se zúčastnit, program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP) shromáždí základní informace o vaší hardwarové konfiguraci a o tom, jak používáte software a služby společnosti Microsoft, aby mohl identifikovat trendy a vzory použití. Program CEIP také shromažďuje typy a počty chyb, ke kterým dochází, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Společnost Microsoft neshromažďuje vaše jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je program CEIP aktivní, jsou informace tohoto programu automaticky odesílány společnosti Microsoft. Další informace o informacích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených programem CEIP naleznete v tématu Prohlášení o ochraně osobních údajů k programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Použití informací: Společnost Microsoft použije tyto informace ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/řízení: Program CEIP je ve výchozím nastavení vypnutý, pokud ho podnikový správce nezapnul. V instalačním programu aplikace Attendee se zobrazí výzva, abyste se přihlásili. Pokud správce možnost řízení programu CEIP nezakázal, můžete nastavení změnit kdykoli následovně:

 1. V okně konverzace v aplikaci Attendee klikněte na volbu Nabídka a potom na možnost Nastavení.

 2. Klikněte na kartu Obecné a zaškrtněte políčko Umožnit společnosti Microsoft shromažďování informací o způsobu používání aplikace Lync Attendee nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:  Pokud správce změnou nastavení povolí nebo zakáže program CEIP v době, kdy uživatel používá aplikaci Attendee, nové nastavení se projeví až poté, co uživatel aplikaci Attendee ukončí a opět se připojí ke schůzce.

Sdílení plochy a programů

K čemu tato funkce slouží: Sdílení plochy a programů umožňuje při použití aplikace Attendee sdílet zobrazení obrazovky počítače nebo určitého spuštěného programu s ostatními účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud zahájíte relaci sdílení, budou všichni účastníci schůzky (v závislosti na tom, co sdílíte) moci zobrazit monitory, celou plochu nebo vybrané programy z obrazovky vašeho počítače. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Sdílení plochy a programů lze použít ke spolupráci s účastníky.

Volba/řízení:

Zahájení sdílení plochy a programů během probíhající schůzky v aplikaci Attendee:

 1. V okně konverzace aplikace Attendee klikněte na tlačítko Sdílet.

 2. V nabídce klikněte na položku Plocha, monitor (máte-li více než jeden) nebo Program (chcete-li vybrat jeden či více programů).

Ukončení sdílení plochy nebo programu:

 • Na panelu sdílení v horní části obrazovky klikněte na možnost Ukončit sdílení.

Důležité informace:  Dokumenty a obrázky, které jsou chráněny softwarem pro správu digitálních práv a které máte otevřené na ploše, mohou vidět ostatní uživatelé, kteří sdílejí vaši plochu v aplikaci Lync.

Řízení sdílení plochy a programů

K čemu tato funkce slouží: Řízení sdílení plochy a programů umožňuje přidělit oprávnění řídit vaši plochu nebo aplikaci jinému uživateli, který používá klienta s aplikací Microsoft Lync 2010 nebo Attendee v jiném počítači.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když udělíte řízení jiné osobě, může tato osoba ovládat váš počítač nebo vybraný program a provádět změny pomocí své klávesnice a myši, jako by přímo používala váš počítač. Vy i další účastníci v aplikaci Lync můžete tyto prováděné změny vidět. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Pomocí řízení sdílení plochy a programů můžete umožnit dalším osobám, aby převzaly kontrolu nad vaší plochou nebo programy (v závislosti na tom, co sdílíte), přičemž vy i další účastníci můžete činnost těchto osob sledovat.

Volba/řízení:

Pokud chcete sdílet řízení plochy, postupujte takto:

1.Spusťte program Sdílení plochy a programů.

2.V nabídce Předat řízení na panelu nástrojů v horní části obrazovky vyberte osobu, které chcete předat řízení.

Chcete-li vzdálenému účastníkovi odebrat řízení vaší plochy, postupujte takto:

•V nabídce Předat řízení na panelu nástrojů sdílení v horní části obrazovky klikněte na volbu Opět převzít řízení.

Přílohy pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Soubory můžete sdílet s účastníky schůzky tím, že je odešlete jako přílohy.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přílohy jsou uchovávány v aplikaci Attendee v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Přílohy můžete odesílat na server. Vy i ostatní účastníci schůzky můžete přílohy stahovat. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace obsažené v přílohách pro schůzku odeslaných na server jsou sdíleny s ostatními účastníky schůzky aplikace Lync 2010.

Volba/řízení:

Předvádějící mohou omezit dostupnost příloh v souladu s rolemi účastníků schůzky (organizátor, předvádějící, všichni). Pokud není příloha dostupná, není zobrazena v seznamu příloh.

Vytáčení čísla pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje uživatelům aplikace Attendee, kteří se účastní schůzky, přidat k stávající audiovizuální schůzce číslo veřejné telefonní sítě.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když uživatel čísla veřejné telefonní sítě, který byl přizván k účasti na audiovizuální schůzce, obdrží hovor, zobrazí se mu ID volajícího přiřazené organizátorovi audiovizuální schůzky (nemusí se mu nutně zobrazit ID účastníka, který ho přidal ke schůzce). Poté, co uživatel čísla veřejné telefonní sítě odpoví na volání, připojí se ihned k příslušné schůzce.

Použití informací:

ID volajícího přiřazené organizátorovi je odesláno uživateli čísla veřejné telefonní sítě pozvanému k účasti na schůzce.

Volba/řízení:

Vytáčení čísla pro schůzku nemůže žádným způsobem řídit uživatel ani podnikový správce. Pokud je to možné, mohli byste před přidáním uživatele čísla veřejné telefonní sítě odeslat tomuto uživateli rychlou zprávu nebo e-mail s dotazem, zda se chce připojit k audiovizuální schůzce, aby měl informace o tom, že bude pozván. Uživatel čísla veřejné telefonní sítě se pak může také rozhodnout, že volání nepřijme.

Hlasování

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé aplikace Attendee mohou vést hlasování a během schůzek shromažďovat od účastníků anonymní odpovědi.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jednotlivá hlasování jsou anonymní. Agregované výsledky hlasování vidí všichni předvádějící a kterýkoli předvádějící je může zobrazit všem účastníkům. Hlasování se ukládá na serveru Lync Server 2010 na základě zásad platnosti obsahu schůzek definovaných vaším podnikovým správcem. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Hlasování zdokonaluje spolupráci, protože umožňuje předvádějícímu rychle určit preference účastníka.

Volba/řízení:

 • Předvádějící mohou omezit dostupnost hlasování na základě role účastníka (organizátor, předvádějící, všichni), hlasování se pak nezobrazí všem účastníkům. Pokud nemáte hlasování k dispozici, nelze ho zobrazit ve vašem seznamu obsahu, pokud není aktuálně sdílen, a nelze ho uložit do vašeho počítače.

 • Předvádějící mohou hlasování kdykoli otevřít nebo zavřít a kdykoli mohou smazat jeho výsledky.

Spolupráce s aplikací PowerPoint

K čemu slouží tato funkce: Spolupráce s aplikací Microsoft PowerPoint umožňuje během online schůzky uživatelům aplikace Attendee ukázat, zobrazit a opatřit poznámkami prezentace v aplikaci PowerPoint.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:

Veškeré použití funkce Spolupráce s aplikací PowerPoint se řídí vašimi akcemi – ať odesíláte nebo procházíte prezentaci aplikace PowerPoint či ji doplňujete poznámkami. Všechny soubory předložené v rámci prezentace budou přeneseny všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou tyto soubory moci načíst přímo ze složky v jejich počítačích. Vlastník souboru nebo předvádějící může omezit možnost ukládání souboru ostatními uživateli, neomezí tak však jejich možnost soubor načíst nebo zobrazit.

Soubory aplikace PowerPoint se ukládají na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Spolupráce s aplikací PowerPoint pomáhá účastníkům schůzky vytvářet účinné prezentace a získávat zpětnou vazbu.

Volba/řízení:

 • Předvádějící mohou omezit oprávnění přidávat poznámky podle role účastníka (pouze předvádějící, všichni, nikdo) následujícím způsobem:

  1. V dialogovém okně Informace o připojení a možnosti schůzky v okně konverzace klikněte na tlačítko Možnosti schůzky.

  2. V části Oprávnění klikněte v rozevíracím seznamu Oprávnění k poznámkám na požadovanou možnost.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

 • Předvádějící mohou omezit možnost účastníků zobrazit snímky, které nebyly prezentovány, následujícím způsobem:

  1. V dialogovém okně Informace o připojení a možnosti schůzky klikněte na tlačítko Možnosti schůzky.

  2. V části Oprávnění klikněte v rozevíracím seznamu Zobrazit soukromě na požadovanou možnost.

  3. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:  Toto oprávnění lze nastavit podle role účastníka (jenom předvádějící, každý nebo nikdo).

 • Když není prezentace aplikace PowerPoint sdílena, mohou předvádějící omezit její dostupnost podle role účastníka (organizátor, předvádějící, všichni). Pokud není prezentace aplikace PowerPoint k dispozici, nezobrazí se, když není sdílena, v seznamu obsahu a nelze ji uložit do počítače.

Záznam

K čemu slouží tato funkce: Záznam umožňuje předvádějícím používajícím aplikaci Lync zaznamenat všechny aspekty schůzky aplikace Lync, včetně toho, kdo se schůzky zúčastnil, zvuku, videa a obsahu (například konverzace pomocí rychlých zpráv, sdílení programu, prezentací aplikace PowerPoint, hlasování, podkladů a tabule). Když organizátor nebo jiní předvádějící pozastaví nebo zastaví svůj záznam, nebude to mít na ostatní záznamy vliv.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:

Pokud se předvádějící rozhodnou pořídit záznam, bude tento záznam uložen do jejich počítače. Další video soubory generované ze záznamu budou ve výchozím nastavení uloženy do místního počítače předvádějícího. Je však možné je uložit i do jiného počítače, který zadá předvádějící, který pořizuje záznam. Odesláním obsahu na schůzku udělují uživatelé oprávnění přidat tento obsah do záznamů, které tito nebo jiní uživatelé vytvoří.

Pokud během fáze publikování záznamu dojde k chybám, je možné, že byla do záznamu neúmyslně zahrnuta data pořízená během pozastavení záznamu. Jestliže se kterákoli z fází publikování nezdaří (viz stav Upozornění ve Správci záznamů), záznamy by neměly být distribuovány ostatním, a to ani v případě, že je lze v nějaké formě přehrát.

Použití informací:

Záznam může přehrát kdokoli, kdo má přístup k místu, kde je záznam uložen.

Volba/řízení:

Ve výchozím nastavení je možnost záznamu vypnutá a musí ji povolit podnikový správce. Pokud je tato funkce pro schůzky povolena, může každý z předvádějících, kteří se schůzky účastní, zahájit záznam. Když předvádějící záznam zapne, bude účastníkům s kompatibilními klienty a zařízeními vysíláno oznámení, že byl zahájen záznam. Uživatelé účastnící se zaznamenané relace, kteří používají kteréhokoli z následujících nekompatibilních klientů nebo zařízení, budou zaznamenáni, ale neobdrží upozornění o záznamu.

Nekompatibilní klientské aplikace:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

  • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007 R2)

  • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilní zařízení:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Dále účastník používající během schůzky zobrazení na celou obrazovku nedostane bez ohledu na používané zařízení nebo klienta signál, že byl zahájen záznam, dokud se nevrátí do okna konverzace.

Zlepšení kvality hlasu

K čemu tato funkce slouží: Aplikace Attendee zobrazuje upozornění, která pomáhají zdokonalit kvalitu hovoru, pokud jsou během něj zjištěny problémy se zařízením, sítí nebo počítačem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud má váš hovor v důsledku nastavení zařízení špatný zvuk (například slyšíte ozvěnu nebo šum), zobrazí aplikace Attendee vám i ostatním účastníkům hovoru upozornění, že je kvalita hovoru snížená v důsledku nastavení zařízení na vaší straně. Ostatním uživatelům se zobrazí jen upozornění, že používáte zařízení, které je příčinou nízké kvality zvuku. Nebudou vědět, jaké zařízení používáte. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané jiným uživatelům v rámci hovoru jim pomohou zlepšit kvalitu hovoru. Předvádějící například mohou ztlumit vaši linku, pokud během hovoru pouze posloucháte.

Volba/řízení: V aplikaci Attendee nelze vypnout upozornění na kvalitu hovoru.

Spolupráce na tabuli

K čemu tato funkce slouží: Spolupráce na tabuli umožňuje sdílet virtuální tabule v aplikaci Attendee a přidávat k nim během online schůzek poznámky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Poznámky na tabulích budou vidět všichni účastníci. Tabule jsou ukládány na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Spolupráce na tabuli rozšiřuje možnosti spolupráce, protože umožňuje účastníkům schůzky diskutovat o nápadech, pořádat pracovní debaty, dělat poznámky atd.

Volba/řízení: Předvádějící mohou, když není tabule zobrazena všem účastníkům, omezit její dostupnost podle role účastníka (organizátor, předvádějící, všichni). Pokud není tabule určitému účastníkovi k dispozici, neuvidí ji ve svém seznamu obsahu a nebude si ji moci uložit do počítače.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×