LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

MICROSOFT LYNC 2010 PRO IPHONE MICROSOFT LYNC 2010 PRO IPAD

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích afilací v závislosti na tom, kde bydlíte) a vámi. Přečtěte si je, prosím. Vztahují se na výše uvedený software včetně médií, na nichž jste jej získali (pokud existují). Tyto podmínky se rovněž vztahují na všechny:

 • aktualizace,

 • dodatky,

 • Internetové služby a

 • služby odborné pomoci

společnosti Microsoft pro tento software, pokud s těmito položkami nejsou dodávány jiné podmínky. Pokud ano, budou platit tyto jiné podmínky.

POUŽITÍM SOFTWARU PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY. POKUD JE NEPŘIJÍMÁTE, SOFTWARE NEPOUŽÍVEJTE. MÍSTO TOHO JEJ VRAŤTE SPOLEČNOSTI APPLE, INC. („APPLE“) A OBDRŽÍTE NÁHRADU VE FORMĚ PENĚZ ČI ZBOŽÍ.

Dodržíte-li tyto licenční podmínky, máte následující práva.

1.PRÁVA K UŽÍVÁNÍ A INSTALACI.

 1. Instalace a použití.    V zařízeních s operačním systémem iOS, které vlastníte nebo spravujete, můžete instalovat a užívat až 5 kopií softwaru.

 2. Tento software vyžaduje spojení s počítačovými systémy, ve kterých jsou spuštěny platné licencované kopie produktu Microsoft Lync Server 2010 nebo Microsoft Lync Online po internetové bezdrátové síti. Podpora všech funkcí může vyžadovat aktualizaci produktu Microsoft Lync Server 2010. Některé funkce nemusí být k dispozici ve všech zemích.

 3. Programy třetích stran.    Software může obsahovat kód třetí strany, který vám společnost Microsoft (nikoli třetí strana) licencuje v rámci této smlouvy. Případná sdělení ohledně kódu třetí strany jsou uvedena pouze pro vaši informaci.

2.INTERNETOVÉ SLUŽBY.    Společnost Microsoft poskytuje se softwarem internetové služby. Tyto služby může kdykoli změnit nebo zrušit. Kromě následujících ustanovení vaše užívání takových služeb podléhá podmínkám uvedených společností Microsoft nebo mobilním operátorem.

 1. Souhlas pro internetové nebo bezdrátové služby.    Software vyžaduje spojení s počítačovými systémy, ve kterých je spuštěn produkt Microsoft Lync Server 2010 nebo Microsoft Lync Online po internetové bezdrátové síti. V některých případech nebudete na toto připojení výslovně upozorněni. Užívání softwaru je podmíněno vaším souhlasem s přenosem standardních informací o zařízení (včetně a bez omezení technických informací o zařízení, systému, aplikačním softwaru a periferních zařízeních) pro internetové nebo bezdrátové služby.

 2. Zneužití internetových služeb.    Internetové služby nesmíte užívat žádným způsobem, který by je mohl poškodit nebo zhoršit možnosti užívání internetové nebo bezdrátové sítě pro jiné uživatele. Tuto službu nesmíte používat k pokusu o získání neoprávněného přístupu k jakékoli službě, datům, účtu či síti, a to jakýmkoli způsobem.

3.ROZSAH LICENCE.    Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Tato smlouva vám poskytuje pouze určitá užívací práva k softwaru. Všechna ostatní práva si vyhrazuje společnost Microsoft. Pokud vám rozhodné právo bez ohledu na tato omezení neposkytuje více práv, smíte software užívat pouze způsobem výslovně povoleným v této smlouvě. Současně musíte dodržovat veškerá technická omezení v softwaru, která umožňují jeho užívání pouze určitými způsoby. Nesmíte:

 • překračovat žádná technická omezení softwaru;

 • provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou výslovně povoleny rozhodným právem bez ohledu na toto omezení;

 • vytvářet více kopií softwaru, než je určeno v této smlouvě nebo povoleno rozhodným právem bez ohledu na toto omezení;

 • zveřejnit software, aby jej ostatní mohli kopírovat;

 • pronajímat software, půjčovat jej nebo poskytovat na leasing;

 • převést software nebo tuto smlouvu na třetí stranu nebo;

4.DOKUMENTACE.    Dokumentaci je povoleno kopírovat a užívat pouze k interním referenčním účelům.

5.VÝVOZNÍ OMEZENÍ.    Software podléhá nařízením a zákonům o vývozu platným ve Spojených státech amerických. Musíte dodržovat všechna příslušná místní i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na adrese www.microsoft.com/exporting.

6.SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY.    Vzhledem k tomu, že software je poskytován, „jak stojí a leží,“ nemusíme k němu poskytovat žádné služby podpory. Telefon, výrobce nebo mobilní operátor nejsou odpovědni za poskytování služeb podpory pro software.

7.INFORMACE O AUTORSKÝCH PRÁVECH.    Microsoft a Lync jsou buď registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a jiných zemích. iPhone, iPad a iOS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

8.ÚPLNÁ DOHODA.    Tato smlouva a podmínky pro doplňky, aktualizace, internetové služby a služby odborné pomoci, které užíváte, tvoří úplnou dohodu ohledně softwaru a služeb odborné pomoci.

9.ROZHODNÉ PRÁVO.

 1. Spojené státy americké.    Pokud jste tento software získali ve Spojených státech amerických, řídí se výklad této smlouvy bez ohledu na kolizní ustanovení práva zákony státu Washington a tyto zákony se vztahují na nároky spojené s jejím porušením. Všechny ostatní nároky, včetně nároků spojených s místními zákony na ochranu spotřebitele, se zákony proti nekalé soutěži a s občanskoprávními delikty, se řídí zákony státu, v němž žijete.

 2. Mimo území Spojených států amerických.    Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země.

10.PRÁVNÍ ÚČINKY.    Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vaší země vám mohou poskytovat i další práva. Můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění vaše práva v rámci právního řádu vaší země, pokud právní řád vaší země nepovoluje jejich změnu.

11.OPRÁVNĚNÁ OSOBA TŘETÍ STRANY.    Souhlasíte s tím, že společnost Apple a její afilace představují oprávněné osoby třetí strany této smlouvy a společnost Apple má právo na vynucení této smlouvy.

12.ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY.   SOFTWARE JE LICENCOVÁN „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ SE VŠEMI CHYBAMI A „JAK JE AKTUÁLNĚ K DISPOZICI“. PŘIJÍMÁTE RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI SMÍTE UPOZORNIT SPOLEČNOST APPLE NA VRÁCENÍ NÁKUPNÍ CENY. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST APPLE NEMÁ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUČNÍ POVINNOSTI. SPOLEČNOST MICROSOFT A MOBILNÍ OPERÁTOŘI, PŘES JEJICHŽ SÍŤ JE SOFTWARE DISTRIBUOVÁN, A NAŠE JEDNOTLIVÉ AFILACE A DODAVATELÉ („DISTRIBUTOŘI“) NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM NEBO VE VZTAHU K NĚMU. PODLE MÍSTNÍCH ZÁKONŮ MŮŽETE MÍT DALŠÍ SPOTŘEBITELSKÁ PRÁVA, KTERÁ TATO SMLOUVA NEMŮŽE ZMĚNIT. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

13.OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD.   OD SPOLEČNOSTI APPLE, MICROSOFT A JEJÍCH DODAVATELŮ MŮŽETE ZÍSKAT POUZE NÁHRADU ZA PŘÍMÉ ŠKODY AŽ DO VÝŠE ČÁSTKY, KTEROU JSTE ZAPLATILI. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY, VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁHODNÝCH ŠKOD.

Toto omezení se vztahuje

 • na všechny záležitosti související se softwarem, službami, obsahem na internetových stránkách třetích stran (včetně kódu) nebo programy třetích stran a

 • na nároky vyplývající z porušení smlouvy, porušení záruky, garance nebo podmínky, objektivní odpovědnost, nedbalost nebo jiné občanskoprávní delikty v rozsahu povoleném rozhodným právem.

Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že vaše země neumožňuje vyloučení nebo omezení náhodných, následných nebo jiných škod.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×