Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Poznámka: Desktopový klient Lync 2013 je přejmenovaný na Skype pro firmy.

Poslední aktualizace: duben 2015

Obsah

Dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro Microsoft Skype pro firmy

Tato stránka obsahuje dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync. Pokud chcete porozumět principům shromažďování a používání údajů relevantním pro konkrétní produkt nebo službu Microsoft Lyncu, doporučujeme vám, abyste si přečetli prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro produkty Microsoft Lync a tento dodatek.

Tento dodatek k prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů řeší nasazení a použití komunikačního softwaru Microsoft Skype pro firmy na zařízeních ve vašem podniku. Pokud používáte Microsoft Lync jako součást online řešení nebo jako službu – jinak řečeno, pokud některá třetí strana (například Microsoft) je hostitelem serverů, na kterých tento software běží nebo ke kterému se připojuje, předávají se této třetí straně některé informace. Další informace o způsobu použití dat předávaných této třetí straně získáte od podnikového správce nebo poskytovatele služeb.

Archivace

K čemu tato funkceslouží: archivace poskytuje organizacím, které mohou být předmětem požadavků na uchovávání informací na základě průmyslových nebo regulativních požadavků, nebo které mohou mít své vlastní požadavky na uchovávání informací pro archivaci určitých Skype pro firmy související údaje o komunikaci a používání podpory těchto požadavků.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Archivace ukládá obsah dvoustranných i vícestranných konverzací pomocí rychlých zpráv, obsah konferencí, včetně uloženého obsahu (například podkladů) a obsahu vztahujícího se k události (například připojování, opouštění, ukládání, sdílení a změny viditelnosti) na server nakonfigurovaný podnikovým správcem. Přenosy souborů mezi dvěma účastníky, zvukové a videokonverzace mezi dvěma účastníky, sdílení aplikací při konverzaci mezi dvěma účastníky, konferenční poznámky a hlasování není možné archivovat. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Umožňuje organizaci archivovat obsah ke splnění požadavků pro dané odvětví, zákonných požadavků nebo vlastních organizačních požadavky na uchovávání dat.

Volba/řízení: Archivace je ve výchozím nastavení vypnutá. U této funkce nejsou žádné ovládací prvky na úrovni uživatele, spravuje ji podnikový správce organizace.

Služba testování zvuku

K čemu tato funkceslouží: služba testování zvuku umožňuje uživateli zkontrolovat kvalitu hovoru pomocí testovacího hovoru na Skype pro firmy, který uživateli umožňuje slyšet, jak by to znělo ve skutečném hovoru. Po kliknutí na tlačítko zkontrolovat kvalitu hovoru umístí služba test zvuku simulované volání a vyzve uživatele k nahrání krátkého hlasového vzorku (přibližně 5 sekund) a pak ho znovu přehraje. Pokud je výkon sítě optimální nebo že zařízení uživatele není správně nastavené nebo konfigurace, projeví se to v kvalitě hlasového příkladu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při volání služby testování zvuku se nahrává krátká (přibližně 5sekundová) ukázka hlasu. Po ukončení volání služby testování zvuku je ukázka hlasu odstraněna. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Ukázka hlasu se používá ke kontrole nebo ověření kvality zvuku Skype pro firmy hovoru na základě kvality záznamu.

Volba/řízení: Kvalitu hovoru můžete zkontrolovat takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Zvukové zařízení.

 3. Na kartě Zvukové zařízení klikněte na tlačítko Zkontrolovat kvalitu hovoru a postupujte podle pokynů.

 4. Klikněte na OK.

Vytvoření ukázky hlasu je pro použití této funkce povinné.

Delegování hovorů

K čemu tato funkce slouží: Delegování volání uživatelům umožňuje přiřazení jedné nebo více osob (delegátů) k uskutečnění nebo příjmu hovorů a nastavení online schůzek nebo připojování k nim jejich jménem.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Při přiřazování delegátů musí uživatel během procesu konfigurace zadat kontaktní údaje delegáta. Uživatelé nastavení jako delegáti obdrží oznámení s informací, že je někdo z jejich organizace určil jako delegáta. Když delegát přijme hovor jménem osoby, která ho uvedla jako delegáta, obdrží tato osoba e-mailové oznámení informující o této události. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Skype pro firmy používá kontaktní informace delegáta k tomu, aby mu umožnil uskutečňovat nebo přijímat hovory a plánovat schůzky nebo se k nim připojovat jménem osoby, která ho určila jako delegáta.

Volba/řízení: Delegování volání je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce může delegování volání ve své organizaci povolit a zakázat. Pokud je funkce Delegování volání povolená, uživatelé můžou nakonfigurovat své delegáty takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Přesměrování hovorů.

 3. Pod Přesměrování volání vyberte Přesměrovávat moje hovory na nebo Vyzvánět souběžně a pak v rozevíracím seznamu klikněte na Mí delegáti.

 4. Pokud nejsou nakonfigurováni žádní delegáti, v dialogovém okně Přesměrování volání – delegáti klikněte na Přidat a potom vyberte lidi, které chcete přidat jako delegáty.

 5. V dialogovém okně Delegáti klikněte na OK.

 6. Klikněte na OK.

Poznámka:  Podnikoví správci můžou nakonfigurovat synchronizaci delegátů kalendáře serveru Exchange s Lync Serverem 2010 nebo novějším. Pokud je to povolené, delegáti kalendáře Exchange serveru s příslušnými oprávněními (s oprávněními stejnými, jaká má Autor neprovádějící úpravy, nebo většími) se automaticky přidají jako delegáti ve Skypu pro firmy. Nastavení přesměrování volání se tím ale nezmění.

Protokoly hovorů

K čemu tato funkceslouží: protokoly hovorů umožňují uživateli uložit záznam jejich Skype pro firmy hlasových hovorů do složky aplikace Microsoft Outlook.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o hlasových hovorech, jako jsou počáteční čas, koncový čas, doba trvání a účastníci hovoru, budou uložené ve složce Historie konverzací Outlooku. Předměty a místa schůzek se dají taky protokolovat, a to tak, že v dialogovém okně Možnosti na kartě Osobní vyberete jako správce osobních informací Outlook. V protokolech hovorů se neukládá obsah hlasových hovorů. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Uživatel může pomocí protokolů volání sledovat a prohlížet svou historii volání.

Volba/řízení: Ve výchozím nastavení jsou protokoly volání zapnuty. Podnikový správce můžete protokoly volání v podniku povolit nebo zakázat. Pokud váš správce funkci Protokoly volání povolil, můžete ji zapnout nebo vypnout takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Osobní.

 3. V části Správce osobních informací zrušte zaškrtnutí políčka Protokoly volání ukládat do e-mailové složky Historie konverzací.

 4. Klikněte na OK.

ID volajícího v seznamu účastníků schůzky

K čemu tato funkce slouží: Funkce ID volajícího v seznamu účastníků schůzky zobrazuje ID volajícího všech účastníků schůzky v seznamu účastníků.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Shromažďují se ID volajícího účastníků schůzky. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Při připojení ke schůzce se ID volajícího účastníka zobrazí ostatním účastníkům v seznamu účastníků schůzky.

Volba/řízení: pro tuto funkci nejsou k dispozici žádné koncové uživatelské prvky. ID volajícího je přijato od poskytovatele telefonních služeb. Někteří poskytovatelé umožňují uživatelům vypnout ID volajícího. Další informace získáte od svého podnikového správce nebo od svého poskytovatele telefonních služeb.

Protokolování na straně klienta

K čemu tato funkce slouží: Protokolování na straně klienta shromažďuje informace, které může tým podpory druhé úrovně použít k určování příčin problémů. Protokoly na straně klienta jsou uloženy místně na počítači uživatele.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je povolené protokolování na straně klienta, budou zaprotokolované určité informace o použití a budou uložené na počítači uživatele. Například předmět a umístění schůzky; zprávy protokolu SIP (Session zahájily protokol); odpovědi na pozvánky na Skype pro firmy informace o odesílateli a příjemci rychlých zpráv a trase, kterou zpráva měla. seznam kontaktů uživatelů a informace o stavu; názvy všech aplikací, příloh, souborů Microsoft PowerPointu, tabulí nebo hlasování, které sdíleli, obsahují všechny otázky hlasování, které se nasdílely, a index toho, jak se vydávají v protokolech na straně klienta. V protokolech na straně klienta nejsou ukládány obsahy Skype pro firmy konverzací (rychlé zprávy, PowerPointové balíčky, obsah tabule, poznámky, podrobnosti hlasování atd.). Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: informace shromažďované v protokolech na straně klienta může používat zákaznická podpora uživatelů nebo mohou být zaslány společnosti Microsoft, která řeší problémy s Skype pro firmy.

Volba/řízení: Protokolování na straně klienta je ve výchozím nastavení vypnuté. Podnikový správce můžete tuto funkci v podniku povolit nebo zakázat. Pokud správce tuto funkci povolil, uživatelé mohou protokolování na straně klienta povolit takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Obecné.

 3. V části Pomozte týmu podpory, aby vám pomohl klikněte na rozevírací seznam Úroveň protokolování a zvolte Částečné nebo Úplné. Uživatelé taky můžou povolit protokolování událostí Windows zaškrtnutím políčka Shromažďovat informace pro řešení problémů taky pomocí protokolování událostí systému Windows.

 4. Klikněte na OK.

Karta kontaktu

K čemu tato funkce slouží: karta kontaktu zobrazuje informace o kontaktu, stavu a poloze o vás a o lidech ve vaší organizaci, a to jak v Skype pro firmy i v posledních verzích Outlooku. Umožňuje taky jedním kliknutím začít komunikaci s kontaktem. Přímo z karty kontaktu můžete kontaktu třeba poslat rychlou zprávu, poslat e-mail nebo mu zavolat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Statické informace na kartě kontaktu se shromažďují z firemního adresáře podniku (jako je Active Directory). Dynamické informace, jako jsou informace o volném čase v kalendáři, se načítají z Microsoft Exchange serveru, přičemž informace o poloze se načítají několika způsoby (viz část Místo), telefonní čísla se dají načítat z firemního adresáře nebo je může ručně zadat uživatel a informace o přítomnosti spravuje Skype pro firmy pomocí kalendáře Outlooku (pokud to uživatel povolil) nebo je uživatel zadává ručně. Lync Server tyto informace sdílí s ostatními lidmi v organizaci. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Karta kontaktu se používá k zobrazení informací o kontaktu, místě a přítomnosti lidí v organizaci uživatelů. Množství informací zobrazených uživateli Skype pro firmy a kontaktů Outlooku lze řídit nastavením vztahů ochrany osobních údajů a povolením nebo zakázáním režimu ochrany osobních údajů (viz oddíl režim ochrany osobních údajů).

Volba/řízení: Vztahy ochrany osobních údajů se konfigurují takto:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na kontakt.

 2. Klikněte na příkaz Změnit vztah ochrany osobních údajů.

 3. Klikněte na kategorii odpovídající danému kontaktu.

I když některé informace na kartě kontaktu jsou shromážděny z podnikového adresáře a konfiguruje je správce, uživatel může taky spravovat některá z těchto dat. Tyto položky jsou následující:

 • Informace v kalendáři: Můžete určit, zda uživatelé mohou vidět informace ve vašem kalendáři pomocí možnosti Změnit oprávnění pro zobrazení informací o volném čase v nabídce Microsoft Outlooku.

 • Umístění: Přečtěte si informace v části Umístění v tomto dokumentu.

 • Informace o stavu a kontaktní informace: Přečtěte si informace v části Informace o stavu a kontaktní informace v tomto dokumentu.

 • Osobní fotografie: Přečtěte si informace v části Osobní fotgrafie v tomto dokumentu.

Historie konverzací

K čemu tato funkceslouží: historie konverzací umožňuje uložit předchozí, poslední nebo zmeškané konverzace prostřednictvím rychlých zpráv a statistiky o vašich hlasových konverzacích (například datum, čas, dobu trvání a informace o volajícím) v historii konverzací. složky Microsoft Outlooku a načíst je na kartě konverzace v Skype pro firmy.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Obsah konverzací prostřednictvím rychlých zpráv a statistiky ohledně hlasových konverzací (třeba datum, čas, dobu trvání a informace o volajícím). Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: historii konverzací můžete zobrazit v Skype pro firmy pomocí karty konverzace v hlavním uživatelském rozhraní, která uživateli umožňuje zobrazit dřívější konverzace a pokračovat v nich.

Volba/řízení: Historie konverzací je ve výchozím nastavení vypnutá. Tuto funkci můžete ovládat takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Osobní.

 3. V části Správce osobních informací zaškrtněte políčko Konverzace pomocí rychlých zpráv ukládat do e-mailové složky Historie konverzací nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

 4. Klikněte na OK.

Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů

K čemu tato funkce slouží: Pokud se rozhodnete zúčastnit programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů, bude shromažďovat základní informace o tom, jak používáte své programy, počítač nebo zařízení a připojená zařízení. Shromažďujeme taky informace o jejich nastavení a výkonu. Tyto sestavy se odesílají do společnosti Microsoft, kde je využíváme ke zlepšování funkcí, které naši zákazníci nejčastěji používají, a k řešení běžných problémů. Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů taky shromažďuje typy a počty chyb, ke kterým dochází, výkon softwaru a hardwaru a rychlost služeb. Společnost Microsoft neshromažďuje vaše jméno, adresu ani jiné kontaktní informace.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud je tato funkce zapnutá, odesílají se informace z programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů automaticky do společnosti Microsoft. Další informace o informacích shromažďovaných, zpracovávaných a přenášených programem Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů najdete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

Použití informací: Společnost Microsoft použije tyto informace ke zlepšení kvality, spolehlivosti a výkonu softwaru a služeb společnosti Microsoft.

Volba/řízení: Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů je ve výchozím nastavení vypnutý. Pokud podnikový správce pro organizaci nenakonfiguroval program CEIP, uživateli se vám umožní přihlásit se během úvodní instalace. Pokud podnikový správce nezakázal řízení programu CEIP, uživatelé mohou kdykoli změnit svůj výběr v programu CEIP takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Obecné.

 3. V části Kvalita zaškrtněte políčko Zaregistrovat se do programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů nebo jeho zaškrtnutí zrušte.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka:  Pokud správce změnou nastavení povolí nebo zakáže program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů v době, kdy uživatel používá Skype pro firmy, nové nastavení se projeví až po tom, co uživatel Skype pro firmy zavře a znovu se přihlásí.

Sdílení plochy a aplikací

K čemu tato funkce slouží: Sdílení plochy a aplikací umožňuje uživatelům spolupracovat přes videochat a sdílet své plochy nebo vybrané aplikace se všemi účastníky schůzky, a přitom jim umožní sdílet a upravovat soubory, jako kdyby seděli ve stejné místnosti se svými kolegy. Uživatelé taky můžou spouštět prezentace Microsoft PowerPointu a spolupracovat s dalšími účastníky na virtuální tabuli, což je prázdná stránka pro poznámky a kresby, kterou můžou společně používat všichni účastníci schůzky. Když uživatelé poprvé nasdílí svou plochu nebo aplikaci, mají plné řízení jen oni sami. Pokud chtějí, můžou uživatelé povolit dalším uživatelům převzít řízení své sdílené plochy nebo aplikace, navigovat a dělat změny pomocí jejich vlastní myši a klávesnice (viz část Řízení sdílení plochy a aplikací).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se zahájí sdílení, budou moct všichni účastníci konverzace zobrazit monitor (monitory), celou plochu nebo vybranou aplikaci (v závislosti na tom, co se sdílí) na obrazovce svého počítače. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Sdílení plochy a aplikací se dá použít ke spolupráci s účastníky konverzace a schůzky.

Volba/řízení:

Spuštění Sdílení plochy a aplikací (z konverzace nebo schůzky):

 1. Kliknutím na tlačítko Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky otevřete okno sdílení.

 2. Dalším kliknutím na Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky otevřete nabídku.

 3. V místní nabídce v části Prezentovat klikněte na Plocha, na monitor (pokud používáte víc monitorů) nebo Program.

 4. (Volitelné) Pokud kliknete na Program, zvolte z dostupného seznamu aplikaci, kterou chcete sdílet.

NEBO

 1. Najeďte myší na Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky a otevřete nabídku.

 2. V místní nabídce v části Prezentovat klikněte na Plocha, na monitor (pokud používáte víc monitorů) nebo Program.

 3. (Volitelné) Pokud kliknete na Program, zvolte z dostupného seznamu aplikaci, kterou chcete sdílet.

Ukončení sdílení plochy nebo aplikace:

 • Na panelu sdílení v horní části obrazovky klikněte na Ukončit sdílení.

DŮLEŽITÉ: Dokumenty a obrázky, které jsou chráněné technologií pro správu digitálních práv (DRM) a které máte otevřené na ploše, můžou být viditelné ostatním uživatelům, kteří sdílejí vaši plochu v konverzaci Skypu pro firmy.

Řízení sdílení plochy a aplikací

K čemu tato funkce slouží: Řízení sdílení plochy a aplikací umožňuje uživatelům předat řízení nad svojí sdílenou plochou nebo aplikací jinému účastníkovi konverzace nebo schůzky, který taky používá Skype pro firmy na jiném počítači.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jakmile je ovládací prvek povolen, může tato osoba ovládat sdílenou plochu nebo aplikaci a provádět změny, jako kdyby používala sdílený počítač přímo s jejich klávesnicí a myší. Uživatel, který sdílí svoji plochu nebo aplikaci, a ostatní účastníci Skype pro firmy konverzaci nebo schůzky budou moct tyto změny zobrazit, jakmile se stane. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Řízení sdílení plochy a aplikací umožňuje účastníkům konverzace nebo schůzky převzít řízení sdílené plochy nebo aplikace, přitom vy a ostatní účastníci můžou přihlížet.

Volba/řízení:

Sdílení řízení plochy nebo aplikace (pokud už nesdílíte, přejděte k části Sdílení plochy a aplikací):

 1. V horní části obrazovky klikněte na Předat řízení.

 2. Zvolte, komu chcete řízení předat.

Chcete-li vzdálenému účastníkovi odebrat řízení vaší plochy, postupujte takto:

 1. V horní části obrazovky klikněte na Předat řízení.

 2. Klikněte na příkaz Opět převzít řízení.

Služby tísňového volání (112)

K čemu tato funkce slouží: po zpřístupnění v rámci služeb pro tísňové správu Enterprise Services umožňuje Skype pro firmy přenášet umístění poskytovateli směrovacích služeb třetích stran vybraného zákazníkem. Poskytovatel směrovacích služeb třetí strany pak přenáší umístění do nouzových respondérů, pokud je vytáčené číslo tísňového volání (například 911 ve Spojených státech). Pokud je tato možnost povolená, jsou informace o poloze předávané pracovníkům služby tísňového volání v určitém umístění, které mu podnik přiřadil každému uživateli (například budovy a číslo kanceláře), a do databáze umístění, nebo pokud takové místo existuje. není k dispozici, je možné, že uživatelé zadali do pole umístění ručně. Pokud uživatel vytočí tísňové služby při používání Skype pro firmy prostřednictvím bezdrátového připojení k Internetu, budou informace o umístění přenesené do nouzových respondérů jenom přibližné místo na základě umístění přiřazeného k Bezdrátový koncový bod, se kterým počítač komunikuje. Informace o umístění tohoto koncového bodu bezdrátového volání navíc zadá ručně podnikový správce, a proto informace o umístění přenesené do služby tísňového volání nemusí být skutečné fyzické umístění uživatele. Abyste mohli tuto funkci plně využít, je třeba, aby podnik zachoval směrovací službu poskytovanou certifikovanými poskytovateli řešení a služba je k dispozici pouze v USA.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Informace o místě, které získá Skype pro firmy, jsou určené informacemi získanými automaticky ze serveru Location Information Server nebo informacemi, které uživatel zadal ručně do pole Místo. Tyto informace jsou uložené v paměti počítače uživatele, takže když uživatel zadá číslo služeb tísňového volání, přenesou se tyto informace o místě současně s voláním, aby se mohly směrovat k příslušnému poskytovateli služeb tísňového volání a mohly se poskytnout informace o přibližné pozici uživatele. Informace o pozici se můžou taky poslat pomocí rychlé zprávy místní bezpečnostní službě. U volání na tísňovou linku bude podrobný záznam tohoto volání obsahovat informace o místě. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace o místě slouží ke směrování hovoru na příslušného poskytovatele služeb tísňového volání a k vyslání pracovníků, kteří mají na tísňové volání reagovat. Tyto informace lze odeslat také bezpečnostní službě v podniku jako upozornění, které bude obsahovat informace o umístění volajícího a zpětném volání.

Volba/řízení: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a musí ji povolit podnikový správce. Informace o tom, jestli je tato funkce dostupná, vám podá podnikový správce. Nemůžete žádným způsobem ovládat, jestli budou informace o místě při tísňovém volání získávány automaticky nebo předávány pracovníkům dispečinku tísňového volání.

Poznámka:  Podnikový správce může funkci tísňového volání omezit pouze na místo vašeho pracoviště, a proto byste u něj měli informovat o tom, v jakém rozsahu jsou funkce tísňového volání dostupné.

Federování

K čemu tato funkceslouží: federace umožňuje Skype pro firmy uživatelům ve vaší organizaci zobrazovat informace o stavu, odesílat rychlé zprávy a provádět hlasové hovory mezi počítači (za předpokladu, že váš počítač je vybaven reproduktory a mikrofonem nebo náhlavní soupravou) s Skype pro firmy uživatele z jiných organizací, se kterými jste federované.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi federovanými kontakty jsou sdíleny informace z karty kontaktu, jako například jméno, e-mailová adresa a informace o stavu. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Když je tato funkce povolená, můžou uživatelé z jedné organizace přidávat uživatele z jiné organizace do seznamu kontaktů, odesílat jim rychlé zprávy a vidět informace o jejich stavu. Uživatelé si můžou vybrat způsob komunikace, který se nejvíc hodí k prováděnému úkolu (hlasový hovor, videohovor a další), a můžou snadno rozšířit relaci mezi dvěma účastníky na konferenci zahrnující víc lidí.

Volba/řízení: Federování je ve výchozím nastavení vypnuté a řídí a konfiguruje ho podnikový správce. Pokud je federování povolené, mohou uživatelé vyhledávat a přidávat federované kontakty stejným způsobem, jakým by přidávali kontakty ze své organizace.

Poznámka:  Ve výchozím nastavení bude všem externím kontaktům, osobním nebo federovaným, přidělený vztah ochrany osobních údajů Externí kontakty, při kterém se bude sdílet vaše jméno, titul, e-mailová adresa, společnost a obrázek. Tyto kontakty nebudou moci zobrazovat vaši poznámku o stavu a volném času. Pokud externí kontakty přiřadíte k jiným vztahům ochrany osobních údajů, jako je Pracovní skupina, Přátelé a rodina atd., umožníte jim zobrazování vaší poznámky o stavu a volném času a můžete neúmyslně sdílet informace, které by se jim zobrazovat neměly.

Sdílení polohy

K čemu tato funkce slouží: funkce sdílení polohy zobrazuje aktuální geografické umístění uživatele a časové pásmo jiným Skype pro firmy uživatelům pomocí funkce stavu karty kontaktu (viz část karta kontaktu). Uživatelé mohou pomocí režimu ochrany osobních údajů v nabídce Možnosti určit, jaké informace se budou sdílet s ostatními. (Viz oddíl režim ochrany osobních údajů).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: umístění uživatele je odvozené jedním ze dvou způsobů. Je shromažďována ze serveru firemní informační server (LIS), který je nakonfigurovaný správcem rozlehlé sítě, nebo může uživatel ručně nastavit umístění zadáním vlastního umístění do ovládacího prvku umístění v Skype pro firmy uživatelského rozhraní, třeba "domů", "Práce" nebo "5678 Main, buvolí, NY, 98052". Časové pásmo se shromažďuje přímo z operačního systému uživatelského počítače. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace o poloze a časovém pásmu Skype pro firmy sdílí a poskytuje ostatním uživatelům prostřednictvím karty kontaktu podle toho, jak uživatel nebo správce nakonfiguroval nastavení ochrany osobních údajů. Formátovaná adresa (civilní adresa) se nesdílí prostřednictvím stavu.

Volba/řízení: Pokud podnikový správce povolil sdílení umístění a nakonfiguroval uživatelům přístup k plnému umístění, budou mít přístup k následujícím položkám pole umístění a nabídce nalezeným v horní části Skype pro firmy Main. Window

 • Nastavit místo: Poloha se může nastavit ručně zadáním textu do textového pole umístění.

 • Zobrazovat ostatním mou polohu: Umožňuje uživatelům určit, jestli jsou údaje o jejich poloze sdíleny s ostatními uživateli. Toto nastavení nemá vliv na předávání informací o poloze tísňovým službám, tj. volání na číslo 911 (viz část Služby tísňového volání (911)).

Skype pro firmy Program zlepšování

K čemu tato funkce slouží: Program zlepšování Skype pro firmy shromažďuje informace o vašich Skype pro firmy ových zkušenostech a posílá ho Microsoftu při každém použití Skype pro firmy. Společnost Microsoft používá tyto informace k vytvoření řešení pro běžné problémy a ke zlepšení Skype pro firmy a dalších produktů společnosti Microsoft.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi informacemi, které se posílají Microsoftu, můžou být i informace o tom, jak Skype pro firmy používáte, informace o výkonu a spolehlivosti, konfiguraci zařízení a kvalitě síťového připojení a taky kódy chyb, protokoly chyb a data výjimek. Program zlepšování Skypu pro firmy taky posílá informace o vás a vašem zařízení, například vaše uživatelské jméno nebo IP adresu, ale tyto informace se před tím, než se uloží na serverech Microsoftu, anonymizují.

Použití informací: informace se použijí k vytvoření řešení pro běžné problémy a ke zlepšení Skype pro firmy a dalších produktů Microsoftu. Informace nebudou použity k identifikaci nebo kontaktování.

Volba/řízení: Tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá a může ji spravovat správce rozlehlé sítě. Správce se může rozhodnout, že informace o vylepšení budou vždycky posílat nebo Skype pro firmy odesílat Microsoftu, nebo vám umožní zvolit nastavení.

Uživatel si může změnit předvolby pomocí těchto kroků:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Obecné.

 3. Na kartě Obecné zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Odeslat informace o programu zlepšování Skype pro firmy na Microsoftu.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka: Podnikový správce může tuto funkci pro uživatele v organizaci nakonfigurovat pomocí zásad skupiny. V takovém případě se uživatelům nezobrazí dialogové okno o selhání přihlášení ani dotaz, jestli chtějí zprávu o chybě přihlášení odeslat Microsoftu.

Spravované rozhraní API Lyncu

K čemu tato funkceslouží: spravované rozhraní API Lyncu umožňuje programům jiných výrobců přistupovat ke klientovi Skype pro firmy a pracovat s ním způsobem, který rozšiřuje Skype pro firmy uživatele. Mezi programy jiných výrobců patří programy vytvořené dodavateli nebo společností Microsoft (například Outlook a další aplikace v sadě Microsoft Office).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: informace, které jsou k dispozici prostřednictvím SPRAVOVANÉHO rozhraní API Lyncu, do aplikací třetí strany zahrnují všechny osobní informace, které se zobrazí v rámci Skype pro firmy uživatelského rozhraní. Informace mohou zahrnovat umístění uživatele, telefonní čísla, pracovní název, seznam kontaktů (včetně telefonních čísel a dalších údajů), osobní poznámky, stav aktivity a aktuální konverzace a jejich obsah.

Použití informací: programy používající rozhraní API spravované pomocí Lyncu využívají informace v relaci Skype pro firmy k poskytování rozšířených nebo doplňkových funkcí koncovému uživateli. Použití těchto informací je však na uvážení programu jiného výrobce, který by měl poskytovat své vlastní prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů, které má v úmyslu tyto informace používat.

Volba/řízení: programy třetích stran, které používají spravovaná rozhraní Lyncu, spadají do tří kategorií: programy plochy (lokálně nainstalované). programy hostované na webu; a aplikace Skype pro firmy Extensions (programy, které jsou vložené v uživatelském rozhraní okna Skype pro firmy konverzace). Řízení přístupu třetích stran ke svým informacím se u jednotlivých scénářů mění takto:

 • Aplikace Desktop (lokálně nainstalované): aplikace pro stolní počítače jsou nainstalované vámi nebo jakýmkoli správcem místního počítače a budou mít vždy přístup k informacím uživatele prostřednictvím spravovaného rozhraní API Lyncu. Vždycky neinstalujte žádné nedůvěryhodné programy.

 • Programy hostované na webu: Programy hostované na Internetu nebo intranetu také mohou mít přístup k informacím uživatele prostřednictvím spravovaného rozhraní API Lyncu. Abyste zabránili nežádoucím programům v získání přístupu k vašim informacím bez vašeho vědomí, musí být programy této kategorie hostovány v doméně (na adrese URL), kterou správce místního počítače přidal do seznamu Důvěryhodné servery pro aplikaci Internet Explorer.

 • programy rozšířeníSkype pro firmy: v Skype pro firmy můžou vývojáři rozšířit možnosti Skype pro firmy tím, že do okna Skype pro firmy konverzací vložíte program. Tento program může mít taky přístup k Skype pro firmy informacím prostřednictvím spravovaného rozhraní API Lyncu. V tomto případě musí být program rozšíření registrován u klienta Skype pro firmy správcem místního počítače. Tento akt o registraci přidělí programu přístup ke spravovanému rozhraní API Lyncu.

Specifické řízení přístupu k poli Název místa: Jako další preventivní opatření může správce systému povolit nebo zablokovat přístup těchto programů třetích stran k poli Název místa ve Skypu pro firmy nebo umožnit uživateli (vám), aby rozhodl o povolení nebo zablokování tohoto přístupu. Ve výchozím nastavení je přístup programů třetích stran k názvu místa povolen. Toto nastavení můžete řídit takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Osobní.

 3. V části Správce osobních informací upravte nastavení zaškrtávacích políček podle potřeby.

 4. Klikněte na OK.

Modul plug-in Lync VDI

K čemu tato funkceslouží: v organizacích, které používají architekturu vzdálené plochy, umožňuje modul plug-in Lync VDI připojení k Skype pro firmy a použití úplné sady funkcí a funkcionality, jako by používali přímo z jejich klientské zařízení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: při použití Skype pro firmy v prostředí vzdálené plochy s modulem Lync VDI plug-in pro přístup k síti (tj. uživatelské jméno a heslo) se z sdílené osoby shromáždí. mezi modulem plug-in VDI a Skype pro firmy Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: přihlašovací údaje pro přihlášení k síti shromážděné modulem plug-in Lync VDI jsou používány modulem plug-in k připojení zařízení pro přístup uživatele k instanci vzdálené plochy Skype pro firmy.

Volba/řízení: pro přihlášení k Skype pro firmy na vzdálené ploše se vyžaduje poskytnutí přihlašovacích údajů k síti. Uživatelé mají k dispozici možnost buď zadat jejich přihlašovací údaje při každém přihlášení, nebo je zadat, a to tak, že v dialogovém okně přihlašovací údaje vyberete možnost Uložit heslo.

Přílohy pro schůzku

K čemu tato funkce slouží: Přílohy pro schůzku umožňují organizátorům schůzky nahrávat a sdílet soubory s účastníky schůzky buď jejich zobrazením ve schůzce nebo zpřístupněním k pozdějšímu stažení.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přílohy pro schůzku nahrává organizátor schůzky a ukládají se na Lync Serveru. Dobu, po kterou budou přílohy na serveru uložené, může nastavit podnikový správce. Jsou dostupné ke stažení organizátorem schůzky a účastníky, dokud je organizátor schůzky neodstraní nebo neskončí období jejich uchování nastavené správcem. Pak se přílohy pro schůzku odstraní. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Nahrané přílohy pro schůzku se sdílí s účastníky schůzky, kteří si je můžou stahovat. Dostupnost příloh se dá omezit na určité role účastníků schůzky (organizátor, prezentující, všichni). Pokud byl přístup některé role k příloze omezený, nezobrazí se jí v seznamu příloh.

Volba/řízení:

 1. V okně konverzace najeďte myší na tlačítko Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Vyberte kartu Přílohy.

 3. Klikněte na Přidat přílohu.

 4. Přejděte na přílohu, kterou chcete přidat, a pak soubor vyberte.

 5. Pak klikněte na Otevřít.

Vlastníci schůzky můžou omezit dostupnost stahování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni) takto:

 1. Najeďte myší na Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Na kartě Přílohy klikněte na Spravovat přílohy.

 3. V dialogovém okně Přílohy vyberte v části Oprávnění v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka:  Pokud má některá příloha omezení podle rolí, nebude tato příloha vidět v jejich seznamu obsahu a nemůžou si ji uložit do počítače.

Vytáčení čísla pro schůzku

K čemu tato funkceslouží: vytáčené volání umožňuje Skype pro firmy uživatelům, kteří se účastní schůzky, přidat číslo veřejné telefonní sítě (PSTN) do existující hlasové konverzace nebo schůzky. Uživatele veřejné telefonní sítě můžete přidat voláním čísla veřejné telefonní sítě z Skype pro firmy číselníku. Když se uživateli veřejné telefonní sítě přidá při přijetí hovoru.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Uživateli čísla veřejné telefonní sítě se při hovoru s pozvánkou na schůzku zobrazí ID volajícího (organizátora schůzky nebo účastníka schůzky).

Použití informací: ID volajícího slouží osobě, která hovor přijímá, k identifikaci volajícího.

Volba/řízení: Tuto funkci nemůže žádným způsobem řídit uživatel ani podnikový správce.

Integrace OneNotu

K čemu tato funkceslouží: integrace onenotu umožňuje Skype pro firmy uživatelům sdílet poznámkové bloky OneNotu s účastníky schůzky nebo zobrazit a přispívat do poznámkových bloků OneNotu, které sdílí ostatní účastníci schůzky, pomocí lyncu 2010 nebo novějšího klienta.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: když se účastník schůzky sdílí s poznámkovým blokem Lync 2010 nebo novějším, můžou si zobrazit a přispívat do poznámkového bloku OneNotu na jiném Skype pro firmy a uživatelé Lync Web Appu. Veškerý obsah vložený do poznámkového bloku bude viditelný a bude dostupný všem účastníkům schůzky.

Použití informací: Tato funkce umožňuje uživatelům Skype pro firmy sdílet, zobrazit a zúčastnit se spolupráce v OneNotu.

Volba/řízení:

 1. V okně Konverzace najeďte myší na ikonu Sdílet.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na ONENOTE.

 3. Vyberte poznámkový blok OneNotu, který chcete otevřít.

Poznámka:  Vlastníci schůzky můžou omezit dostupnost podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni). Pokud mají některé role přístup k poznámkovému bloku OneNotu omezený, nebude tento poznámkový blok vidět v jejich seznamu obsahu a nebudou ho proto moct otevřít ani uložit do svého počítače.

Doplněk online schůzek pro Outlook

K čemu tato funkceslouží: doplněk online schůzka pro aplikaci Outlook (označovaný jako doplněk pro konference pro Outlook) je doplněk, který při instalaci s Skype pro firmy umožňuje uživateli provést řadu Skype pro firmy souvisejících úkolů z aplikace Microsoft Outlook. Úkoly jsou uvedené níže.

 • Naplánování online schůzky

 • Nastavení možností schůzky

 • Naplánování konferenčního hovoru

 • Zahájení sdílení informací pomocí Skypu pro firmy

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: informace uvedené níže budou uloženy na počítači uživatele v klientovi Microsoft Outlook. V závislosti na nastavení protokolování na straně klienta mohou být protokolovány Další informace a statistiky. (Přečtěte si část protokolování na straně klienta.) Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

 • Jméno organizátora

 • Jména účastníků

 • Jména prezentujících

 • Seznam e-mailových adres

 • Předmět schůzky a další informace o schůzce (například čas zahájení nebo ukončení, ID konference, heslo a informace o poskytovateli automatického telefonního systému nebo audiokonference pro příslušného uživatele)

 • Všechny proxy adresy pro uživatele systému Microsoft Exchange (adresy X400-X500, adresy služby Jednotné zasílání zpráv systému Microsoft Exchange a identifikátor URI protokolu SIP, telefonu nebo služby Jednotné zasílání zpráv systému Exchange)

 • Informace o místě schůzky

Použití informací: Výše uvedené informace slouží výhradně k plánování schůzky nebo konferenčního hovoru. Jsou uloženy místně na počítači uživatele a sdílí se s Lync Serverem. S Lync Serverem jsou dále sdíleny informace o schůzkách a konferenčních hovorech.

Poznámka:  Tyto informace se sdílejí také se spravovaným rozhraním API Lyncu (viz část Spravované rozhraní API Lyncu).

Volba/řízení: Koncoví uživatelé nemohou řídit vytváření, shromažďování, ukládání nebo přenos informací při používání doplňku online schůzek pro Outlook. Uživatel ale může tento doplněk odstranit nebo zakázat.

Přenos souborů mezi dvěma účastníky

K čemu tato funkceslouží: přenos souborů mezi dvěma účastníky umožňuje Skype pro firmy uživatelům přenášet soubory v konverzacích pomocí rychlých zpráv mezi dvěma účastníky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Soubor se přenáší přímo mezi vlastníkem souboru a jiným uživatelem v konverzaci. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Uživatelé se rozhodnou zahájit přenos souboru a vyberou soubor, který chtějí přenést. Příjemce souboru musí výslovně souhlasit s přijetím souboru. Soubory sdílené pomocí funkce Přenos souborů mezi dvěma účastníky se neukládají na Lync Server.

Volba/řízení: Funkce Přenos souborů mezi dvěma účastníky je ve výchozím nastavení povolená. Podnikový správce může tuto funkci pro jednotlivé uživatele nebo pro všechny uživatele povolit nebo zakázat pomocí zásady EnableP2PFileTransfer.

Trvalý skupinový chat

K čemu tato funkce slouží: Funkce Trvalý skupinový chat umožňuje uživatelům spolupracovat posíláním zpráv do trvalé chatovací místnosti. Členové místnosti můžou mít přístup k datům, která zůstanou uložena na serveru, včetně historických dat. Pomocí této funkce můžou uživatelé vést skupinové konverzace, vyhledávat, připojovat se a účastnit se konverzací skupinového chatu, vyhledávat obsah v místnostech a vytvářet filtry pro sledování konverzací ohledně určitých témat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Funkce Trvalý skupinový chat ukládá obsah konverzací skupinového chatu na server nakonfigurovaný podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Trvalý skupinový chat představuje trvalý chat podobně jako chatovací místnost, ve které konverzace ve skutečnosti nikdy nekončí, protože se k ní členové chatu neustále připojují a odpojují. Aby to tak mohlo být, musí chat zůstat zachovaný.

Volba/řízení: Trvalý skupinový chat musí povolit podnikový správce. Pokud ho povolí, může určit dobu uchování dat, server, na který se tato data ukládají, určit, jestli archivovat historii skupinového chatu z důvodu dodržování předpisů nebo pro jiné účely, a spravovat nebo upravovat libovolné vlastnosti v místnosti. Uživatelé s jinými rolemi mají jiné možnosti přístupu k trvalým datům podle tohoto seznamu.

 • Správci můžou odstraněním staršího obsahu (třeba obsahu odeslaného před určitým datem) z libovolné chatovací místnosti zabránit rozsáhlému zvětšování databáze. Případně můžou odebrat nebo nahradit zprávy, které považují za nevhodné pro danou chatovací místnost.

 • Koncoví uživatelé včetně autorů zpráv nemůžou odstraňovat obsah z libovolné chatovací místnosti.

 • Vedoucí chatovacích místností můžou místnosti zakázat, ale nemůžou je odstranit. Po vytvoření chatovací místnosti ji může odstranit jenom správce..

Osobní fotografie

K čemu tato funkce slouží: Osobní fotografie umožňuje uživatelům zobrazit osobní fotografii ostatním v organizaci na kartě kontaktu. Pokud se uživatel rozhodne zobrazit svůj osobní obrázek na kartě kontaktu, ostatní Skype pro firmy uvidí obrázek v seznamu kontaktů v Skype pro firmy pomocí možnosti zobrazit fotky kontaktů. Když se uživatel rozhodne zobrazit svoji osobní fotografii jiným uživatelům, může zobrazit výchozí fotografii používanou jeho organizací, pokud je tato možnost v jeho podniku povolená, nebo může fotografii nahrát ze svého počítače.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Předvolby sdílení osobní fotografie a všechny vlastní fotografie, které byly nahrány. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Informace se ukládají na server Lync a slouží k přizpůsobení práce uživatele a ke sdílení s ostatními uživateli.

Volba/řízení:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Můj obrázek.

 3. V části Můj obrázek vyberte Zobrazit můj obrázek nebo Skrýt můj obrázek.

 4. Klikněte na OK.

Vlastní obrázek se dá nastavit kliknutím na tlačítko Upravit nebo odebrat obrázek.

Poznámka:  Podnikový správce může určit, které druhy obrázků jsou povoleny, maximální povolenou velikost nahraného obrázku a jestli obrázky jsou nebo nejsou sdílené ve výchozím nastavení (toto nastavení může uživatel přepsat).

Hlasování

K čemu tato funkce slouží: Pomocí hlasování může organizátor schůzky rychle shromáždit informace nebo zjistit, co účastníci schůzky a konverzace preferují. Tyto informace se taky dají uložit a po schůzce analyzovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jednotlivá hlasování jsou anonymní. Agregované výsledky hlasování vidí všichni prezentující a kterýkoli prezentující je může ukázat všem účastníkům. Hlasování se ukládají na Lync Serveru v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Hlasování zlepšuje spolupráci, protože umožňuje prezentujícím rychle určit preference účastníků.

Volba/řízení:

 1. V okně Konverzace otevřete nabídku kliknutím pravým tlačítkem na tlačítko Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na Hlasování

 3. Vyplňte pole Název hlasování, Otázka a Možnosti.

 4. Klikněte na Vytvořit hlasování.

Poznámka:  V hlasování můžou prezentující omezit dostupnost hlasování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni). Pokud pro někoho není hlasování dostupné, nevidí ho ve svém seznamu obsahu, jestliže se právě nesdílí, a hlasování nemůžou uložit do svého místního počítače. Kromě toho můžou prezentující kdykoli hlasování zahájit nebo ukončit a vymazat výsledky hlasování.

Spolupráce s PowerPointem

K čemu tato funkce slouží: Díky spolupráci s PowerPointem můžou uživatelé při online konverzaci nebo schůzce zobrazovat a sledovat powerpointové prezentace a dělat do nich poznámky.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Jakékoli použití této funkce se řídí akcemi koncových uživatelů – ať powerpointové prezentace odesílají, procházejí nebo doplňují poznámkami. Všechny soubory předvedené v rámci konverzace nebo schůzky se přenáší všem účastníkům schůzky a tito účastníci budou tyto soubory moct načíst přímo ze složky ve svých počítačích. Vlastník souboru nebo prezentující může pro ostatní uživatele omezit možnost uložení souboru, neomezí tím však jejich možnost soubor načíst nebo zobrazit. Soubory PowerPointu se ukládají na Lync Server v souladu se zásadami vypršení platnosti obsahu schůzek definovanými podnikovým správcem. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Spolupráce s aplikací PowerPoint pomáhá účastníkům konverzace poskytovat účinné prezentace a získávat názory ostatních.

Volba/řízení:

 1. V okně Konverzace otevřete nabídku najetím myší na tlačítko Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na PowerPoint.

 3. Přejděte na powerpointovou prezentaci, kterou chcete přidat, a pak soubor vyberte.

 4. Klikněte na Otevřít.

Prezentující můžou omezit oprávnění přidávat poznámky podle rolí účastníků (jenom prezentující, všichni, nikdo) takto:

 1. Najeďte myší na Zobrazit účastníky.

 2. Klikněte na Další možnosti (…).

 3. Klikněte na Možnosti online schůzky.

 4. V dialogovém okně Možnosti online schůzky vyberte v části Kdo může používat poznámky v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 5. Klikněte na OK.

Prezentující můžou omezit účastníkům samostatné zobrazování snímků podle rolí účastníků (jenom prezentující, všichni, nikdo) takto:

 1. Najeďte myší na Zobrazit účastníky.

 2. Klikněte na Další možnosti (…).

 3. Klikněte na Možnosti online schůzky.

 4. V dialogovém okně Možnosti online schůzky vyberte v části Kdo může samostatně prohlížet obsah v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 5. Klikněte na OK.

Prezentující můžou omezit dostupnost stahování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni) takto:

 1. Najeďte myší na Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky

 2. Klikněte na Spravovat obsah pro prezentace.

 3. V dialogovém okně Spravovat obsah pro prezentace vyberte v části Oprávnění v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka:  Pokud má některá powerpointová prezentace omezení podle rolí, nebude tato prezentace vidět v jejich seznamu obsahu a nemůžou si ji uložit do počítače.

Informace o stavu a kontaktní informace

K čemu tato funkce slouží: Informace o stavu a kontaktní informace uživateli umožňují zobrazit informace o ostatních uživatelích (ve vaší organizaci i mimo ni) a sdílet vlastní publikované informace, jako je přítomnost, stav, pracovní funkce, telefonní číslo, umístění pracoviště a poznámky. Podnikový správce může také nakonfigurovat integraci s Microsoft Outlookem a serverem Microsoft Exchange, abyste mohli zobrazit zprávy o nepřítomnosti v kanceláři a další informace o stavu (například na kdy máte naplánovanou schůzku v kalendáři Outlooku).

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Přihlašovací adresa a heslo uživatele pro účely přihlášení a ověření. Jakákoli další telefonní čísla, která případně chtějí zpřístupnit, informace, jako jsou zprávy mimo kancelář a další informace o stavu, pokud správce nakonfiguroval a povolil v Outlooku informace o integraci Microsoft Outlooku a serveru Microsoft Exchange včetně jakýchkoli poznámek nebo informací o dostupnosti, které mohl ručně zadat uživatel, zpřístupněných na kartě kontaktu. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: přihlašovací adresa a heslo se používají pro přihlášení k Skype pro firmy a připojení k Lync serveru. Na základě toho, jak uživatel nakonfiguroval nastavení ochrany osobních údajů, budou moct uživatelé a aplikace Skype pro firmy mít přístup k informacím o stavu, kontaktování a stavech, pokud jsou publikované, aby mohli uživatelé lépe komunikovat.

Volba/řízení: uživatelé mohou zvolit, jaké informace budou publikovány sami nebo jak může správce rozlehlé sítě konfigurovat publikované informace jejich jménem. Pokud správce zakázal, aby uživatelé mohli vaše publikované informace řídit, mohou si nastavení kdykoli změnit takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti:

  1. Na kartě Osobní zadejte svou přihlašovací adresu. Klikněte na tlačítko Upřesnit a zadejte název serveru, ke kterému se chcete připojit. Informace o serveru získáte od podnikového správce.

  2. Na kartě Osobní můžete také zvolit, jakou chcete povolit úroveň integrace Outlooku, a umožnit tak jiným uživatelům vidět vaše aktualizované informace o stavu, zprávu funkce Mimo kancelář a předmět a místo konání schůzky.

  3. Na kartě Stav, pokud váš podnikový správce povolil režim ochrany osobních údajů (viz část Režim ochrany osobních údajů), můžete nastavením příslušných možností sdílet své informace o stavu s kontakty ze svého seznamu kontaktů.

  4. Na kartě Telefony můžete vidět čísla, jaká vaším jménem správce publikoval, a můžete přidat další čísla, která chcete zpřístupnit jiným uživatelům.

 3. Klikněte na OK.

Uživatelé můžou taky v hlavním uživatelském rozhraní Skypu pro firmy ručně aktualizovat informace o stavu a poloze pomocí nabídek stavu a místa a taky zadat vlastní poznámku.

Režim ochrany osobních údajů

K čemu tato funkce slouží: Režim ochrany osobních údajů je nastavení, které uživatelům umožňuje určit, jaké množství informací o stavu vaší dostupnosti (třeba K dispozici, Zaneprázdněn, Nerušit a tak dále) budou sdílet s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Povolení režimu ochrany osobních údajů způsobí, že Skype pro firmy přejde do režimu, ve kterém může uživatel upravit nastavení tak, aby se informace o stavu vaší dostupnosti sdílely jenom s kontakty uvedenými ve vašem seznamu kontaktů. Společnosti Microsoft se neodešlou žádné informace.

Použití informací: Nastavení tohoto režimu uživateli umožňuje určit, jakým způsobem se budou sdílet informace o stavu.

Volba/řízení: Pokud podnikový správce v podniku povolil režim ochrany osobních údajů, mohou si uživatelé vybrat, jestli chtějí, aby informace o jejich stavu viděli všichni v organizaci (standardní režim), nebo pouze jejich kontakty (režim ochrany osobních údajů).

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Stav.

 3. V části Stav vyberte požadovanou možnost.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Poznámka:  Pokud podnikový správce v organizaci povolil standardní režim, uživatelé nemůžou přepnout do režimu ochrany osobních údajů. Výběrem jedné z dostupných možností ale můžou režim ochrany osobních údajů „předem vyloučit“, aby v případě, že správce později přepne na režim ochrany osobních údajů, nebyli při přihlášení do Skypu pro firmy do tohoto režimu přepnuti.

Licence Public IM Connectivity (PIC)

K čemu tato funkceslouží: připojení k veřejnému zasílání rychlých zpráv (PIC) umožňuje Skype pro firmy uživatelům přidávat uživatele jiných veřejných služeb zasílání rychlých zpráv, jako je Microsoft Live Messenger, aby mohli rychle a efektivně komunikovat a sdílet jejich přítomnost a kontaktovat informacím.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Mezi kontakty s licencí PIC se sdílejí informace z karty kontaktu, například jméno, e-mailová adresa a informace o stavu. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Pokud je tato možnost povolená, uživatelé mohou přidávat kontakty z jiných veřejných poskytovatelů rychlých zpráv do svého Skype pro firmy seznamu kontaktů, posílat jim rychlé zprávy a zobrazit informace o stavu. Uživatelé si můžou vybrat nejlepší způsob, jakým bude tento úkol komunikovat prostřednictvím hlasu, videa a dalších možností, a snadno eskalovat relace mezi dvěma lidmi.

Volba/řízení: Pokud podnikový správce povolí funkci Licence Public IM Connectivity (PIC), může se pomocí této funkce řídit přístup k veřejným připojením ke službám zasílání rychlých zpráv pro jednotlivé uživatele nebo jednotlivé skupiny, vybírat veřejné poskytovatele služeb zasílání rychlých zpráv, ke kterým se uživatelé mohou připojovat, a protokolovat a archivovat zprávy odesílané uživatelům pomocí veřejných služeb zasílání rychlých zpráv.

Poznámka:  Ve výchozím nastavení bude všem externím kontaktům, osobním nebo federovaným, přidělený vztah ochrany osobních údajů Externí kontakty, při kterém se bude sdílet vaše jméno, titul, e-mailová adresa, společnost a obrázek. Tyto kontakty nebudou moci zobrazovat vaši Poznámku o stavu a volném času. Pokud externí kontakty přiřadíte k jiným vztahům ochrany osobních údajů, jako je Pracovní skupina, Přátelé a rodina atd., umožníte jim zobrazování vaší Poznámky o stavu a volném času a můžete neúmyslně sdílet informace, které by se jim zobrazovat neměly.

Shromažďování dat a vytváření sestav funkce QoE (Quality of Experience)

K čemu tato funkce slouží: shromažďování dat a vytváření sestav kvality zkušeností (funkce QoE) shromažďuje a hlásí kvalitu médií mezi dvěma účastníky a pomocí Skype pro firmy. Mezi tyto statistické údaje patří IP adresy, četnost ztrát, použitá zařízení, informace o snížené kvalitě volání atd.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud podnikový správce povolí funkce QoE, budou v databázi funkce QoE zaznamenávána data o kvalitě pro komunikaci mezi dvěma účastníky Skype pro firmy a schůzky. Tato funkce nezaznamenává obsah Skype pro firmy. Data QoE data jsou ukládána do databáze back-end Monitorovacího serveru nasazené v podniku a jsou z nich vytvářeny standardní sady sestav Monitorovacího serveru. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: Podnikový správce má k těmto informacím přístup a může shromažďovat údaje o kvalitě médií v systému. Mezi tyto informace patří IP adresy uživatelů.

Volba/řízení: Funkce QoE je ve výchozím nastavení zapnutá, aby ovšem bylo možné data funkce QoE shromažďovat, je nutné, aby správce nainstaloval Monitorovací server připojený k databázi back-end Monitorovacího serveru. Podnikový správce může nasadit standardní sestavy Monitorovacího serveru nebo může vytvářet vlastní sestavy dotazováním databáze Monitorovacího serveru.

Záznam

K čemu tato funkce slouží: Pomocí záznamu můžou účastníci schůzky zaznamenávat zvuk, video, rychlé zprávy, sdílení aplikací, prezentace Microsoft PowerPointu, tabuli a hlasování, která během schůzky proběhnou, a archivovat je nebo přehrávat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Pokud se účastníci schůzky rozhodnou relaci zaznamenat, uloží se záznam místně do jejich počítače. Jestliže účastníci sdílí obsah při schůzce, která se zaznamenává, stane se tento obsah součástí záznamu ze schůzky. Když účastník záznam zapne, vyšle se všem účastníkům s kompatibilními klienty a zařízeními oznámení, že byl zahájen záznam. Účastníci zaznamenávané relace, kteří používají nekompatibilní klienty nebo zařízení, budou zaznamenáni, ale neobdrží upozornění o záznamu. Seznam nekompatibilních klientů je uveden zde. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Nekompatibilní klientské aplikace:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (verze 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Nekompatibilní zařízení:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Poznámka:  Účastník, který během schůzky nebo konverzace používá video v režimu zobrazení na celé obrazovce, nebude upozorněn na spuštění záznamu, dokud se nevrátí do okna konverzace, a to bez ohledu na používané zařízení a klientskou aplikaci.

Použití informací: Záznam se ukládá místně do počítače uživatele a vlastník ho může používat nebo sdílet stejně jako kterýkoli jiný typ souboru. Pokud během fáze publikování záznamu dojde k chybám, je možné, že se do záznamu neplánovaně zahrnou i data pořízená během pozastavení záznamu. Pokud se některá z fází publikování nepovede (viz Stav Upozornění ve Správci záznamů), neměly by se záznamy distribuovat ostatním, a to ani v případě, že se dají v nějaké formě přehrát.

Volba/řízení: Ve výchozím nastavení je možnost záznamu vypnutá a musí ji povolit podnikový správce. Pokud byl záznam povolen, může nahrávání zahájit kterýkoli účastník. Záznam může být spuštěn takto:

Spuštění nahrávání:

 1. V rámci schůzky klikněte na tlačítko Další možnosti.

 2. Nahrávat začnete kliknutím na Spustit záznam.

Ukončení nahrávání:

 1. V rámci schůzky klikněte na tlačítko Další možnosti.

 2. Nahrávání ukončíte kliknutím na Zastavit záznam.

Poznámka:  Některé jurisdikce vyžadují získání výslovného souhlasu všech stran před záznamem konverzace. Uživatel je povinen znát a rozumět právním ustanovením, která se na něj vztahují.

Hledání podle dovedností

K čemu tato funkceslouží: vyhledávání dovednosti umožňuje uživatelům vyhledávat lidi v organizaci pomocí libovolné vlastnosti uvedené ve službě Microsoft SharePoint Services (třeba jméno, e-mail, dovednosti, oblast odborných znalostí atd.). Tato funkce je dostupná jenom v případě, že podnikový správce nasadil SharePoint a povolil integraci Skype pro firmy a SharePointu.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: vyhledávací dotaz zadaný do Skype pro firmy bude odeslán na sharepointový Server organizace. Odpověď ze SharePointu se zpracovává Skype pro firmy a zobrazí se výsledky hledání a související informace. Společnosti Microsoft nejsou odesílány žádné informace.

Použití informací: informace zadané uživatelem jsou odeslány na server SharePoint pro načtení výsledků hledání, které se zobrazí v Skype pro firmy.

Volba/řízení: Podnikový správce může Hledání podle dovedností v podniku povolit nebo zakázat. Pokud bylo Hledání podle dovedností povoleno, dá se provést takto:

 1. Do vyhledávacího pole zadejte dovednosti, které chcete najít.

 2. Klikněte na kartu Kvalifikace.

 3. Zobrazte výsledky.

Inteligentní oříznutí

K čemu tato funkce slouží: Když uživatel sdílí video během videokonference, funkce Inteligentní oříznutí určí polohu hlavy uživatele v poli zobrazení jeho webkamery pomocí detekce obličeje. Jakmile je zjištěno umístění hlav uživatelů, Skype pro firmy klient převádí tyto souřadnice na souřadnice a přidá je do datového proudu videa, který posílá. Přijímající klient Skype pro firmy používá tyto informace k oříznutí příchozího datového proudu videa ze svého nativního (krajiny) poměru stran podle souřadnic obdélníku, aby mohl Vystředit hlavu uživatele v oříznutém videu. Inteligentní oříznutí je funkce v reálném čase, která nepřetržitě sleduje pohyby uživatelů, které upravují souřadnice umístěné v obrazovém datovém proudu, který umožňuje přijímajícímu Skype pro firmy u upravit oříznutí videa a zachovat jeho záhlaví v zobrazení videa.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Souřadnice hlavy uživatele v poli zobrazení jejich kamery se přidají do datového proudu videa. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Souřadnice se použijí k oříznutí správné části příchozího videa.

Volba/řízení: Tato funkce se nedá zakázat.

Poznámka:  Uživatelům starších klientů Lyncu a Lyncu pro mobilní zařízení se zobrazí celý poměr stran odesílaného videa.

Snímek obrazovky s konverzací na záložkách

K čemu tato funkce slouží: Funkce Konverzace na záložkách umožňuje uživateli zobrazit a spravovat několik probíhajících konverzací najednou v okně konverzace na záložkách.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Pomocí této funkce můžete zobrazit všechny probíhající konverzace v jednom okně.

Volba/řízení: Konverzace na záložkách je ve výchozím nastavení vypnuta a uživatel ji musí zapnout.

Jednotné úložiště kontaktů

K čemu tato funkce slouží: Jednotné úložiště kontaktů je tvořeno třemi hlavními funkcemi:

 • Sloučení hledání – Tato funkce slučuje globální adresář s outlookovými osobními kontakty uživatele, takže při hledání kontaktu bude ve výsledcích hledání jenom jedna položka.

 • Sloučení kontaktů – Tato funkce agreguje kontaktní informace mezi Outlookem a položkami globálního adresáře pomocí odpovídajících e-mailových adres a přihlašovacích identifikátorů. Po určení shody agreguje Skype pro firmy data ze tří zdrojů dat (z Outlooku, globálního adresáře a z informací o stavu dostupnosti). Tato agregovaná data se zobrazují v různých součástech uživatelského rozhraní, například ve výsledcích hledání, v seznamu kontaktů a na kartě kontaktu.

 • Vytvoření kontaktů Outlooku pro Skype pro firmy kontakty (synchronizace kontaktů) – Skype pro firmy vytvoří kontakty Outlooku pro všechny kontakty uživatele ve výchozí složce kontaktů, pokud má uživatel poštovní schránku na serveru Microsoft Exchange Server 2010 nebo novější. Když máte kontakt aplikace Outlook pro každý Skype pro firmy kontakt, může uživatel získat přístup k Skype pro firmy kontaktních informací z Outlooku, Outlook Web Accessu a mobilních zařízení, která synchronizují kontakty se serverem Exchange.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Skype pro firmy agreguje kontaktní informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře Active Directory a z Outlooku. Tyto informace používá Skype pro firmy interně. Při vytváření outlookových kontaktů zapisuje Skype pro firmy informace z funkce stavu dostupnosti, z adresáře Active Directory a kontaktní informace z Outlooku do Exchange. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: kontaktní informace ze stavu, služby Active Directory a Outlooku se zobrazují v Skype pro firmy uživatelském rozhraní (seznam kontaktů, karta kontaktu, výsledky hledání atd.). Tyto informace se mohou rovněž zapisovat do systému Exchange při synchronizaci kontaktů (viz třetí položka v předchozím seznamu).

Volba/řízení: Synchronizaci kontaktů můžete povolit nebo zakázat takto:

 1. V pravém horním rohu hlavního okna Skype pro firmy klikněte na Možnosti (ikona ozubeného kola).

 2. V dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti klikněte na Osobní.

 3. V části Správce osobních informací upravte nastavení zaškrtávacích políček podle potřeby.

 4. Klikněte na OK.

Uživatelské nastavení: Uživatelské nastavení Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook je dostupné v části Správce osobních informací v dialogovém okně Skype pro firmy – možnosti.

Zlepšení kvality hlasu

K čemu tato funkce slouží: Pokud Skype pro firmy během hovoru zjistí problémy se zařízením, sítí nebo počítačem, zobrazí oznámení, která uživatelům pomůžou zlepšit kvalitu hovoru.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Za účelem zjištění kvality zvuku při hlasové komunikaci shromažďuje Skype pro firmy informace o nastavení zvukového zařízení koncového uživatele, sítě a připojení k jiným médiím. Pokud Skype pro firmy zjistí během hlasové komunikace, že má něco nepříznivý dopad na kvalitu zvuku, informuje koncového uživatele o problému s kvalitou hovoru. Ostatním účastníkům hovoru se zobrazí jenom oznámení, že koncový uživatel používá zařízení způsobující nízkou kvalitu zvuku. Neuvidí, jaké zařízení koncový uživatel používá. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Informace odesílané ostatním účastníkům hovoru jim pomůžou zdokonalit kvalitu hovoru.

Volba/řízení: Oznámení o kvalitě hovoru může povolit nebo zakázat podnikový správce.

Spolupráce na tabuli

K čemu tato funkce slouží: Spolupráce na tabuli umožňuje uživatelům vytvářet a sdílet virtuální tabuli, kam můžou účastníci relace psát poznámky, dělat nákresy a importovat obrázky, na kterých můžou při schůzkách a konverzacích spolupracovat.

Shromažďované, zpracovávané a přenášené informace: Poznámky na tabulích uvidí všichni účastníci. Při ukládání tabule bude tabule se všemi poznámkami uložená na Lync Serveru. Na serveru zůstane uložená tak dlouho, jak určil správce v zásadách vypršení platnosti obsahu schůzek. Microsoftu se neodesílají žádné informace.

Použití informací: Funkce Tabule rozšiřuje možnosti spolupráce, protože umožňuje účastníkům schůzky diskutovat o nápadech, pořádat pracovní debaty, pořizovat poznámky a tak dále.

Volba/řízení:

 1. V okně konverzace najeďte myší na tlačítko Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na Tabule.

Vlastníci schůzky můžou omezit dostupnost stahování podle rolí účastníků (organizátor, prezentující, všichni) takto:

 1. Najeďte myší na Sdílet obsah a pořádat aktivity schůzky.

 2. Na kartě Prezentovat klikněte na Spravovat obsah pro prezentace.

 3. V dialogovém okně Obsah pro prezentace vyberte v části Oprávnění v rozevíracím seznamu požadovanou možnost.

 4. Klikněte na OK.

Poznámka:  Pokud má tabule omezení podle rolí, nebude vidět v jejich seznamu obsahu a nemůžou si ji uložit do počítače.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×