Licenční podmínky pro předběžnou verzi softwaru Microsoftu – Microsoft OneNote

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo jednou z jejích afilací, podle toho, kde žijete) a vámi. Přečtěte si je prosím. Platí pro předběžné verze softwaru uvedeného nahoře, včetně případných médií, na kterých jste ho dostali. Tyto podmínky se vztahují také na všechny

 • aktualizace,

 • doplňky,

 • internetové služby a

 • služby podpory společnosti Microsoft

k tomuto softwaru, pokud je neupravují jiné podmínky. V takovém případě platí tyto jiné podmínky.

Používáním softwaru tyto podmínky přijímáte. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, software nepoužívejte.

Jak je popsáno dále, použitím některých funkcí vyslovujete souhlas i s přenosem určitých standardních informací o počítači pro internetové služby.

Pokud tyto licenční podmínky splníte, budete mít níže uvedená práva.

 1. PRÁVA NA UŽÍVÁNÍ A INSTALACI:

 2. Instalace a použití: Můžete nainstalovat a používat jednu kopii této aplikace až na pěti (5) zařízeních s Windows 8, která jsou přičleněná k účtu Microsoft přidruženému k vašemu účtu Windows Store.

 3. INTERNETOVÉ SLUŽBY: Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Může je kdykoli změnit nebo zrušit.

 4. Svolení s internetovými službami: Funkce softwaru popsané dole a v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci OneNote se připojují přes internet k počítačovým systémům společnosti Microsoft nebo poskytovatelů služeb. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. V některých případech můžete tyto funkce vypnout nebo je nepoužívat. Další informace o těchto funkcích naleznete v našem Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů pro aplikaci OneNote. Používáním těchto funkcí souhlasíte s přenosem těchto informací. Společnost Microsoft tyto informace nepoužije k tomu, aby vás identifikovala nebo kontaktovala.

 5. Informace o počítači: Následující funkce používají internetové protokoly, které příslušným systémům posílají informace o počítači, například internetovou adresu, typ operačního systému a prohlížeče, název a verzi softwaru, který používáte, a kód jazyka zařízení, na kterém je software nainstalovaný. Společnost Microsoft tyto informace používá k tomu, aby vám zpřístupnila internetové služby.

  • Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů: Tento software používá program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů. Tento program automaticky posílá společnosti Microsoft informace o vašem hardwaru a o způsobu, jakým používáte tento software. Tyto informace nepoužíváme k tomu, abychom vás identifikovali nebo kontaktovali. Program Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů bude také pravidelně stahovat malý soubor do vašeho počítače. Tento soubor nám pomáhá shromažďovat informace o potížích, které máte při používání softwaru. Mohou se také automaticky stahovat nové informace nápovědy týkající se chyb (pokud jsou dostupné). Přečtěte si další informace o programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů.

  • Funkce webového obsahu: Funkce v tomto softwaru mohou načítat související obsah od společnosti Microsoft a poskytovat ho vám. Aby mohly tyto funkce poskytovat obsah, posílají společnosti Microsoft typ operačního sytému, název a verzi používaného softwaru, typ prohlížeče a kód jazyka zařízení, na kterém je software nainstalovaný. Příklady těchto funkcí, jsou kliparty, šablony, online školení, online pomoc, obecná nápověda a nápověda k aplikacím. Můžete zvolit možnost, že tyto funkce webového obsahu nechcete používat.

 6. Použití informací: Informace o počítači a informace získané pomocí programu Zlepšování softwaru a služeb na základě zkušeností uživatelů (CEIP) můžeme použít ke zlepšování našeho softwaru a služeb. Můžeme je také sdílet s dalšími subjekty, například s prodejci hardwaru a softwaru. Ti mohou tyto informace využívat ke zlepšování spolupráce jejich produktů se softwarem společnosti Microsoft.

 7. Zneužití internetových služeb Tyto služby nesmíte používat jakýmkoliv způsobem, který by je mohl poškodit nebo negativně ovlivnit jejich užívání jinými osobami. Tyto služby nesmíte používat k pokusům o získání neoprávněného přístupu k jakékoli službě, datům, účtu nebo síti, a to jakýmkoli způsobem.

 8. DOBA PLATNOSTI: Tato smlouva platí do doby vydání komerční verze tohoto softwaru. Společnost Microsoft si ale vyhrazuje právo poskytování tohoto softwaru kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit. Tento software může přestat fungovat v případě, že zařízení s Windows 8 Consumer Preview aktualizujete nebo změníte nebo se tento software pokusíte používat na zařízení s Windows 8 Consumer Preview s jinými funkcemi nebo typem procesoru. Za zálohování dat uložených v tomto softwaru, odpovídáte vy – včetně obsahu, který pomocí tohoto softwaru uložíte na server. Pokud se Windows Store, software nebo jakýkoli obsah změní nebo ukončí, mohou se vaše data odstranit nebo nebude možné uložená data načíst. Společnost Microsoft nemá povinnost data vám vrátit.

 9. PŘEDBĚŽNÁ VERZE SOFTWARU: Tento software je v předběžné verzi. Nemusí proto fungovat způsobem, jakým bude fungovat finální verze softwaru. Můžeme ji zaměnit za finální, komerční verzi. Komerční verzi ale nemusíme vydat.

 10. VÁŠ NÁZOR: Pokud společnosti Microsoft poskytnete svůj názor na tento software, udělujete společnosti Microsoft právo tento názor bezplatně používat, sdílet a komerčně využívat jakýmkoli způsobem a za jakýmkoli účelem. Současně tím dáváte bezplatně veškerá patentová práva třetím stranám potřebná k tomu, aby jejich produkty, technologie a služby mohly využívat kterékoli konkrétní části softwaru nebo služeb společnosti Microsoft, ve kterých se váš názor využívá, a komunikovat s nimi. Nebudete poskytovat svůj názor podléhající licenci, která vyžaduje, aby společnost Microsoft licencovala svůj software nebo dokumentaci třetím stranám, protože do tohoto softwaru nebo dokumentace váš názor zahrneme. Tato práva zůstávají v platnosti i po skončení účinnosti této smlouvy.

 11. ROZSAH LICENCE: Software se neprodává, ale poskytuje se na něj licence. Tato smlouva vám dává jen určitá práva k jeho používání. Společnost Microsoft si vyhrazuje všechna ostatní práva. Pokud vám příslušné zákony bez ohledu na tato omezení neposkytují více práv, smíte software používat jen v souladu s podmínkami této smlouvy. Přitom máte povinnost dodržovat veškerá technická omezení softwaru, která povolují jeho použití jen určitými způsoby. Nesmíte

  • obcházet technická omezení softwaru;

  • provádět zpětnou analýzu, dekompilaci nebo rozebírání softwaru, s výjimkou případů a jen do té míry, kdy je tato činnost bez ohledu na toto omezení na základě příslušných zákonů výslovně povolena;

  • pořizovat více kopií softwaru, než je uvedeno v této smlouvě nebo povoleno na základě příslušných zákonů (bez ohledu na toto omezení);

  • zveřejnit software, aby si ho ostatní mohli zkopírovat;

  • pronajímat nebo půjčovat software;

  • převádět software nebo tuto smlouvu na jakoukoli jinou třetí stranu;

  • používat software pro komerční hostitelské služby.

 12. EXPORTNÍ OMEZENÍ: Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech. Musíte dodržovat všechny tuzemské a mezinárodní exportní zákony a předpisy, které se na tento software vztahují. Tyto zákony zahrnují omezení, pokud jde o cílové země, koncové uživatele a koncové použití. Další informace naleznete na webu pro export produktů společnosti Microsoft.

 13. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY: Vzhledem k tomu, že se software poskytuje „tak, jak je“, nemusí pro něj společnost Microsoft zajišťovat služby technické podpory.

 14. CELÁ SMLOUVA: Celou smlouvu pro software a služby podpory tvoří tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby podpory, které používáte.

 15. ROZHODNÉ PRÁVO:

 16. Spojené státy: Pokud jste software získali ve Spojených státech, řídí se výklad této smlouvy i nároky vyplývající z jejího porušení zákony státu Washington, a to bez ohledu na případný konflikt právních řádů. Všechny ostatní nároky, včetně nároků souvisejících se zákony na ochranu spotřebitelů, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, ve kterém žijete.

 17. Mimo Spojené státy: Pokud jste software získali v jakékoli jiné zemi, budou platit zákony příslušné země.

 18. PRÁVNÍ ÚČINNOST: Tato smlouva popisuje určitá práva vyplývající ze zákona. Na základě zákonů své země můžete mít další práva. Můžete mít i práva ve vztahu k subjektu, od kterého jste software získali. Tato smlouva nemění práva, která máte na základě zákonů své země, pokud to zákony ve vaší zemi neumožňují.

 19. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUKY: Tento software se poskytuje „tak, jak je“. Riziko vyplývající z jejího použití nesete vy. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné záruky, garance ani podmínky. Podle místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva nebo zákonné záruky, které tato smlouva nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony společnost Microsoft vylučuje předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel a neporušení práv.

PRO AUSTRÁLII: Na základě spotřebitelských zákonů platných v Austrálii máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení těchto podmínek není taková práva ovlivňovat.

 1. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD: Od společnosti Microsoft a jejích dodavatelů můžete získat jen náhradu za přímé škody až do výše 5,00 USD. Nemůžete získat náhradu za žádné jiné škody, včetně následných škod, ušlého zisku a zvláštních, nepřímých nebo nahodilých škod.

Toto omezení platí pro:

 • všechno, co souvisí se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na internetových webech třetích stran nebo programy jiného výrobce;

 • nároky na porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, absolutní odpovědnost, nedbalost nebo jiný přečin v rozsahu povoleném rozhodným právem.

Toto ustanovení platí i v případech, kdy si společnost Microsoft byla vědoma nebo si měla být vědoma možnosti těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

Poznámka: Protože se tento software distribuuje do provincie Quebec v Kanadě, jsou tyto licenční podmínky uvedeny níže ve francouzštině.

Remarque : Ce logiciel étant distribué au Québec, Canada, les termes de cette licence sont fournis ci- dessous en français .

TERMES DU CONTRAT DE LICENCE D’UN LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE MICROSOFT

MICROSOFT ONENOTE PREVIEW

Les présents termes ont valeur de contrat entre Microsoft Corporation (ou en fonction du lieu où vous vivez, l’un de ses affiliés) et vous. Lisez-les attentivement. Ils portent sur le logiciel en version précommerciale nommé ci-dessus, y compris le support sur lequel vous l’avez reçu le cas échéant. Ce contrat porte également sur les produits Microsoft suivants :

 • les mises à jour,

 • les suppléments,

 • les services Internet et

 • les services d’assistance technique

de ce logiciel à moins que d’autres termes n’accompagnent ces produits, auquel cas, ces derniers prévalent.

En utilisant le logiciel , vous acceptez ces termes . Si vous ne les acceptez pas, n’utilisez pas le logiciel .

Comme décrit ci- dessous , en utilisant certaines fonctions , vous consentez à ce que Microsoft recueille certaines informations standard pour des services Internet.

Dans le cadre du présent accord de licence , vous disposez des droits ci- dessous .

 1. INSTALLATION ET DROITS D’UTILISATION.

a. Installation et utilisation . Vous pouvez installer et utiliser une seule copie de l’application sur jusqu’à cinq (5) dispositifs Windows 8 qui sont affiliés au compte Microsoft associé à votre compte Windows Store.

 1. SERVICES INTERNET. Microsoft fournit des services Internet avec le logiciel. Ils peuvent être modifiés ou interrompus à tout moment.

  a. Consentement relatif aux services Internet. Les fonctionnalités du logiciel décrites ci-dessous et dans la Déclaration de Confidentialité OneNote se connectent aux systèmes informatiques de Microsoft ou de fournisseurs de services via Internet. Dans certains cas, vous ne recevrez pas de notification de connexion. Dans certains cas, vous pouvez désactiver ces fonctionnalités ou ne pas les utiliser. Pour plus d’informations sur ces fonctionnalités, consultez Privacy Statement for OneNote. En utilisant ces fonctionnalités, vous consentez à la transmission de ces informations. Microsoft n’utilise pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter.

i. Données informatiques. Les fonctionnalités suivantes utilisent des protocoles Internet, qui transmettent aux systèmes appropriés des données informatiques, telles que l’adresse IP, le type de système d’exploitation, le navigateur, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, ainsi que le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Microsoft utilise ces informations pour mettre à votre disposition le service Internet.

 • Customer Experience Improvement Program (CEIP). Ce logiciel utilise CEIP, qui envoie automatiquement à Microsoft des informations anonymes sur votre matériel et la façon dont vous utilisez ce logiciel. Nous n’utilisons pas ces informations afin de vous identifier ou de vous contacter. CEIP télécharge également périodiquement sur votre ordinateur un petit fichier. Ce fichier nous permet de collecter des informations sur des erreurs constatées lors de l’utilisation du logiciel. Lorsque cela est possible, de nouvelles informations d’aide concernant les erreurs peuvent aussi être téléchargées automatiquement. Pour plus d’informations sur CEIP, consultez le site www.microsoft.com/products/ceip/EN-US/privacypolicy.mspx.

 • Fonctionnalités de contenu Web. Les fonctionnalités du logiciel peuvent extraire du contenu associé de Microsoft et vous le transmettre. Pour fournir ce contenu, ces fonctionnalités communiquent à Microsoft le type de système d’exploitation, le nom et la version du logiciel que vous utilisez, le type de navigateur et le code de langue du dispositif sur lequel vous avez installé le logiciel. Parmi ces fonctionnalités, citons les images clipart, les modèles, la formation en ligne, l’assistance en ligne, l’aide et Appshelp. Vous pouvez décider de ne pas faire appel à ces fonctionnalités de contenu Web.

ii. Utilisation d'informations. Nous pouvons être amenés à utiliser les informations sur votre ordinateur et informations sur CEIP, pour améliorer notre logiciel et nos services. Nous pouvons également être amenés à les partager avec des tiers, tels que des fournisseurs de matériels et de logiciels. Ceux-ci peuvent utiliser ces informations pour améliorer le fonctionnement de leurs produits avec le logiciel Microsoft.

b. Utilisation inappropriée des services Internet. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser ces services d’une quelconque manière qui aurait pour effet de les endommager ou de perturber leur utilisation. Vous n’êtes pas autorisé à utiliser les services pour tenter d’accéder de façon non autorisée, par tout moyen, à tout service, donnée, compte ou réseau.

 1. DURÉE. Le présent contrat est applicable jusqu’à la mise sur le marché du logiciel, si ce n’est que Microsoft se réserve le droit de modifier ou d’arrêter le logiciel, à tout moment et pour quelque motif que ce soit. Le logiciel est susceptible de cesser de fonctionner si vous mettez à jour ou modifiez votre dispositif Windows 8 Consumer Preview ou si vous tentez d’utiliser le logiciel sur un dispositif Windows 8 Consumer Preview présentant des caractéristiques différentes ou équipé d’un autre type de processeur. Vous êtes responsable de la sauvegarde des données que vous stockez dans le logiciel, y compris le contenu que vous téléchargez avec le logiciel. Si le Windows Store, le logiciel ou un contenu téléchargé est modifié ou arrêté, il est possible que vos données soient effacées ou que vous ne soyez plus à même de récupérer des données que vous avez stockées. Microsoft n’est pas tenu de vous renvoyer les données.

 2. LOGICIEL EN VERSION PRÉCOMMERCIALE. Ce logiciel est une version précommerciale. Il peut ne pas fonctionner comme une version final du logiciel. Nous sommes autorisés à le changer pour la version commerciale finale. Nous sommes également autorisés à ne pas éditer de version commerciale.

 3. RETOUR D’INFORMATIONS. Si vous faites part de vos observations concernant le logiciel à Microsoft, vous lui concédez gracieusement le droit d’utiliser, de partager et de commercialiser vos observations de quelque façon que ce soit et à toute fin. Vous concédez également à des tiers, à titre gratuit, tout droit e propriété sur leurs produits, technologies et services, nécessaires pour utiliser ou interfacer des parties spécifiques d’un logiciel ou service Microsoft qui inclut le retour d’informations. Vous ne donnerez pas d’informations faisant l’objet d’une licence qui impose à Microsoft de concéder sous licence son logiciel ou sa documentation à des tiers parce que nous y incluons vos observations. Ces droits survivent au présent contrat.

 4. PORTEE DE LA LICENCE. Le logiciel est concédé sous licence, pas vendu. Ce contrat vous octroie uniquement certains droits d’utilisation du logiciel. Microsoft se réserve tous les autres droits. À moins que la loi en vigueur vous confère davantage de droits nonobstant cette limitation, vous pouvez utiliser le logiciel uniquement tel qu’explicitement autorisé dans le présent accord. À cette fin, vous devez respecter les restrictions techniques du logiciel qui autorisent uniquement son utilisation de certaines façons. Vous n’êtes pas autorisé à :

  • contourner les limitations techniques du logiciel ;

  • reconstituer la logique du logiciel, le décompiler ou le désassembler, sauf dans la mesure où ces opérations seraient expressément autorisées par la réglementation applicable nonobstant la présente limitation ;

  • faire plus de copies du logiciel que spécifié dans ce contrat ou par la réglementation applicable, nonobstant la présente limitation ;

  • publier le logiciel pour que d’autres le copient ;

  • louer ou prêter le logiciel ;

  • transférer le logiciel ou le présent contrat à un tiers ; ou

  • utiliser le logiciel pour des services d’hébergement commercial.

 5. RESTRICTIONS À L’EXPORTATION. Le logiciel est soumis à la réglementation américaine relative à l’exportation. Vous devez vous conformer à toutes les réglementations nationales et internationales relatives aux exportations concernant le logiciel. Ces réglementations comprennent les restrictions sur les destinations, les utilisateurs finaux et l’utilisation finale. Pour plus d’informations, consultez le site www.microsoft.com/exporting.

 6. SERVICES D’ASSISTANCE TECHNIQUE. Comme ce logiciel est fourni « en l'état », nous ne fourniront aucun service d’assistance.

 7. INTÉGRALITÉ DES ACCORDS. Le présent contrat ainsi que les termes concernant les suppléments, les mises à jour, les services Internet et d’assistance technique constituent l’intégralité des accords en ce qui concerne le logiciel et les services d’assistance technique.

 8. DROIT APPLICABLE.

a. États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel aux États-Unis, les lois de l’État de Washington, États-Unis d’Amérique, régissent l’interprétation de ce contrat et s’appliquent en cas de réclamation pour violation dudit contrat, nonobstant les conflits de principes juridiques. La réglementation du pays dans lequel vous vivez régit toutes les autres réclamations, notamment, et sans limitation, les réclamations dans le cadre des lois en faveur de la protection des consommateurs, relatives à la concurrence et aux délits.

b. En dehors des États-Unis. Si vous avez acquis le logiciel dans un autre pays, les lois de ce pays s’appliquent.

 1. EFFET JURIDIQUE. Le présent contrat décrit certains droits juridiques. Vous pourriez avoir d’autres droits prévus par les lois de votre pays. Vous pourriez également avoir des droits à l’égard de la partie de qui vous avez acquis le logiciel. Le présent contrat ne modifie pas les droits que vous confèrent les lois de votre ou pays si celles-ci ne le permettent pas.

 2. EXCLUSIONS DE GARANTIE. Le logiciel est concédé sous licence « en l’état ». Vous assumez tous les risques liés à son utilisation. Microsoft n’accorde aucune garantie ou condition expresse. Vous pouvez bénéficier de droits des consommateurs supplémentaires dans le cadre du droit local, que ce contrat ne peut modifier. Lorsque cela est autorisé par le droit local, Microsoft exclut les garanties implicites de qualité, d’adéquation à un usage particulier et d’absence de contrefaçon.

 3. LIMITATION ET EXCLUSION DE RECOURS ET DE DOMMAGES. Vous pouvez obtenir de Microsoft et de ses fournisseurs une indemnisation en cas de dommages directs limitée uniquement à hauteur de 5,00 $ US. Vous ne pouvez prétendre à aucune indemnisation pour les autres dommages, y compris les dommages spéciaux, indirects ou accessoires et pertes de bénéfices.

Cette limitation concerne :

 • toute affaire liée au logiciel, aux services ou au contenu (y compris le code) figurant sur des sites Internet tiers ou dans des programmes tiers et

 • les réclamations au titre de violation de contrat ou de garantie, ou au titre de responsabilité stricte, de négligence ou d’une autre faute dans la limite autorisée par la loi en vigueur.

Elle s’applique également même si Microsoft connaissait l'éventualité d'un tel dommage. La limitation ou exclusion ci-dessus peut également ne pas vous être applicable, car votre pays n’autorise pas l’exclusion ou la limitation de responsabilité pour les dommages indirects, accessoires ou de quelque nature que ce soit.

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×