Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Vrátí hodnotu Double určující čistou současnou hodnotu investice vypočítanou na základě série pravidelných peněžních toků (plateb a příjmů) a diskontní sazby.

Syntaxe

ČISTÁ.SOUČHODNOTA( sazba, hodnoty ())

Syntaxe funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA má tyto argumenty:

Argument

Popis

sazba

Povinný argument. Hodnota Double určující diskontní sazbu vztaženou k délce období vyjádřená desetinným číslem.

hodnoty ()

Povinný argument. Matice hodnot Double určující hodnoty peněžních toků. Matice musí obsahovat aspoň jednu zápornou hodnotu (platba) a jednu kladnou hodnotu (příjem).


Poznámky

Čistou současnou hodnotou investice je aktuální hodnota budoucí řady plateb a příjmů.

Funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA funkce používá pořadí hodnot v matici k interpretaci pořadí plateb a příjmů. Platby a příjmy je nutné zadat ve správném pořadí.

Investice ČISTÁ.SOUČHODNOTA začíná jedno období před datem první hodnoty peněžního toku a končí poslední hodnotou peněžního toku v matici.

Výpočet čisté současné hodnoty je založen na budoucích peněžních tocích. Je-li první peněžní tok realizován na počátku prvního období, musí být první hodnota přičtena k hodnotě vrácené funkcí ČISTÁ.SOUČHODNOTA a nesmí být zahrnuta do hodnot( ) peněžního toku.

Funkce ČISTÁ.SOUČ_ČISTÁ.SOUČ_OVÁ JE podobná funkci SOUČ_1 (současná hodnota), s tím rozdílem, že funkce SOUČ_ČISTÁ.SOUČ_HODNOTA umožňuje peněžní toky začínat buď na konci, nebo na začátku období. Na rozdíl od proměnných hodnot peněžních toků funkce ČISTÁ.SOUČ_OVÁ.SOUČ_HODNOTA musí být pevné pro celou investici.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladě se používá funkce ČISTÁ.SOUČHODNOTA k vrácení čisté současné hodnoty pro sérii peněžních toků obsažených v matici Values(). RetRate představuje pevnou interní míru výnosnosti.

Dim Fmt, Guess, RetRate, NetPVal, Msg
Static Values(5) As Double ' Set up array.
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
Guess = .1 ' Guess starts at 10 percent.
RetRate = .0625 ' Set fixed internal rate.
Values(0) = -70000 ' Business start-up costs.
' Positive cash flows reflecting income
' for four successive years.
Values(1) = 22000 : Values(2) = 25000
Values(3) = 28000 : Values(4) = 31000
' Calculate net present value.
NetPVal = NPV(RetRate, Values())
Msg = "The net present value " & _
"of these cash flows is "
Msg = Msg & Format(NetPVal, Fmt) & "."
' Display net present value.
MsgBox Msg

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×