Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro Windows Phone

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Poslední aktualizace: květen 2012

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro Windows Phone

Delegování volání (přesměrování volání)

Karta kontaktu

Protokolování diagnostiky

Služby tísňového volání (112)

Osobní fotografie

Informace o stavu a kontaktní informace

Režim ochrany osobních údajů

Nabízená oznámení

Funkce Odeslat jako e-mail

Odesílání protokolů

Jednotné úložiště kontaktů

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci Microsoft Lync 2010 pro Windows Phone

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Chcete-li porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu platformy Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití aplikace Microsoft Lync 2010 pro Windows Phone v mobilních zařízeních vašeho podniku. Pokud vaše společnost používá komunikační software Microsoft Lync Server 2010 jako službu – jinak řečeno, pokud je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, některá třetí strana (například společnost Microsoft) – jsou této třetí straně předávány určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně z vašeho podniku získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Začátek stránky

Delegování volání (přesměrování volání)

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání uživatelům umožňuje přiřazení jedné nebo více osob (delegátů) k uskutečnění nebo příjmu hovorů a nastavení online schůzek nebo připojování k nim jejich jménem.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené informace: Při přiřazování delegátů musí uživatel během procesu konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti obdrží oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho uvedla jako delegáta, obdrží tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Lync používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mu umožnil uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která jej určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuto. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem:

 1. V Lyncu 2010 pro Windows Phone klepněte v zobrazení Mé informace na Přesměrování volání.

 2. V rozevírací nabídce vyberte položku Vyzvánět souběžně nebo Přesměrovat volání na.

 3. V seznamu možností klepněte na možnost Delegáti.

Poznámka:  Delegáti se nedají konfigurovat z mobilního zařízení, musí se konfigurovat z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: Na kartě kontaktu se zobrazují informace o kontaktu, přítomnosti a místě, které se týkají vás a lidí ve vaší organizaci, přímo v Lyncu a nejnovějších verzích Outlooku. Poskytuje také přístup jedním kliknutím ke komunikaci s nějakou osobou. Přímo z karty kontaktu můžete dané osobě například odeslat rychlou zprávu, zavolat nebo odeslat e-mail.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu se shromažďují z firemního adresáře podniku (jako je Active Directory). Dynamické informace, jako jsou informace o volném čase v kalendáři, se načítají ze serveru Microsoft Exchange, přičemž informace o umístění se načítají několika způsoby (viz část Umístění), telefonní čísla se dají načítat z firemního adresáře nebo je může ručně zadat uživatel a informace o přítomnosti spravuje Lync pomocí kalendáře Outlooku (pokud to uživatel povolil) nebo je uživatel zadává ručně. Server Lync tyto informace sdílí s ostatními lidmi v organizaci. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Karta kontaktu se používá k zobrazení informací o kontaktu, místě a přítomnosti lidí, v organizaci uživatelů. Množství informací, které se zobrazují kontaktům uživatelů Lyncu a Outlooku, se dá řídit nastavením vztahů ochrany osobních údajů a povolením nebo zakázáním režimu ochrany osobních údajů (viz část Režim ochrany osobních údajů).

Volba/řízení: Kontakty jsou spravovány z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Protokolování diagnostiky

K čemu tato funkce slouží: Protokolování diagnostiky umožňuje zaznamenávat ve vašem uživatelském profilu v zařízení informace o použití aplikace Lync pro Windows Phone. Tyto informace mohou sloužit k řešení případných problémů s aplikací Lync pro Windows Phone.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je protokolování diagnostiky povoleno, jsou v zařízení ukládány například následující informace: ID zařízení, doména a alias uživatele, informace o stavu, podrobnosti zpráv, historie přihlašování, seznam kontaktů a konfigurační data klienta, jako jsou například pravidla přesměrování, stav a poznámky. Obsah konverzací v aplikaci Lync se neukládá. Společnosti Microsoft nejsou automaticky odesílány žádné informace, můžete se však rozhodnout odeslat je společnosti Microsoft ručně za účelem odstraňování problémů (informace naleznete v části Odesílání protokolů dále v tomto dodatku).

Použití informací: Protokolování diagnostiky můžete využít při odstraňování všech problémů, ke kterým může při používání aplikace Lync pro Windows Phone dojít.

Volba/řízení: Protokolování diagnostiky je ve výchozím nastavení vypnuto. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat následujícím způsobem:

 1. V Lyncu 2010 pro Windows Phone klepněte v zobrazení Mé informace na Nastavení.

 2. Ze seznamu možností klepněte na možnost Protokolování diagnostiky.

 3. Na stránce možností Protokolování diagnostiky posuňte přepínací tlačítko Protokolování diagnostiky do polohy Zapnuto.

Začátek stránky

Služby tísňového volání (112)

Důležité informace:  Doporučujeme NEPOUŽÍVATaplikaci Lync pro Windows Phone ke kontaktování poskytovatele služeb tísňového volání (jako je například číslo 112). Aplikace Lync pro Windows Phone NEUMÍ určit vaši skutečnou fyzickou polohu, a proto pokud budete kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání pomocí aplikace Lync pro Windows Phone, NEBUDE poskytovatel schopen zjistit vaši polohu. Chcete-li kontaktovat poskytovatele služeb tísňového volání ze svého zařízení, ukončete aplikaci Lync a použijte číselník zařízení.

Začátek stránky

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Funkce Osobní fotografie umožňuje zobrazit vaši fotografii a fotografie dalších osob ve vašem podniku.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolba sdílení osobní fotografie je shromážděna za účelem zobrazení fotografií i sdílení vaší fotografie. V aplikaci Lync pro Windows Phone lze zobrazit pouze fotografie uložené ve službě Active Directory. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace slouží k přizpůsobení uživatelského prostředí a ke sdílení fotografie s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Nastavení funkce Osobní fotografie je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Funkce Informace o stavu a kontaktní informace vám umožňuje získat přístup k informacím publikovaným o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a ostatním uživatelům umožňuje získat přístup k informacím publikovaným o vás, jako je stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Správce může také nakonfigurovat integraci s aplikací Outlook a systémem Exchange Server, abyste mohli zobrazit zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (například kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři aplikace Outlook).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pomocí své přihlašovací adresy a hesla se připojíte k serveru Lync Server. Vy i správce můžete publikovat informace o vašem stavu a kontaktní informace, které jsou přidruženy k vašemu přihlášení. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Další programy a uživatelé aplikace Lync mohou získat přístup k vašim informacím o stavu a kontaktním informacím, a zjistit tak váš publikovaný stav a informace, aby s vámi mohli lépe komunikovat.

Volba/řízení: Nastavení funkce Informace o stavu a kontaktní informace je spravováno z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které uživatelům umožňuje určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (například K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budou sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že aplikace Lync přejde do režimu, ve kterém může uživatel upravit nastavení tak, aby informace o stavu vaší dostupnosti byly sdíleny pouze s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu uživateli umožňuje určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o stavu.

Volba/řízení: Režim ochrany osobních údajů může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je režim ochrany osobních údajů povolen, je spravován z desktopového klienta Lync.

Začátek stránky

Nabízená oznámení

K čemu tato funkce slouží: Nabízená oznámení představují mechanismus, který vás upozorní na přijetí nové zprávy v mobilním zařízení. Oznámení může mít mnoho podob včetně automaticky otevíraného oznámení, zvuku nebo číselného symbolu na ikoně domovské obrazovky – v závislosti na operačním systému zařízení. Oznámení se generuje místně v zařízení, když zařízení přijme novou zprávu. Tato akce se uskuteční, pouze pokud Lync pro Windows Phone není spuštěn v popředí. Pokud je Lync pro Windows Phone spuštěný v popředí, funkce Nabízená oznámení se potlačí. Funkci Nabízená oznámení můžete povolit nebo zakázat, ale pokud ji zakážete, příjem zpráv se nezastaví – pouze bude zakázaná funkce oznámení. Chcete-li ukončit příjem nových zpráv, musíte se od aplikace Lync pro Windows Phone odhlásit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mobilní zařízení neshromažďuje, nezpracovává ani nepřenáší žádné informace. Všechny zprávy odeslané do vašeho zařízení od ostatních uživatelů Lyncu projdou službou Nabízená oznámení serveru Microsoft Lync Server a pak jsou přesměrované do služby Nabízená oznámení společnosti Microsoft pro doručení do vašeho zařízení. Po navázání konverzace jsou všechny zprávy přenášeny přímo mezi účastníky konverzace.

Použití informací: Nastavení služby Nabízená oznámení určuje, zda budete upozorněni na nové zprávy, které Lync pro Windows Phone přijímá, když neběží v popředí.

Volba/řízení: Nabízená oznámení může povolit nebo zakázat podnikový správce. Pokud je tato služba povolena, můžete ji zapnout nebo vypnout následujícím způsobem:

 1. V Lync pro Windows Phone vyberte v zobrazení Mé informaceNastavení.

 2. Oznámení můžete zapnout nebo vypnout posunutím přepínacího tlačítka Nabízená oznámení.

Začátek stránky

Funkce Odeslat jako e-mail

K čemu tato funkce slouží: Funkce Odeslat jako e-mail umožňuje odeslání historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv v aplikaci Lync 2010 pro Windows Phone, která je uložena místně ve vašem zařízení, jako přílohy na e-mailovou adresu určenou uživatelem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Veškerý příchozí a odchozí obsah v konverzaci prostřednictvím rychlých zpráv je bez časového omezení místně uložen v izolovaném úložišti v zařízení, pokud nenastane následující: 1) uživatel odstraní konverzaci, 2) uživatel odinstaluje aplikaci nebo 3) ke stejnému zařízení se přihlásí nový uživatel. Historie rychlých zpráv odeslaná pomocí funkce Odeslat jako e-mail je doručena v podobě e-mailu na e-mailovou adresu uživatele. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Uživatelé mohou svou historii konverzace prostřednictvím rychlých zpráv odeslat jako e-mailovou přílohu na adresu, kterou určí. Konverzace prostřednictvím rychlých zpráv je mimo zařízení k dispozici pro účely, jako je archivace nebo sdílení. Je odesláno pouze posledních 30 000 znaků konverzace.

Volba/řízení: Historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv se do zařízení ukládá automaticky. Tuto funkci nelze žádným způsobem zakázat. Historii konverzace prostřednictvím rychlých zpráv lze odstranit následujícím způsobem:

 1. Vyberte konverzaci, kterou chcete odstranit.

 2. V dolní části obrazovky klepněte na ikonu Další (…) a potom na položku Odstranit konverzaci.

Historie konverzace prostřednictvím rychlých zpráv se odesílá provedením následujících kroků:

 1. V okně Konverzace klepněte v dolní části obrazovky na ikonu Další (…) a potom na položku Odeslat jako e-mail.

 2. Pokud chcete historii odeslat komukoli jinému než sobě, zadejte cílovou e-mailovou adresu.

 3. Klepněte na tlačítko Odeslat.

Začátek stránky

Odesílání protokolů

K čemu tato funkce slouží: Funkce odesílání protokolů umožňuje uživateli odesílat protokoly aplikace Lync pro Windows Phone (informace naleznete v části Protokolování diagnostiky dříve v tomto dodatku), díky kterým může tým podpory prošetřit všechny případně vzniklé problémy se zvukem či připojením.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Odesílány jsou pouze informace shromážděné funkcí protokolování diagnostiky (pokud je protokolování diagnostiky povoleno). Informace o tom, jaké údaje jsou zaznamenávány, naleznete v části Protokolování diagnostiky dříve v tomto dodatku.

Použití informací: Informace shromážděné ze zařízení mohou pomoci odstranit problém, na který jste narazili, a zlepšit aplikaci Lync.

Volba/řízení: Aplikace Lync pro Windows Phone neodesílá protokoly ze zařízení automaticky. Odešle je pouze v případě, že je v zařízení povoleno protokolování (informace naleznete v části Protokolování diagnostiky dříve v tomto dodatku). Provedením následujících kroků lze protokoly aplikace Lync odeslat ručně:

 1. V Lync pro Windows Phone přejděte do zobrazení Mé informace.

 2. Klepnutím na možnost Nastavení zobrazte úplný seznam nastavení.

 3. Přejděte na stránku O produktu.

 4. Klepněte na položku Odeslat diagnostické protokoly.

 5. Zobrazí se zpráva, že diagnostický protokol byl převeden na obrázek a uložen do složky Uložené obrázky s číslem umožňujícím identifikaci. Klikněte na tlačítko OK.

 6. V e-mailové zprávě, která se otevře, klikněte na tlačítko Připojit a připojte obrázek uložený do složky Uložené obrázky.

Začátek stránky

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů je tvořeno třemi hlavními funkcemi, ale v aplikaci Lync pro Windows Phone je k dispozici pouze funkce Sloučení hledání. Funkce Sloučení hledání slučuje globální adresář s kontakty aplikace Lync, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání pouze jedna položka.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Aplikace Lync pro Windows Phone získává kontaktní informace ze služby Active Directory nebo z funkce zobrazení stavu. Tyto informace jsou interně používány aplikací Lync pro Windows Phone.

Použití informací: Kontaktní informace ze služby Active Directory nebo z funkce zobrazení stavu se zobrazují v uživatelském rozhraní aplikace Lync pro Windows Phone.

Volba/řízení: Vy nemůžete nastavení Jednotného úložiště kontaktů žádným způsobem řídit.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×