Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Lync Server 2010

Podpora Office 2010 skončila 13. října 2020

Upgradujte na Microsoft 365, abyste mohli pracovat kdekoliv na libovolném zařízení a měli jste dál k dispozici podporu.

Upgradovat hned

Poslední aktualizace: říjen 2010

Obsah

Archivace

Informační kanál o aktivitách

Adresářová služba

Řízení přístupu volání

Shromaždování dat a vytváření sestav podrobných výpisů hovorů

Delegování volání

Ovládací prvky ID volajícího

Zobrazení jména volající strany

Protokolování na straně klienta

Služby tísňového volání (911)

Infrastruktura určení polohy

Lync Web App Server

Aspekty umístění přemostění médií

Přílohy pro schůzku

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

Osobní fotografie

Ověřování kódem PIN

Hlasování

Informace o stavu a kontaktní informace

Spolupráce s aplikací PowerPoint

Režim ochrany osobních údajů

Privátní linka

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

Řízení přístupu na základě rolí

Záznam

Služba Response Group Service – anonymizace agenta

Protokolování na straně serveru

Hledání podle dovedností

Jednotné úložiště kontaktů

Zlepšení kvality hovoru v aplikaci Lync 2010

Spolupráce na tabuli

Tato stránka představuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Chcete-li porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu platformy Microsoft Lync, přečtěte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů je týká nasazení a používání softwaru Microsoft Lync Server 2010 v podnikové síti. Pokud vaše společnost používá Lync Server 2010 jako službu – jinak řečeno, pokud je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, některá třetí strana (například společnost Microsoft) – jsou této třetí straně předávány určité informace.

Archivace

K čemu tato funkce slouží: Archivace umožňuje podnikovému správci archivovat konverzace v rámci zasílání rychlých zpráv, schůzky a jejich obsah a vlastnosti využití, jako například přihlášení, začátky konverzací a připojené účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah konverzací v rámci zasílání rychlých zpráv, informace o používání rychlých zpráv koncovým uživatelem, obsah schůzek a informace o schůzkách na serveru nakonfigurovaném podnikovým správcem. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce může tyto informace využít při správě používání serveru Lync Server 2010 v podniku.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnutá. Podnikový správce ji může zapnout aktualizací položek Archiving Policy (Zásady archivace) a Archiving Configuration (Konfigurace archivace) na stránce nastavení Monitoring and Archiving (Monitorování a archivace) v ovládacích panelech serveru Microsoft Lync Server 2010.

Informační kanál o aktivitách

K čemu tato funkce slouží: Informační kanál o aktivitách umožňuje koncovým uživatelům zobrazit „aktualizace sociálních sítí“ od kontaktů ze seznamu kontaktů. Koncoví uživatelé mohou pomocí této funkce ukázat ostatním uživatelům své nejnovější osobní poznámky, změny fotografie a změny funkce či umístění pracoviště.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Koncoví uživatelé publikují prostřednictvím funkce stavu v aplikaci Microsoft Lync 2010 tyto informace:

 • Čas aktualizace svojí podnikové fotografie (z podnikového adresáře společnosti, například ze služby Active Directory Domain Services)

 • Obrázek určený pro web (který koncový uživatel uloží na server a který mají vidět ostatní uživatelé) spolu s časem aktualizace

 • Svoji funkci v podniku a čas, kdy došlo k její změně (z podnikového adresáře)

 • Umístění svého pracoviště v podniku a čas, kdy došlo k jeho změně (z podnikového adresáře)

 • Historii několika posledních osobních poznámek, které vystavili

 • Svoji poznámku Mimo kancelář ze systému Microsoft Exchange Server

Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Tyto informace budou sdíleny s kontakty ze seznamu kontaktů koncového uživatele, které si zobrazí jeho informační kanál o aktivitách a pro které má koncový uživatel nastaven vztah ochrany osobních údajů Přátelé a rodina, Pracovní skupina, Kolegové nebo Externí kontakty.

Volba/řízení: Podnikový správce může nakonfigurovat v rámci pásma nastavení PersonalNoteHistoryDepth, které určuje, kolik osobních poznámek bude pro koncového uživatele uchováváno. Pokud je nastavena hodnota 0, není uchovávána žádná historie poznámek a je uložena pouze aktuální poznámka (stejně jako v předchozích verzích). Každý koncový uživatel může také zaškrtnutím příslušného políčka v možnostech aplikace Lync 2010 nastavit, aby v jeho informačním kanálu o aktivitách nebyly publikovány žádné informace.

Adresářová služba

K čemu tato funkce slouží: Adresářová služba umožňuje klientům serveru Lync Server, jako je aplikace Lync, Microsoft Lync 2010 Mobile a další produkty, vyhledávat kontakty.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Koncový uživatel zadá hledaný řetězec, který bude vyhledáván v databázi a ve stažených souborech adresáře. Veškeré nalezené záznamy odpovídající hledanému řetězci budou vráceny zpět do klienta.

Použití informací: Informace obsažené v hledaném řetězci budou použity k vyhledávání odpovídajících záznamů.

Volba/řízení: Adresářová služba je ve výchozím nastavení povolena. Tuto službu nelze zakázat.

Řízení přístupu volání

K čemu tato funkce slouží: Funkce řízení přístupu volání umožňuje podnikovým správcům řídit množství přenosů zvuku a videa serveru Lync Server v síti WAN.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Funkce řízení přístupu volání shromažďuje, zpracovává a přijímá IP adresy volajícího a volaného, informace o umístění koncového bodu (v podnikové síti nebo mimo ni) obou stran a informace o tom, zda je hovor federovaný. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce může tyto informace využít při správě používání určité sítě WAN pro zvuková a audiovizuální volání serveru Lync Server.

Volba/řízení: Funkce řízení přístupu volání je ve výchozím nastavení vypnutá. Podnikový správce ji může zapnout aktualizací možnosti Global policy to enable bandwidth management (Globální zásady povolení správy šířky pásma) na stránce nastavení Network Configuration (Konfigurace sítě) v ovládacích panelech serveru Lync Server 2010.

Poznámka:  Zásady řízení přístupu volání mohou mít vliv na služby tísňového volání (to znamená, že služby tísňového volání mohou být směrovány na nesprávnou dálkovou linku).

Shromaždování dat a vytváření sestav podrobných výpisů hovorů

K čemu tato funkce slouží: Funkce shromažďování dat a vytváření sestav podrobných výpisů hovorů shromažďuje informace a vytváří sestavy podrobností o komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách, které se uskutečnily prostřednictvím serveru Lync Server.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato funkce povolena, jsou data o veškeré komunikaci mezi dvěma účastníky a všech schůzkách zaznamenávána do databáze podrobných výpisů hovorů. (Obsah zaznamenáván není.) Data podrobných výpisů hovorů jsou ukládána do databáze Monitorovacího serveru nasazené v podniku a jsou z nich vytvářeny standardní sady sestav Monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Data podrobných výpisů hovorů mohou být použita ke kontrole historie komunikace mezi dvěma účastníky a schůzek uskutečněných v organizaci.

Volba/řízení: Funkce podrobných výpisů hovorů je ve výchozím nastavení zapnutá, aby ovšem bylo možné data podrobných výpisů hovorů shromažďovat, je nutné, aby podnikový správce nainstaloval Monitorovací server připojený k databázi back-end Monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy Monitorovacího serveru nebo vytvořit vlastní sestavy dotazováním databáze Monitorovacího serveru.

Delegování volání

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání umožňuje, aby koncoví uživatelé určili jednoho nebo více delegátů, kteří za ně mohou uskutečňovat a přijímat hovory nebo vytvářet online schůzky a připojovat se k nim.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Když delegát přijme za koncového uživatele hovor, obdrží koncový uživatel e-mailové oznámení s informacemi o této události. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Koncoví uživatelé mohou pomocí této funkce spolupracovat s delegáty, kteří spravují jejich plán a schůzky, a mohou s nimi také řešit hovory, které za ně delegáti uskutečnili nebo přijali.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuto. Podnikový správce jej musí zapnout nastavením možnosti EnableDelegation na hodnotu True (Pravda).

Poznámka:  Podnikoví správci mohou nastavit synchronizaci delegátů kalendáře systému Exchange se serverem Lync Server. Pokud je to povoleno, budou delegáti kalendáře systému Exchange s příslušnými oprávněními (oprávnění Redaktor – konzultant nebo vyšší) automaticky přidáni jako delegáti koncového uživatele v aplikaci Lync. Nastavení přesměrování volání koncového uživatele se tím však nezmění.

Ovládací prvky ID volajícího

K čemu tato funkce slouží: Funkce ovládacích prvků ID volajícího určují, jaké telefonní číslo se zobrazí volanému. Podnikový správce může potlačit ID volajícího na trase zadáním alternativního čísla. Toto alternativní číslo se zobrazí jako ID volajícího pro všechny hovory, které odcházejí z dané trasy. Koncový uživatel může například v zaměstnání volat ze svého osobního telefonního čísla a volané straně se namísto tohoto čísla zobrazí obecné číslo společnosti.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Zobrazí se telefonní číslo volající strany.

Použití informací: Tato funkce slouží k potlačení telefonního čísla volající strany a k zobrazení alternativního čísla.

Volba/řízení: Políčko Suppress Caller ID (Potlačit ID volajícího) lze zaškrtnout nebo jeho zaškrtnutí zrušit na stránce Route (Trasa) v ovládacích panelech serveru Lync Server 2010. Pokud políčko Suppress caller ID není zaškrtnuto, zobrazí se telefonní číslo volajícího. Pokud políčko Suppress caller ID zaškrtnuto je, je nutné zadat alternativní číslo, které se zobrazí volané straně.

Zobrazení jména volající strany

K čemu tato funkce slouží: Zobrazované jméno obsahuje jméno koncového uživatele, které je uložené v místním úložišti serveru Lync Server (adresářová služba). Tato funkce odesílá u odchozích hovorů koncových uživatelů ze serveru Lync Server do veřejné telefonní sítě informace o zobrazovaném jménu do výstupní brány veřejné telefonní sítě/IP pobočková ústředny/hraničního řadiče relací (SBC).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: U odchozích hovorů ze sítě serveru Lync Server jsou informace o zobrazovaném jménu odeslány do výstupní brány veřejné telefonní sítě/IP pobočkové ústředny/hraničního řadiče relací (SBC), pokud pro tyto informace nejsou na serveru Lync Server nastavena omezení související s ochranou osobních údajů. Tyto informace může zobrazit příjemce hovoru.

Použití informací: Pomocí těchto informací se volané straně zobrazí jméno volající strany spolu s příslušným telefonním číslem. To by nemělo být považováno za definitivní.

Volba/řízení: Na serveru Lync Server nejsou nyní k dispozici žádné ovládací prvky umožňující nastavení omezení souvisejících s ochranou osobních údajů pro poskytování informací o zobrazovaném jménu. Zobrazované jméno je ze serveru odesíláno vždy. Některé brány veřejné telefonní sítě/IP pobočkové ústředny/hraniční řadiče relací (SBC) mohou umožňovat filtrování nebo nahrazení informací o zobrazovaném jménu podle směru volání (příchozí, odchozí).

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta umožňuje koncovým uživatelům zaznamenávat v počítači v uživatelském profilu informace o použití aplikace Lync.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato funkce povolena, budou v počítači koncového uživatele zaznamenávány následující informace: předmět schůzky, místo, zprávy protokolu SIP, odpovědi na konverzace v aplikaci Lync, informace o odesílateli a příjemci jednotlivých zpráv aplikace Lync, cesta, kudy zpráva šla, seznam kontaktů a informace o stavu. Obsah konverzací v aplikaci Lync se neukládá. Společnosti Microsoft nejsou automaticky odesílány žádné zprávy, koncoví uživatelé nebo podnikový správce ovšem mohou společnosti Microsoft protokoly odeslat ručně.

Použití informací: Protokoly na straně klienta mohou sloužit k odstraňování potíží s aplikací Lync.

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuto. Podnikový správce jej musí zapnout nastavením možnosti ucEnableUserLogging na hodnotu 1.

Služby tísňového volání (911)

K čemu tato funkce slouží: Služby tísňového volání, pokud jsou zpřístupněny podnikovým správcem, umožňují aplikaci Lync předávat informace o místě poskytovateli směrovací služby vybranému zákazníkem. Tento poskytovatel směrovací služby poté po vytočení čísla služeb tísňového volání (například 911 v USA) tyto informace odešle pracovníkům, kteří reagují na volání na tísňovou linku. Podnikový správce může funkčnost tísňového volání omezit pouze na umístění pracoviště koncového uživatele, a měl by proto každého koncového uživatele informovat o tom, v jakém rozsahu jsou funkce tísňového volání k dispozici. Když je tato funkce povolena, představují informace o místě předávané pracovníkům služeb tísňového volání informace o místě, které k místu, kde se koncový uživatel nachází, přiřadil podnikový správce (například číslo kanceláře), a které vložil do databáze míst, nebo – pokud takové informace o místě nejsou k dispozici – to mohou být informace o místě, které koncoví uživatelé mohli ručně zadat do pole místa. Když koncoví uživatelé vytočí linku služeb tísňového volání a používají aplikaci Lync s bezdrátovým připojením k Internetu, přičemž se stále nacházejí na svém pracovišti, budou informace o místě předané pracovníkům reagujícím na volání na tísňovou linku pouze přibližné, protože se bude jednat o umístění konkrétního bezdrátového koncového bodu, se kterým komunikuje počítač koncového uživatele. Kromě toho budou tyto informace o umístění příslušného koncového bodu bezdrátové sítě zadány ručně podnikovým správcem, a může se tedy stát, že tyto informace o místě předané pracovníkům služeb tísňového volání nebudou označovat skutečnou pozici koncového uživatele. Aby mohla být tato funkce plně funkční, je nutné, aby společnost používala směrovací službu poskytovanou certifikovanými poskytovateli řešení. Tato služba je k dispozici jen v USA.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o místě, které získá aplikace Lync, jsou určeny informacemi získanými automaticky z podnikového serveru LIS (Location Information Server) nebo informacemi, které koncový uživatel zadal ručně do pole místa. Tyto informace jsou uloženy v paměti počítače koncového uživatele, takže když je zadáno číslo služeb tísňového volání, budou tyto informace o místě přeneseny současně s voláním, aby bylo možné zajistit směrování k příslušnému poskytovateli služeb tísňového volání a poskytnout informace o přibližné pozici koncového uživatele. Informace o pozici koncového uživatele mohou být také odeslány pomocí rychlé zprávy místní bezpečnostní službě. U volání na tísňovou linku bude podrobný záznam tohoto volání obsahovat informace o místě. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace o místě slouží ke směrování hovoru na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a k vyslání pracovníků, kteří mají na tísňové volání reagovat. Tyto informace lze odeslat také bezpečnostní službě v podniku jako upozornění, které bude obsahovat informace o umístění volajícího a zpětném volání.

Volba/řízení:

Disabled (Zakázáno)

Funkce E911 je ve výchozím nastavení zakázána. Pokud ji podnikový správce povolí, mohou být zásady místa změněny nebo odebrány z podsítí a od uživatelů a směrovací služba může být poskytovatelem služeb ukončena.

Enabled (Povoleno)

Zásady místa povolující funkci E911 musí být definovány a přiřazeny podsíti, ze které se budou registrovat klienti sjednocené komunikace, uživatelům nebo oběma. Směrovací služba E911 musí být získána od poskytovatele služeb a musí být vytvořeno směrovací připojení k poskytovateli služeb.

Infrastruktura určení polohy

K čemu tato funkce slouží: Informace o poloze a časovém pásmu koncového uživatele jsou vyhodnocovány a sdíleny prostřednictvím funkce stavu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Údaje o zeměpisné poloze koncového uživatele jsou shromažďovány jedním ze dvou mechanismů: koncový uživatel informace buď zadá ručně, nebo jsou automaticky vyplněny podnikovým serverem LIS (Location Information Server). Informace o časovém pásmu, ve kterém se koncový uživatel nachází, jsou načteny z operačního systému Windows v počítači koncového uživatele. Shromažďované informace o poloze jsou tvořeny řetězcem popisu a formátovanými informacemi adresy. Popis je libovolný řetězec, který pomůže informovat ostatní o poloze, kde se koncový uživatel nachází (například Doma nebo Pracoviště). Formátované informace adresy představují občanskou adresu (například Dopravní 1, 611 50 Brno). Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Popis polohy a informace o časovém pásmu jsou sdíleny s ostatními uživateli prostřednictvím funkce stavu v aplikaci Lync v závislosti na konfiguraci ochrany osobních údajů pro funkci stavu. Tyto informace se u uživatele zobrazují na kartě kontaktu. Formátovaná adresa (občanská adresa) není sdílena prostřednictvím karty kontaktu, ale může být odeslána pracovníkům služeb tísňového volání v případě, že koncový uživatel zavolá na tísňovou linku (například na linku 911). (Další informace naleznete v části Služby tísňového volání.)

Volba/řízení:

Podnikový správce má k dispozici tyto ovládací prvky:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Pokud je u této možnosti nastavena hodnota True (Pravda), je prostřednictvím položky Nastavit místo v nabídce míst k dispozici možnost zadat název polohy do pole místa a je k dispozici celé dialogové okno Místo. Pokud je nastavena hodnota False (Nepravda), možnost zadání názvu polohy do pole místa je omezená. Pokud je u tohoto ovládacího prvku nastavena hodnota True, informace o poloze budou sdíleny při volání na tísňové linky. Pokud je nastavena hodnota False, tyto informace při volání na tísňové linky sdíleny nebudou. Toto nastavení nemohou koncoví uživatelé změnit. Upozorňujeme, že popis polohy (načtený ze serveru LIS nebo zadaný koncovým uživatelem) bude sdílen prostřednictvím funkce stavu bez ohledu na nastavení tohoto ovládacího prvku.

 • UseLocationForE911Only: Pokud je nastavena hodnota True (Pravda), nebudou informace o poloze ze serveru LIS automaticky sdíleny prostřednictvím funkce stavu. Pokud je nastavena hodnota False (Nepravda), informace o poloze ze serveru LIS budou prostřednictvím funkce stavu automaticky sdíleny.

 • PublishLocationDataDefault: Pomocí tohoto ovládacího prvku lze nakonfigurovat výchozí chování pro všechny uživatele, kteří přímo nezadali, zda chtějí či nechtějí sdílet popis polohy prostřednictvím funkce stavu. Pokud je nastavena hodnota True (Pravda), budou informace o poloze ve výchozím nastavení sdíleny. Pokud je nastavena hodnota False (Nepravda), informace o poloze ve výchozím nastavení sdíleny nebudou.

 • LocationRequired: Toto nastavení určuje, zda budou koncoví uživatelé vyzváni k nastavení polohy. Je možné nastavit tři hodnoty: Yes (Ano), Disclaimer (Právní omezení) a No (Ne).

  • Yes (Ano): Pokud nejsou zadány informace o poloze, položka Nastavit místo se zobrazí červeně.

  • Disclaimer (Právní omezení): Pokud nejsou zadány informace o poloze, zobrazí se červeně výzva k nastavení polohy spolu se znakem X. Po kliknutí na tento znak se koncovým uživatelům zobrazí právní omezení. Poznámka: Pokud podnikový správce zvolí tuto hodnotu, bude nutné vyplnit text právního omezení.

  • No (Ne): Pokud nejsou zadány informace o poloze, položka Nastavit místo se zobrazí černě.

Lync Web App Server

K čemu tato funkce slouží: Webovou komponentu Microsoft Lync Web App je třeba nasadit, aby bylo možné používat webovou aplikaci Lync Web App, což je program založený na modulu plug-in Microsoft Silverlight pro prohlížeč, pomocí kterého se uživatelé mohou připojit ke schůzkám.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo koncového uživatele a informace o schůzce budou použity k ověření uživatele před připojením ke schůzce. V rámci sdílení programů a plochy budou informace sdíleny se všemi účastníky schůzky. Všichni účastníci schůzky budou moci zobrazit stav a kontaktní informace koncového uživatele.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo uživatele a informace o schůzce budou použity k ověření uživatele před připojením ke schůzce.

Volba/řízení: Webová komponenta Lync Web App je ve výchozím nastavení povolena.

Aspekty umístění přemostění médií

K čemu tato funkce slouží: Funkce Přemostění médií určuje umístění výchozích místních koncových IP adres médií uživatele serveru Lync Server a brány veřejné telefonní sítě/IP pobočkové ústředny/hraničního řadiče relací (SBC), které mají být použity při hovoru přes veřejnou telefonní síť nebo pobočkovou ústřednu přidruženém k danému uživateli. Pokud umístění těchto dvou prvků umožňuje dobré spojení bez omezení šířky pásma a je povolena funkce přemostění médií, média budou přenášena přímo mezi uživatelem serveru Lync Server a bránou veřejné telefonní sítě/IP pobočkovou ústřednou/hraničním řadičem relací (SBC) bez použití serveru Lync Server Mediation Server. Signalizace hovoru stále půjde od uživatele serveru Lync Server na server Lync Server Mediation Server a do brány veřejné telefonní sítě/IP pobočkové ústředny/hraničního řadiče relací (SBC).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Umístění výchozí místní koncové IP adresy médií pro koncového uživatele a bránu veřejné telefonní sítě/IP pobočkovou ústřednu/hraniční řadič relací (SBC) je určeno přiřazením jejich místních výchozích IP adres médií k ID přemostění, které je uloženo v úložišti konfigurací serveru Lync Server. ID přemostění je identifikátor GUID, který není filtrován přístupovým proxy serverem, a je proto poskytován uživatelům mimo organizaci a federovaným uživatelům a je k dispozici i uživatelům v rámci organizace. Tato funkce neodesílá žádné informace společnosti Microsoft.

Použití informací: Pokud se uživatel serveru Lync Server a brána veřejné telefonní sítě/IP pobočková ústředna/hraniční řadič relací (SBC) nacházejí ve stejném národním prostředí, bude ID přemostění přidružené k výchozí místní IP adrese médií u každého prvku stejné. Strana, která obdrží ID přemostění od partnerského zařízení, zjistí, že se toto ID shoduje s jeho vlastním ID přemostění. V takovém případě mohou být média přenášena přímo mezi uživatelem serveru Lync Server a bránou veřejné telefonní sítě/IP pobočkovou ústřednou/hraničním řadičem relací (SBC) bez použití serveru Mediation Server.

Volba/řízení:

Přemostění médií je ve výchozím nastavení zakázáno jak globálně, tak pro každou dálkovou linku ke konkrétní bráně veřejné telefonní sítě/IP pobočkové ústředně/hraničnímu řadiči relací (SBC). Podnikový správce může tuto funkci povolit jak globálně, tak pro jednotlivé dálkové linky pomocí dvou níže uvedených metod.

Pomocí ovládacích panelů serveru Lync Server

 • Globální přemostění lze povolit tak, že kliknete na položku Network Configuration (Konfigurace sítě), v seznamu dvakrát kliknete na konfiguraci Global (Globální) a poté na stránce Edit Global Setting (Upravit globální nastavení) kliknete na položku Turn on media bypass (Zapnout přemostění médií) a vyberete vhodný poměr.

 • Přemostění pro jednotlivé dálkové linky lze povolit tak, že kliknete na položku Voice Routing (Směrování hlasového přenosu), kliknete na kartu Trunk Configuration (Konfigurace dálkové linky), dvakrát kliknete na existující dálkovou linku a poté na položku Enable media bypass (Povolit přemostění médií).

Pomocí prostředí Microsoft Lync Server 2010 Management Shell

 • K povolení přemostění médií pro dálkovou linku lze použít rutinu New-CsTrunkConfiguration nebo Set-CsTrunkConfiguration.

 • K povolení globálního přemostění médií lze použít rutinu New-CsNetworkMediaBypassConfiguration a Set-CsNetworkConfiguration.

Přílohy pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Koncoví uživatelé mohou s účastníky schůzky sdílet soubory tak, že je odešlou jako přílohy.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přílohy jsou uchovávány na serveru Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Koncoví uživatelé mohou přílohy odesílat na server. Koncoví uživatelé i ostatní účastníci schůzky mohou přílohy stahovat. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace obsažené v přílohách pro schůzku odeslaných na server jsou sdíleny s ostatními účastníky schůzky aplikace Lync.

Volba/řízení: Podnikový správce může tuto funkci pro jednotlivé uživatele nebo pro všechny uživatele povolit nebo zakázat prostřednictvím zásad AllowFileTransfer. Tyto zásady jsou ve výchozím nastavení povoleny.

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé aplikace Lync mohou vzájemně přenášet soubory v konverzacích pomocí rychlých zpráv mezi dvěma účastníky (nikoli mezi účastníky schůzek).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Soubor je přenesen přímo mezi klienty Lync. Uživatel vybere soubor, který chce přenést, a spustí přenos souboru. Příjemce musí s přijetím souboru explicitně souhlasit. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Funkce přenosu souborů mezi dvěma účastníky umožňuje uživatelům vzájemně si posílat soubory v reálném čase v rámci konverzace pomocí rychlých zpráv.

Volba/řízení: Podnikový správce může tuto funkci pro jednotlivé uživatele nebo pro všechny uživatele povolit nebo zakázat prostřednictvím zásad EnableP2PFileTransfer. Tyto zásady jsou ve výchozím nastavení povoleny.

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Funkce Osobní fotografie umožňuje, aby se fotografie koncového uživatele zobrazila ostatním koncovým uživatelům. Osobní fotografii může konfigurovat pouze koncový uživatel a příslušná fotografie se liší od fotografie z podnikového adresáře (například z adresáře služby Active Directory).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolby sdílení osobní fotografie a webovou adresu fotografie zadává koncový uživatel a jsou publikovány prostřednictvím funkce stavu v aplikaci Lync. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Tyto informace slouží k přizpůsobení uživatelského rozhraní koncového uživatele a ke sdílení fotografie s ostatními uživateli.

Volba/řízení:

Podnikový správce řídí následující nastavení:

 • Zda mohou uživatelé sdílet fotografie ve výchozím nastavení. Toto nastavení lze změnit.

 • Maximální velikost fotografie, kterou uživatel může stáhnout

 • Povolené typy fotografií

Ověřování kódem PIN

K čemu tato funkce slouží: Ověřování PIN kódem slouží k ověřování uživatelů, kteří se připojují ke schůzkám funkce Conference Auto Attendant, nebo uživatelů, kteří poprvé nasazují aplikaci Microsoft Lync 2010 Phone Edition. Uživatel zadá telefonní číslo nebo číslo linky a PIN kód, pomocí kterého Lync Server ověří pověření uživatele. PIN kód může nastavit uživatel nebo podnikový správce.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při ověřování jsou shromažďovány informace o telefonním čísle nebo čísle linky a PIN kódu uživatele. Lync Server tyto informace ověří v databázi back-end. PIN kód je z bezpečnostních důvodů v databázi back-end uložen jako jednosměrná hodnota hash. Jakmile je PIN kód nastaven, nemůže jej nikdo zobrazit. PIN kód může nastavit nebo obnovit uživatel, správce nebo pracovník technické podpory.

Jakmile správce nebo pracovník technické podpory PIN kód nastaví nebo obnoví, zobrazí se nový PIN kód, který lze případně odeslat uživateli e-mailem. Příslušná e-mailová šablona, kterou lze upravit, obsahuje text, který uživatele informuje o tom, že PIN kód může zobrazit správce nebo pracovník technické podpory, a proto je doporučeno, aby si jej uživatel nastavil znovu.

Použití informací:

Lync Server pomocí PIN kódu ověřuje uživatele, který se připojuje ke schůzce nebo nasazuje telefon s aplikací Lync 2010 Phone Edition.

Volba/řízení: Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena. Podnikový správce může ověřování PIN kódem zakázat zaškrtnutím políčka PIN authentication (Ověřování PIN kódem) na stránce Security Settings (Nastavení zabezpečení) v ovládacích panelech serveru Lync Server.

Hlasování

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé aplikace Lync mohou vést hlasování a během online schůzek a konverzací shromažďovat od účastníků anonymní odpovědi.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jednotlivá hlasování jsou anonymní. Agregované výsledky hlasování vidí všichni předvádějící a kterýkoli předvádějící je může ukázat všem účastníkům. Hlasování se ukládají na serveru Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Funkce Hlasování zlepšuje spolupráci, protože umožňuje předvádějícím rychle určit preference účastníků.

Volba/řízení:

Podnikový správce může použít tyto zásady:

 • EnableDataCollaboration: Pomocí těchto zásad může podnikový správce zakázat veškeré funkce spolupráce na datech – spolupráci s aplikací Microsoft PowerPoint, sdílení souborů, hlasování, spolupráci na tabuli a přílohy. Pokud jsou tyto zásady nastaveny na hodnotu False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • AllowPolling: Pomocí těchto zásad může podnikový správce povolit nebo zakázat funkci Hlasování. Tato funkce je ve výchozím nastavení povolena.

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje koncovým uživatelům přistupovat k informacím publikovaným o ostatních uživatelích (v rámci jejich organizace i mimo ni) a ostatním uživatelům umožňuje přistupovat k informacím publikovaným o koncových uživatelích, jako je stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Podnikový správce může také nakonfigurovat integraci s klientem pro zasílání zpráv a spolupráci aplikace Microsoft Outlook a systémem Exchange, aby koncoví uživatelé mohli zobrazit zprávy Mimo kancelář a další informace o stavu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Koncoví uživatelé se pomocí své přihlašovací adresy a hesla připojí k serveru Lync Server. Koncoví uživatelé i správce mohou publikovat informace o stavu a kontaktní informace, které budou přidruženy k jejich přihlášení. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Další programy a uživatelé aplikace Lync budou moci přistupovat k informacím o stavu a kontaktním informacím koncových uživatelů, a zjistit tak jejich publikovaný stav a informace, aby s nimi mohli lépe komunikovat.

Volba a řízení: Koncoví uživatelé mohou zvolit, které informace o nich budou publikovány. Podnikový správce může nakonfigurovat publikované informace za ně. Podnikový správce může pro koncové uživatele možnost ovládání publikování jejich informací zakázat na stránkách Users (Uživatelé) a IM and Presence Settings (Nastavení zasílání rychlých zpráv a stavu) v ovládacích panelech serveru Lync Server.

Spolupráce s aplikací PowerPoint

K čemu tato funkce slouží: Uživatelé aplikace Lync mohou během online konverzace nebo schůzky ukázat, zobrazit a opatřit poznámkami prezentace aplikace PowerPoint.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace:

Veškeré použití této funkce se řídí akcemi koncových uživatelů – ať prezentaci aplikace PowerPoint odesílají, procházejí nebo ji doplňují poznámkami. Všechny soubory předvedené v rámci konverzace nebo schůzky budou přeneseny všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou tyto soubory moci načíst přímo ze složky ve svých počítačích. Vlastník souboru nebo předvádějící může pro ostatní uživatele omezit možnost uložení souboru v aplikaci Lync, neomezí tím však jejich možnost soubor načíst nebo zobrazit. Soubory aplikace PowerPoint se ukládají na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Spolupráce s aplikací PowerPoint pomáhá účastníkům konverzace poskytovat účinné prezentace a získávat názory ostatních.

Volba/řízení:

Podnikový správce může použít tyto zásady:

 • EnableDataCollaboration: Pomocí těchto zásad může podnikový správce zakázat nebo povolit veškeré funkce spolupráce na datech – spolupráci s aplikací PowerPoint, sdílení souborů, hlasování, spolupráci na tabuli a přílohy. Pokud jsou tyto zásady nastaveny na hodnotu False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • AllowAnnotations: Pomocí těchto zásad může podnikový správce pro účastníky schůzky omezit možnost přidávat poznámky k obsahu aplikace PowerPoint.

Předvádějící mají také mohou omezit možnost přidávání poznámek k prezentaci aplikace PowerPoint podle role účastníka (nikdo, pouze předvádějící, všichni) v dialogovém okně Možnosti schůzky. Toto nastavení je k dispozici u jednotlivých schůzek.

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které koncovým uživatelům umožňuje sdílet informace o stavu (například K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) pouze s kontakty uvedenými v jejich seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že aplikace Lync přejde do režimu, ve kterém koncoví uživatelé mohou přepnout uživatelská nastavení tak, aby informace o stavu jejich dostupnosti byly sdíleny pouze s kontakty uvedenými v jejich seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Aplikace Lync používá nastavení režimu ochrany osobních údajů ke zjištění, zda má přejít do režimu ochrany osobních údajů.

Volba/řízení:

 • Podnikový správce může na úrovni fondu povolit režim ochrany osobních údajů (pomocí nastavení EnablePrivacyMode v rámci pásma). Jakmile je režim ochrany osobních údajů povolen, mohou koncoví uživatelé aplikace Lync ve výchozím nastavení po přihlášení přepnout do režimu ochrany osobních údajů.

 • Pokud je na serveru prostřednictvím nastavení správce povolen režim ochrany osobních údajů, koncoví uživatelé mohou zvolit, zda informace o jejich stavu uvidí všichni (standardní režim), nebo pouze jejich kontakty (režim ochrany osobních údajů). Koncoví uživatelé mohou svůj stav nastavit na kartě Stav v dialogovém okně Možnosti.

 • Pokud je na serveru prostřednictvím nastavení správce povolen standardní režim, nemohou koncoví uživatelé přepnout do režimu ochrany osobních údajů. Mohou pracovat pouze ve standardním režimu. Režim ochrany osobních údajů ale mohou „předem vyloučit“, aby v případě, že správce později přepne na režim ochrany osobních údajů, nebyli při přihlášení do aplikace Lync do tohoto režimu přepnuti.

Privátní linka

K čemu tato funkce slouží: Funkce Privátní linka poskytuje koncovému uživateli nepublikované další telefonní číslo. Koncový uživatel může zvolit, zda chce informace o tomto dalším telefonním čísle poskytnout ostatním uživatelům.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace z funkce Privátní linka jsou shromažďovány stejným způsobem jako u hovorů ze standardního neprivátního čísla. To znamená, že jsou ukládány podrobné výpisy hovorů stejně jako pro všechny ostatní hovory.

V některých případech může být privátní číslo odesláno neúmyslně třetí straně, například pokud uživatel volající na privátní číslo přepojí volání na jinou osobu.

Použití informací: Tyto informace slouží k zaznamenání historie hovorů. Další informace naleznete v části Shromaždování dat a vytváření sestav podrobných výpisů hovorů.

Volba/řízení: U této funkce nejsou pro koncového uživatele ani pro správce k dispozici žádné ovládací prvky.

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

K čemu tato funkce slouží: Při shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience) se shromažďují informace a vytvářejí sestavy o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách v aplikaci Lync. Mezi tyto statistické údaje patří IP adresy, četnost ztrát, použitá zařízení, informace o snížené kvalitě volání atd.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce funkci QoE povolí, jsou data o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách v aplikaci Lync zaznamenávána do databáze QoE. Tato funkce nezaznamenává obsah z aplikace Lync. Data QoE data jsou ukládána do databáze back-end Monitorovacího serveru nasazené v podniku a jsou z nich vytvářeny standardní sady sestav Monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce má k těmto informacím přístup a může shromažďovat údaje o kvalitě médií v systému. Mezi tyto informace patří IP adresy uživatelů.

Volba/řízení: Funkce QoE je ve výchozím nastavení zapnutá, aby ovšem bylo možné data funkce QoE shromažďovat, je nutné, aby správce nainstaloval Monitorovací server připojený k databázi back-end Monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy Monitorovacího serveru nebo může vytvářet vlastní sestavy dotazováním databáze Monitorovacího serveru.

Podnikový správce může sestavy funkce QoE vypnout pomocí následující rutiny prostředí Windows PowerShell pro Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Řízení přístupu na základě rolí

K čemu tato funkce slouží: Funkce Řízení přístupu na základě rolí umožňuje delegování oprávnění správce pro scénáře podnikového správce. Interakce podnikového správce s rozhraními správy mohou být omezeny pouze na určité povolené operace, prostřednictvím kterých mohou být měněny objekty.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Možnosti podnikového správce jsou vyhodnocovány za běhu na základě členství uživatele ve skupinách, konkrétně ve skupinách zabezpečení služby Active Directory. Možnosti role v systému jsou nakonfigurovány a nastaveny na serveru centrální správy.

Použití informací: Podnikový správce může nakonfigurovat další role správce funkce Řízení přístupu na základě rolí pro dané nasazení. Podnikový správce může zobrazit všechny role, jejichž členem je jiný správce.

Volba/řízení: Jedná se o mechanismus, který slouží k zabezpečení a ověřování úloh správy IT. Tato funkce nemá na koncové uživatele žádný vliv a koncoví uživatelé ji nemohou zobrazit.

Záznam

K čemu slouží tato funkce: Tato funkce umožňuje organizátorům nebo předvádějícím zaznamenat všechny aspekty relace aplikace Lync, včetně účastníků schůzky, zvuku, videa a obsahu (například konverzací pomocí rychlých zpráv, sdílení programů, prezentací aplikace PowerPoint, hlasování, podkladů a tabulí). Když organizátor nebo jiní předvádějící pozastaví nebo zastaví svůj záznam, nebude to mít na ostatní probíhající záznamy vliv.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se předvádějící rozhodnou pořídit záznam, uloží se tento záznam do jejich počítače. Další videosoubory generované ze záznamu se ve výchozím nastavení uloží do místního počítače předvádějícího, avšak předvádějící, který pořizuje záznam, může určit, aby se záznam uložil do jiného počítače. Odesláním obsahu na schůzku udělují uživatelé oprávnění přidat tento obsah do záznamů, které tito nebo jiní uživatelé vytvoří.

Pokud během fáze publikování záznamu dojde k chybám, je možné, že byla do záznamu neúmyslně zahrnuta data pořízená během pozastavení záznamu. Jestliže se kterákoli z fází publikování nezdaří (viz stav Upozornění ve Správci záznamů), záznamy by neměly být distribuovány ostatním, a to ani v případě, že je lze v nějaké formě přehrát.

Použití informací: Záznam může přehrát kdokoli, kdo má přístup k místu, kde je záznam uložen.

Volba/řízení:

Podnikový správce má k dispozici tyto ovládací prvky:

 • AllowConferenceRecording: Ve výchozím je u těchto zásad nastavena hodnota False (Nepravda).

  • U uživatele, který rozšíří hovor mezi dvěma účastníky na schůzku (pokud je u jeho zásad nastavena hodnota True (Pravda)), budou moci všichni předvádějící pořizovat záznam.

  • U uživatele, který zahájí ad-hoc schůzku (pokud je u jeho zásad nastavena hodnota True (Pravda)), budou moci všichni předvádějící pořizovat záznam.

  • U uživatele, který naplánoval schůzku (pokud je v době, kdy se první osoba připojí ke schůzce, u jeho zásad nastavena hodnota True (Pravda)), budou moci všichni předvádějící pořizovat záznam.

  • Pro tyto tři scénáře – pokud má uživatel, který rozšířil, zahájil nebo naplánovat schůzku, u zásad schůzky nastavenu hodnotu False (Nepravda), nemůže nikdo z předvádějících ani účastníků pořizovat záznam.

  • Dojde-li ke změně zásad v průběhu schůzky, nové zásady se neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

 • EnableP2PRecording: Výchozí hodnota je False (Nepravda) a je nastavena při přihlášení uživatele k aplikaci Lync.

  • Pokud je nastavena hodnota True (Pravda), bude uživatel zahajující konverzaci s uživatelem, který má u těchto zásad také nastavenu hodnotu True, moci pořizovat záznam.

  • Uživatelé mohou pořizovat záznam pouze v případě, že je pořizování záznamu povoleno pro obě strany komunikace mezi dvěma účastníky.

 • AllowExternalToRecord: Výchozí hodnota je False (Nepravda). Mezi externí uživatele patří federovaní a anonymní uživatelé.

  • Schůzka: Zásady AllowExternalToRecord jsou použity v době, kdy se první osoba připojí ke schůzce, a pouze v případě, že je u možnosti AllowConferenceRecording nastavena hodnota True (Pravda).

   • Pokud je nastavena hodnota True (Pravda), budou u schůzky, ve které je povolen záznam, moci pořizovat záznam i předvádějící mimo organizaci. Dojde-li ke změně zásad v průběhu schůzky, nové zásady se neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

   • Pokud je nastavena hodnota False (Nepravda), nebudou u schůzky, ve které je povolen záznam, moci pořizovat záznam předvádějící mimo organizaci. Dojde-li ke změně zásad v průběhu schůzky, nové zásady se neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

  • Komunikace mezi dvěma účastníky (P2P): Zásady AllowExternalToRecord jsou použity pro konverzace mezi dvěma účastníky pouze v případě, že jsou zásady EnableP2PRecording nastaveny na hodnotu True (Pravda).

   • Pokud je nastavena hodnota True (Pravda), uživatel mimo organizaci může pořizovat záznam.

   • Pokud je nastavena False (Nepravda), uživatel mimo organizaci nebude moci pořizovat záznam a uživatel zabraňující pořizování záznamu mimo organizaci bude moci pořizovat záznam.

Služba Response Group Service – anonymizace agenta

K čemu tato funkce slouží: Služba Response Group Service (RGS) umožňuje podnikovým správcům vytvořit a nakonfigurovat jednu nebo více malých skupin odpovědí za účelem řazení do fronty a směrování příchozích telefonních hovorů na jednoho nebo více vybraných agentů nebo koncových uživatelů. Pomocí této funkce může agent RGS zpracovávat hovory, aniž by byla vzdálené straně automaticky odhalena jeho identita.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Identita agenta není vizuálně zobrazena, pokud vzdálená strana používá klienta Microsoft Communications nebo telefon veřejné telefonní sítě, je ovšem odeslána v paketech protokolu SDP (Session Description Protocol), když je k anonymnímu hlasovému hovoru přidán režim zasílání rychlých zpráv. Identitu lze proto načíst z trasování klienta. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Jiný klient než klient Microsoft Communications může zobrazit informace o agentovi v uživatelském rozhraní, a odhalit tak identitu agenta. Vzdálená strana potom může volat agenta přímo bez použití služby RGS.

Volba/řízení: U této funkce nejsou pro koncového uživatele ani pro správce k dispozici žádné ovládací prvky.

Protokolování na straně serveru

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně serveru umožňuje podnikovému správci shromažďovat různé typy přenosů uskutečňovaných mezi libovolnými doménami nebo identifikátory URI (Uniform Resource Identifier).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce povolí protokolování serveru Lync, budou v souborech protokolů zahrnuty přenosy uskutečněné mezi určenými doménami nebo identifikátory URI. V závislosti na konfiguraci lze tyto shromážděné informace použít pro účely ladění. Do souboru určeného správcem jsou mimo jiné protokolovány následující informace o koncových uživatelích: předmět schůzky, poloha, zprávy SIP, odpovědi na pozvánky aplikace Lync, informace o odesílateli a příjemci každé zprávy aplikace Lync, trasa, kterou zpráva urazila, seznam kontaktů, informace o stavu, obsah konverzace pomocí rychlých zpráv a rovněž názvy všech sdílených programů, příloh, souborů aplikace Microsoft PowerPoint, tabulí, hlasování a hlasovacích otázek a rejstřík všech možností hlasování, které byly zvoleny. Společnosti Microsoft nejsou automaticky odesílány žádné zprávy, správce se však může rozhodnout informace ručně odeslat.

Použití informací: Protokoly na straně serveru lze použít k řešení potíží aplikace Lync a umožňují například určit, k jakým problémům dochází na jakém serveru nebo doméně.

Volba/řízení: Protokolování na straně serveru je ve výchozím nastavení vypnuto a musí ho zapnout podnikový správce. Správce může pomocí následujících rutin příkazového prostředí Windows PowerShell tuto funkci zapnout či vypnout pro každý web, službu nebo server: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration a Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Aby bylo možné protokolovat obsah konverzací pomocí rychlých zpráv, je třeba provést určitá nastavení za pomoci podpory společnosti Microsoft.

Hledání podle dovedností

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje koncovým uživatelům vyhledávat osoby v podniku pomocí libovolné vlastnosti uvedené ve službě Microsoft SharePoint (například podle jména, e-mailové adresy, dovedností, odbornosti a podobně). Tato funkce je k dispozici pouze v případě, pokud podnikový správce nasadil službu SharePoint a povolil integraci aplikace Lync 2010 a služby SharePoint.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vyhledávací dotaz zadaný v aplikaci Lync 2010 bude odeslán na podnikový SharePoint Server. Aplikace Lync 2010 zpracuje odpověď serveru SharePoint a zobrazí výsledky hledání a související informace. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace zadané uživatelem jsou odeslány na server SharePoint. Získané výsledky hledání budou zobrazeny v aplikaci Lync 2010.

Volba/řízení: Tuto funkci mohou podnikoví správci povolit nebo zakázat pomocí čtyř nastavení v rámci pásma.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů je tvořeno třemi hlavními funkcemi:

 1. Sloučení hledání – tato funkce slučuje kontakty z adresáře služby Active Directory s osobními kontakty aplikace Outlook, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání pouze jedna položka.

 2. Sloučení kontaktů – tato funkce agreguje kontaktní informace mezi aplikací Outlook a položkami z adresáře služby Active Directory pomocí odpovídajících e-mailových adres a přihlašovacího identifikátoru. Po určení shody agreguje aplikace Lync 2010 data ze tří zdrojů dat (z aplikace Outlook, ze služby Active Directory a z informací o stavu). Tato agregovaná data se zobrazují v různých součástech uživatelského rozhraní, například ve výsledcích hledání, v seznamu kontaktů a na kartě kontaktu.

 3. Vytvoření kontaktů aplikace Outlook pro kontakty aplikace Lync 2010 (synchronizace kontaktů) – aplikace Lync 2010 vytvoří kontakty aplikace Outlook pro všechny kontakty uživatele z výchozí složky kontaktů (pokud má uživatel poštovní schránku v systému Exchange 2010 nebo schránku novější verze). Když má uživatel kontakt aplikace Outlook pro každý kontakt aplikace Lync 2010, může přistupovat ke kontaktním informacím aplikace Lync 2010 z aplikace Outlook, z aplikace Outlook Web Access a z mobilních zařízení, které synchronizují kontakty se systémem Exchange.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Aplikace Lync 2010 agreguje kontaktní informace z funkce stavu, z adresáře služby Active Directory a z aplikace Outlook. Tyto informace jsou interně používány aplikací Lync 2010. Při vytváření kontaktů aplikace Outlook zapisuje aplikace Lync 2010 informace z funkce stavu, z adresáře služby Active Directory a kontaktní informace z aplikace Outlook do systému Exchange. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Kontaktní informace z funkce stavu, z adresáře služby Active Directory a z aplikace Outlook se zobrazují v uživatelském rozhraní aplikace Lync 2010 (seznam kontaktů, karta kontaktu, výsledky hledání a tak dále). Tyto informace se mohou rovněž zapisovat do systému Exchange při synchronizaci kontaktů (jak je popsáno výše).

Volba/řízení: Správci serveru Lync Server 2010 mohou tuto funkci povolit nebo zakázat pomocí nastavení EnableExchangeContactSync v rámci pásma.

Zlepšení kvality hovoru v aplikaci Lync 2010

K čemu tato funkce slouží: Aplikace Lync 2010 zobrazuje koncovým uživatelům oznámení, pokud jsou během hovoru zjištěny problémy se zařízením, sítí nebo počítačem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Za účelem zjištění příčiny nízké kvality zvuku při hlasové komunikaci shromažďuje aplikace Lync 2010 informace o nastavení zvukového zařízení koncového uživatele, sítě a připojení k jiným médiím. Aplikace Lync 2010 informuje koncového uživatele o problému s kvalitou hovoru. Ostatním účastníkům hovoru se zobrazí jen oznámení, že koncový uživatel používá zařízení způsobující nízkou kvalitu zvuku. Nebudou vědět, jaké zařízení koncový uživatel používá. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané jiným uživatelům v rámci hovoru slouží ke zlepšení kvality hovoru.

Volba/řízení: Podnikový správce může oznámení o kvalitě hovoru související se zařízeními vypnout pomocí následujícího příkazu prostředí PowerShell.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Spolupráce na tabuli

K čemu tato funkce slouží: Tato funkce umožňuje koncovým uživatelům sdílet v aplikaci Lync 2010 virtuální tabule a přidávat k nim během online schůzek a konverzací poznámky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Poznámky na tabulích budou vidět všichni účastníci. Tabule jsou ukládány na Lync Server 2010 v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Funkce Tabule rozšiřuje možnosti spolupráce, protože umožňuje účastníkům schůzky diskutovat o nápadech, pořádat pracovní debaty, pořizovat poznámky a tak dále.

Volba/řízení:

Podnikový správce může použít tyto zásady:

 • Zásady správce EnableDataCollaboration: Pomocí těchto zásad může podnikový správce zakázat veškeré funkce spolupráce na datech – spolupráci s aplikací Microsoft PowerPoint, sdílení souborů, hlasování, spolupráci na tabuli a přílohy. Pokud jsou tyto zásady nastaveny na hodnotu False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • Zásady správce AllowAnnotations: Pomocí těchto zásad může podnikový správce omezit možnost přidávání poznámek pro všechny účastníky schůzky. Pokud je toto nastavení vypnuto, koncovým uživatelům se v uživatelském rozhraní aplikace Lync 2010 nezobrazí vstupní bod k vytvoření tabule.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×