Pomocí funkcí DStDev a DStDevP můžete odhadnout směrodatnou odchylku ve sadě hodnot v zadané sadě záznamů ( Doména ). Funkce DStDev a DStDevP se používají v modulu VBA (Visual Basic for Applications), Makro, výrazu dotazu nebo dotazu Vypočítaný ovládací prvek formuláři nebo sestavě.

K vyhodnocení základního souboru a funkce DStDev slouží funkce DStDev k vyhodnocení vzorku základního souboru.

Funkci DStDev můžete například použít v modulu k výpočtu směrodatné odchylky ve sadě výsledků testů studentů.

Syntaxe

DStDev ( výraz, doména [ ,kritéria] )

DStDevP ( výraz, doména [ ,kritéria] )

Funkce DStDev aDStDevP mají tyto argumenty:

Argument

Popis

výraz

Povinný argument. Výraz určující číselné pole, na kterém chcete zjistit směrodatnou odchylku. Může jít o Řetězcový výraz k identifikaci pole z tabulky nebo dotazu, nebo výraz, který provede výpočet s daty v tomto poli. Argument výraz může obsahovat název pole tabulky, ovládacího prvku ve formuláři, konstanty nebo funkce. Pokud argument výraz obsahuje funkci, může jít o předdefinovanou funkci nebo funkci definovanou uživatelem, ale nikoli o jinou doménovou agregační funkci nebo agregační funkci SQL.

doména

Povinný argument. Řetězcový výraz identifikuje sadu záznamů tvořících doménu. Může jít o název tabulky nebo název dotazu, který nevyžaduje parametr.

kritéria

Nepovinný argument. Řetězcový výraz použitý k omezení oblasti dat, s kterou bude provedena funkce DStDev nebo DStDevP. Kritéria jsou například často ekvivalentní klauzuli WHERE ve výrazu SQL, aniž by se slovem WHERE. Pokud není kritérium vynecháno, funkce DStDev a DStDevP vyhodnotí výraz s celou doménou. Každé pole, které je zahrnuté v kritériích, musí být také polem v doméně. Jinak funkce DStDev a DStDevP vrátí hodnotu Null.

Poznámky

Pokud doména odkazuje na méně než dva záznamy nebo pokud kritérium splňuje méně než dva záznamy,vrátí funkce DStDev a DStDevPhodnotu Null,která označuje, že směrodatnou odchylku nelze vypočítat.

Bez ohledu na to, jestli funkci DStDev nebo DStDevP použijete v makru, modulu, výrazu dotazu nebo počítaného ovládacího prvku, je nutné vytvořit argument kritéria pečlivě, aby bylo zajištěno správné vyhodnocení funkce.

Pomocí funkcí DStDev a DStDevP můžete zadat kritéria v řádku Kritéria výběrových dotazů. Můžete například vytvořit dotaz na tabulky Objednávky a Výrobky a zobrazit všechny produkty, u kterých přepravní náklady připadly nad střední hodnotu a směrodatnou odchylku přepravních nákladů. Řádek Kritéria pod polem Dopravné by obsahoval následující výraz:

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Funkce DStDev a DStDevP je možné použít ve výrazu počítaného pole dotazu nebo v řádku Aktualizovat do Aktualizační dotaz.

Poznámka: Ve výrazu počítaného pole počítaného pole aplikace můžete použít funkce DStDev a DStDevP nebo funkce StDev a StDevPSouhrnný dotaz. Pokud použijete funkci DStDev nebo DStDevP, hodnoty se počítají před seskupením dat. Pokud použijete funkci StDev nebo StDevP, data se seskupí dřív, než se vyhodnotí hodnoty ve výrazu pole.

Funkce DStDev a DStDevP používejte v počítaných ovládacích prvekech v případě, že potřebujete zadat kritéria k omezení oblasti dat, s kterou bude funkce provedena. Pokud například chcete zobrazit směrodatnou odchylku objednávek, které se mají poslat do Kalifornie, nastavte vlastnost Zdrojovládacího prvku textového pole na následující výraz:

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Pokud chcete jednoduše najít směrodatnou odchylku ve všech záznamech v doméně,použijte funkci StDev nebo StDevP.

Tip    Pokud je datový typ pole, ze kterého je výraz odvozen, číslo, vrátí funkce DStDev a DStDevP datový typ Double. Pokud v počítaného ovládacím prvku použijete funkci DStDev nebo DStDevP, zahrřte do výrazu funkci pro převod datového typu, aby se zlepšil výkon.

Poznámka: Neuložené změny záznamů v doméně nebudou při použití těchto funkcí zahrnuty. Chcete-li, aby byla funkce DStDev nebo DStDevP založena na změněných hodnotách, je nutné nejdříve změny uložit kliknutím na tlačítko Uložit záznam v části Záznamy na kartě Data, přesunutím fokusu na jiný záznam nebo pomocí metody Update.

Příklady dotazů

Výraz

Výsledky

SELECT DSMODCH.VÝBĚR("jednotkováCena";"prodej_výrobku";"jednotkováCena>140") AS Výraz1; DStDevP("jednotkováCena";"prodej_výrobku";"jednotkováCena<140") AS Výraz2 Z_prodeje GROUP BY DStDev("jednotkováCena";"prodej_za_výrobek";"jednotkováCena>140"), DStDevP("jednotkováCena";"prodej_výrobků";"jednotkováCena<140");

Vypočítá směrodatnou odchylku hodnoty JednotkováCena (s ohledem na hodnotu z daného data jako výběr) z tabulky Prodej Produktů, kde "jednotkováCena" je větší než 140 a zobrazí výsledek v výrazu Výraz1. Vypočte také směrodatnou odchylku jednotkové ceny (s ohledem na data jako celý základní soubor), kde jednotkováCena je menší než 140 a výsledek se zobrazí v výrazu2.

SELECT DSMODCH.VÝBĚR("jednotkováCena";"prodej_výrobku";"jednotkováCena>140") AS DSMODCH.VÝBĚR; DStDevP("jednotkováCena";"prodej_výrobku";"jednotkováCena<140") AS DSMODCH Z Souč_prodeje GROUP BY DStDev("jednotkováCena";"prodej_za_výrobek";"jednotkováCena>140"), DSModch("jednotkováCena";"prodej_výrobků";"jednotkováCena<140");

Vypočte směrodatnou odchylku hodnoty JednotkováCena (s ohledem na hodnotu z daného data jako výběr) z tabulky ProductSales, kde jednotkováCena je větší než 140 a zobrazí výsledek v okně Dsmodch.výběr. Vypočte také směrodatnou odchylku jednotkové ceny (s ohledem na data jako celý základní soubor), kde jednotkováCena je menší než 140 a výsledek se zobrazí v dsmodch.

Příklad jazyka VBA

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

Následující příklad vrátí odhady směrodatné odchylky základního souboru a vzorku základního souboru pro objednávky poslané do Spojeného království. Doménou je tabulka Objednávky. Argument kritéria omezuje sadu výsledných záznamů na záznamy, u kterých je hodnota ZeměPříjemce UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

V dalším příkladu se stejné odhady vypočítají pomocí proměnné strCountryRegionv argumentu kritéria. Všimněte si, že řetězcový výraz obsahuje jednoduché uvozovky ('), aby byl při spojení řetězců řetězcový literál UK uzavřen v jednoduchých uvozovkách.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×