Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Lync Server 2013

Poslední aktualizace: únor 2013

Obsah

Archivace

Informační kanál o aktivitách

Adresářová služba

Řízení přístupu volání

Shromažďování dat a vytváření sestav podrobných výpisů hovorů

Delegování hovorů

ID volajícího

Zobrazení jména volající strany

Protokolování na straně klienta

Služby tísňového volání (112)

Infrastruktura určení polohy

Lync Web App Server

Aspekty umístění přemostění médií

Přílohy pro schůzku

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

Trvalý skupinový chat

Osobní fotografie

Ověřování kódem PIN

Hlasování

Spolupráce s PowerPointem

Informace o stavu a kontaktní informace

Režim ochrany osobních údajů

Privátní linka

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

Řízení přístupu na základě rolí

Záznam

Služba Response Group Service – anonymizace agenta

Protokolování na straně serveru

Zasílání zpráv o chybách přihlášení

Hledání podle dovedností

Inteligentní oříznutí

Jednotné úložiště kontaktů

Zlepšení kvality hlasu

Spolupráce na tabuli

Tato stránka obsahuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Pokud chcete porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu Microsoft Lyncu, doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití komunikačního softwaru Microsoft Lync 2013 na zařízeních ve vašem podniku. Pokud vaše společnost používá Lync Server jako součást online řešení nebo jako službu – jinak řečeno, pokud některá třetí strana (například Microsoft) je hostitelem serverů, na kterých tento software běží, jsou této třetí straně předávány určité informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Archivace

K čemu tato funkce slouží: Archivace slouží organizacím, které můžou podléhat požadavkům na uchovávání dat na základě požadavků pro dané odvětví nebo zákonných požadavků nebo které můžou stanovit své vlastní organizační požadavky na uchovávání dat v podobě archivace určitých komunikací souvisejících s Lyncem a využívaných dat, která pomáhá tyto požadavky splnit.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah dvoustranných i vícestranných konverzací pomocí rychlých zpráv, obsah konferencí, včetně uloženého obsahu (například podkladů) a obsahu vztahujícího se k události (například připojování, opouštění, ukládání, sdílení a změny viditelnosti) na server nakonfigurovaný podnikovým správcem. Přenosy souborů mezi dvěma účastníky, zvukové a videokonverzace mezi dvěma účastníky, sdílení aplikací při konverzaci mezi dvěma účastníky, konferenční poznámky a hlasování není možné archivovat. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Umožňuje organizaci archivovat obsah ke splnění požadavků pro dané odvětví, zákonných požadavků nebo vlastních organizačních požadavky na uchovávání dat.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnutá. U této funkce nejsou žádné ovládací prvky na úrovni uživatele, spravuje ji podnikový správce organizace.

 • Ze stránky Monitoring and Archiving Settings (Nastavení monitorování a archivace) aktualizujte položky Archiving Policy (Zásady archivace) a Archiving Configuration (Konfigurace archivace).

Postup povolení integrace serveru Exchange:

 • Ze stránky Monitoring and Archiving Settings (Nastavení monitorování a archivace) aktualizujte položku Archiving Configuration (Konfigurace archivace).

Poznámka: Po povolení integrace serveru Exchange budou uživatelé, kteří přešli na Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější, potřebovat správu z ovládacího panelu Exchange..

Informační kanál o aktivitách

K čemu tato funkce slouží: Informační kanál o aktivitách umožňuje koncovým uživatelům zobrazit „aktualizace sociálních sítí“ od kontaktů ze seznamu kontaktů. Koncoví uživatelé můžou pomocí této funkce ukázat ostatním uživatelům své nejnovější osobní poznámky, změny fotografie a změny funkce či umístění pracoviště.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Koncoví uživatelé publikují prostřednictvím funkce stavu v Microsoft Lyncu 2013 tyto informace:

 • Čas aktualizace svojí podnikové fotografie (z podnikového adresáře společnosti, například z Active Directory Domain Services)

 • Obrázek určený pro web (který koncový uživatel uloží na server a který mají vidět ostatní uživatelé) spolu s časem aktualizace

 • Svoji funkci v podniku a čas, kdy došlo k její změně (z podnikového adresáře)

 • Umístění svého pracoviště v podniku a čas, kdy došlo k jeho změně (z podnikového adresáře)

 • Historii několika posledních osobních poznámek, které vystavili

 • Svoji poznámku Mimo kancelář ze systému Microsoft Exchange Server

Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Tyto informace budou sdílené s kontakty ze seznamu kontaktů koncového uživatele, které si zobrazí jeho informační kanál o aktivitách a pro které má koncový uživatel nastavený vztah ochrany osobních údajů Přátelé a rodina, Pracovní skupina, Kolegové nebo Externí kontakty.

Volba/řízení: Podnikový správce může nakonfigurovat v rámci pásma nastavení PersonalNoteHistoryDepth, které určuje, kolik osobních poznámek se pro koncového uživatele uchová. Pokud je nastavena hodnota 0, neuchová se žádná historie poznámek a uloží se jenom aktuální poznámka (stejně jako v předchozích verzích). Každý koncový uživatel může také zaškrtnutím příslušného políčka v dialogovém okně možností svého klienta Lyncu nastavit, aby se v jeho informačním kanálu o aktivitách nepublikovaly žádné informace.

Adresářová služba

K čemu tato funkce slouží: Adresářová služba umožňuje klientům Lync Serveru, jako je Lync 2010 a novější klienti pracovní plochy, Lync pro mobilní zařízení a další produkty, vyhledávat kontakty.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Koncový uživatel zadá hledaný řetězec, který se vyhledá v databázi a ve stažených souborech adresáře. Všechny nalezené záznamy odpovídající hledanému řetězci se vrátí zpět do klienta.

Použití informací: Informace obsažené v hledaném řetězci se použijí k vyhledávání odpovídajících záznamů.

Volba/řízení: Adresářová služba je ve výchozím nastavení povolená. Tato služba nejde zakázat.

Řízení přístupu volání

K čemu tato funkce slouží: Funkce řízení přístupu volání umožňuje podnikovým správcům řídit množství přenosů zvuku a videa Lync Serveru v síti WAN.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Funkce řízení přístupu volání shromažďuje, zpracovává a přijímá IP adresy volajícího a volaného, informace o umístění koncového bodu (v podnikové síti nebo mimo ni) obou stran a informace o tom, jestli je hovor federovaný. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce může tyto informace využít při správě používání určité sítě WAN pro zvuková a audiovizuální volání Lync Serveru.

Volba/řízení: Funkce řízení přístupu volání je ve výchozím nastavení vypnutá. Podnikový správce ji může zapnout aktualizací možnosti Global policy to enable bandwidth management (Globální zásady povolení správy šířky pásma) na stránce nastavení Network Configuration (Konfigurace sítě) v ovládacích panelech Lync Serveru.

Poznámka: Zásady řízení přístupu volání můžou mít vliv na služby tísňového volání (to znamená, že služby tísňového volání můžou být směrovány na nesprávnou dálkovou linku).

Shromažďování dat a vytváření sestav podrobných výpisů hovorů

K čemu tato funkce slouží: Shromažďování dat a vytváření sestav podrobných výpisů hovorů shromažďuje informace a vytváří sestavy podrobností o registracích, komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách, které se uskutečnily prostřednictvím Lync Serveru.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato funkce povolená, zaznamenávají se data o všech registracích, komunikacích mezi dvěma účastníky a schůzkách do databáze podrobných výpisů hovorů. (Obsah se nezaznamenává.) Data podrobných výpisů hovorů se ukládají do databáze Monitorovacího serveru nasazené v podniku a vytváří se z nich standardní sady sestav Monitorovacího serveru. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Data podrobných výpisů hovorů se dají použít ke kontrole historie registrací, komunikace mezi dvěma účastníky a schůzek uskutečněných v organizaci.

Volba/řízení: Funkce podrobných výpisů hovorů je ve výchozím nastavení zapnutá, aby ale bylo možné data podrobných výpisů hovorů shromažďovat, je nutné, aby podnikový správce nainstaloval Monitorovací server připojený k databázi back-end Monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy Monitorovacího serveru nebo vytvořit vlastní sestavy dotazováním databáze Monitorovacího serveru.

Delegování volání

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání uživatelům umožňuje přiřazení jedné nebo více osob (delegátů) k uskutečnění nebo příjmu hovorů a nastavení online schůzek nebo připojování k nim jejich jménem.

Shromažďované, zpracovávané nebo přenášené informace: Při přiřazování delegátů musí uživatel během procesu konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti obdrží oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho uvedla jako delegáta, obdrží tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Lync používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mu umožnil uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která jej určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce může delegování volání ve své organizaci povolit a zakázat nastavením EnableDelegation na True.

Poznámka: Podnikoví správci můžou nakonfigurovat synchronizaci delegátů kalendáře serveru Exchange s Lync Serverem 2010 nebo novějším. Pokud je to povoleno, delegáti kalendáře serveru Exchange s příslušnými oprávněními (s oprávněními stejnými jako Redaktor – konzultant nebo většími) se automaticky přidají jako delegáti v Lyncu. Nastavení přesměrování volání se tím ale nezmění.

ID volajícího

K čemu tato funkce slouží: ID volajícího určuje, jaké telefonní číslo se zobrazí volanému. Podnikový správce může přepsat ID volajícího poskytnutím alternativního čísla, které se zobrazí jako ID volajícího pro všechny odchozí hovory z jeho organizace nebo pro určitou sadu čísel. Správce může nakonfigurovat ID volajícího třeba tak, aby se místo osobního čísla uživatele do zaměstnání zobrazovalo standardní číslo společnosti.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Telefonní číslo uživatele nebo alternativně nakonfigurované telefonní číslo. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Při uskutečňování hovoru se příjemci zobrazí telefonní číslo uživatele nebo alternativní číslo (pokud je nakonfigurované).

Volba/řízení: Políčko Suppress Caller ID (Potlačit ID volajícího) jde zaškrtnout nebo jeho zaškrtnutí zrušit na stránce Route (Trasa) v ovládacích panelech Lync Serveru. Pokud políčko Suppress caller ID není zaškrtnuté, zobrazí se telefonní číslo volajícího. Pokud políčko Suppress caller ID zaškrtnuto je, je nutné zadat alternativní číslo, které se zobrazí volané straně.

Zobrazení jména volající strany

K čemu tato funkce slouží: Zobrazované jméno obsahuje jméno koncového uživatele, které je uložené v místním úložišti Lync Serveru (adresářová služba). Tato funkce odesílá u odchozích hovorů koncových uživatelů z Lync Serveru do veřejné telefonní sítě informace o zobrazovaném jménu do výstupní brány veřejné telefonní sítě/IP pobočková ústředny/hraničního řadiče relací (SBC).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: U odchozích hovorů ze sítě Lync Serveru se informace o zobrazovaném jménu odesílají do výstupní brány veřejné telefonní sítě/IP pobočkové ústředny/hraničního řadiče relací (SBC), pokud pro tyto informace nejsou na Lync Serveru nastavená omezení související s ochranou osobních údajů. Tyto informace může zobrazit příjemce hovoru.

Použití informací: Pomocí těchto informací se volané straně zobrazí jméno volající strany spolu s příslušným telefonním číslem. To by nemělo být považováno za definitivní.

Volba/řízení: Na Lync Serveru nejsou nyní dostupné žádné ovládací prvky umožňující nastavení omezení souvisejících s ochranou osobních údajů pro poskytování informací o zobrazovaném jménu. Zobrazované jméno se ze serveru odesílá vždy. Některé brány veřejné telefonní sítě/IP pobočkové ústředny/hraniční řadiče relací (SBC) můžou filtrovat nebo nahrazovat informace o zobrazovaném jménu podle směru volání (příchozí, odchozí).

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta shromažďuje informace, které může tým podpory druhé úrovně použít k určování příčin problémů. Protokoly na straně klienta jsou uloženy místně na počítači uživatele.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je povolené protokolování na straně klienta, budou zaprotokolované a uložené určité informace o použití. Tyto informace ukládané do protokolů na straně klienta můžou zahrnovat předměty schůzek a jejich místa, zprávy protokolu SIP, odpovědi na pozvání Lyncu, informace o odesílateli a příjemci rychlých zpráv, cestu, kudy zpráva šla, seznam kontaktů uživatelů a informace o stavu (dostupnosti), názvy aplikací, příloh, souborů Microsoft PowerPointu, tabulí nebo hlasování, které se sdílelo, včetně sdílených hlasovacích otázek a index možnosti, pro které se hlasovalo. Obsah konverzací v Lyncu se neukládá (rychlé zprávy, powerpointové balíčky snímků, obsah tabulí, poznámky, podrobnosti o hlasování atd.). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace shromažďované v protokolech na straně klienta může používat zákaznická podpora uživatelů nebo se můžou posílat Microsoftu k řešení problémů s Lyncem.

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce může tuto funkci v podniku povolit nebo zakázat nastavením ucEnableUserLogging na 1.

Služby tísňového volání (112)

K čemu tato funkce slouží: Služby tísňového volání, pokud je podnikový správce zpřístupnil, umožňují Lyncu předávat informace o místě poskytovateli směrovací služby vybranému zákazníkem. Tento poskytovatel směrovací služby po vytočení čísla služeb tísňového volání (například 911 v USA) tyto informace odešle pracovníkům, kteří reagují na volání na tísňovou linku. Když je tato funkce povolená, představují informace o místě předávané pracovníkům služeb tísňového volání informace o místě, které přiřadil podnikový správce (například budova a číslo kanceláře) každému uživateli a které vložil do databáze míst, nebo – pokud takové informace o místě nejsou dostupné – to můžou být informace o místě, které uživatelé mohli ručně zadat do pole Místa. Když uživatel vytočí linku služeb tísňového volání a používá Lync s bezdrátovým připojením k Internetu, přičemž se stále nachází na svém pracovišti, budou informace o místě předané pracovníkům reagujícím na volání na tísňovou linku jenom přibližné a budou založené na umístění přiřazeném bezdrátovému koncovému bodu, se kterým komunikuje počítač koncového uživatele. Kromě toho budou tyto informace o umístění příslušného koncového bodu bezdrátové sítě zadány ručně podnikovým správcem, a může se tedy stát, že tyto informace o místě předané pracovníkům služeb tísňového volání nebudou označovat skutečnou fyzickou pozici uživatele. Aby mohla být tato funkce plně funkční, je nutné, aby společnost používala směrovací službu poskytovanou certifikovanými poskytovateli řešení. Tato služba je k dispozici jen v USA.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o místě, které získá Lync, jsou určené informacemi získanými automaticky ze serveru Location Information Server nebo informacemi, které uživatel zadal ručně do pole Místo. Tyto informace jsou uloženy v paměti počítače uživatele, takže když je zadáno číslo služeb tísňového volání, budou tyto informace o místě přenesené současně s voláním, aby bylo možné zajistit směrování k příslušnému poskytovateli služeb tísňového volání a poskytnout informace o jejich přibližné pozici. Informace o jejich pozici se můžou být také odeslat pomocí rychlé zprávy místní bezpečnostní službě. U volání na tísňovou linku bude podrobný záznam tohoto volání obsahovat informace o místě. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace o místě slouží ke směrování hovoru na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a k vyslání pracovníků, kteří mají na tísňové volání reagovat. Tyto informace jdou také odeslat bezpečnostní službě v podniku jako upozornění, které bude obsahovat informace o umístění volajícího a zpětném volání.

Volba/řízení: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá. Povolit ji může podnikový správce.

Zakázáno:

Funkce Služby tísňového volání je ve výchozím nastavení zakázaná. Pokud ji podnikový správce povolí, je možné zásady místa změnit nebo odebrat z podsítí a od uživatelů a poskytovatel služeb může směrovací služba ukončit.

Povoleno:

Zásady místa povolující funkci Služby tísňového volání musí být definované a přiřazené podsíti, ze které se budou registrovat klienti sjednocené komunikace, uživatelům nebo oběma. Směrovací služby tísňového volání musí být získané od poskytovatele služeb a musí být vytvořené směrovací připojení k poskytovateli služeb.

Poznámka: Podnikový správce může funkci tísňového volání omezit jenom na místo pracoviště uživatele, a proto by se u něj měli informovat o tom, v jakém rozsahu jsou funkce tísňového volání dostupné.

Infrastruktura určení polohy

K čemu tato funkce slouží: Informace o poloze a časovém pásmu koncového uživatele jsou vyhodnocované a sdílené prostřednictvím funkce stavu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Údaje o zeměpisné poloze koncového uživatele se shromažďují pomocí některého ze dvou mechanismů: koncový uživatel informace buď zadá ručně, nebo je automaticky vyplní podnikový server LIS (Location Information Server). Informace o časovém pásmu, ve kterém se koncový uživatel nachází, se načtou z operačního systému Windows na počítači koncového uživatele. Shromažďované informace o poloze tvoří řetězec popisu a formátované informace adresy. Popis je libovolný řetězec, který pomůže informovat ostatní o poloze, kde se koncový uživatel nachází (třeba Doma nebo Pracoviště). Formátované informace adresy představují občanskou adresu (třeba Dopravní 1, 611 50 Brno). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Popis polohy a informace o časovém pásmu jsou sdílené s ostatními uživateli prostřednictvím funkce stavu v Lyncu v závislosti na konfiguraci ochrany osobních údajů pro funkci stavu. Tyto informace se u uživatele zobrazují na kartě kontaktu. Formátovaná adresa (občanská adresa) není sdílená prostřednictvím karty kontaktu, ale jde ji odeslat pracovníkům služeb tísňového volání v případě, že koncový uživatel zavolá na tísňovou linku (třeba na linku 911). (Další informace naleznete v části Služby tísňového volání.)

Volba/řízení: Podnikový správce má k dispozici tyto ovládací prvky:

 • EnhancedEmergencyServicesEnabled: Pokud je u této možnosti nastavená hodnota True (Pravda), je prostřednictvím položky Nastavit místo v nabídce míst dostupná možnost zadat název polohy do pole místa a je k dispozici celé dialogové okno Místo. Pokud je nastavená hodnota False (Nepravda), možnost zadání názvu polohy do pole místa je omezená. Pokud je u tohoto ovládacího prvku nastaveno True, informace o poloze budou sdílené při volání na tísňové linky. Pokud je nastaveno False, tyto informace při volání na tísňové linky sdílené nebudou. Toto nastavení nemůžou koncoví uživatelé změnit. Upozorňujeme, že popis polohy (načtený ze serveru LIS nebo zadaný koncovým uživatelem) bude sdílený prostřednictvím funkce stavu bez ohledu na nastavení tohoto ovládacího prvku.

 • UseLocationForE911Only: Pokud je nastaveno True (Pravda), nebudou informace o poloze ze serveru LIS automaticky sdílené prostřednictvím funkce stavu. Pokud je nastaveno False (Nepravda), informace o poloze ze serveru LIS budou prostřednictvím funkce stavu automaticky sdílené.

 • PublishLocationDataDefault: Pomocí tohoto ovládacího prvku jde nakonfigurovat výchozí chování pro všechny uživatele, kteří přímo nezadali, jestli chtějí nebo nechtějí sdílet popis polohy prostřednictvím funkce stavu. Pokud je nastaveno True (Pravda), budou informace o poloze ve výchozím nastavení sdílené. Pokud je nastaveno False (Nepravda), informace o poloze ve výchozím nastavení sdílené nebudou.

 • LocationRequired: Toto nastavení určuje, jestli budou koncoví uživatelé vyzváni k nastavení polohy. Je možné nastavit tři hodnoty: Yes (Ano), Disclaimer (Právní omezení) a No (Ne).

  • Yes (Ano): Pokud nejsou zadány informace o poloze, položka Nastavit místo se zobrazí červeně.

  • Disclaimer (Právní omezení): Pokud nejsou zadané informace o poloze, zobrazí se červeně výzva k nastavení polohy spolu se znakem X. Po kliknutí na tento znak se koncovým uživatelům zobrazí právní omezení. Poznámka: Pokud podnikový správce zvolí tuto hodnotu, bude nutné vyplnit text právního omezení.

  • No (Ne): Pokud nejsou zadány informace o poloze, položka Nastavit místo se zobrazí černě.

Lync Web App Server

K čemu tato funkce slouží: Webovou komponentu Microsoft Lync Web Appu je třeba nasadit, aby bylo možné používat Lync Web App, což je program založený na modulu plug-in Microsoft Silverlight pro prohlížeč, pomocí kterého se uživatelé můžou připojit ke schůzkám.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo koncového uživatele a informace o schůzce se použijí k ověření uživatele před připojením ke schůzce. Při sdílení programů a plochy budou informace sdílené se všemi účastníky schůzky. Všichni účastníci schůzky budou moct zobrazit stav a kontaktní informace koncového uživatele.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo uživatele a informace o schůzce se použijí k ověření uživatele před připojením ke schůzce.

Volba/řízení: Webová komponenta Lync Web Appu je ve výchozím nastavení povolená.

Aspekty umístění přemostění médií

K čemu tato funkce slouží: Funkce Přemostění médií určuje umístění výchozích místních koncových IP adres médií uživatele Lync Serveru a brány veřejné telefonní sítě/IP pobočkové ústředny/hraničního řadiče relací (SBC), které se mají použít při hovoru přes veřejnou telefonní síť nebo pobočkovou ústřednu přidruženém k danému uživateli. Pokud umístění těchto dvou prvků umožňuje dobré spojení bez omezení šířky pásma a je povolená funkce přemostění médií, média se budou přenášet přímo mezi uživatelem Lync Serveru a bránou veřejné telefonní sítě/IP pobočkovou ústřednou/hraničním řadičem relací (SBC) bez použití Lync Server Mediation Serveru. Signalizace hovoru stále půjde od uživatele Lync Serveru na Lync Server Mediation Server a do brány veřejné telefonní sítě/IP pobočkové ústředny/hraničního řadiče relací (SBC).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Umístění výchozí místní koncové IP adresy médií pro koncového uživatele a bránu veřejné telefonní sítě/IP pobočkovou ústřednu/hraniční řadič relací (SBC) je určeno přiřazením jejich místních výchozích IP adres médií k ID přemostění, které je uložené v úložišti konfigurací Lync Serveru. ID přemostění je identifikátor GUID, který není filtrován přístupovým proxy serverem, a proto se poskytuje uživatelům mimo organizaci a federovaným uživatelům a je dostupný i pro uživatele v organizaci. Tato funkce neodesílá žádné informace Microsoftu.

Použití informací: Pokud se uživatel Lync Serveru a brána veřejné telefonní sítě/IP pobočková ústředna/hraniční řadič relací (SBC) nacházejí ve stejném národním prostředí, bude ID přemostění přidružené k výchozí místní IP adrese médií u každého prvku stejné. Strana, která obdrží ID přemostění od partnerského zařízení, zjistí, že se toto ID shoduje s jeho vlastním ID přemostění. V takovém případě se můžou média přenášet přímo mezi uživatelem Lync Serveru a bránou veřejné telefonní sítě/IP pobočkovou ústřednou/hraničním řadičem relací (SBC) bez použití Mediation Serveru.

Volba/řízení: Přemostění médií je ve výchozím nastavení zakázané jak globálně, tak pro každou dálkovou linku ke konkrétní bráně veřejné telefonní sítě/IP pobočkové ústředně/hraničnímu řadiči relací (SBC). Podnikový správce může tuto funkci povolit jak globálně, tak pro jednotlivé dálkové linky pomocí dvou níže uvedených metod.

Pomocí ovládacích panelů Lync Serveru

 • Globální přemostění lze povolit tak, že kliknete na položku Network Configuration (Konfigurace sítě), v seznamu poklikejte na konfiguraci Global (Globální) a poté na stránce Edit Global Setting (Upravit globální nastavení) kliknete na položku Turn on media bypass (Zapnout přemostění médií) a vyberete vhodný poměr.

 • Přemostění pro jednotlivé dálkové linky lze povolit tak, že kliknete na položku Voice Routing (Směrování hlasového přenosu), kliknete na kartu Trunk Configuration (Konfigurace dálkové linky), poklikejte na existující dálkovou linku a poté na položku Enable media bypass (Povolit přemostění médií).

Pomocí prostředí Microsoft Lync Server 2013 Management Shell

 • K povolení přemostění médií pro dálkovou linku lze použít rutinu New-CsTrunkConfiguration nebo Set-CsTrunkConfiguration.

 • K povolení globálního přemostění médií lze použít rutinu New-CsNetworkMediaBypassConfiguration a Set-CsNetworkConfiguration.

Přílohy pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Přílohy pro schůzku umožňují organizátorům schůzky nahrávat a sdílet soubory s účastníky schůzky buď jejich zobrazením ve schůzce nebo zpřístupněním k pozdějšímu stažení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přílohy pro schůzku nahrává organizátor schůzky a ukládají se na Lync Serveru. Dobu, po kterou budou přílohy na serveru uložené, může nastavit podnikový správce. Jsou dostupné ke stažení organizátorem schůzky a účastníky, dokud je organizátor schůzky neodstraní nebo neskončí období jejich uchování nastavené správcem. Pak se přílohy pro schůzku odstraní. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Nahrané přílohy pro schůzku se sdílí s účastníky schůzky, kteří si je můžou stahovat. Dostupnost příloh se dá omezit na určité role účastníků schůzky (organizátor, prezentující, všichni). Pokud byl přístup některé role k příloze omezený, nezobrazí se jí v seznamu příloh.

Volba/řízení: Funkce Přílohy pro schůzku je ve výchozím nastavení povolená. Podnikový správce může tuto funkci pro jednotlivé uživatele nebo pro všechny uživatele povolit nebo zakázat prostřednictvím zásady AllowFileTransfer.

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

K čemu tato funkce slouží: Funkce Přenos souborů mezi dvěma účastníky umožňuje uživatelům Lyncu vzájemně přenášet soubory v konverzacích pomocí rychlých zpráv mezi dvěma účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Soubor se přenáší přímo mezi vlastníkem souboru a jiným uživatelem v konverzaci. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Uživatelé se rozhodnou zahájit přenos souboru a vyberou soubor, který chtějí přenést. Příjemce souboru musí výslovně souhlasit s přijetím souboru. Soubory sdílené pomocí funkce Přenos souborů mezi dvěma účastníky se neukládají na Lync Server.

Volba/řízení: Funkce Přenos souborů mezi dvěma účastníky je ve výchozím nastavení povolená. Podnikový správce může tuto funkci pro jednotlivé uživatele nebo pro všechny uživatele povolit nebo zakázat pomocí zásady EnableP2PFileTransfer.

Trvalý skupinový chat

K čemu tato funkce slouží: Funkce Trvalý skupinový chat umožňuje uživatelům spolupracovat posíláním zpráv do trvalé chatovací místnosti. Členové místnosti můžou mít přístup k datům, která zůstanou uložena na serveru, včetně historických dat. Pomocí této funkce můžou uživatelé vést skupinové konverzace, vyhledávat, připojovat se a účastnit se konverzací skupinového chatu, vyhledávat obsah v místnostech a vytvářet filtry pro sledování konverzací ohledně určitých témat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Funkce Trvalý skupinový chat ukládá obsah konverzací skupinového chatu na server nakonfigurovaný podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Trvalý skupinový chat představuje trvalý chat podobně jako chatovací místnost, ve které konverzace ve skutečnosti nikdy nekončí, protože se k ní členové chatu neustále připojují a odpojují. Aby to tak mohlo být, musí chat zůstat zachovaný.

Volba/řízení: Trvalý skupinový chat musí povolit podnikový správce. Pokud ho povolí, může určit dobu uchování dat, server, na který se tato data ukládají, určit, jestli archivovat historii skupinového chatu z důvodu dodržování předpisů nebo pro jiné účely, a spravovat nebo upravovat libovolné vlastnosti v místnosti. Uživatelé s jinými rolemi mají jiné možnosti přístupu k trvalým datům podle tohoto seznamu.

 • Správci můžou odstraněním staršího obsahu (třeba obsahu odeslaného před určitým datem) z libovolné chatovací místnosti zabránit rozsáhlému zvětšování databáze. Případně můžou odebrat nebo nahradit zprávy, které považují za nevhodné pro danou chatovací místnost.

 • Koncoví uživatelé včetně autorů zpráv nemůžou odstraňovat obsah z libovolné chatovací místnosti.

 • Vedoucí chatovacích místností můžou místnosti zakázat, ale nemůžou je odstranit. Po vytvoření chatovací místnosti ji může odstranit jenom správce..

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Osobní fotografie umožňuje uživatelům zobrazit osobní fotografii jiným lidem v organizaci na kartě kontaktu. Pokud chce uživatel zobrazit svoji osobní fotografii na kartě kontaktu, ostatní uživatelé Lyncu si ji budou moct zobrazit v seznamu kontaktů Lyncu pomocí možnosti Zobrazovat fotografie kontaktů. Když se uživatel rozhodne zobrazit svoji osobní fotografii jiným uživatelům, může zobrazit výchozí fotografii používanou jeho organizací, pokud byla tato možnost v jeho podniku povolená, nebo může fotografii nahrát ze svého počítače.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolby sdílení osobní fotografie a všechny vlastní fotografie, které byly nahrány. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace se ukládají na server Lync a slouží k přizpůsobení práce uživatele a ke sdílení s ostatními uživateli.

Volba/řízení: Podnikový správce řídí:

•Jestli můžou uživatelé sdílet fotky/obrázky ve výchozím nastavení. Toto nastavení jde změnit.

•Maximální velikost fotky/obrázku, kterou uživatel může uložit

•Povolené typy fotek/obrázků

Ověřování kódem PIN

K čemu tato funkce slouží: Ověřování PIN kódem slouží k ověřování uživatelů, kteří se připojují ke schůzkám funkce Conference Auto Attendant, nebo uživatelů, kteří poprvé nasazují Microsoft Lync Phone Edition. Uživatel zadá telefonní číslo nebo číslo linky a PIN kód, pomocí kterého Lync Server ověří přihlašovací údaje uživatele. PIN kód může nastavit uživatel nebo podnikový správce.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při ověřování se shromažďují informace o telefonním čísle nebo čísle linky a PIN kódu uživatele. Lync Server tyto informace ověří v databázi back-end. PIN kód je z bezpečnostních důvodů v databázi back-end uložený jako jednosměrná hodnota hash. Jakmile se PIN kód nastaví, nemůže ho nikdo zobrazit. PIN kód může nastavit nebo obnovit uživatel, správce nebo pracovník technické podpory.

Jakmile správce nebo pracovník technické podpory PIN kód nastaví nebo obnoví, zobrazí se nový PIN kód, který jde případně odeslat uživateli e-mailem. Příslušná e-mailová šablona, kterou je možné upravit, obsahuje text, který uživatele informuje o tom, že PIN kód může zobrazit správce nebo pracovník technické podpory, a proto je doporučeno, aby si ho uživatel nastavil znova.

Použití informací: Lync Server pomocí PIN kódu ověřuje uživatele, který se připojuje ke schůzce nebo nasazuje telefon s Lyncem Phone Edition.

Volba/řízení: Tato funkce je ve výchozím nastavení povolená. Podnikový správce může ověřování PIN kódem zakázat zaškrtnutím políčka PIN authentication (Ověřování PIN kódem) na stránce Security Settings (Nastavení zabezpečení) v ovládacích panelech serveru Lync Server.

Hlasování

K čemu tato funkce slouží: Pomocí hlasování může organizátor schůzky rychle shromáždit informace nebo zjistit, co účastníci schůzky a konverzace preferují. Tyto informace se taky dají uložit a po schůzce analyzovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jednotlivá hlasování jsou anonymní. Agregované výsledky hlasování vidí všichni prezentující a kterýkoli prezentující je může ukázat všem účastníkům. Hlasování se ukládají na Lync Serveru v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Hlasování zlepšuje spolupráci, protože umožňuje prezentujícím rychle určit preference účastníků.

Volba/řízení: Podnikový správce má k dispozici tyto zásady:

 • EnableDataCollaboration: Pomocí této zásady může podnikový správce zakázat veškeré funkce spolupráce na datech – spolupráci s Microsoft PowerPointem, sdílení souborů, hlasování, spolupráci na tabuli a přílohy. Pokud je tato zásada nastavená na False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • AllowPolling: Pomocí těchto zásad může podnikový správce povolit nebo zakázat funkci Hlasování. Tato funkce je ve výchozím nastavení povolená.

Spolupráce s PowerPointem

K čemu tato funkce slouží: Díky spolupráci s PowerPointem můžou uživatelé při online konverzaci nebo schůzce zobrazovat a sledovat powerpointové prezentace a dělat do nich poznámky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jakékoli použití této funkce se řídí akcemi koncových uživatelů – ať powerpointové prezentace odesílají, procházejí nebo doplňují poznámkami. Všechny soubory předvedené v rámci konverzace nebo schůzky se přenáší všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou tyto soubory moct načíst přímo ze složky ve svých počítačích. Vlastník souboru nebo prezentující může pro ostatní uživatele omezit možnost uložení souboru, neomezí tím však jejich možnost soubor načíst nebo zobrazit. Soubory PowerPointu se ukládají na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Spolupráce s PowerPointem pomáhá účastníkům konverzace poskytovat účinné prezentace a získávat názory ostatních.

Volba/řízení: Podnikový správce má k dispozici tyto zásady:

 • EnableDataCollaboration: Pomocí této zásady může podnikový správce zakázat nebo povolit všechny funkce spolupráce na datech – spolupráci s PowerPointem, sdílení souborů, hlasování, spolupráci na tabuli a přílohy. Pokud jsou tyto zásady nastaveny na False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • AllowAnnotations: Pomocí této zásady může podnikový správce pro účastníky schůzky omezit možnost přidávat poznámky k obsahu PowerPointu.

Prezentující mají také můžou omezit možnost přidávání poznámek k powerpointové prezentaci podle role účastníka (nikdo, jenom prezentující, všichni) v dialogovém okně Možnosti schůzky. Toto nastavení je dostupné u jednotlivých schůzek.

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Informace o stavu a kontaktní informace uživateli umožňují zobrazit informace o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a sdílet vlastní publikované informace, jako je přítomnost, stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Podnikový správce může také nakonfigurovat integraci s Microsoft Outlookem a serverem Microsoft Exchange, abyste mohli zobrazit zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (například na kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři Outlooku).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo uživatele pro účely přihlášení a ověření. Jakákoli další telefonní čísla, která případně chtějí zpřístupnit, informace, jako jsou zprávy mimo kancelář a další informace o stavu, pokud správce nakonfiguroval a povolil v Outlooku informace o integraci Microsoft Outlooku a serveru Microsoft Exchange včetně jakýchkoli poznámek nebo informací o dostupnosti, které mohl ručně zadat uživatel, zpřístupněných na kartě kontaktu. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Přihlašovací adresa a heslo se používají pro přihlášení k Lyncu a připojení k Lync Serveru. Na základě toho, jak uživatel nakonfiguroval nastavení zabezpečení, budou mít ostatní uživatelé a programy Lyncu možnost přístupu k informacím o přítomnosti, kontaktu a stavu, pokud jsou publikované, což zajistí lepší vzájemnou komunikaci uživatelů.

Volba a řízení: Uživatelé můžou zvolit, jaké informace o nich budou publikovány. Podnikový správce může nakonfigurovat publikované informace za ně. Podnikový správce může pro koncové uživatele možnost ovládání publikování jejich informací zakázat na stránkách Users (Uživatelé) a IM and Presence Settings (Nastavení zasílání rychlých zpráv a stavu) v ovládacích panelech Lync Serveru.

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které uživatelům umožňuje určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (třeba K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budou sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že Lync přejde do režimu, ve kterém může uživatel upravit nastavení tak, aby informace o stavu vaší dostupnosti byly sdíleny pouze s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu uživateli umožňuje určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o stavu.

Volba/řízení:

 • Podnikový správce může na úrovni fondu povolit režim ochrany osobních údajů (pomocí nastavení EnablePrivacyMode v rámci pásma). Jakmile je režim ochrany osobních údajů povolený, můžou se koncoví uživatelé Lyncu ve výchozím nastavení po přihlášení přepnout do režimu ochrany osobních údajů.

 • Pokud je na serveru prostřednictvím nastavení správce povolený režim ochrany osobních údajů, koncoví uživatelé můžou určit, jestli informace o jejich stavu uvidí všichni (standardní režim), nebo jenom jejich kontakty (režim ochrany osobních údajů).

 • Pokud je na serveru prostřednictvím nastavení správce povolen standardní režim, nemůžou se koncoví uživatelé přepnout do režimu ochrany osobních údajů. Můžou pracovat jenom ve standardním režimu. Režim ochrany osobních údajů ale můžou „předem vyloučit“, aby v případě, že správce později přepne na režim ochrany osobních údajů, nebyli při přihlášení do Lyncu do tohoto režimu přepnutí.

Privátní linka

K čemu tato funkce slouží: Funkce Privátní linka poskytuje koncovému uživateli další neveřejné telefonní číslo. Koncový uživatel může zvolit, jestli chce informace o tomto dalším telefonním čísle poskytnout ostatním uživatelům.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace z funkce Privátní linka se shromažďují stejným způsobem jako u hovorů ze standardního neprivátního čísla. To znamená, že se ukládají podrobné výpisy hovorů stejně jako pro všechny ostatní hovory.

V některých případech může být privátní číslo neúmyslně odeslané třetí straně, třeba pokud uživatel volající na privátní číslo přepojí volání na jinou osobu.

Použití informací: Tyto informace slouží k záznamu historie hovorů. Další informace naleznete v části Shromažďování dat a vytváření sestav podrobných výpisů hovorů.

Volba/řízení: U této funkce nejsou pro koncového uživatele ani pro správce dostupné žádné ovládací prvky.

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

K čemu tato funkce slouží: Při shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience) se shromažďují informace a vytvářejí sestavy o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách v Lyncu. Mezi tyto statistické údaje patří IP adresy, četnost ztrát, použitá zařízení, informace o snížené kvalitě volání atd.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce funkci QoE povolí, jsou data o kvalitě médií při komunikaci mezi dvěma účastníky a schůzkách v Lyncu zaznamenávána do databáze QoE. Tato funkce nezaznamenává obsah z Lyncu. Data QoE data jsou ukládána do databáze back-end Monitorovacího serveru nasazené v podniku a jsou z nich vytvářeny standardní sady sestav Monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce má k těmto informacím přístup a může shromažďovat údaje o kvalitě médií v systému. Mezi tyto informace patří IP adresy uživatelů.

Volba/řízení: Funkce QoE je ve výchozím nastavení zapnutá, aby ovšem bylo možné data funkce QoE shromažďovat, je nutné, aby správce nainstaloval Monitorovací server připojený k databázi back-end Monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy Monitorovacího serveru nebo může vytvářet vlastní sestavy dotazováním databáze Monitorovacího serveru.

Podnikový správce může sestavy funkce QoE vypnout pomocí následující rutiny prostředí Windows PowerShell pro Lync Server.

Set-CsQoEConfiguration –EnableQoE $False

Řízení přístupu na základě rolí

K čemu tato funkce slouží: Funkce Řízení přístupu na základě rolí umožňuje delegování oprávnění správce pro scénáře podnikového správce. Interakce podnikového správce s rozhraními správy můžou být omezené jenom na určité povolené operace, prostřednictvím kterých se můžou měnit objekty.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Možnosti podnikového správce se vyhodnocují za provozu na základě členství uživatele ve skupinách, konkrétně ve skupinách zabezpečení Active Directory. Možnosti role v systému jsou nakonfigurované a nastavené na serveru centrální správy.

Použití informací: Podnikový správce může nakonfigurovat další role správce funkce Řízení přístupu na základě rolí pro dané nasazení. Podnikový správce může zobrazit všechny role, jejichž členem je jiný správce.

Volba/řízení: Je to mechanismus, který slouží k zabezpečení a ověřování úloh správy IT. Tato funkce nemá na koncové uživatele žádný vliv a koncoví uživatelé ji nemůžou zobrazit.

Záznam

K čemu tato funkce slouží: Pomocí záznamu můžou účastníci schůzky zaznamenávat zvuk, video, rychlé zprávy, sdílení aplikací, prezentace Microsoft PowerPointu, tabuli a hlasování, která během schůzky proběhnou, a archivovat je nebo přehrávat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se účastníci schůzky rozhodnou relaci zaznamenat, uloží se záznam místně do jejich počítače. Jestliže účastníci sdílí obsah při schůzce, která se zaznamenává, stane se tento obsah součástí záznamu ze schůzky. Když účastník záznam zapne, vyšle se všem účastníkům s kompatibilními klienty a zařízeními oznámení, že byl zahájen záznam. Účastníci zaznamenávané relace, kteří používají nekompatibilní klienty nebo zařízení, budou zaznamenáni, ale neobdrží upozornění o záznamu. Seznam nekompatibilních klientů je uveden zde. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Nekompatibilní klientské aplikace:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilní zařízení:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Poznámka:  Účastník, který během schůzky nebo konverzace používá video v režimu zobrazení na celé obrazovce, nebude upozorněn na spuštění záznamu, dokud se nevrátí do okna konverzace, a to bez ohledu na používané zařízení a klientskou aplikaci.

Použití informací: Záznam se ukládá místně do počítače uživatele a vlastník ho může používat nebo sdílet stejně jako kterýkoli jiný typ souboru. Pokud během fáze publikování záznamu dojde k chybám, je možné, že se do záznamu neplánovaně zahrnou i data pořízená během pozastavení záznamu. Pokud se některá z fází publikování nepovede (viz Stav Upozornění ve Správci záznamů), neměly by se záznamy distribuovat ostatním, a to ani v případě, že se dají v nějaké formě přehrát.

Volba/řízení: Podnikový správce má k dispozici tyto ovládací prvky:

 • AllowConferenceRecording: Ve výchozím je u této zásady nastavená hodnota False (Nepravda).

  • U uživatele, který rozšíří hovor mezi dvěma účastníky na schůzku (pokud je u jeho zásady nastaveno True (Pravda)), budou moct všichni prezentující pořizovat záznam.

  • U uživatele, který zahájí ad-hoc schůzku (pokud je u jeho zásady nastaveno True (Pravda)), budou moct všichni prezentující pořizovat záznam.

  • U uživatele, který naplánoval schůzku (pokud je v době, kdy se první osoba připojí ke schůzce, u jeho zásady nastaveno True (Pravda)), budou moct všichni prezentující pořizovat záznam.

  • Pro tyto tři scénáře – pokud má uživatel, který rozšířil, zahájil nebo naplánovat schůzku, u zásady schůzky nastaveno False (Nepravda), nemůže nikdo z prezentujících ani účastníků pořizovat záznam.

  • Pokud dojde ke změně zásad v průběhu schůzky, nové zásady se neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

 • EnableP2PRecording: Výchozí hodnota je False (Nepravda) a nastaví se při přihlášení uživatele k Lyncu.

  • Pokud je nastaveno True (Pravda), bude uživatel zahajující konverzaci s uživatelem, který má u této zásady také nastaveno True, moct pořizovat záznam.

  • Uživatelé můžou pořizovat záznam jenom v případě, že je pořizování záznamu povoleno pro obě strany komunikace mezi dvěma účastníky.

 • AllowExternalToRecord: Výchozí hodnota je False (Nepravda). Mezi externí uživatele patří federovaní a anonymní uživatelé.

  • Schůzka: Zásada AllowExternalToRecord se použije v době, kdy se první osoba připojí ke schůzce, a jenom v případě, že je u možnosti AllowConferenceRecording nastaveno True (Pravda).

   • Pokud je nastaveno True (Pravda), budou u schůzky, ve které je povolen záznam, moct pořizovat záznam i prezentující mimo organizaci. Při změně zásad v průběhu schůzky se nová zásada neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

   • Pokud je nastavena hodnota False (Nepravda), nepůjde u schůzky, ve které je povolený záznam, pořizovat záznam prezentující mimo organizaci. Pokud dojde ke změně zásady v průběhu schůzky, nová zásada se neprojeví, dokud všichni účastníci schůzku neopustí a znovu se k ní nepřipojí.

  • Komunikace mezi dvěma účastníky (P2P): Zásada AllowExternalToRecord se použije pro konverzace mezi dvěma účastníky jenom v případě, že je zásada EnableP2PRecording nastavena na True (Pravda).

   • Pokud je nastaveno True (Pravda), uživatel mimo organizaci může pořizovat záznam.

   • Pokud je nastaveno False (Nepravda), uživatel mimo organizaci nebude moct pořizovat záznam a uživatel zabraňující pořizování záznamu mimo organizaci bude moct pořizovat záznam.

Služba Response Group Service – anonymizace agenta

K čemu tato funkce slouží: Služba Response Group Service (RGS) umožňuje podnikovým správcům vytvořit a nakonfigurovat jednu nebo více malých skupin odpovědí za účelem řazení do fronty a směrování příchozích telefonních hovorů na jednoho nebo více vybraných agentů nebo koncových uživatelů. Pomocí této funkce může agent RGS zpracovávat hovory, aniž by vzdálená strana automaticky odhalila jeho identitu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Identita agenta se vizuálně nezobrazuje, pokud vzdálená strana používá klienta Microsoft Communications nebo telefon veřejné telefonní sítě, je ovšem odeslána v paketech protokolu SDP (Session Description Protocol), když je k anonymnímu hlasovému hovoru přidán režim zasílání rychlých zpráv. Identitu lze proto načíst z trasování klienta. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Jiný klient než klient Microsoft Communications může zobrazit informace o agentovi v uživatelském rozhraní, a odhalit tak identitu agenta. Vzdálená strana potom může volat agenta přímo bez použití služby RGS.

Volba/řízení: U této funkce nejsou pro koncového uživatele ani pro správce k dispozici žádné ovládací prvky.

Protokolování na straně serveru

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně serveru umožňuje podnikovému správci shromažďovat různé typy přenosů uskutečňovaných mezi libovolnými doménami nebo identifikátory URI (Uniform Resource Identifier).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce povolí protokolování Lync Serveru, zahrnou se do souborů protokolů i přenosy uskutečněné mezi určenými doménami nebo identifikátory URI. V závislosti na konfiguraci lze tyto shromážděné informace použít pro účely ladění. Do souboru určeného správcem mimo jiné protokolují následující informace o koncových uživatelích: předmět schůzky, poloha, zprávy SIP, odpovědi na pozvánky Lyncu, informace o odesílateli a příjemci každé zprávy Lyncu, trasa, kterou zpráva urazila, seznam kontaktů, informace o stavu, obsah konverzace pomocí rychlých zpráv a také názvy všech sdílených programů, příloh, souborů Microsoft PowerPointu, tabulí, hlasování a hlasovacích otázek a rejstřík všech možností hlasování, které byly zvolené. Microsoftu nejsou automaticky odesílané žádné zprávy, správce se však může rozhodnout informace ručně odeslat.

Použití informací: Protokoly na straně serveru lze použít k řešení potíží v Lyncu a umožňují třeba určit, k jakým problémům dochází na jakém serveru nebo doméně.

Volba/řízení: Protokolování na straně serveru je ve výchozím nastavení vypnuté a musí ho zapnout podnikový správce. Správce může pomocí následujících rutin příkazového prostředí Windows PowerShell tuto funkci zapnout či vypnout pro každý web, službu nebo server: New-CsDiagnosticsFilterConfiguration, Set-CsDiagnosticsFilterConfiguration a Get-CsDiagnosticsFilterConfiguration. Aby bylo možné protokolovat obsah konverzací pomocí rychlých zpráv, je třeba udělat určitá nastavení za pomoci podpory Microsoftu.

Zasílání zpráv o chybách přihlášení

K čemu tato funkce slouží: Funkce zasílání zpráv o chybách přihlášení automaticky vygeneruje zprávu o chybě, pokud se uživatel neúspěšně snaží přihlásit k Lyncu. Uživatel pak bude mít možnost poslat tuto zprávu o chybě do Microsoftu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi informace shromážděné ve zprávě o chybě patří třeba kvalita internetového připojení uživatele a jakékoli chybové kódy nebo údaje o výjimce vygenerované v důsledku neúspěšných pokusů o přihlášení. Tato zpráva může obsahovat taky informace umožňující osobní identifikaci, třeba IP adresu uživatele a identifikátor SIP URI (Session Initiation Protocol Uniform Resource Identifier). Tyto informace můžou být odeslané do Microsoftu.

Použití informací: Data obsažená ve zprávě o chybě přihlášení pomáhají Microsoftu odstranit a vyřešit problémy s přihlášením. Zároveň se používají k odhalování běžných problémů s přihlášením a trendů, což pomůže vylepšit přihlašování k Lyncu.

Volba/řízení: Tato funkce je standardně vypnutá a spravuje ji podnikový správce. Správce může nastavit, aby se zpráva o chybě přihlášení posílala vždy nebo neposílala vůbec, nebo toto rozhodnutí nechat na uživateli.

Hledání podle dovedností

K čemu tato funkce slouží: Hledání podle dovedností umožňuje vyhledávat osoby v podniku pomocí libovolné vlastnosti uvedené v Microsoft SharePointu (třeba podle jména, e-mailové adresy, dovedností, odbornosti a podobně). Tato funkce je dostupná pouze v případě, pokud podnikový správce nasadil SharePoint a zapnul integraci Lyncu a SharePointu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Vyhledávací dotaz zadaný v Lyncu se odešle na podnikový sharepointový server. Lync zpracuje odpověď sharepointového serveru a zobrazí výsledky hledání a související informace. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace zadané uživatelem se odesílají na sharepointový server. Získané výsledky hledání se zobrazí v Lyncu.

Volba/řízení: Tuto funkci můžou podnikoví správci povolit nebo zakázat pomocí čtyř nastavení uvnitř pásma.

 • SPSearchInternalURL

 • SPSearchExternalURL

 • SPSearchCenterInternalURL

 • SPSearchCenterExternalURL

Inteligentní oříznutí

K čemu tato funkce slouží: Když uživatel sdílí video během audiovizuální konference, funkce Inteligentní oříznutí určí polohu hlavy uživatele v poli zobrazení jeho webkamery pomocí detekce obličeje. Jakmile se určí poloha hlavy uživatele, klient Lyncu 2013 přeloží polohu na souřadnice a přidá je k datovému proudu videa, které odesílá. Přijímající klient Lyncu 2013 použije tyto informace k oříznutí příchozího datového proudu videa ze svého nativního (na šířku) poměru stran podle souřadnic obdélníku tak, aby byla hlava uživatele ve středu oříznutého videa. Inteligentní oříznutí je funkce v reálném čase, které průběžně sleduje pohyby uživatele a upravuje souřadnice v datovém proudu videa, což umožňuje přijímajícímu klientovi Lyncu 2013 nastavit oříznutí videa tak, aby hlava uživatelů zůstala ve středu zobrazení videa.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Souřadnice hlavy uživatele v poli zobrazení jejich kamery se přidají do datového proudu videa. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Souřadnice se použijí k oříznutí správné části příchozího videa.

Volba/řízení: Tato funkce se nedá zakázat.

Poznámka: Uživatelům starších klientů Lyncu a Lyncu pro mobilní zařízení se zobrazí celý poměr stran odesílaného videa.

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů je tvořeno třemi hlavními funkcemi:

 • Sloučení hledání: Tato funkce slučuje globální adresář s outlookovými osobními kontakty uživatele, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání jenom jedna položka.

 • Sloučení kontaktů: Tato funkce agreguje kontaktní informace mezi Outlookem a položkami globálního adresáře pomocí odpovídajících e-mailových adres a přihlašovacích identifikátorů. Po určení shody agreguje Lync data ze tří zdrojů dat (z Outlooku, globálního adresáře a z informací o stavu dostupnosti). Tato agregovaná data se zobrazují v různých součástech uživatelského rozhraní, například ve výsledcích hledání, v seznamu kontaktů a na kartě kontaktu.

 • Vytvoření outlookových kontaktů pro kontakty Lyncu (synchronizace kontaktů): Lync vytvoří outlookové kontakty pro všechny kontakty uživatele z výchozí složky kontaktů (pokud má uživatel poštovní schránku v systému Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější). Když má uživatel outlookový kontakt pro každý kontakt Lyncu, může přistupovat ke kontaktním informacím Lyncu z Outlooku, z Outlook Web Accessu a z mobilních zařízení, které synchronizují kontakty se serverem Exchange.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Lync agreguje kontaktní informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře Active Directory a z Outlooku. Tyto informace jsou interně používány Lyncem. Při vytváření outlookových kontaktů zapisuje Lync informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře Active Directory a kontaktní informace z Outlooku do systému Exchange. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Kontaktní informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře Active Directory a z Outlooku se zobrazují v uživatelském rozhraní Lyncu (seznam kontaktů, karta kontaktu, výsledky hledání atd.). Tyto informace se můžou také zapisovat do systému Exchange při synchronizaci kontaktů (viz třetí položka v předchozím seznamu).

Volba/řízení: Podnikový správce může tuto funkci povolit nebo zakázat pomocí nastavení EnableExchangeContactSync uvnitř pásma.

Zlepšení kvality hlasu

K čemu tato funkce slouží: Lync zobrazuje upozornění, která pomáhají uživateli zlepšit kvalitu hovoru, pokud během hovoru zjistí problémy se zařízením, sítí nebo počítačem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Za účelem zjištění kvality zvuku při hlasové komunikaci shromažďuje Lync informace o nastavení zvukového zařízení koncového uživatele, sítě a připojení k jiným médiím. Pokud Lync zjistí během hlasové komunikace, že má něco nepříznivý dopad na kvalitu zvuku, informuje koncového uživatele o problému s kvalitou hovoru. Ostatním účastníkům hovoru se zobrazí jenom oznámení, že koncový uživatel používá zařízení způsobující nízkou kvalitu zvuku. Nebudou vědět, jaké zařízení koncový uživatel používá. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané jiným uživatelům v rámci hovoru slouží ke zlepšení kvality hovoru.

Volba/řízení: Podnikový správce může oznámení o kvalitě hovoru související se zařízeními vypnout pomocí následujícího příkazu PowerShellu.

$a = get-csclientpolicy

$b = new-csclientpolicyentrytype –Name DisablePoorDeviceWarning –Value 1

$a.PolicyEntry.Add($b)

Set-csClientPolicy $a

Spolupráce na tabuli

K čemu tato funkce slouží: Spolupráce na tabuli umožňuje uživatelům vytvářet a sdílet virtuální tabuli, kam můžou účastníci relace psát poznámky, dělat nákresy a importovat obrázky, na kterých můžou při schůzkách a konverzacích spolupracovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Poznámky na tabulích uvidí všichni účastníci. Při ukládání tabule bude tabule se všemi poznámkami uložená na Lync Serveru. Na serveru zůstane uložená tak dlouho, jak určil správce v zásadách vypršení platnosti obsahu schůzek. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Tabule rozšiřuje možnosti spolupráce, protože umožňuje účastníkům schůzky diskutovat o nápadech, pořádat pracovní debaty, pořizovat poznámky atd.

Volba/řízení: Podnikový správce má k dispozici tyto zásady:

 • Zásada správce EnableDataCollaboration: Pomocí této zásady může podnikový správce zakázat všechny funkce spolupráce na datech – spolupráci s Microsoft PowerPointem, sdílení souborů, hlasování, spolupráci na tabuli a přílohy. Pokud je tato zásada nastavená na False (Nepravda), zásady nastavené pro tyto funkce na úrovni funkcí nejsou relevantní.

 • Zásada správce AllowAnnotations: Pomocí této zásady může podnikový správce omezit možnost přidávání poznámek pro všechny účastníky schůzky. Pokud je toto nastavení vypnuté, koncovým uživatelům se v uživatelském rozhraní Lyncu nezobrazí vstupní bod k vytvoření tabule.

Začátek stránky

Buďte díky Microsoftu 365 o krok napřed

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×