Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro iPhone

Poslední aktualizace: květen 2012

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro iPhone

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Chcete-li porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu platformy Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití aplikace Microsoft Lync 2010 pro iPhone v mobilních zařízeních vašeho podniku. Pokud vaše společnost používá komunikační software Microsoft Lync Server 2010 jako službu – jinak řečeno, pokud je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, některá třetí strana (například společnost Microsoft) – jsou této třetí straně předávány určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně z vašeho podniku získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Začátek stránky

Delegování volání (přesměrování volání)

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání uživatelům umožňuje přiřazení jedné nebo více osob (delegátů) k uskutečnění nebo příjmu hovorů a nastavení online schůzek nebo připojování k nim jejich jménem.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené informace: Při přiřazování delegátů musí uživatel během procesu konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti obdrží oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho uvedla jako delegáta, obdrží tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Lync používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mu umožnil uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která jej určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuto. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem:

 1. V Lyncu 2010 pro iPhone klepněte na kartě Můj stav na položku Přesměrování volání.

 2. Klepněte na své aktuální nastavení přesměrování volání a v zobrazeném seznamu možností vyberte položku Delegáti.

Poznámka:  Delegáti se nedají konfigurovat z mobilního zařízení, musí se konfigurovat z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Na kartě kontaktu se zobrazují informace o kontaktu, přítomnosti a místě, které se týkají vás a lidí ve vaší organizaci, přímo v Lyncu a nejnovějších verzích Outlooku. Poskytuje také přístup jedním kliknutím ke komunikaci s nějakou osobou. Přímo z karty kontaktu můžete dané osobě například odeslat rychlou zprávu, zavolat nebo odeslat e-mail.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu se shromažďují z firemního adresáře podniku (jako je Active Directory). Dynamické informace, jako jsou informace o volném čase v kalendáři, se načítají ze serveru Microsoft Exchange, přičemž informace o umístění se načítají několika způsoby (viz část Umístění), telefonní čísla se dají načítat z firemního adresáře nebo je může ručně zadat uživatel a informace o přítomnosti spravuje Lync pomocí kalendáře Outlooku (pokud to uživatel povolil) nebo je uživatel zadává ručně. Server Lync tyto informace sdílí s ostatními lidmi v organizaci. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Karta kontaktu se používá k zobrazení informací o kontaktu, místě a přítomnosti lidí, v organizaci uživatelů. Množství informací, které se zobrazují kontaktům uživatelů Lyncu a Outlooku, se dá řídit nastavením vztahů ochrany osobních údajů a povolením nebo zakázáním režimu ochrany osobních údajů (viz část Režim ochrany osobních údajů).

Volba/řízení: Kontakty jsou spravovány z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Protokolování

K čemu tato funkce slouží: Protokolování umožňuje zaznamenávat ve vašem uživatelském profilu v zařízení informace o použití aplikace Lync pro iPhone. Tyto informace mohou sloužit k řešení případných problémů se softwarem Lync pro iPhone.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je protokolování povoleno, jsou v zařízení ukládány například následující informace: ID zařízení, doména a alias uživatele, informace o stavu, podrobnosti zpráv, historie přihlašování, seznam kontaktů a konfigurační data klienta, jako jsou například pravidla přesměrování, stav a poznámky. Obsah konverzací v aplikaci Lync se neukládá. Společnosti Microsoft nejsou automaticky odesílány žádné informace, můžete se však rozhodnout odeslat je společnosti Microsoft ručně za účelem odstraňování problémů (informace naleznete v části Odesílání protokolů dále v tomto dodatku).

Použití informací: Protokolování můžete využít při odstraňování všech problémů, ke kterým může při používání aplikace Lync pro iPhone dojít.

Volba/řízení: Protokolování je ve výchozím nastavení vypnuto. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem:

 1. V aplikaci Lync 2010 pro iPhone klepněte na kartě Můj stav na položku Možnosti.

 2. V seznamu možností vyberte možnost Protokolování.

 3. Na stránce možností Protokolování posuňte přepínací tlačítko Protokolování do polohy Zapnuto.

Začátek stránky

Služby tísňového volání (112)

Důležité informace:  Doporučujeme NEPOUŽÍVATaplikaci Lync pro Windows iPhone ke kontaktování poskytovatele služeb tísňového volání (jako je například číslo 112). Aplikace Lync pro Windows iPhone NEUMÍ určit vaši skutečnou fyzickou polohu, a proto pokud budete kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání pomocí aplikace Lync pro Windows iPhone, NEBUDE poskytovatel schopen zjistit vaši polohu. Chcete-li kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání ze svého zařízení, ukončete aplikaci Lync a použijte číselník zařízení.

Začátek stránky

Sdílení polohy

K čemu tato funkce slouží: Funkce sdílení polohy umožňuje sdílet informace o vašem časovém pásmu s dalšími uživateli prostřednictvím funkce zobrazení stavu. Pokud povolíte režim ochrany osobních údajů, budou sdíleny informace o poloze. Podrobnosti o tom, jak povolit režim ochrany osobních údajů a jakým způsobem jsou sdíleny informace o poloze, naleznete v části Režim ochrany osobních údajů dále v tomto dodatku.

Důležité informace:  Aplikace Lync pro iPhone neumí určit vaši skutečnou fyzickou zeměpisnou polohu. NEPOUŽÍVEJTE aplikaci Lync pro iPhone k vytáčení čísla poskytovatele služeb tísňového volání, jako je například číslo 112. Použijte číselník vašeho zařízení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o časovém pásmu jsou načteny z operačního systému mobilního zařízení a jsou sdíleny s kontakty aplikace Lync. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace o časovém pásmu jsou sdíleny prostřednictvím funkce zobrazení stavu v Lyncu (na základě konfigurace nastavení funkce zobrazení stavu v desktopovém klientovi Lync). Tyto informace jsou zobrazeny na kartách kontaktů. Žádné jiné informace (například zeměpisná poloha, formátovaná adresa nebo civilní adresa) prostřednictvím funkce zobrazení stavu sdíleny nejsou.

Volba/řízení: Sdílení polohy může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je sdílení polohy povoleno, je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Funkce Osobní fotografie umožňuje zobrazit vaši fotografii a fotografie dalších osob ve vašem podniku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolba sdílení osobní fotografie je shromážděna za účelem zobrazení fotografií i sdílení vaší fotografie. V aplikaci Lync pro iPhone lze zobrazit pouze fotografie uložené ve službě Active Directory. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace slouží k přizpůsobení uživatelského prostředí a ke sdílení fotografie s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Nastavení funkce Osobní fotografie je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Funkce Informace o stavu a kontaktní informace uživateli umožňuje zobrazit informace o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a sdílet vlastní publikované informace, jako je přítomnost, stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Správce podniku může také nakonfigurovat integraci s Outlookem a serverem Exchange, abyste mohli zobrazit zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (například na kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři Outlooku).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo uživatele pro účely přihlášení a ověření. Jakákoli další telefonní čísla, která případně chtějí zpřístupnit, informace, jako jsou zprávy mimo kancelář a další informace o stavu, pokud správce nakonfiguroval a povolil v Outlooku informace o integraci Outlooku a serveru Exchange včetně jakýchkoli poznámek nebo dostupnosti, které mohl ručně zadat uživatel, zpřístupněných na kartě kontaktu. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo se používají pro přihlášení k Lyncu a připojení k serveru Lync. Na základě toho, jak uživatel nakonfiguroval nastavení zabezpečení, budou mít ostatní uživatelé a programy Lyncu možnost přístupu k informacím o přítomnosti, kontaktu a stavu, pokud jsou publikované, což zajistí lepší vzájemnou komunikaci uživatelů.

Volba/řízení: Nastavení funkce Informace o stavu a kontaktní informace je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které uživatelům umožňuje určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (například K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budou sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že aplikace Lync přejde do režimu, ve kterém může uživatel upravit nastavení tak, aby informace o stavu vaší dostupnosti byly sdíleny pouze s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu umožňuje uživateli určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o stavu.

Volba/řízení: Režim ochrany osobních údajů může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je režim ochrany osobních údajů povolen, je spravován z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Nabízená oznámení

K čemu tato funkce slouží: Nabízená oznámení představují mechanismus, který vás upozorní na přijetí nové zprávy v mobilním zařízení. Oznámení může mít mnoho podob včetně automaticky otevíraného oznámení, zvuku nebo číselného symbolu na ikoně domovské obrazovky – v závislosti na operačním systému zařízení. Oznámení je generováno místně v zařízení, když zařízení přijme novou zprávu. Tato akce se uskuteční, pouze pokud aplikace Lync pro iPhone není spuštěna v popředí. Pokud je aplikace Lync pro iPhone spuštěna v popředí, je funkce Nabízená oznámení potlačena. Funkci Nabízená oznámení můžete povolit nebo zakázat, ale pokud ji zakážete, příjem zpráv se nezastaví – pouze bude zakázána funkce oznámení. Chcete-li ukončit příjem nových zpráv, je třeba se od aplikace Lync pro iPhone odhlásit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mobilní zařízení neshromažďuje, nezpracovává ani nepřenáší žádné informace. Všechny zprávy odeslané do vašeho zařízení od ostatních uživatelů Lyncu projdou službou Nabízená oznámení Microsoft Lync Serveru a pak jsou přesměrovány do služby Nabízená oznámení zařízení iPhone pro doručení do vašeho zařízení. Po navázání konverzace jsou všechny zprávy přenášeny přímo mezi účastníky konverzace. Informace o zásadách ochrany osobních údajů pro iPhone získáte v Zásadách ochrany osobních údajů zákazníků společnosti Apple.

Použití informací: Nastavení služby Nabízená oznámení určuje, zda budete upozorněni na nové zprávy, které aplikace Lync pro iPhone přijímá, když neběží v popředí.

Volba/řízení: Nabízená oznámení může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je tato služba povolena, můžete ji zapnout nebo vypnout následujícím způsobem:

 1. Na úvodní obrazovce aplikace Lync pro iPhone klepněte na ikonu Nastavení.

 2. Ze seznamu možností vyberte možnost Oznámení.

 3. Ujistěte se, že je přepínač Oznámení v poloze Zapnuto.

 4. Ze seznamu aplikací vyberte aplikaci Lync.

 5. Přesuňte přepínače Upozornění, Zvuky a Informační symboly do polohy Zapnuto.

Začátek stránky

Funkce Odeslat jako e-mail

K čemu tato funkce slouží: Funkce Odeslat jako e-mail umožňuje odeslání historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv v aplikaci Lync 2010 pro iPhone, která je uložena místně ve vašem zařízení, jako přílohy na e-mailovou adresu určenou uživatelem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Veškerý příchozí a odchozí obsah v konverzaci prostřednictvím rychlých zpráv je bez časového omezení místně uložen v izolovaném úložišti v zařízení, pokud nenastane následující: 1) uživatel odstraní konverzaci, 2) uživatel odinstaluje aplikaci nebo 3) ke stejnému zařízení se přihlásí nový uživatel. Historie rychlých zpráv odeslaná pomocí funkce Odeslat jako e-mail je doručena v podobě e-mailu na e-mailovou adresu uživatele. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Uživatelé mohou svou historii konverzace prostřednictvím rychlých zpráv odeslat jako e-mailovou přílohu na adresu, kterou určí. Konverzace prostřednictvím rychlých zpráv je mimo zařízení k dispozici pro účely, jako je archivace nebo sdílení.

Volba/řízení: Historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv se do zařízení ukládá automaticky. Tuto funkci nelze žádným způsobem zakázat. Historii konverzace prostřednictvím rychlých zpráv lze odstranit následujícím způsobem:

 1. Na kartě Chaty klepněte na tlačítko Upravit.

 2. Vyberte konverzaci, kterou chcete odstranit.

 3. Klepněte na tlačítko Odstranit.

Historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv se odesílá provedením následujících kroků:

 1. V okně Konverzace klepněte na tlačítko Akce na navigačním panelu.

 2. V nabídce vyberte položku Odeslat jako e-mail.

 3. Pokud chcete historii odeslat komukoli jinému než sobě, zadejte cílovou e-mailovou adresu.

 4. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Odesílání protokolů

K čemu tato funkce slouží: Funkce odesílání protokolů umožňuje odesílat protokoly aplikace Lync pro iPhone (informace naleznete v části Protokolování dříve v tomto dodatku), díky kterým může tým podpory prošetřit všechny případně vzniklé problémy se zvukem či připojením.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Odesílány jsou pouze informace shromážděné funkcí protokolování (pokud je protokolování povoleno). Informace o tom, jaké údaje jsou zaznamenávány, naleznete v části Protokolování dříve v tomto dodatku.

Použití informací: Informace shromážděné ze zařízení mohou pomoci odstranit problém, na který jste narazili, a zlepšit aplikaci Lync.

Volba/řízení: Aplikace Lync pro iPhone neodesílá protokoly ze zařízení automaticky. Odešle je pouze v případě, že je v zařízení povoleno protokolování (informace naleznete v části Protokolování dříve v tomto dodatku). Provedením následujících kroků lze protokoly aplikace Lync odeslat ručně:

 1. V aplikaci Lync 2010 pro iPhone klepněte na kartě Můj stav na položku Možnosti.

 2. V seznamu možností vyberte možnost Protokolování.

 3. Na stránce možností Protokolování klepněte na možnost Odeslat protokoly.

 4. V e-mailovém formuláři s připojenými protokoly, který se otevře, zadejte cílovou e-mailovou adresu a potom klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů sestává ze tří hlavních funkcí, z nichž jsou v aplikaci Lync pro iPhone k dispozici následující dvě:

 • Funkce Sloučení hledání slučuje globální adresář s kontakty aplikace Lync, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání pouze jedna položka.

 • Funkce Sloučení kontaktů agreguje informace o kontaktech mezi globálním adresářem, serverem Lync a seznamem kontaktů zařízení iPhone pomocí odpovídajících identifikátorů e-mailů, identifikátorů přihlášení nebo obou těchto položek. Po určení shodné položky agreguje aplikace Lync pro iPhone data z těchto zdrojů a zobrazí agregovaná data v různých součástech uživatelského rozhraní včetně výsledků hledání, seznamu kontaktů a karet kontaktu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Aplikace Lync pro iPhone agreguje kontaktní informace z aplikace Outlook, ze služby Active Directory, z funkce zobrazení stavu a ze zařízení iPhone. Tyto informace jsou interně používány aplikací Lync pro iPhone.

Použití informací: Kontaktní informace z aplikace Outlook, ze služby Active Directory, z funkce zobrazení stavu a zařízení iPhone se zobrazují v uživatelském rozhraní aplikace Lync pro iPhone.

Volba/řízení: Nastavení funkce Jednotné úložiště kontaktů je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

×