Poznámka: Funkce, metoda, objekt nebo vlastnost popsaná v tomto tématu je zakázaná, pokud je služba Microsoft Jet Expression Service spuštěná v režimu izolovaného prostoru (sandbox), což brání vyhodnocení potenciálně nebezpečných výrazů. Další informace o režimu izolovaného prostoru najdete v nápovědě k režimu izolovaného prostoru.

Vrátí řetězec přidružený k proměnné prostředí operačního systému. Není dostupné na platformě Macintosh

Syntaxe

Toron( { envstring | number } )

Syntaxe funkce Toron má následující argumenty:

Argument

Popis

envstring

Nepovinný argument. Řetězcový výraz obsahující název proměnné prostředí.

Číslo:

Nepovinný argument. Číselný výraz odpovídající číselnému pořadí řetězce prostředí v tabulce environment-string. Argument číslo může být libovolný číselný výraz, ale před vyhodnocením je zaokrouhlen na celé číslo.


Poznámky

Pokud v tabulce s řetězcem prostředí nemůžete najít envstring, vrátí se řetězec nulové délky (""). V opačném případě vrátí funkce Šmídy text přiřazený zadanému envstringu; to znamená text, který následuje za symbolem rovná se (=) v tabulce řetězce prostředí pro proměnnou prostředí.

Pokud zadáte číslo,vrátí se řetězec, který zabírá jeho číselnou pozici v tabulce environment-string. V tomto případě vrátí funkceMiron celý text včetně envstringu. Pokud není v zadané pozici žádný řetězec prostředí, vrátí funkce Toron řetězec nulové délky.

Příklad

Poznámka: Následující příklady ukazují použití této funkce v modulu VBA (Visual Basic pro Applications). Pokud chcete další informace o práci s modulem VBA, vyberte Referenční informace pro vývojáře, které najdete v rozevíracím seznamu vedle položky Hledat a do vyhledávacího pole napište požadované pojmy.

V tomto příkladu se pro zadání čísla a délky výrazu PATH z tabulky řetězce prostředí používá funkce Toron. Není dostupné na platformě Macintosh.

Dim EnvString, Indx, Msg, PathLen    ' Declare variables.
Indx = 1 ' Initialize index to 1.
Do
' Get environment variable.
EnvString = Environ(Indx)
' Check PATH entry.
If Left(EnvString, 5) = "PATH=" Then
' Get length.
PathLen = Len(Environ("PATH"))
Msg = "PATH entry = " & Indx & " and length = " _
& PathLen
Exit Do
Else
' Not PATH entry, so increment.
Indx = Indx + 1
End If
Loop Until EnvString = ""
If PathLen > 0 Then
' Display message.
MsgBox Msg
Else
MsgBox "No PATH environment variable exists."
End If

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×