Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro iPad

Poslední aktualizace: červen 2012

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro iPad

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Chcete-li porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu platformy Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití komunikačního softwaru Microsoft Lync 2010 pro iPad v mobilních zařízeních vašeho podniku. Pokud používáte komunikační software Microsoft Lync Server 2010 jako službu – jinak řečeno, pokud některá třetí strana (například společnost Microsoft) je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, jsou této třetí straně předávány určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných z vašeho podniku této třetí straně získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Začátek stránky

Delegování volání (přesměrování volání)

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání uživatelům umožňuje přiřazení jedné nebo více osob (delegátů) k uskutečnění nebo příjmu hovorů a nastavení online schůzek nebo připojování k nim jejich jménem.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené informace: Při přiřazování delegátů musí uživatel během konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti dostanou oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho uvedla jako delegáta, dostane tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Lync používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mohl uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která ho určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuto. Tuto funkcí můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem:

 1. V Lyncu 2010 pro iPad klepněte na kartě Můj stav na položku Přesměrování volání.

 2. Klepněte na své aktuální nastavení přesměrování volání a v zobrazeném seznamu možností vyberte položku Delegáti.

Poznámka:  Delegáti se nedají konfigurovat z mobilního zařízení, musí se konfigurovat z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Na kartě kontaktu se zobrazují informace o kontaktu, přítomnosti a místě, které se týkají vás a lidí ve vaší organizaci, přímo v Lyncu a nejnovějších verzích Outlooku. Poskytuje také přístup jedním kliknutím ke komunikaci s nějakou osobou. Přímo z karty kontaktu můžete dané osobě například odeslat rychlou zprávu, zavolat nebo odeslat e-mail.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu se shromažďují z firemního adresáře podniku (jako je Active Directory). Dynamické informace, jako jsou informace o volném čase v kalendáři, se načítají ze serveru Microsoft Exchange, přičemž informace o umístění se načítají několika způsoby (viz část Umístění), telefonní čísla se dají načítat z firemního adresáře nebo je může ručně zadat uživatel a informace o přítomnosti spravuje Lync pomocí kalendáře Outlooku (pokud to uživatel povolil) nebo je uživatel zadává ručně. Server Lyncu tyto informace sdílí s ostatními lidmi v organizaci. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Karta kontaktu se používá k zobrazení informací o kontaktu, místě a přítomnosti lidí v organizaci uživatelů. Množství informací, které se zobrazují kontaktům uživatelů Lyncu a Outlooku, se dá řídit nastavením vztahů ochrany osobních údajů a povolením nebo zakázáním režimu ochrany osobních údajů (viz část Režim ochrany osobních údajů).

Volba/řízení: Kontakty jsou spravovány z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Protokolování

K čemu tato funkce slouží: Protokolování umožňuje zaznamenávat ve vašem uživatelském profilu v zařízení informace o použití aplikace Lync pro iPad. Tyto informace mohou sloužit k řešení případných problémů se softwarem Lync pro iPad.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je protokolování povoleno, jsou v zařízení ukládány například následující informace: ID zařízení, doména a alias uživatele, informace o stavu, podrobnosti zpráv, historie přihlašování, seznam kontaktů a konfigurační data klienta, jako jsou například pravidla přesměrování, stav a poznámky. Obsah konverzací v aplikaci Lync se neukládá. Společnosti Microsoft nejsou automaticky odesílány žádné informace, můžete se však rozhodnout odeslat je společnosti Microsoft ručně za účelem odstraňování problémů (informace naleznete v části Odesílání protokolů dále v tomto dodatku).

Použití informací: Protokolování můžete využít při odstraňování všech problémů, ke kterým může při používání aplikace Lync pro iPad dojít.

Volba/řízení: Protokolování je ve výchozím nastavení vypnuto. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem:

 1. V aplikaci Lync pro iPad klepněte na kartě Můj stav na položku Nastavení.

 2. V seznamu možností vyberte možnost Protokolování.

 3. Na stránce možností Protokolování posuňte přepínací tlačítko Protokolování do polohy Zapnuto.

Začátek stránky

Služby tísňového volání (911)

Důležité informace:  Doporučujeme NEPOUŽÍVAT aplikaci Lync pro iPad ke kontaktování poskytovatele služeb tísňového volání (například 911 v USA). Aplikace Lync pro iPad NEUMÍ určit vaši skutečnou fyzickou polohu, a proto pokud budete pomocí aplikace Lync pro iPad kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání, NEBUDE schopen zjistit vaši polohu. Chcete-li kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání ze svého zařízení, ukončete aplikaci Lync pro iPad a použijte číselník zařízení.

Začátek stránky

Sdílení polohy

K čemu tato funkce slouží: Funkce sdílení polohy umožňuje sdílet informace o vašem časovém pásmu s dalšími uživateli prostřednictvím funkce zobrazení stavu. Pokud povolíte režim ochrany osobních údajů, budou sdíleny informace o poloze. Podrobnosti o tom, jak povolit režim ochrany osobních údajů a jakým způsobem jsou sdíleny informace o poloze, naleznete v části Režim ochrany osobních údajů dále v tomto dodatku.

Důležité informace:  Aplikace Lync pro iPad neumí určit vaši skutečnou fyzickou zeměpisnou polohu. NEPOUŽÍVEJTE aplikaci Lync pro iPad k vytáčení čísla poskytovatele služeb tísňového volání, jako je například 911. Použijte číselník vašeho zařízení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o časovém pásmu jsou načteny z operačního systému mobilního zařízení a jsou sdíleny s kontakty aplikace Lync. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace o časovém pásmu jsou sdíleny prostřednictvím funkce stavu v aplikaci Lync (na základě konfigurace nastavení funkce stavu v desktopovém klientovi Lync). Tyto informace jsou zobrazeny na kartách kontaktů. Žádné jiné informace (například zeměpisná poloha, formátovaná adresa nebo civilní adresa) prostřednictvím funkce stavu sdíleny nejsou.

Volba/řízení: Sdílení polohy může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je sdílení polohy povoleno, je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Funkce Osobní fotografie umožňuje zobrazit vaši fotografii a fotografie dalších osob ve vašem podniku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolba sdílení osobní fotografie je shromážděna za účelem zobrazení fotografií i sdílení vaší fotografie. V aplikaci Lync pro iPad lze zobrazit pouze fotografie uložené ve službě Active Directory. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace slouží k přizpůsobení uživatelského prostředí a ke sdílení fotografie s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Nastavení funkce Osobní fotografie je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Spolupráce s PowerPointem

K čemu tato funkce slouží: Díky spolupráci s PowerPointem můžou uživatelé při online konverzaci nebo schůzce zobrazovat a sledovat powerpointové prezentace a dělat do nich poznámky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jakékoli použití této funkce se řídí akcemi koncových uživatelů – ať powerpointové prezentace odesílají, procházejí nebo doplňují poznámkami. Všechny soubory předvedené v rámci konverzace nebo schůzky se přenáší všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou tyto soubory moct načíst přímo ze složky ve svých počítačích. Vlastník souboru nebo prezentující může pro ostatní uživatele omezit možnost uložení souboru, neomezí tím ale jejich možnost soubor načíst nebo zobrazit. Soubory PowerPointu se ukládají na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Společnosti Microsoft se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Spolupráce s PowerPointem pomáhá účastníkům konverzace efektivně prezentovat a získávat názory ostatních.

Volba/řízení: Uživatelé iPadu můžou jen zobrazit powerpointovou prezentaci, kterou sdílí jiný účastník schůzky. Z iPadu nemůžou nahrávat, vytvářet poznámky ani sdílet powerpointové prezentace.

Začátek stránky

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Funkce Informace o stavu a kontaktní informace uživateli umožňuje zobrazit informace o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a sdílet vlastní publikované informace, jako je přítomnost, stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Správce podniku může také nakonfigurovat integraci s Outlookem a serverem Exchange, abyste mohli zobrazit zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (například na kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři Outlooku).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo uživatele pro účely přihlášení a ověření. Jakákoli další telefonní čísla, která případně chtějí zpřístupnit, informace, jako jsou zprávy mimo kancelář a další informace o stavu, pokud správce nakonfiguroval a povolil v Outlooku informace o integraci Outlooku a serveru Exchange včetně jakýchkoli poznámek nebo dostupnosti, které mohl ručně zadat uživatel, zpřístupněných na kartě kontaktu. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo se používají pro přihlášení k Lyncu a připojení k serveru Lyncu. Na základě toho, jak uživatel nakonfiguroval nastavení zabezpečení, budou mít ostatní uživatelé a programy Lyncu možnost přístupu k informacím o přítomnosti, kontaktu a stavu, pokud jsou publikované, což zajistí lepší vzájemnou komunikaci uživatelů.

Volba/řízení: Nastavení funkce Informace o stavu a kontaktní informace je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, díky kterému můžete určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (například K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budete sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že Lync přejde do režimu, ve kterém můžete upravit nastavení tak, abyste informace o stavu vaší dostupnosti sdíleli jen s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu umožňuje uživateli určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o stavu.

Volba/řízení: Režim ochrany osobních údajů může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je režim ochrany osobních údajů povolen, je spravován z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Nabízená oznámení

K čemu tato funkce slouží: Nabízená oznámení představují mechanismus, který vás upozorní na přijetí nové zprávy v mobilním zařízení. Oznámení může mít mnoho podob včetně automaticky otevíraného oznámení, zvuku nebo číselného symbolu na ikoně domovské obrazovky – v závislosti na operačním systému zařízení. Oznámení je generováno místně v zařízení, když zařízení přijme novou zprávu. Tato akce se uskuteční, pouze pokud aplikace Lync pro iPad není spuštěna v popředí. Pokud je aplikace Lync pro iPad spuštěna v popředí, je funkce Nabízená oznámení potlačena. Funkci Nabízená oznámení můžete povolit nebo zakázat, ale pokud ji zakážete, příjem zpráv se nezastaví – pouze bude zakázána funkce oznámení. Chcete-li ukončit příjem nových zpráv, je třeba se od aplikace Lync pro iPad odhlásit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mobilní zařízení neshromažďuje, nezpracovává ani nepřenáší žádné informace. Společnosti Microsoft se neodesílají žádné informace. Všechny zprávy odeslané do vašeho zařízení od ostatních uživatelů Lyncu projdou službou Nabízená oznámení společnosti Microsoft a pak se přesměrují do služby Nabízená oznámení zařízení iPad pro doručení do vašeho zařízení. Po navázání konverzace se všechny zprávy budou přenášet přímo mezi účastníky konverzace. Informace o zásadách ochrany osobních údajů pro zařízení iPad najdete v Zásadách ochrany osobních údajů zákazníků společnosti Apple.

Použití informací: Nastavení služby Nabízená oznámení určuje, zda budete upozorněni na nové zprávy, které aplikace Lync pro iPad přijímá, když neběží v popředí.

Volba/řízení: Nabízená oznámení může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je tato služba povolena, můžete ji vypnout nebo zapnout pomocí následujících kroků:

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na ikonu Nastavení.

 2. Ze seznamu možností vyberte možnost Oznámení.

 3. Ujistěte se, že je přepínač Oznámení v poloze Zapnuto.

 4. Ze seznamu aplikací vyberte aplikaci Lync.

 5. Přesuňte přepínače Upozornění, Zvuky a Informační symboly do polohy Zapnuto.

Začátek stránky

Funkce Odeslat jako e-mail

K čemu tato funkce slouží: Funkce Odeslat jako e-mail umožňuje odeslání historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv v aplikaci Lync 2010 pro iPad, která je uložena místně ve vašem zařízení, jako přílohy na e-mailovou adresu určenou uživatelem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Veškerý příchozí a odchozí obsah v konverzaci prostřednictvím rychlých zpráv je bez časového omezení místně uložen v izolovaném úložišti v zařízení, pokud nenastane následující: 1) uživatel odstraní konverzaci, 2) uživatel odinstaluje aplikaci nebo 3) ke stejnému zařízení se přihlásí nový uživatel. Historie rychlých zpráv odeslaná pomocí funkce Odeslat jako e-mail je doručena v podobě e-mailu na e-mailovou adresu uživatele. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Uživatelé mohou svou historii konverzace prostřednictvím rychlých zpráv odeslat jako e-mailovou přílohu na adresu, kterou určí. Konverzace prostřednictvím rychlých zpráv je mimo zařízení k dispozici pro účely, jako je archivace nebo sdílení.

Volba/řízení: Historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv se do zařízení ukládá automaticky. Tuto funkci nelze žádným způsobem zakázat. Historii konverzace prostřednictvím rychlých zpráv lze odstranit následujícím způsobem:

 1. Na kartě Chaty klepněte na tlačítko Upravit.

 2. Vyberte konverzaci, kterou chcete odstranit.

 3. Klepněte na tlačítko Odstranit.

Historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv se odesílá provedením následujících kroků:

 1. V okně Konverzace klepněte na tlačítko Akce na navigačním panelu.

 2. V nabídce vyberte položku Odeslat jako e-mail.

 3. Pokud chcete historii odeslat komukoli jinému než sobě, zadejte cílovou e-mailovou adresu.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Odesílání protokolů

K čemu tato funkce slouží: Funkce odesílání protokolů umožňuje odesílat protokoly aplikace Lync pro iPad (informace naleznete v části Protokolování dříve v tomto dodatku), díky kterým může tým podpory prošetřit všechny případně vzniklé problémy se zvukem či připojením.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Odesílány jsou pouze informace shromážděné funkcí protokolování (pokud je protokolování povoleno). Informace o tom, jaké údaje jsou zaznamenávány, naleznete v části Protokolování dříve v tomto dodatku.

Použití informací: Informace shromážděné ze zařízení mohou pomoci odstranit problém, na který jste narazili, a zlepšit aplikaci Lync.

Volba/řízení: Aplikace Lync pro iPad neodesílá protokoly ze zařízení automaticky. Odešle je pouze v případě, že je v zařízení povoleno protokolování (informace naleznete v části Protokolování dříve v tomto dodatku). Provedením následujících kroků lze protokoly aplikace Lync odeslat ručně:

 1. V aplikaci Lync 2010 pro iPad klepněte na kartě Můj stav na položku Možnosti.

 2. V seznamu možností vyberte možnost Protokolování.

 3. Na stránce možností Protokolování klepněte na možnost Odeslat protokoly.

 4. V e-mailovém formuláři s připojenými protokoly, který se otevře, zadejte cílovou e-mailovou adresu a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů sestává ze tří hlavních funkcí, z nichž jsou v aplikaci Lync pro iPad k dispozici následující dvě:

 • Funkce Sloučení hledání slučuje globální adresář s kontakty aplikace Lync, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání pouze jedna položka.

 • Funkce Sloučení kontaktů agreguje informace o kontaktech mezi globálním adresářem, serverem Lync a seznamem kontaktů zařízení iPad pomocí odpovídajících identifikátorů e-mailů, identifikátorů přihlášení nebo obou těchto položek. Po určení shodné položky agreguje aplikace Lync pro iPad data z těchto zdrojů a zobrazí agregovaná data v různých součástech uživatelského rozhraní včetně výsledků hledání, seznamu kontaktů a karet kontaktu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Aplikace Lync pro iPad agreguje kontaktní informace z aplikace Outlook, ze služby Active Directory, z funkce zobrazení stavu a ze zařízení iPad. Tyto informace jsou interně používány aplikací Lync pro iPad.

Použití informací: Kontaktní informace z aplikace Outlook, ze služby Active Directory, z funkce zobrazení stavu a zařízení iPad se zobrazují v uživatelském rozhraní aplikace Lync pro iPad.

Volba/řízení: Nastavení funkce Jednotné úložiště kontaktů je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×