Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro telefony Nokia

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Poslední aktualizace: říjen 2011

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro telefony Nokia

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Chcete-li porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu platformy Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití aplikace Microsoft Lync 2010 pro telefony Nokia v mobilních zařízeních vašeho podniku. Pokud vaše společnost používá komunikační software Microsoft Lync Server 2010 jako službu – jinak řečeno, pokud je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, některá třetí strana (například společnost Microsoft) – jsou této třetí straně předávány určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně z vašeho podniku získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Začátek stránky

Zasílání zpráv o aktivaci

K čemu tato funkce slouží: Při první instalaci a konfiguraci aplikace Lync 2010 pro telefony Nokia jsou shromážděny určité údaje specifické pro hardware a software a odeslány společnosti Nokia za účelem oznámení úspěšné konfigurace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Během tohoto procesu nejsou shromážděny žádné identifikovatelné osobní údaje. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Společnost Nokia používá údaje shromážděné během procesu zasílání zpráv o aktivaci k získání zprávy o úspěšné konfiguraci softwaru. Podrobné informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Nokia získáte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nokia.

Volba/řízení: Neuvedeno.

Začátek stránky

Delegování volání (přesměrování volání)

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání umožňuje určit jednoho či více delegátů a zajistit, aby za vás uskutečňovali a přijímali hovory nebo vytvářeli online schůzky a připojovali se k nim. Pokud používáte funkci delegování volání z mobilního zařízení, můžete vybrat pouze delegáty, které jste předdefinovali v desktopovém klientovi Microsoft Lync 2010.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když za vás vaši delegáti přijmou hovor, obdržíte e-mail informující o této události. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Pomocí této funkce můžete spolupracovat s delegáty na správě vašeho plánu a schůzek a také s nimi řešit hovory, které uskutečnili nebo přijali za vás.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuto. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem:

 1. V aplikaci Lync pro telefony Nokia klepněte na stránce se seznamem kontaktů na tlačítko Nastavení.

 2. Na kartě Hlasové funkce umístěte přepínač Přesměrování volání do polohy Zapnuto.

 3. Klepněte na položku Přesměrovat má volání na a v rozevíracím seznamu vyberte položku Mí delegáti.

 4. Na panelu nástrojů dole klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta umožňuje zaznamenávat ve vašem uživatelském profilu v zařízení informace o použití aplikace Lync. Tyto informace mohou sloužit k řešení případných problémů se softwarem Lync pro telefony Nokia.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je protokolování na straně klienta povoleno, jsou v zařízení ukládány například následující informace: ID zařízení, doména a alias uživatele, informace o stavu, podrobnosti zpráv, historie přihlašování, seznam kontaktů a konfigurační data klienta, jako jsou například pravidla přesměrování, stav a poznámky. Obsah konverzací v aplikaci Lync 2010 se neukládá. Společnosti Microsoft nejsou automaticky odesílány žádné informace, můžete se však rozhodnout odeslat je ručně.

Použití informací: Protokolování na straně klienta můžete využít při odstraňování všech problémů, ke kterým může při používání aplikace Lync pro telefony Nokia dojít.

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuto. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem:

 1. V aplikaci Lync pro telefony Nokia klepněte na stránce se seznamem kontaktů na tlačítko Nastavení.

 2. Na kartě Předvolby zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Povolit protokolování.

 3. Na panelu nástrojů dole klepněte na tlačítko Uložit.

Začátek stránky

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Karta kontaktu shromažďuje statické a dynamické informace o dalších osobách ve vašem podniku a zobrazí tyto informace v Lyncu a pro kontakty v novějších verzích klienta Microsoft Outlook pro zasílání zpráv a spolupráci. Karta kontaktu umožňuje jedním klepnutím odeslat e-mail, uskutečnit volání, odeslat rychlou zprávu a odeslat textovou zprávu (SMS) (v desktopovém klientovi Lync není funkce zpráv SMS k dispozici).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu jsou shromažďovány z podnikového adresáře příslušné společnosti (jako je například služba Active Directory Domain Services) a jsou s ostatními sdíleny prostřednictvím serveru Lync Server 2010. Shromažďované dynamické informace, například telefonní čísla a informace o stavu, můžete zadat vy a pak je sdílet s ostatními. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace na kartě kontaktu jsou zobrazeny, takže můžete sdílet své kontaktní informace s dalšími uživateli.

Volba/řízení: Kontakty je možné spravovat z desktopového klienta Lync i z Lyncu pro telefony Nokia pomocí následujících kroků:

Přidání kontaktu

 1. Na kartě Seznam kontaktů na hlavní obrazovce aplikace Lync klepněte na tlačítko Hledat.

 2. Do textového pole Hledat zadejte jméno kontaktu.

 3. Ve výsledcích hledání vyberte kontakt, který chcete přidat, a klepněte na nabídku Možnosti.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat kontakt a klepněte na skupinu kontaktů, do které chcete kontakt přidat.

Odebrání kontaktu

 1. Na kartě Seznam kontaktů na hlavní obrazovce aplikace Lync klepněte na skupinu kontaktů daného kontaktu.

 2. Klepněte na kontakt, který chcete odstranit.

 3. Klepněte na nabídku Možnosti a na příkaz Odebrat kontakt.

Začátek stránky

Služby tísňového volání (911)

Důležité informace:  Doporučujeme NEPOUŽÍVAT aplikaci Lync pro telefony Nokia ke kontaktování poskytovatele služeb tísňového volání (jako je například číslo 911 v USA). Aplikace Lync pro telefony Nokia NEUMÍ určit vaši skutečnou fyzickou polohu, a proto pokud budete kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání pomocí aplikace Lync pro telefony Nokia, NEBUDE poskytovatel schopen zjistit vaši polohu. Chcete-li kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání ze svého zařízení, ukončete aplikaci Lync pro telefony Nokia a použijte číselník zařízení.

Začátek stránky

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Funkce Osobní fotografie umožňuje zobrazit vaši fotografii a fotografie dalších osob ve vašem podniku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolba sdílení osobní fotografie je shromážděna za účelem zobrazení fotografií i sdílení vaší fotografie. V aplikaci Lync pro telefony Nokia lze zobrazit pouze fotografie uložené ve službě Active Directory. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace slouží k přizpůsobení uživatelského prostředí a ke sdílení fotografie s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Nastavení funkce Osobní fotografie je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Funkce Informace o stavu a kontaktní informace vám umožňuje získat přístup k informacím publikovaným o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a ostatním uživatelům umožňuje získat přístup k informacím publikovaným o vás, jako je stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Správce může také nakonfigurovat integraci s aplikací Outlook a systémem Exchange Server, abyste mohli zobrazit zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (například kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři aplikace Outlook).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pomocí své přihlašovací adresy a hesla se připojíte k serveru Lync Server. Vy i správce můžete publikovat informace o vašem stavu a kontaktní informace, které jsou přidruženy k vašemu přihlášení. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Další programy a uživatelé aplikace Lync mohou získat přístup k vašim informacím o stavu a kontaktním informacím, a zjistit tak váš publikovaný stav a informace, aby s vámi mohli lépe komunikovat.

Volba/řízení: Nastavení funkce Informace o stavu a kontaktní informace je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které vám umožňuje sdílet informace o stavu vaší dostupnosti (například K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) pouze s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že aplikace Lync přejde do režimu, ve kterém můžete přepnout uživatelská nastavení tak, aby informace o stavu vaší dostupnosti byly sdíleny pouze s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu určuje, jakým způsobem budou sdíleny informace o stavu.

Volba/řízení: Režim ochrany osobních údajů může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je režim ochrany osobních údajů povolen, je spravován z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Funkce Odeslat jako e-mail

K čemu tato funkce slouží: Funkce Odeslat jako e-mail umožňuje odeslání historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv v aplikaci Lync 2010 pro telefony Nokia, která je uložena místně ve vašem zařízení, jako přílohy na e-mailovou adresu určenou uživatelem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Veškerý příchozí a odchozí obsah v konverzaci prostřednictvím rychlých zpráv je bez časového omezení místně uložen v izolovaném úložišti v zařízení, pokud nenastane následující: 1) uživatel odstraní konverzaci, 2) uživatel odinstaluje aplikaci nebo 3) ke stejnému zařízení se přihlásí nový uživatel. Historie rychlých zpráv odeslaná pomocí funkce Odeslat jako e-mail je doručena v podobě e-mailu na e-mailovou adresu uživatele. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Uživatelé mohou svou historii konverzací prostřednictvím rychlých zpráv odeslat jako e-mailovou přílohu na určenou e-mailovou adresu, čímž konverzace prostřednictvím rychlých zpráv zpřístupní mimo zařízení, například za účelem archivace nebo sdílení.

Volba/řízení: Historie konverzací je do zařízení ukládána automaticky. Tuto funkci nelze žádným způsobem zakázat. Historii konverzací lze odstranit následujícím způsobem:

 1. Na kartě Konverzace klepněte na panelu nástrojů v dolní části na tlačítko Ukončit konverzace.

 2. Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit.

 3. Klepněte na tlačítko Ukončit na panelu nástrojů.

Historii konverzací lze odeslat pomocí následujících kroků:

 1. V okně konverzace klepněte na nabídku Možnosti.

 2. V nabídce vyberte příkaz Odeslat jako e-mail.

Začátek stránky

Funkce Odeslat polohu

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce je integrována s aplikací Nokia Maps a slouží k určení vaší polohy.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: V závislosti na vámi zvolených způsobech určení polohy může zařízení kvůli zjištění vaší polohy kontaktovat společnost Nokia. Tyto informace se zpracovávají anonymně. Další informace najdete na webu Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nokia pro mapové aplikace.

Použití informací: Data shromážděná funkcí Odeslat polohu slouží aplikaci Nokia Maps k poskytování rychlejších a přesnějších údajů o poloze.

Začátek stránky

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů sestává ze tří hlavních funkcí, z nichž je v aplikaci Lync pro telefony Nokia k dispozici pouze následující:

 • Sloučení hledání:    funkce Sloučení hledání slučuje globální adresář s kontakty aplikace Lync, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání pouze jedna položka.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Aplikace Lync pro telefony Nokia agreguje kontaktní informace z aplikace Outlook, ze služby Active Directory a z funkce zobrazení stavu. Tyto informace jsou interně používány aplikací Lync pro telefony Nokia.

Použití informací: Kontaktní informace z aplikace Outlook, ze služby Active Directory a z funkce zobrazení stavu se zobrazují v uživatelském rozhraní aplikace Lync pro telefony Nokia.

Volba/řízení: Nastavení funkce Jednotné úložiště kontaktů je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×