Kontrola průběhu plánu

V průběhu projektu si můžete zkontrolovat, jak práce na jeho úkolech ovlivňuje celkový projektový Plán.

Co chcete udělat?

Kontrola rozdílů v plánu

Při sledování průběhu projektu můžete zkontrolovat rozdíly mezi plánovanými, plánovanými a Dosavadní práce. Pomůže vám to vyhodnotit, jestli práce na projektu probíhá podle očekávání. Můžete porovnat množství práce pro úkoly jako celek nebo pro Zdroje a jejich jednotlivá přiřazení.

Nejjednodušším způsobem, jak porovnat množství práce s původním plánem, je použít tabulku Práce u List, jako je zobrazení Ganttův diagram nebo Zobrazení Používání zdrojů. Hodnota v poli Práce představuje aktuální plánovanou hodnotu práce, která zobrazuje součet skutečné a zbývající práce pro zahájené úkoly a nejnovější hodnotu plánované práce pro úkoly, které ještě nezačly.

Pokud jste uložili směrný plán, uloží se původní plánované množství práce do pole Směrný plán. V tomto poli můžete porovnat částky práce v původním plánu s aktuálně plánovaným množstvím práce. V poli Rozptyl se zobrazí počítaná Rozptyl mezi plánovanou a plánovanou prací, to znamená rozdíl mezi poli Směrný plán a Práce.

Můžete také zkontrolovat skutečné částky práce v polích Skutečná práce. U dokončených úkolů obsahují polePráce a Skutečná stejnou hodnotu.

Porovnat...

Popis

Jak na to?

Práce na aktuálním úkolu s původním plánem

Pomocí Ganttova diagramu s použitou tabulkou Práce můžete zkontrolovat, jestli vaše úkoly používají více nebo méně práce, než se plánovalo.

Na kartě Zobrazení klikněte na Ganttův diagram. Ve skupině Data klikněte na šipku u možnosti Tabulky apotom klikněte na Položku Práce. Porovnejte hodnoty v polích Práce a Směrný plán.

Pokud chcete zobrazit rozptyl mezi poli Práce a Směrný plán, zkontrolujte pole Rozptyl. U dokončených úkolů představuje tato odchylka rozdíl mezi skutečnou a plánovanou prací. U aktuálně probíhajících úkolů je pole Práce součtem skutečné práce a zbývající práce. U úkolů, které ještě nebyly zahájeny, je pole Práce aktuální projekcí a často je stejné jako směrný plán.

Pole Rozptyl porovnává jenom pole Práce a Směrný plán. neporovnává jiná pole směrného plánu (například Směrný plán1, Směrný plán2 atd.).

Práce s aktuálním úkolem a přiřazením s původním plánem

Pomocí zobrazení Používání úkolů s použitou tabulkou Práce můžete zjistit, jestli úkoly a jejich přiřazené zdroje používají více nebo méně práce, než je plánováno.

Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na Položku Používání úkolů. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Data na šipku u možnosti Tabulkya potom klikněte na Položku Práce.

Zkontrolujte celkové hodnoty práce v listové části zobrazení. Kromě pole Název úkolu se v tabulce zobrazují položky Práce ,Směrný plán ,Rozptyl, Skutečná, Zbývajícía % W. Comp. (procentuální dokončení práce). Souhrnné řádky zobrazují celkové hodnoty práce pro každý úkol, zatímco položky s kurzívou zobrazují jednotlivé hodnoty práce pro každé přiřazení.

Zkontrolujte časově uspořádané hodnoty práce pro každý úkol a přiřazení v části zobrazení časového rozvrhu v každém časovém období.

Aktuální zdroj a přiřazení fungují s původním plánem.

Pomocí zobrazení Používání zdrojů s použitou tabulkou Práce můžete zjistit, jestli zdroje a přiřazení používají více nebo méně práce, než je plánováno.

Na kartě Zobrazení klikněte na Používání zdrojů. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Data na šipku u možnosti Tabulkya potom klikněte na Položku Práce.

Zkontrolujte celkové hodnoty práce v listové části zobrazení. Kromě pole Název zdroje se v tabulce zobrazuje % comp. (procentuální dokončení), Pole Práce, Přesčasovápráce , Směrnýplán , Rozptyl, Skutečnáa Zbývající. Souhrnné řádky zobrazují celkové hodnoty práce pro každý zdroj, zatímco položky kurzívou zobrazují hodnoty jednotlivých prací pro každé přiřazení.

Zkontrolujte časově uspořádané hodnoty práce pro každý zdroj a přiřazení v části zobrazení časového rozvrhu v každém časovém období.

Poznámka: Data zdrojů jsou účaří na úrovni projektu. V důsledku toho se data zdrojů podle směrného plánu můžou značně lišit v závislosti na řadě faktorů. Máte například projekt s mnoha úkoly a mnoho zdrojů přidělených těmto úkolům. Když uložíte směrný plán, data o přidělení zdrojů se zachytá na úrovni projektu. Pokud později přidáte úkol a nakonfigurujete nový úkol tak, aby se zarovnal na úroveň projektu, směrný plán přidělení zdrojů se nezmění.

Začátek stránky

Zobrazení projektové práce v průběhu času

Zobrazením práce rozdělené podle časového období můžete zobrazit práci v obdobích od jedné minuty do jednoho roku.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na Položku Používání úkolůnebo ve skupině Zobrazení zdrojů klikněte na Položku Používání zdrojů.

 2. Ve skupině Lupa klikněte na šipku v části Časová osa. V seznamu vyberte Časová osaa potom klikněte na kartu Nejvyšší úroveň, Středníúroveň nebo Dolní úroveň.

  Poznámka: Kliknutím na jednu z možností v seznamu Časová osa můžete nastavit nejnižší úroveň časové osy.

 3. Na kartě zobrazené úrovně časové osy klikněte v poli Jednotky na časovou jednotku, kterou chcete použít.

  Pokud chcete například zobrazit práci rozdělenou podle týdnů a potom podle dnů, klikněte v poli Jednotky na kartě Nejvyšší úroveň na položku Týdny a potom v poli Jednotky na kartě Střední úroveň klikněte na tlačítko Dny.

  Poznámka: Pokud chcete zobrazit méně než tři časové osy, vyberte v části Možnosti časové osy časové osy, které se mají zobrazit v seznamu Zobrazit.

 4. Pokud chcete formátovat vzhled časové osy, zadejte hodnoty, které chcete použít, do polí Popisek ,Zarovnata Počet. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Použít fiskální rok a Zaškrtnout řádky a potom klikněte na OK.

 5. Na kartě Formát vyberte ve skupině Podrobnosti možnost Práce , Skutečná práce , Kumulativní práce , Přetížení , Nákladynebo Zbývající dostupnost.

Poznámky: 

 • Pokud chcete přidat nebo zobrazit další možnosti, klikněte na Přidat podrobnosti. Zobrazí se dialogové okno Styly podrobností. Na kartě Podrobnosti použití vyberte v políchDostupné požadovaná pole. Klikněte na Zobrazit. Naopak, pokud chcete odebrat možnosti, můžete vybrat pole v části Zobrazit tato polea potom kliknutím na Skrýt možnosti odebrat. Pomocí šipek Přesunout můžete změnit pořadí, ve kterém se pole zobrazují. Klikněte na OK.

 • Práci přidruženou k vybranému úkolu můžete zobrazit také pomocí rozděleného zobrazení, někdy označované jako Kombinované zobrazení. Pokud chcete vytvořit rozdělené zobrazení, vyberte zobrazení, které se má zobrazit v horní Podokno zobrazení, a potom na kartě Zobrazení ve skupině Rozdělené zobrazení vyberte Podrobnosti. V seznamu vyberte zobrazení, které chcete. Zobrazení v dolním podokně zobrazuje podrobné informace o úkolech nebo zdrojích v zobrazení horního podokna. Když například v horním podokně a v dolním podokně zobrazíte libovolné zobrazení úkolů a zobrazení Používání zdrojů, zobrazí se v zobrazení v dolním podokně zdroje přiřazené k úkolům vybraným v horním podokně s informacemi o těchto zdrojích. Zobrazené informace o zdroji se týkají všech přiřazených úkolů jednotlivých zdrojů, nejen úkolů vybraných v horním podokně.

Začátek stránky

Určení úkolů, které jsou za plánem

Pokud jste pro projekt nastavili směrný plán, můžete zjistit, jak úkoly postupují v průběhu času, a zjistit, jestli jejich data zahájení a dokončení skluzu. Průběh můžete sledovat porovnáním směrného plánu a plánovaného nebo skutečného data zahájení a dokončení.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na šipku v Ganttově diagramua pak vyberte Sledování Ganttova diagramu.

 2. Ve skupině Data klikněte na šipku u tabuleka pak vyberte Rozptyl.

  Pokud nejsou pole rozptylu viditelná, upravte rozdělovač zobrazení nebo stisknutím klávesy TAB pole procházením zobrazte.

Zobrazení Sledování Ganttova diagramu zobrazuje pro každý úkol dva pruhy úkolů, jeden nad sebou. Dolní pruh zobrazuje data zahájení a dokončení podle směrného plánu a horní panel zobrazuje plánovaná data zahájení a dokončení, abyste viděli rozdíl mezi plánem a aktuálním plánem. Navíc na kartě Nástroje Ganttova diagramu – Formát můžete kliknutím na Směrný plán zobrazit směrné plány grafu.

Pomocí filtru Přiřazení uklouznutí můžete také zjistit, jestli se pro zadání úkolů sklouznou data zahájení a dokončení. Tento filtr zobrazuje zdroje, které jsou přiřazeny k úkolům, které ještě nejsou dokončené a které byly zpožděné od data dokončení směrného plánu. Pokud chcete použít tento filtr, musíte uložit plán směrného plánu.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte na Používání zdrojů.

 2. Ve skupině Data vyberte v seznamu Filtr další filtry.

 3. V seznamu Další filtry vedle možnosti Filtryvyberte Zdroj. V seznamu klikněte na Uklouznutí přiřazení.

 4. Pokud chcete zobrazit jenom zadání, která se skluzu, klikněte na Použít. Pokud chcete zobrazit všechna zadání s barevným zvýrazněním na zadáních uklouznutí, klikněte na Zvýraznit.

Začátek stránky

Vyhledání časové rezervy v mém plánu

Množství úkolů Časová rezerva plánu vám řekne, jak moc můžete zpozdit úkoly, než se to týká jiných úkolů nebo data ukončení projektu.

 1. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Zobrazení úkolů na šipku v Ganttovědiagramu a vyberte Další zobrazení.

 2. Zobrazí se dialogové okno Další zobrazení. V seznamu Zobrazení klikněte na Podrobný Ganttův diagrama potom klikněte na Použít.

 3. Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Data na šipku u možnosti Tabulkya potom klikněte na Tlačítko Naplánovat.

  V části grafu zobrazení se časová rezerva zobrazuje jako tenké pruhy napravo od úkolů a hodnoty časová rezerva sousedí s běžnými pruhy Ganttova diagramu.

  Stisknutím klávesy TAB přejděte na pole Volná časová rezerva a Časová rezerva celkem, pokud nejsou v listové části zobrazení vidět.

  Poznámky: 

  • Pokud víte, kde časová rezerva v plánu existuje, můžete přesouvat úkoly, pokud určité fáze plánu nemají časovou rezervu a jiné fáze mají příliš mnoho.

  • Hodnoty časové rezervy mohou také označovat nekonzistentnost plánu. Například záporná časová rezerva nastane, když má jeden úkol závislost mezi dokončením a zahájením s následníkem, ale následník má omezení Musí začít od začátku, které je dřívější než konec prvního úkolu. Záporná časová rezerva může nastat i v případě, že je úkol naplánovaný na dokončení po datu konečného termínu.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×