Klávesové zkratky pro aplikaci Access

Klávesové zkratky pro aplikaci Access

Mnoho uživatelů hledá klávesové zkratky pro Access desktopových databází efektivněji. Pro uživatele s omezenou pohyblivostí nebo zhoršeným zrakem jsou klávesové zkratky důležitou alternativou k používání myši. Tento článek uvádí klávesové zkratky pro Access ve Windows.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

 • V tomto tématu se předpokládá, že uživatelé čteček JAWS mají vypnutou funkci virtuálního pásu karet.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

Tato tabulka uvádí nejčastěji používané klávesové zkratky v desktopových databázích Access.

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace klávesových zkratek

ALT nebo F10
(Pokud se chcete přesunout na jinou kartu, použijte klávesové zkratky nebo klávesy se šipkami.)

Otevření karty Domů

Alt+Ů

Otevření pole řekněte mi na pásu karet

ALT+Ě a pak zadejte hledaný výraz

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Shift+F10

Přesunutí fokusu do jiného podokna v okně

F6

Otevření existující databáze

CTRL + O nebo CTRL + F12

Zobrazení nebo skrytí navigačního podokna

F11

Zobrazení nebo skrytí seznamu vlastností

F4

Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem v datovém listu nebo v návrhovém zobrazení

F2

Přepnutí z návrhového zobrazení formuláře do formulářového zobrazení

F5

Přesunutí na další nebo předchozí pole v zobrazení Datový list

Klávesa TAB nebo SHIFT + TAB

Přechod na konkrétní záznam v zobrazení Datový list

ALT + F5
(do pole číslo záznamu potom zadejte číslo záznamu a stiskněte klávesu ENTER.)

Otevření dialogového okna Tisk z tisku (pro datové listy, formuláře a sestavy)

Ctrl+P

Otevření dialogového okna Vzhled stránky (pro formuláře a sestavy)

S

Přiblížení nebo oddálení části stránky

Z:

Otevření karty Najít v dialogovém okně Najít a nahradit v zobrazení Datový list nebo ve formulářovém zobrazení

Ctrl+F

Otevření karty nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit v zobrazení Datový list nebo ve formulářovém zobrazení

Ctrl+H

Přidání nového záznamu v zobrazení Datový list nebo ve formulářovém zobrazení

CTRL + znaménko plus (+)

Otevření okna nápovědy

F1

Ukončit Access

Alt+F4

Navigace na pásu karet jen s použitím klávesnice

Pás karet je pruh v horní části Access, uspořádané podle karet. Každá karta zobrazuje jiný pás karet, který se skládá ze skupin, a každá skupina obsahuje jeden nebo více příkazů.

K procházení pásu karet vám stačí klávesnice. Klávesové zkratky jsou speciální kombinace kláves, pomocí kterých můžete rychle přejít na příkaz na pásu karet stisknutím několika kláves bez ohledu na to, kde se nacházíte Access. Každý příkaz v Access lze udělit pomocí klávesové zkratce.

Poznámka: Doplňky a další programy můžou na pás karet přidávat nové karty a můžou na ně poskytovat klávesové zkratky.

Karty na pásu karet můžete procházet dvěma způsoby:

 • Pokud chcete přejít na pás karet, stiskněte klávesu Alt a pak se mezi kartami můžete pohybovat pomocí kláves se šipkou vpravo nebo vlevo.

 • Pokud chcete přejít přímo na kartu na pásu karet, stiskněte jednu z těchto tipů:

Akce

Stiskněte

Otevření stránky soubor

Alt+S

Otevření karty Domů

Alt+Ů

Otevření karty vytvořit

ALT+N

Otevření karty externí data

ALT + X nebo ALT + X, 1

Otevření karty databázové nástroje

Alt+Y

Otevření karty pole

ALT + c, B

Otevření karty tabulka

ALT + c, T

Otevření karty Doplňky , pokud je k dispozici

ALT + X, 2

Otevření pole řekněte mi na pásu karet

ALT+Ě a pak zadejte hledaný výraz

Práce na pásu karet pomocí klávesnice

 • Pokud se chcete přesunout na seznam karet na pásu karet, stiskněte Alt; Pokud chcete přejít přímo na kartu, stiskněte klávesové zkratce.

 • Pokud chcete přejít do aktuálně vybrané skupiny, stiskněte klávesu Šipka dolů.

 • Mezi skupinami na pásu karet se můžete pohybovat stisknutím kláves Ctrl + Šipka vpravo nebo Ctrl + Šipka vlevo.

 • Mezi příkazy ve skupině se můžete pohybovat stisknutím klávesy TAB nebo kombinace kláves SHIFT + TAB. Mezi příkazy se můžete pohybovat dopředu nebo dozadu v daném pořadí.

 • Ovládací prvky aktivujete různými způsoby, podle toho, jaký typ ovládacího prvku chcete:

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko, aktivujte ho stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko rozdělení (tzn. tlačítko, které otevře nabídku dalších možností), aktivujte ho stisknutím kláves Alt + Šipka dolů. K procházení možností použijte tabulátor. Aktuální možnost vyberete stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem seznam (třeba seznam Písmo), otevřete ho stisknutím klávesy Šipka dolů. Pokud se chcete pohybovat mezi položkami, stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů.

  • Pokud je vybraným příkazem galerie, vyberte příkaz stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter. K procházení položek použijte tabulátor.

Tip: V galerii s víc než jedním řádkem položek přesune kurzor kurzor od začátku do konce aktuálního řádku. Když se dostanete na konec řádku, fokus se přesune na začátek dalšího řádku. Stisknutím klávesy se šipkou vpravo na konci aktuálního řádku přesunete fokus zpátky na začátek aktuálního řádku.

V následující tabulce jsou uvedené způsoby, jak přesunout fokus pomocí klávesnice:

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty pásu karet a aktivace klávesových zkratek

ALT nebo F10
(Pokud se chcete přesunout na jinou kartu, použijte klávesové zkratky nebo klávesy se šipkami.)

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Klávesa TAB nebo SHIFT + TAB

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet

Šipka dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Shift+F10

Přesunutí fokusu do jiného podokna v okně

F6

Přechod na další nebo předchozí příkaz na pásu karet

Klávesa TAB nebo SHIFT + TAB

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybraného seznamu na pásu karet, například seznamu písem

Šipka dolů

Přesunutí mezi položkami v otevřené nabídce nebo galerii

Klávesa Tab

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

Enter

Použití klávesových zkratek

Můžete zobrazit klávesové zkratky, což jsou písmena použitá k ovládání příkazů pomocí klávesnice, která se pak používají k navigaci na pásu karet.

 1. Stiskněte klávesu Alt. Klávesové zkratky se zobrazují u malých čtverečků pomocí jednotlivých příkazů na pásu karet.

 2. Pokud chcete vybrat příkaz, stiskněte písmeno uvedené v klávesové zkratce, které se zobrazuje ve čtverečku vedle příkazu.

V závislosti na stisknutém písmenu se můžou zobrazit další klávesové zkratky. Když stisknete Alt + F, otevře se zobrazení Backstage na stránce informace, která má jinou sadu tipů pro klávesy. Pokud pak znovu stisknete klávesu ALT, zobrazí se tipy pro navigaci na aktuální stránce.

Práce se soubory databáze

Otevírání a ukládání databází

Akce

Stiskněte

Otevření nové databáze

Ctrl+N

Otevření existující databáze

CTRL + O nebo CTRL + F12

Otevření vybrané složky nebo souboru

Enter

Otevření složky o jednu úroveň výše než vybraná složka

Backspace

Odstranění vybrané složky nebo souboru

Delete

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

Shift+F10

Přechod k další možnosti

Tab

Přechod k předchozí možnosti

Shift+Tab

Otevření seznamu Oblast hledání

F4 nebo Alt+H

Uložení databázového objektu

CTRL+S nebo SHIFT+F12

Otevření dialogového okna Uložit jako

F12 nebo ALT + F + S

Tisk informací o databázi

Akce

Stiskněte

Tisk aktuálního nebo vybraného objektu

Ctrl+P

Otevření dialogového okna Tisk v náhledu

P nebo CTRL + P

Otevření dialogového okna Vzhled stránky v náhledu

S

Zrušení náhledu před tiskem nebo ukázky rozložení

C nebo ESC

V zobrazení Backstage se vraťte do databáze.

Esc

Navigace v pracovním prostoru Accessu

Ve výchozím nastavení Access databáze se zobrazují jako dokumenty na záložkách. Pokud chcete místo toho přepnout do dokumentů ve Windows, klikněte na kartě soubor na Možnosti. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access vyberte aktuální databáze a v části Možnosti okna dokumentuvyberte překrývající se okna.

Poznámka: Možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

Akce

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí navigačního podokna

F11

Přechod na vyhledávací pole v navigačním podokně (Pokud je fokus již v navigačním podokně)

Ctrl+F

Přepnutí na další nebo předchozí podokno v pracovním prostoru

Poznámka: Je možné, že stisknete klávesu F6 několikrát. Pokud se po stisknutí klávesy F6 nezobrazí požadované podokno úloh, stisknutím klávesy ALT přesuňte fokus na pásu karet a potom stisknutím kombinace kláves CTRL + TAB přejděte do podokna úloh.

F6 nebo Shift+F6

Přepnutí do dalšího nebo předchozího okna databáze

Ctrl+F6 nebo Ctrl+Shift+F6

Obnovení vybraného minimalizovaného okna po minimalizaci všech oken

Enter

Zapnutí režimu změny velikosti pro aktivní okno, pokud není maximalizované

Ctrl + F8
(Pokud chcete změnit velikost okna, stiskněte klávesy se šipkami a pak novou velikost potvrďte stisknutím klávesy ENTER.)

Zavření okna aktivní databáze

Ctrl+W nebo Ctrl+F4

Přepnutí mezi editorem jazyka Visual Basic a předchozím aktivním oknem

Alt+F11

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

Ctrl+F10

Práce s nabídkami, dialogovými prvky, průvodci a seznamy vlastností

Používání nabídek

Akce

Stiskněte

Zobrazit klávesové zkratky

ALT nebo F10

Zobrazení nabídky ikony programu (v záhlaví programu), která se označuje také jako řídicí nabídka

Alt+Mezerník

Výběr dalšího nebo předchozího příkazu v zobrazené nabídce nebo podnabídce

Šipka dolů nebo nahoru

Výběr nabídky vlevo nebo vpravo nebo je-li zobrazená podnabídka, přepínejte mezi hlavní nabídkou a podnabídkou

Šipka vlevo nebo vpravo

Výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo podnabídce

Home nebo End

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky nebo otevření rozevírací nabídky pro vybranou položku galerie

Shift+F10

Posunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu galerie

Page Up nebo Page Down

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu galerie

Ctrl + Home nebo CTRL + END

Současné zavření viditelné nabídky a podnabídky

Alt

Zavření zobrazené nabídky nebo je-li zobrazená podnabídka, zavřete pouze podnabídku

Esc

Použití dialogových oken

Akce

Stiskněte

Přepnutí na další nebo předchozí kartu v dialogovém okně

CTRL + TAB nebo CTRL + SHIFT + TAB

Přepnutí na předchozí kartu v dialogovém okně

Ctrl+Shift+Tab

Přesunutí na další nebo předchozí možnost nebo skupinu možností

Klávesa TAB nebo SHIFT + TAB

Přechod mezi možnostmi ve vybraném rozevíracím seznamu nebo mezi možnostmi ve skupině možností

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku zaškrtnutí nebo zrušení zaškrtnutí políčka

Mezerník

Otevření seznamu (Pokud je zavřený) a přechod na některou možnost v seznamu

První písmeno položky v rozevíracím seznamu

Výběr možnosti nebo zaškrtnutí či zrušení zaškrtnutí políčka pomocí písmene podtrženého v názvu možnosti

ALT +klávesa s písmenem

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

Alt + šipka dolů

Zavření vybraného rozevíracího seznamu

Esc

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku v dialogovém okně

Enter

Zrušení příkazu a zavření dialogového okna

Esc

Použití průvodců

Akce

Stiskněte

Přepnutí fokusu mezi ovládacími prvky v průvodci vpřed

Klávesa Tab

Přepnutí fokusu mezi oddíly (záhlaví, tělo, zápatí) Průvodce

F6

Přechod na další stránku průvodce

Alt+V

Přechod na předchozí stránku průvodce

Alt+B

Dokončení Průvodce

Alt+S

Použití seznamů vlastností

Tyto klávesové zkratky se týkají seznamů vlastností tabulek, dotazů, formulářů a sestav v návrhovém zobrazení a ve formulářích a sestavách v zobrazení rozložení.

Akce

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí seznamu vlastností

F4

Zobrazení seznamu vlastností v návrhovém zobrazení

Alt Enter

Přecházení mezi volbami v rozevíracím seznamu ovládacího prvku o jednu položku

Šipka dolů nebo nahoru

Přecházení mezi volbami v rozevíracím seznamu ovládacího prvku o jednu stránku

Page Down nebo Page Up

Přechod na karty seznamu vlastností z rozevíracího seznamu ovládacího prvku

Klávesa Tab

Přecházení mezi kartami seznamu vlastností pomocí karty, ale není vybrána žádná vlastnost

Šipka vlevo nebo vpravo

Přesunutí o jednu vlastnost dolů na kartě pomocí vlastnosti

Klávesa Tab

Po výběru vlastnosti přejděte na kartu o jednu vlastnost nahoru. nebo pokud už je nahoře, přejděte na kartu.

Shift+Tab

Přepínání mezi kartami, pokud je vybrána vlastnost

Ctrl+Tab

Přepínání mezi kartami, pokud je vybrána vlastnost

Ctrl+Shift+Tab

Práce s textovými poli, poli se seznamem a seznamy

Úpravy v textovém poli

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Stiskněte

Přesunutí na začátek položky

Home

Přesunutí kurzoru na konec položky

End

Přesunutí o jeden znak vlevo nebo vpravo

Šipka vlevo nebo vpravo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva nebo doprava

Ctrl + šipka vlevo nebo Ctrl + šipka vpravo

Výběr textu od pozice kurzoru na začátek textové položky

Shift+Home

Výběr textu od pozice kurzoru do konce textové položky

Shift+End

Změna výběru o jeden znak vlevo

Shift+Šipka vlevo

Změna výběru o jeden znak vpravo

Shift+Šipka vpravo

Změna výběru o jedno slovo vlevo

CTRL + SHIFT + šipka vlevo

Změna výběru o jedno slovo vpravo

CTRL + SHIFT + šipka vpravo

Použití pole se seznamem nebo seznamu

Seznam zobrazuje rozsah nezměněných hodnot nebo možností, které jsou automaticky uvedeny. Pole se seznamem zobrazuje také hodnoty nebo možnosti, ale nezobrazuje se, dokud nekliknete na rozevírací šipku. V případě pole se seznamem můžete někdy zadat hodnotu, která není v seznamu, stejně jako u textového pole.

Akce

Stiskněte

Otevření pole se seznamem

F4 nebo Alt + šipka dolů

Aktualizace obsahu seznamu vyhledávacích polí nebo pole se seznamem

F9

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí o jednu stránku dolů

Page Down

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jednu stránku nahoru

Page Up

Opuštění pole se seznamem nebo seznamu

Klávesa Tab

Otevření dialogového okna Upravit položky seznamu

Poznámka: Pokud chcete použít klávesovou zkratku CTRL + E pro otevření dialogového okna Upravit položky seznamu, musíte mít předplatné Microsoft 365

Ctrl+E

Práce s objekty

Úpravy a navigace v seznamu objektů

Akce

Stiskněte

Přejmenování vybraného objektu

Poznámka: Objekt můžete přejmenovat pouze v případě, že je zavřený.

F2

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí o jedno okno dolů

Page Down

Přesunutí na poslední objekt

End

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jedno okno nahoru

Page Up

Navigace a otevírání objektů

Akce

Stiskněte

Otevření vybrané tabulky nebo dotazu v zobrazení Datový list

Enter

Otevření vybraného formuláře nebo sestavy

Enter

Spuštění vybraného makra

Enter

Otevření vybrané tabulky, dotazu, formuláře, sestavy, makra nebo modulu v návrhovém zobrazení

Ctrl+Enter

Zobrazení okna Immediate v editoru jazyka Visual Basic

Ctrl+G

Práce v návrhovém zobrazení, v zobrazení rozložení nebo v zobrazení Datový list

Akce

Stiskněte

Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem v datovém listu

F2

Ukončení režimu navigace a návrat do režimu úprav ve formuláři nebo sestavě

Esc

Přepnutí na seznam vlastností (v návrhovém zobrazení a v zobrazení rozložení ve formulářích a sestavách)

F4 nebo ALT + ENTER

Přepnutí do formulářového zobrazení v návrhovém zobrazení formuláře

F5

Přepínání mezi horní a dolní částí okna (v návrhovém zobrazení dotazů, maker a v okně Rozšířený filtr či řazení)

F6

Procházení mřížky polí, seznamu vlastností, vlastností pole, navigačního podokna, panelu nástrojů Rychlý přístupa tipů na pásu karet (v návrhovém zobrazení tabulek)

F6

Otevření dialogového okna zvolit tvůrce z vybraného ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě (jenom v návrhovém zobrazení)

F7

Otevření editoru jazyka Visual Basic z vybrané vlastnosti v seznamu vlastností formuláře nebo sestavy

F7

Přepnutí ze editoru jazyka Visual Basic do návrhového zobrazení formuláře nebo sestavy

Alt+F11

Přepínání mezi zobrazeními v tabulce, dotazu, formuláři nebo sestavě směrem dopředu

Poznámka: Pokud jsou k dispozici další zobrazení, přesune se po sobě jdoucí klávesy fokus na další dostupné zobrazení.

Ctrl + šipka vpravo nebo CTRL + čárka (,)

Přepínání mezi zobrazeními v tabulce, dotazu, formuláři nebo sestavě směrem dozadu

Poznámka: Pokud jsou k dispozici další zobrazení, přesune se po sobě jdoucí klávesy fokus na předchozí zobrazení.

Ctrl + šipka vlevo nebo CTRL + tečka (.)

Poznámka: Tento zástupce nefunguje za všech podmínek se všemi objekty.

Práce v zobrazení Datový list

Když pracujete s tabulkami a dotazy, použijte zobrazení Datový list.

Navigace mezi poli a záznamy

Tyto klávesové zkratky fungují v navigačním režimu v zobrazení Datový list.

Akce

Stiskněte

Přesunout na další pole

Klávesa TAB nebo klávesa šipka vpravo

Přesunutí na poslední pole v aktuálním záznamu

End

Přesunutí na předchozí pole

SHIFT + TAB nebo šipka vlevo

Přesunutí na první pole v aktuálním záznamu

Home

Přesunutí na aktuální pole v dalším záznamu

Šipka dolů

Přesunutí na aktuální pole v posledním záznamu

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na poslední pole v posledním záznamu

Ctrl+End

Přesunutí na aktuální pole v předchozím záznamu

Šipka nahoru

Přesunutí na aktuální pole v prvním záznamu

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí na první pole v prvním záznamu

Ctrl+Home

Přechod na konkrétní záznam

ALT + F5
(do pole číslo záznamu potom zadejte číslo záznamu a stiskněte klávesu ENTER.)

Přechod na jinou obrazovku s daty

Akce

Stiskněte

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

Page Down

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

Page Up

Přesunutí o jednu obrazovku doprava

Ctrl+Page Down

Přesunutí o jednu obrazovku doleva

Přesunutí o jednu obrazovku doprava

Výběr a přesunutí sloupce

Akce

Stiskněte

Výběr aktuálního sloupce nebo zrušení výběru sloupce pouze v navigačním režimu

Ctrl+mezerník

Rozšíření výběru o jeden sloupec doprava, pokud je vybrán aktuální sloupec

Shift + šipka vpravo

Rozšíření výběru o jeden sloupec doleva, pokud je vybrán aktuální sloupec

Shift + šipka vlevo

Zapnutí režimu přesouvání

Ctrl + Shift + F8
(Pokud chcete přesunout vybrané sloupce doprava nebo doleva, stiskněte klávesu se šipkou doprava nebo doleva).

Práce s poddatovými listy

Akce

Stiskněte

Přechod do vnořeného datového listu z posledního pole předcházejícího záznamu v datovém listu

Klávesa Tab

Přechod do vnořeného datového listu z prvního pole následujícího záznamu v datovém listu

Shift+Tab

Opuštění vnořeného datového listu a přechod na první pole následujícího záznamu v datovém listu

Ctrl+Tab

Opuštění vnořeného datového listu a přechod na poslední pole předcházejícího záznamu v datovém listu

Ctrl+Shift+Tab

Zadání dalšího pole v datovém listu z posledního pole ve vnořeném datovém listu

Klávesa Tab

Přenechání podřízeného datového listu a přesunutí na další záznam v datovém listu

Šipka dolů

Přenechání podřízeného datového listu a přechod na předchozí záznam v datovém listu

Šipka nahoru

Přechod na konkrétní záznam v podřízeném datovém listu

Poznámka: Tím se fokus přesune na vnořený datový list do pole čísla záznamu.

ALT + F5
(do pole číslo záznamu potom zadejte číslo záznamu a stiskněte klávesu ENTER.)

Přechod z datového listu do vnořeného datového listu záznamu

CTRL + SHIFT + šipka dolů

Sbalení vnořeného datového listu

CTRL + SHIFT + šipka nahoru

Poznámka: Mezi poli a záznamy v podřízeném datovém listu můžete přecházet pomocí stejných klávesových zkratek, které používáte v zobrazení Datový list.

Práce v návrhovém zobrazení

Při návrhu tabulek, dotazů, formulářů, sestav a maker pracujete v návrhovém zobrazení.

Navigace v návrhovém zobrazení

Akce

Stiskněte

Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem

F2

Otevření nebo zavření seznamu vlastností

F4 nebo ALT + ENTER

Přepnutí z návrhového zobrazení formuláře do formulářového zobrazení

F5

Přepínání mezi horní a dolní částí okna (v návrhovém zobrazení dotazů, maker a v okně Rozšířený filtr či řazení)

Poznámka: V případě, že se klávesou TAB nevrátíte do části požadované obrazovky, použijte F6.

F6

Přepínání mezi podoknem návrhu, vlastnostmi, navigačním podoknem, pásem karet a ovládacími prvky lupy (v návrhovém zobrazení tabulek, formulářů a sestav)

F6

Otevření editoru jazyka Visual Basic z vybrané vlastnosti v seznamu vlastností formuláře nebo sestavy

F7

Zobrazení nebo skrytí podokna seznam polí

Alt+F8

Když máte otevřený modul kódu, přepněte z Visual Basicu editoru do návrhového zobrazení formuláře nebo sestavy.

Shift+F7

Přepnutí ze seznamu vlastností ovládacího prvku v návrhovém zobrazení formuláře nebo sestavy na plochu návrhu beze změny fokusu ovládacího prvku

Shift+F7

Zkopírování vybraného ovládacího prvku do schránky

Ctrl+C

Vyjmutí vybraného ovládacího prvku a jeho zkopírování do schránky

Ctrl+X

Vložení obsahu schránky do levého horního rohu vybraného oddílu

Ctrl+V

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doprava o jeden bod podél mřížky stránky

Šipka vpravo

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doleva o jeden bod podél mřížky stránky

Šipka vlevo

Přesunutí vybraného ovládacího prvku nahoru o jeden bod podél mřížky stránky

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se tato možnost přepíná mezi vybraným ovládacím prvkem a ovládacím prvkem přímo nad ním, pokud už není v rozložení nejvyšší.

Šipka nahoru

Přesunutí vybraného ovládacího prvku dolů o jeden bod podél mřížky stránky

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se tato možnost přepíná mezi vybraným ovládacím prvkem a ovládacím prvkem přímo pod ním, pokud už není ovládací prvek lowermost v rozložení.

Šipka dolů

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doprava o jeden bod (bez ohledu na mřížku stránky)

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doleva o jeden bod (bez ohledu na mřížku stránky)

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí vybraného ovládacího prvku nahoru o jeden bod (bez ohledu na mřížku stránky)

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se tato možnost přepíná mezi vybraným ovládacím prvkem a ovládacím prvkem přímo nad ním, pokud už není v rozložení nejvyšší.

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného ovládacího prvku dolů o jeden bod (bez ohledu na mřížku stránky)

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se tato možnost přepíná mezi vybraným ovládacím prvkem a ovládacím prvkem přímo pod ním, pokud už není ovládací prvek lowermost v rozložení.

Ctrl+Šipka dolů

Zvětšení šířky vybraného ovládacího prvku (vpravo) o jeden bod

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se tím zvětší šířka celého rozložení.

Shift + šipka vpravo

Zúžení vybraného ovládacího prvku o jeden bod směrem doleva

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se zmenší šířka celého rozložení.

Shift + šipka vlevo

Zmenšení výšky vybraného ovládacího prvku (zdola) o jeden bod

Shift + šipka nahoru

Zvětšení výšky vybraného ovládacího prvku (zdola) o jeden bod

Shift+Šipka dolů

Úpravy pomocí ovládacích prvků formuláře a sestavy v návrhovém zobrazení

Akce

Stiskněte

Zkopírování vybraného ovládacího prvku do schránky

Ctrl+C

Vyjmutí vybraného ovládacího prvku a jeho zkopírování do schránky

Ctrl+X

Vložení obsahu schránky do levého horního rohu vybraného oddílu

Ctrl+V

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doprava (kromě ovládacího prvku, který je součástí rozložení)

Šipka vpravo nebo Ctrl + šipka vpravo se pohybuje po menších úsecích

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doleva (kromě ovládacího prvku, který je součástí rozložení)

Šipka vlevo nebo Ctrl + šipka vlevo se pohybuje po menších úsecích

Přesunutí vybraného ovládacího prvku nahoru (kromě ovládacího prvku, který je součástí rozložení)

Šipka nahoru nebo Ctrl + šipka nahoru pro pohyb po menších úsecích

Přesunutí vybraného ovládacího prvku dolů (kromě ovládacího prvku, který je součástí rozložení)

Šipka dolů nebo Ctrl + šipka dolů, která se pohybuje po menších úsecích

Zvětšení výšky vybraného ovládacího prvku

Poznámka: Při použití s ovládacím prvkem, který je v rozložení, se změní velikost celého řádku rozložení.

Shift+Šipka dolů

Zvětšení šířky vybraného ovládacího prvku

Poznámka: Při použití s ovládacím prvkem, který je v rozložení, změní velikost celého sloupce rozložení.

Shift + šipka vpravo

Zmenšení výšky vybraného ovládacího prvku

Poznámka: Při použití s ovládacím prvkem, který je v rozložení, se změní velikost celého řádku rozložení.

Shift + šipka nahoru

Zmenšení šířky vybraného ovládacího prvku

Poznámka: Při použití s ovládacím prvkem, který je v rozložení, změní velikost celého sloupce rozložení.

Shift + šipka vlevo

Navigace ve formulářovém zobrazení

Při zadávání dat do formuláře pracujete ve formulářovém zobrazení.

Navigace mezi poli a záznamy

Tyto klávesové zkratky fungují v navigačním režimu ve formulářovém zobrazení.

Akce

Stiskněte

Přesunout na další pole

Klávesa Tab

Přesunutí na předchozí pole

Shift+Tab

Přesunutí na poslední ovládací prvek ve formuláři a ponechání aktuálního záznamu

End

Přesunutí na poslední ovládací prvek ve formuláři a nastavení fokusu v posledním záznamu

Ctrl+End

Přesunutí na první ovládací prvek ve formuláři a ponechání v aktuálním záznamu

Home

Přesunutí na první ovládací prvek ve formuláři a nastavení fokusu na první záznam

Ctrl+Home

Přesunutí na aktuální pole v dalším záznamu

Ctrl+Page Down

Přesunutí na aktuální pole v předchozím záznamu

Ctrl+Page Up

Přechod na konkrétní záznam

ALT + F5
(do pole číslo záznamu potom zadejte číslo záznamu a stiskněte klávesu ENTER.)

Navigace ve formulářích s více než jednou stránkou

Akce

Stiskněte

Přesunutí o jednu stránku dolů; na konci záznamu – přechod na stejnou stránku na dalším záznamu

Page Down

Přesunutí o jednu stránku nahoru; na konci záznamu – přechod na stejnou stránku v předchozím záznamu

Page Up

Navigace mezi hlavním formulářem a podformulářem

Akce

Stiskněte

Vložení podformuláře z předchozího pole v hlavním formuláři

Klávesa Tab

Vložení podformuláře z následujícího pole v hlavním formuláři

Shift+Tab

Opuštění podformuláře a přesunutí na další pole v hlavním formuláři nebo na další záznam

Ctrl+Tab

Opuštění podformuláře a přechod na předchozí pole v hlavním formuláři nebo na předchozí záznam

Ctrl+Shift+Tab

Navigace v náhledu před tiskem a v ukázce rozložení

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Tisk z tisku (pro datové listy, formuláře a sestavy)

Ctrl+P

Otevření dialogového okna Vzhled stránky (pro formuláře a sestavy)

S

Přiblížení nebo oddálení části stránky

Z:

Zrušení náhledu před tiskem nebo ukázky rozložení

C nebo ESC

Posouvání dolů po malých úsecích

Šipka dolů

Posun dolů o jednu celou obrazovku

Page Down

Přesunutí na konec stránky

Ctrl+Šipka dolů

Posunutí nahoru po malých úsecích

Šipka nahoru

Posunutí nahoru o jednu celou obrazovku

Page Up

Přesunutí na začátek stránky

Ctrl+Šipka nahoru

Posouvání doprava po malých úsecích

Šipka vpravo

Přesunutí na pravý okraj stránky

End

Přesunutí do pravého dolního rohu stránky

Ctrl+End

Posouvání doleva po malých úsecích

Šipka vlevo

Přesunutí na levý okraj stránky

Home

Přesunutí do levého horního rohu stránky

Ctrl+Home

Přesunutí na pole čísla stránky

ALT + F5
(potom zadejte číslo stránky a stiskněte ENTER.)

Práce s podokny

Použití podokna Diagram

Akce

Stiskněte

Přesouvání mezi tabulkami, zobrazeními a funkcemi (a čárami spojení, pokud jsou dostupné)

Klávesa TAB nebo SHIFT + TAB

Přecházení mezi sloupci v tabulce, zobrazení nebo funkci

Klávesy se šipkami

Výběr vybraného datového sloupce pro výstup

Mezerník nebo znaménko plus (+)

Odebrání vybraného datového sloupce z výstupu dotazu

Mezerník nebo znaménko minus (-)

Odebrání vybrané tabulky, zobrazení nebo funkce nebo spojnice z dotazu

Delete

Poznámka: Pokud je vybráno více položek, ovlivní stisknutí mezerníku všechny vybrané položky. Pokud chcete vybrat více položek, podržte při výběru klávesu SHIFT. Přepnutí vybraného stavu pro jednu položku podržením klávesy CTRL a výběrem

Použití podokna mřížka

Akce

Stiskněte

Přecházení mezi buňkami

Klávesy se šipkami, Klávesa TAB nebo SHIFT + TAB

Přesunutí na poslední řádek v aktuálním sloupci

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na první řádek aktuálního sloupce

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí do levé horní buňky viditelné části mřížky

Ctrl+Home

Přesunutí do pravé dolní buňky

Ctrl+End

Přesunutí v rozevíracím seznamu

Šipka nahoru nebo dolů

Výběr celého sloupce mřížky

Ctrl+mezerník

Přepínání mezi režimem úprav a režimem výběru buněk

F2

Zkopírování vybraného textu v buňce do schránky (v režimu úprav)

Ctrl+C

Vyjmutí vybraného textu v buňce a umístění do schránky (v režimu úprav)

Ctrl+X

Vložení textu ze schránky (v režimu úprav)

Ctrl+V

Přepínání mezi režimem vkládání a přepisování při úpravách buňky

Klávesa INSERT

Přepnutí zaškrtávacího políčka ve sloupci výstup

Poznámka: Pokud je vybráno více položek, ovlivní stisknutí této klávesy všechny vybrané položky.

Mezerník

Vymazání vybraného obsahu buňky

Delete

Vymazání všech hodnot pro vybraný sloupec mřížky

Delete

Použití podokna SQL

Při práci v podokně SQL můžete používat standardní Windows při úpravách kláves. Pomocí kombinace kláves CTRL + klávesy se šipkami můžete například mezi slovy pohybovat a příkazy Vyjmout, kopírovat a vložit na kartě Domů fungují normálně. Můžete vkládat jenom text. režim přepisování neexistuje.

Poznámka    V zobrazení SQL je v aplikaci SQL Server podporován pouze v Microsoft 365, Access 2016 a Access 2019. Stiskněte klávesu F2.

Použití podokna Seznam polí s formulářem nebo sestavou v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení

Akce

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí podokna seznam polí

Alt+F8

Přidání vybraného pole do těla formuláře nebo sestavy

Enter

Přesunutí nahoru nebo dolů v podokně seznam polí

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Přechod mezi horním a dolním podoknem seznamu polí

Klávesa Tab

Výběr textu nebo dat

Výběr pole nebo záznamu

Poznámka: Pokud chcete výběr zrušit, použijte šipku dolů.

Akce

Stiskněte

Výběr dalšího pole

Klávesa Tab

Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem v datovém listu

F2

Ukončení navigačního režimu ve formuláři nebo sestavě

Esc

Přepínání mezi výběrem aktuálního záznamu a prvního pole aktuálního záznamu v navigačním režimu

Shift+Mezerník

Rozšíření výběru na předchozí záznam, pokud je vybrán aktuální záznam

Shift+Šipka nahoru

Výběr všech záznamů

Ctrl+A

Výběr textu v poli

Akce

Stiskněte

Změna velikosti výběru o jeden znak vpravo

Shift + šipka vpravo

Změna velikosti výběru o jedno slovo vpravo

CTRL + SHIFT + šipka vpravo

Změna velikosti výběru o jeden znak vlevo

Shift + šipka vlevo

Změna velikosti výběru o jedno slovo vlevo

CTRL + SHIFT + šipka vlevo

Rozšíření výběru

Akce

Stiskněte

Zapnutí režimu rozšíření

Poznámka: V zobrazení Datový list se rozšířený výběr zobrazí v pravém dolním rohu okna.

F8
(opakovaným stisknutím klávesy F8 se rozšíří výběr na slovo, pole, záznam a všechny záznamy).

Rozšíření výběru na sousední pole ve stejném řádku v zobrazení Datový list

Šipka vlevo nebo vpravo

Rozšíření výběru na sousední řádky v zobrazení Datový list

Šipka nahoru nebo dolů

Vrácení předchozího rozšíření zpět

Shift+F8

Zrušení režimu rozšíření

Esc

Vyhledání a nahrazení textu nebo dat

Akce

Stiskněte

Otevření karty Najít v dialogovém okně Najít a nahradit (jen v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení)

Ctrl+F

Otevření karty nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit (jen v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení)

Ctrl+H

Vyhledání dalšího výskytu textu zadaného v dialogovém okně Najít a nahradit , je-li dialogové okno zavřené (jen v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení)

Shift+F4

Úprava textu nebo dat

Přesunutí kurzoru v poli

Poznámka: Pokud není kurzor zobrazený, zobrazte ho stisknutím klávesy F2.

Akce

Stiskněte

Přesunutí kurzoru o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

Ctrl+Šipka vpravo

Přesunutí kurzoru o jeden znak doleva

Šipka vlevo

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru na konec pole v polích s jedním řádkem; nebo ho přesuňte na konec řádku v polích s více řádky

End

Přesunutí kurzoru na konec pole v polích s více řádky

Ctrl+End

Přesunutí kurzoru na začátek pole v polích s jedním řádkem; nebo ho přesuňte na začátek řádku v polích s více řádky

Home

Přesunutí kurzoru na začátek pole v polích s více řádky

Ctrl+Home

Kopírování, přesunutí nebo odstranění textu

Akce

Stiskněte

Kopírování výběru do schránky

Ctrl+C

Vyjmutí výběru a zkopírování do schránky

Ctrl+X

Vložení obsahu schránky v místě kurzoru

Ctrl+V

Odstranění výběru nebo znaku vlevo od kurzoru

Backspace

Odstranění výběru nebo znaku vpravo od kurzoru

Delete

Odstranění všech znaků vpravo od kurzoru

Ctrl+Delete

Vrácení změn

Akce

Stiskněte

Zpět: psaní

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Zrušení změn v aktuálním poli nebo aktuálním záznamu

ESC
(pokud bylo změněno aktuální pole i aktuální záznam, stiskněte dvakrát klávesu ESC, čímž zrušíte změny, nejdříve v aktuálním poli a potom v aktuálním záznamu).

Zadávání dat do datového listu nebo formulářového zobrazení

Akce

Stiskněte

Vložit aktuální datum

CTRL + středník (;)

Vložit aktuální čas

CTRL + SHIFT + dvojtečka (:)

Vložení výchozí hodnoty pro pole

Ctrl+Alt+Mezerník

Vložení hodnoty ze stejného pole v předchozím záznamu

CTRL + apostrof (')

Přidání nového záznamu

CTRL + znaménko plus (+)

Odstranění aktuálního záznamu v datovém listu

CTRL + znaménko minus (-)

Uložení změn aktuálního záznamu

Shift+Enter

Přepínání mezi hodnotami v zaškrtávacím políčku nebo v přepínači

Mezerník

Vložení nového řádku do krátkého nebo dlouhého textového pole

Ctrl+Enter

Aktualizace polí aktuálními daty

Akce

Stiskněte

Přepočet polí v okně

F9

Opětovné spuštění dotazu v podkladových tabulkách v podformuláři tento dotaz prohledá podkladovou tabulku pouze pro podformulář.

SHIFT + F9
Nebo
Aktualizoval

Aktualizace obsahu seznamu vyhledávacích polí nebo pole se seznamem

F9

Navigace v tabulkách a buňkách

Práce a pohyb v tabulkách

Akce

Stiskněte

Přechod na následující buňku

Klávesa Tab

Přechod na předchozí buňku

Shift+Tab

Přesunutí na další řádek

Šipka dolů

Přechod na předchozí řádek

Šipka nahoru

Vložení tabulátoru do buňky

Ctrl+Tab

Začátek nového odstavce

Enter

Přidání nového řádku na konec tabulky

Klávesa TAB na konci posledního řádku

Pohyb v tabulkách nebo buňkách

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí o jeden znak doleva

Šipka vlevo

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí na začátek řádku

Doma

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na konec textového pole

Ctrl+End

Přesunutí na začátek textového pole

Ctrl+Home

Zopakování poslední akce najít

Shift+F4

Přístup k nápovědě pro Access

V okně Nápověda se zpřístupní veškerý obsah nápovědy k Access.

Akce

Stiskněte

Otevření okna nápovědy

F1

Přejít zpátky na domovskou stránku nápovědy k Access

Alt+Home

Výběr další položky v okně nápovědy

Klávesa Tab

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

Shift+Tab

Provedení akce pro vybranou položku

Enter

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky v seznamu témat nápovědyAccess

Enter

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu včetně Zobrazit vše nebo Skrýt vše v horní části tématu

Klávesa Tab

Výběr předchozího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

Shift+Tab

Provedení akce pro vybranou možnost Zobrazit vše, Skrýt vše, skrytý text nebo hypertextový odkaz

Enter

Návrat k předchozímu tématu nápovědy (tlačítkozpět )

Alt + šipka vlevo nebo BACKSPACE

Přechod vpřed na další téma nápovědy (tlačítkovpřed )

Alt+šipka vpravo

Malé posouvání nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

Šipka nahoru nebo dolů

Rychlejší posunutí nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

Page Up nebo Page Down

Zastavení poslední akce (tlačítkozastavit )

Esc

Aktualizace okna (tlačítkoaktualizovat )

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

CTRL + P
(Pokud se kurzor v aktuálním tématu nápovědy nezobrazuje, stiskněte klávesu F6 a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL + P.)

Změna stavu připojení

F6 a potom stisknutím klávesy ENTER otevřete seznam možností

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy , například panelem nástrojů a seznamem hledání

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení obsahu

Šipka nahoru nebo dolů

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

Enter

Různé klávesové zkratky

Akce

Stiskněte

Zobrazení úplné hypertextové adresy (URL) vybraného hypertextového odkazu

F2

Kontrola pravopisu

F7

Otevření pole Lupa pro pohodlné zadávání výrazů a dalšího textu do malých vstupních oblastí

Shift+F2

Vyvolání Tvůrce

Ctrl+F2

Zkopírování snímku celé obrazovky do schránky

Print Screen

Zkopírování snímku aktuálního okna do schránky

Alt+Print Screen

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokna úloh

Ctrl+Šipka dolů

Ukončit Access

Alt+F4

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×