Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro Android

Poslední aktualizace: prosinec 2011

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Lync 2010 pro Android

Delegování volání (přesměrování volání)

Karta kontaktu

Protokolování diagnostiky

Sdílení polohy

Osobní fotografie

Informace o stavu a kontaktní informace

Režim ochrany osobních údajů

Funkce Odeslat jako e-mail

Odesílání protokolů

Jednotné úložiště kontaktů

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Lync 2010 pro Android

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Chcete-li porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu platformy Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync i tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití Microsoft Lyncu 2010 pro Android v mobilních zařízeních vašeho podniku. Pokud vaše společnost používá komunikační software Microsoft Lync Server 2010 jako službu – jinak řečeno, pokud je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, některá třetí strana (například společnost Microsoft) – jsou této třetí straně předávány určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně z vašeho podniku získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Začátek stránky

Delegování volání (přesměrování volání)

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání umožňuje nastavit funkci Přesměrování volání nebo Souběžné vyzvánění, a aktivovat tak vyzvánění u delegátů nebo skupiny týmových hovorů (pokud máte v desktopovém klientovi Microsoft Lync 2010 definovány delegáty nebo skupinu týmových hovorů), u osoby nacházející se ve vašem seznamu kontaktů či v podnikovém adresáři, případně na jiném telefonním čísle.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když za vás vaši delegáti přijmou hovor, obdržíte e-mail informující o této události. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Pomocí této funkce můžete v době, kdy nejste v kanceláři, přesměrovat volání na váš mobilní telefon nebo na příslušné osoby, které vyřídí hovory za vás.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuto. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem:

 1. V aplikaci Lync 2010 pro Android klepněte na kartě Můj stav na položku Přesměrování volání.

 2. Klepněte na položku Vyzvánět souběžně nebo Přesměrovat volání na.

 3. V seznamu možností vyberte možnost Nové číslo, Mí delegáti nebo Vyberte kontakt.

Začátek stránky

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Karta kontaktu shromažďuje statické a dynamické informace o dalších osobách ve vašem podniku a zobrazí tyto informace v aplikaci Lync 2010 a v novějších verzích klienta Microsoft Outlook pro zasílání zpráv a spolupráci. Karta kontaktu umožňuje jedním klepnutím odeslat e-mail, uskutečnit volání a odeslat rychlou zprávu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu jsou shromažďovány z podnikového adresáře příslušné společnosti (jako je například služba Active Directory Domain Services) a jsou s ostatními sdíleny prostřednictvím serveru Lync Server 2010. Dynamické informace, které jsou shromažďovány a sdíleny (například telefonní čísla a informace o stavu), zadáte vy. Informace o poloze zobrazené na kartě kontaktu jsou načítány způsobem popsaným v části Sdílení polohy dále v tomto dodatku. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace na kartě kontaktu jsou zobrazeny, takže můžete sdílet vaše kontaktní informace s dalšími uživateli.

Volba/řízení: Kontakty jsou spravovány z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Protokolování diagnostiky

K čemu tato funkce slouží: Protokolování diagnostiky umožňuje zaznamenávat ve vašem uživatelském profilu v zařízení informace o použití aplikace Lync pro Android. Tyto informace mohou sloužit k řešení případných problémů se softwarem Lync pro Android.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je protokolování diagnostiky povoleno, jsou v zařízení ukládány například následující informace: ID zařízení, doména a alias uživatele, informace o stavu, podrobnosti zpráv, historie přihlašování, seznam kontaktů a konfigurační data klienta, jako jsou například pravidla přesměrování, stav a poznámky. Obsah konverzací v aplikaci Lync se neukládá. Společnosti Microsoft nejsou automaticky odesílány žádné informace, můžete se však rozhodnout odeslat je společnosti Microsoft ručně za účelem odstraňování problémů (informace naleznete v části Odesílání protokolů dále v tomto dodatku).

Použití informací: Protokolování diagnostiky můžete využít při odstraňování všech problémů, ke kterým může při používání aplikace Lync pro Android dojít.

Volba/řízení: Protokolování diagnostiky je ve výchozím nastavení vypnuto. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem:

 1. V aplikaci Lync pro Android klepněte na kartě Můj stav na položku Možnosti.

 2. Klepnutím zaškrtněte políčko Diagnostické protokolování.

 3. Na stránce O aplikaci Lync klepněte na možnost Odeslat diagnostické protokoly, aby se odeslal protokol.

Začátek stránky

Sdílení polohy

K čemu tato funkce slouží: Funkce sdílení polohy umožňuje sdílet informace o vašem časovém pásmu s dalšími uživateli prostřednictvím funkce zobrazení stavu. Pokud povolíte režim ochrany osobních údajů, budou sdíleny informace o poloze. Podrobnosti o tom, jak povolit režim ochrany osobních údajů a jakým způsobem jsou sdíleny informace o poloze, naleznete v části Režim ochrany osobních údajů dále v tomto dodatku.

Důležité informace:  Aplikace Lync pro Android neumí určit vaši skutečnou fyzickou zeměpisnou polohu. NEPOUŽÍVEJTE aplikaci Lync pro Android k vytáčení čísla poskytovatele služeb tísňového volání, jako je například číslo 911. Použijte číselník vašeho zařízení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o časovém pásmu jsou načteny z operačního systému mobilního zařízení a jsou sdíleny s kontakty aplikace Lync. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace o časovém pásmu jsou sdíleny prostřednictvím funkce zobrazení stavu v Lyncu (na základě konfigurace nastavení funkce zobrazení stavu v desktopovém klientovi Lync). Tyto informace jsou zobrazeny na kartách kontaktů. Žádné jiné informace (například zeměpisná poloha, formátovaná adresa nebo civilní adresa) prostřednictvím funkce zobrazení stavu sdíleny nejsou.

Volba/řízení: Sdílení polohy může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je sdílení polohy povoleno, je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Funkce Osobní fotografie umožňuje zobrazit vaši fotografii a fotografie dalších osob ve vašem podniku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolba sdílení osobní fotografie je shromážděna za účelem zobrazení fotografií i sdílení vaší fotografie. V aplikaci Lync pro Android lze zobrazit pouze fotografie uložené ve službě Active Directory. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace slouží k přizpůsobení uživatelského prostředí a ke sdílení fotografie s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Nastavení funkce Osobní fotografie je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Funkce Informace o stavu a kontaktní informace vám umožňuje získat přístup k informacím publikovaným o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a ostatním uživatelům umožňuje získat přístup k informacím publikovaným o vás, jako je stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Správce může také nakonfigurovat integraci s aplikací Outlook a systémem Exchange Server, abyste mohli zobrazit zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (například kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři aplikace Outlook).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pomocí své přihlašovací adresy a hesla se připojíte k serveru Lync Server. Vy i správce můžete publikovat informace o vašem stavu a kontaktní informace, které jsou přidruženy k vašemu přihlášení. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Další programy a uživatelé aplikace Lync mohou získat přístup k vašim informacím o stavu a kontaktním informacím, a zjistit tak váš publikovaný stav a informace, aby s vámi mohli lépe komunikovat.

Volba/řízení: Nastavení funkce Informace o stavu a kontaktní informace je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které vám umožňuje sdílet informace o stavu vaší dostupnosti (například K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) pouze s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že aplikace Lync přejde do režimu, ve kterém můžete přepnout uživatelská nastavení tak, aby informace o stavu vaší dostupnosti byly sdíleny pouze s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu určuje, jakým způsobem budou sdíleny informace o stavu.

Volba/řízení: Režim ochrany osobních údajů může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je režim ochrany osobních údajů povolen, je spravován z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Funkce Odeslat jako e-mail

K čemu tato funkce slouží: Funkce Odeslat jako e-mail umožňuje odeslání historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv v aplikaci Lync 2010 pro Android, která je uložena místně ve vašem zařízení, jako přílohy na e-mailovou adresu určenou uživatelem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Veškerý příchozí a odchozí obsah v konverzaci prostřednictvím rychlých zpráv je bez časového omezení místně uložen v izolovaném úložišti v zařízení, pokud nenastane následující: 1) uživatel odstraní konverzaci, 2) uživatel odinstaluje aplikaci nebo 3) ke stejnému zařízení se přihlásí nový uživatel. Historie rychlých zpráv odeslaná pomocí funkce Odeslat jako e-mail je doručena v podobě e-mailu na e-mailovou adresu uživatele. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Uživatelé mohou svou historii konverzace prostřednictvím rychlých zpráv odeslat jako e-mailovou přílohu na adresu, kterou určí. Konverzace prostřednictvím rychlých zpráv je mimo zařízení k dispozici pro účely, jako je archivace nebo sdílení.

Volba/řízení: Historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv se do zařízení ukládá automaticky. Tuto funkci nelze žádným způsobem zakázat. Historii konverzace prostřednictvím rychlých zpráv lze odstranit následujícím způsobem:

 1. Na kartě Chaty klepněte na konverzaci, kterou chcete odstranit, a podržte ji.

 2. V rozevírací nabídce klepněte na položku Odstranit konverzaci.

 3. V dialogovém okně pro potvrzení odstranění klepněte na tlačítko OK.

Historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv se odesílá provedením některého z následujících postupů:

 1. V okně Konverzace stiskněte tlačítko nabídky.

 2. V nabídce vyberte položku Odeslat jako e-mail.

 3. Pokud chcete historii odeslat komukoli jinému než sobě, zadejte cílovou e-mailovou adresu.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

nebo

 1. Na kartě Chaty klepněte na konverzaci, kterou chcete odeslat, a podržte ji.

 2. V rozevírací nabídce klepněte na položku Odeslat jako e-mail.

 3. Pokud chcete historii odeslat komukoli jinému než sobě, zadejte cílovou e-mailovou adresu.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Odesílání protokolů

K čemu tato funkce slouží: Funkce odesílání protokolů umožňuje odesílat protokoly aplikace Lync pro Android (informace naleznete v části Protokolování diagnostiky dříve v tomto dodatku), díky kterým může tým podpory prošetřit všechny případně vzniklé problémy se zvukem či připojením.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Odesílány jsou pouze informace shromážděné funkcí protokolování diagnostiky (pokud je protokolování diagnostiky povoleno). Informace o tom, jaké údaje jsou zaznamenávány, naleznete v části Protokolování diagnostiky dříve v tomto dodatku.

Použití informací: Informace shromážděné ze zařízení mohou pomoci odstranit problém, na který jste narazili, a zlepšit aplikaci Lync.

Volba/řízení: Aplikace Lync pro Android neodesílá protokoly ze zařízení automaticky. Odešle je pouze v případě, že je v zařízení povoleno protokolování (informace naleznete v části Protokolování diagnostiky dříve v tomto dodatku). Provedením následujících kroků lze protokoly aplikace Lync odeslat ručně:

 1. V aplikaci Lync pro Android klepněte na kartě Můj stav na položku Možnosti.

 2. Klepnutím zaškrtněte políčko Diagnostické protokolování.

 3. Na stránce O aplikaci Lync klepněte na možnost Odeslat diagnostické protokoly.

 4. V e-mailovém formuláři s připojenými protokoly, který se otevře, zadejte cílovou e-mailovou adresu a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů je tvořeno třemi hlavními funkcemi, ale v aplikaci Lync pro Android je k dispozici pouze funkce Sloučení hledání. Funkce Sloučení hledání slučuje globální adresář s kontakty aplikace Lync, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání pouze jedna položka.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Aplikace Lync pro Android načítá kontaktní informace z aplikace Outlook, ze služby Active Directory a z funkce zobrazení stavu. Tyto informace jsou interně používány aplikací Lync pro Android.

Použití informací: Kontaktní informace ze služby Active Directory a z funkce zobrazení stavu se zobrazují v uživatelském rozhraní aplikace Lync pro Android.

Volba/řízení: Nastavení funkce Jednotné úložiště kontaktů je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×