Nastavení možností uživatele pro aktuální databázi

Pokud chcete přizpůsobit různá uživatelská nastavení, jako je způsob zobrazení oken objektů, klávesové zkratky a možnosti automatických oprav pro aktuálně otevřenou desktopovou databázi aplikace Access, klikněte na Soubor > Možnosti a změňte možnosti v kategorii Aktuální databáze.

Poznámka: Pokud není uvedeno jinak, projeví se změny nastavení až po zavření a opětovném otevření databáze.

Poznámka:  Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online).

Co chcete udělat?

Přizpůsobení možností aktuální databáze

Pro svou aktuální aplikaci nebo databázi můžete rychle přizpůsobit způsob zobrazení názvu a loga aplikace, způsob zobrazení oken objektů a způsob správy souborů. V databázi, která je aktuálně otevřena:

 1. Klikněte na Soubor > Možnosti > Aktuální databáze.

 2. Upravte nastavení aktuální databáze. Zde uvádíme nejběžněji používaná nastavení; další nastavení budou popsaná později.

  Nastavení

  Popis

  Název aplikace:

  Zadejte vlastní název, který bude zobrazen v záhlaví systému Windows u aktuální databáze.

  Ikona aplikace:

  Vyberte ikonu pro aktuální databázi. Zadejte název souboru obrázku nebo klikněte na tlačítko Procházet a soubor obrázku vyhledejte. Vybraná ikona bude zobrazena v záhlaví systému Windows.

  Použít jako ikonu formuláře a sestavy

  Vybraná ikona aplikace se zobrazí na všech kartách formulářů a sestav aktuální databáze. Pokud karty dokumentů nejsou povolené, ikona se nezobrazí.

  Zobrazit formulář

  Zadejte formulář, který se zobrazí při otevření aktuální databáze. Nechcete-li, aby se při otevření databáze zobrazil formulář, ponechte výchozí nastavení (žádný).

  Webový formulář pro zobrazení

  Pokud je tato možnost vybraná, umožní uživatelům nastavit, změnit nebo odebrat formuláře zobrazené na webu. Tato možnost se dá použít v Accessu 2010 nebo novějších verzích při používání webové databáze.

  Zobrazit stavový řádek

  Při výběru se v dolní části pracovního prostoru aplikace Access zobrazí stavový řádek.

 3. Po dokončení klikněte na OK.

  Aby se nastavení projevilo, vyžadují některá nastavení, abyste zavřeli databázi a potom ji znovu otevřeli.

Začátek stránky

Výběr nastavení zobrazení oken objektů

Aplikace Access obsahuje možnost zobrazení všech otevřených objektů v řadě snadno přístupných karet podél horní části okna objektu. V oblasti Možnosti okna dokumentu kategorie Aktuální databáze můžete nastavit následující možnosti zobrazení.

Nastavení

Popis

Překrývající se okna

Pokud je tato možnost vybrána, budou se objekty překrývat, pokud bude otevřeno více objektů.

Okna objektů v překryvném zobrazení

Dokumenty s kartami

Pokud je tato možnost vybrána, bude i v případě otevření více objektů zobrazen pouze jeden objekt.

Obrázek zobrazení otevřených objektů, pokud je vybrána možnost zobrazení dokumentu s kartami

Nastavení Dokument s kartami můžete použít bez zobrazených karet dokumentu, což je užitečné v případech, kdy uživatelé potřebují pracovat pouze s jedním objektem. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nezapomeňte vybrat jinou možnost navigace, aby uživatelé mohli přepínat mezi různými objekty.

Zobrazit karty dokumentů

Vyberete-li možnost Dokumenty s kartami, můžete vybrat také tuto možnost, která zobrazí karty všech otevřených objektů.

Použít ve formulářích tematické ovládací prvky systému Windows

Pokud je tato možnost vybrána, bude u ovládacích prvků formulářů a sestav v aktuální databázi použit motiv systému Windows.

Povolit zobrazení rozložení

Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí na stavovém řádku aplikace Access a v místních nabídkách, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na kartu objektu, tlačítko Zobrazení rozložení. Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, uživatelé nebudou moci otevírat formuláře a sestavy v zobrazení rozložení.

Poznámka: Po zrušení zaškrtnutí tohoto políčka nebude tlačítko Zobrazení rozložení ve skupině Zobrazení a v žádné kontextové nabídce k dispozici.

Povolit změny návrhu tabulek v zobrazení Datový list

Pokud je tato možnost vybrána, umožňuje změnit návrh tabulek v zobrazení Datový list.

Kontrolovat zkrácená číselná pole

Pokud je tato možnost vybrána, zobrazuje aplikace Access čísla jako #####, pokud je sloupec příliš úzký na to, aby bylo možné zobrazit celou hodnotu. Pokud tato možnost není vybrána, hodnoty zobrazené ve sloupci jsou zkráceny tak, aby se vešly do sloupce.

Formát ukládání vlastností obrázku

Je-li tato možnost vybrána, aplikace Access ukládá obrázky v jejich původním formátu. Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost databáze.

Převést všechna data obrázků na rastry (kompatibilní s aplikací Access 2003 a dřívějšími verzemi)

Pokud je tato možnost vybrána, vytvoří aplikace Access kopii původního souboru obrázku ve formátu BMP (Windows Bitmap) nebo DIB (Device Independent Bitmap). Tuto možnost vyberte, pokud chcete zobrazit obrázky v databázích vytvořených pomocí aplikace Office Access 2003 a dřívějších verzí.

Začátek stránky

Povolení používání klávesových zkratek aplikace Access

Pokud je vybrána možnost Povolit použití speciálních kláves, uživatelé mohou v aktuální databázi používat následující klávesové zkratky:

Klávesy

Výsledek

F11

Zobrazí nebo skryje navigační podokno.

CTRL+G

Zobrazí příkazové podokno v programu Visual Basic Editor.

ALT+F11

Spustí program Visual Basic Editor.

CTRL+BREAK

Po stisknutí této kombinace kláves aplikace Access přestane načítat záznamy ze serveru.

Začátek stránky

Nastavení možností správy souborů pro aktuální databázi

Tato nastavení správy souborů budou platná pouze pro databázi, která je při výběru těchto možností otevřená.

Nastavení

Popis

Komprimovat při zavření

Je-li tato možnost vybrána, databáze je při zavření automaticky zkomprimována a opravena.

Při uložení odebrat z vlastností souboru osobní údaje

Pokud je tato možnost vybrána, budou při uložení z vlastností souboru automaticky odebrány osobní údaje.

Začátek stránky

Výběr možností navigace pro aktuální databázi

Navigaci pro aktuální aplikaci můžete přizpůsobit pomocí následujících možností:

Nastavení možností navigace

Nastavení

Popis

Zobrazit navigační podokno

Zrušíte-li zaškrtnutí tohoto políčka, nebude při otevření aktuální databáze zobrazeno navigační podokno.

Možnosti navigace

Pokud je tato možnost vybrána, můžete změnit kategorie a skupiny zobrazené v navigačním podokně a nastavit možnosti otevírání objektů v aktuální databázi.

Název pásu karet

Umožňuje vybrat název vlastní skupiny pásu karet.

Řádek místní nabídky

Umožňuje nastavit nebo změnit výchozí řádek nabídek pro místní nabídky.

Povolit použití úplné nabídky

Pokud zrušíte zaškrtnutí tohoto políčka, je na pásu karet zobrazena pouze karta Domů. Navíc nebudou po kliknutí na kartu Soubor k dispozici příkazy Uložit a Uložit jako.

Povolit výchozí místní nabídky

Zapne nebo vypne místní nabídky, které se zobrazí po kliknutí pravým tlačítkem myši na databázový objekt v navigačním podokně nebo na ovládací prvek ve formuláři nebo v sestavě. Vybraná možnost se projeví až po zavření a opětovném otevření aktuální databáze.

Začátek stránky

Nastavení možností sledování a oprav názvů polí v aktuální databázi

Možnost Automatické opravy názvů nastaví v aplikaci Access sledování a opravy odkazů na názvy polí ve formulářích, sestavách a dotazech. Pro aktuální databázi můžete nastavit následující možnosti:

Nastavení

Popis

Sledovat informace o automatických opravách názvů

Pokud je tato možnost vybrána, aplikace Access ukládá informace potřebné k opravám chyb v názvech. Umožňuje použít funkci Závislosti objektů. Aplikace Access však chyby neopraví, dokud nevyberete možnost Provádět automatické opravy názvů.

Provádět automatické opravy názvů

Pokud je tato možnost vybrána, aplikace Access opraví chyby názvů, jakmile se vyskytnou. Pokud vyberete možnost Sledovat informace o automatických opravách názvů a ponecháte tuto možnost prázdnou, aplikace Access bude ukládat data všech chyb, dokud tuto možnost nevyberete.

Protokolovat změny provedené funkcí Automatické opravy názvů

Při opravách chyb názvů aplikace Access zaprotokoluje provedené změny databáze. Tato data uloží do tabulky s názvem AutoCorrect.log.

Začátek stránky

Nastavení možností filtru pro aktuální databázi

Informace zobrazené ve formuláři můžete řadit definováním filtru pomocí definice Filtr podle formuláře a výběrem zobrazených hodnot pro okno Filtr podle formuláře pro aktuální databázi.

Možnosti v této části řídí několik funkcí, například velikost seznamu hodnot, který se zobrazí pro dané pole v okně Filtrovat podle formuláře. Můžete zvolit, zda uživatel může zobrazit hodnoty pro indexovaná nebo neindexovaná pole a u propojené tabulky v externím souboru. Můžete také zvolit, zda mají být při použití možnosti Filtrovat podle formuláře zobrazeny seznamy hodnot v ovládacích prvcích ve formuláři.

Nastavení

Popis

V lokálních indexovaných polích

Pokud je tato možnost vybrána, zobrazí hodnoty z lokálních indexovaných polí v seznamech hodnot, které se zobrazí v okně Filtr podle formuláře.

V lokálních neindexovaných polích

Zahrne hodnoty z místních neindexovaných polí do seznamů hodnot, které se zobrazí v okně Filtr podle formuláře.

V polích ODBC

Zahrne hodnoty z tabulek, ke kterým se připojujete pomocí připojení ODBC (Open Database Connectivity).

Nezobrazovat seznam, když je načteno více záznamů než:

Zadejte maximální počet záznamů, které má aplikace Access načíst při vytváření seznamu hodnot pro operace v okně Filtr podle formuláře. Seznam hodnot se nezobrazí, pokud je počet záznamů potřebných pro dokončení seznamu vyšší než zadaná hodnota. Všechny seznamy hodnot obsahují pouze jedinečné hodnoty, a to i v případě, že jejich pole nejsou indexována. Výchozí hodnota je 1000 minut.

Začátek stránky

Nastavení možnosti Ukládání tabulek webové služby a služby SharePoint do mezipaměti

Výchozím nastavením pro nové databáze v Accessu 2010 a novějších verzích je ukládání tabulek webové služby a propojených tabulek SharePointu do mezipaměti.

 • Použití formátu mezipaměti kompatibilního s Microsoft Accessem 2010 a novějším Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby Access ukládal místní kopii propojených dat do mezipaměti. Toto nastavení může zlepšit výkon při práci s propojenými daty. Díky této možnosti bude načítání a zobrazování propojených dat rychlejší. Pokud chcete použít chování ukládání do mezipaměti, které existovalo v Accessu 2007, zrušte zaškrtnutí této možnosti.

 • Při zavření vymazat mezipaměť Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby Access při zavření databáze vy vymazání všech místních dat v mezipaměti z paměti.

 • Nikdy neu mezipaměti Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby Access při práci s propojenými zdroji dat SharePointu neuchová místní kopii dat do mezipaměti.

  Poznámka: Možnosti Při zavření vymazat mezipaměť a Nikdy neukládat do mezipaměti nejsou k dispozici, pokud zrušíte zaškrtnutí u nastavení Používat formát mezipaměti, který je kompatibilní s Microsoft Accessem 2010 a novějším.

Začátek stránky

Povolení podpory datového typu Rozšířené datum a čas pro propojení a import

Datový typ Rozšířené datum a čas ukládá datum, které zahrnuje denní čas na základě 24hodinových hodin. Jde ji považovat za rozšíření stávajícího typu Datum a čas, ale s větším rozsahem dat, větší výchozí desetinnou přesností a volitelnou přesností určenou uživatelem. Je kompatibilní s datovým typem datetime2 v rozhraní ODBC. 

Poznámka: Datový typ Rozšířené datum a čas je dostupný jenom v případě, že máte předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Microsoft 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office. Pokud jste odborník na IT a spravujete proces aktualizace Microsoft 365, na stránce verzí pro kanály aktualizací zjistíte, jaké aktualizace jsou poskytované v jednotlivých kanálech.

Nastavení

Popis

Podpora rozšířeného datového typu Datum a čas pro propojené nebo importované tabulky

Pokud je tato možnost vybrána, povolí podporu datového typu Rozšířené datum a čas pro propojení s externími databázemi nebo jejich import z externích databází, které používají ekvivalentní datový typ, například datetime2 na SQL Serveru. Access vás upozorní, že nastavením této možnosti trvale změníte formát souboru databáze, který je zvážení zpětné kompatibility. Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete provést trvalou změnu, vyberte OK. Jakmile změnu provedete, nepůjde vrátit zpět.

 • Pokud změnu nechcete provést, vyberte Zrušit.

Další informace najdete v článku Použití datového typu Velké číslo.

Poznámka: Pokud tuto možnost povolíte, můžete před zavřením databáze použít datový typ Velké číslo k propojení a importu. Databázi ale musíte zavřít a znovu otevřít, aby se změna projevila v časovém razítku formátu souboru v jejím záhlaví.

Začátek stránky

Povolení datového typu Velké číslo pro operace propojení a importu

Datový typ Velké číslo uloží nepeněžní číselnou hodnotu a je kompatibilní s datovým typem SQL_BIGINT v rozhraní ODBC. S tímto datovým typem se počítají efektivně velká čísla a jejich rozsah je -2^63 až 2^63-1.

Poznámka: Pokud chcete používat datový typ Velké číslo, musíte mít předplatné Office 365. Pokud máte předplatné Microsoft 365, ujistěte se, že máte nejnovější verzi Office. Pokud jste odborník na IT a spravujete proces aktualizace Microsoft 365, na stránce verzí pro kanály aktualizací zjistíte, jaké aktualizace jsou poskytované v jednotlivých kanálech.

Nastavení

Popis

Podporovat datový typ Velké číslo (Biglnt) pro odkazované nebo importované tabulky

Pokud je tato možnost vybrána, povolí podporu datového typu Velké číslo pro propojení s externími databázemi nebo jejich import z externích databází, které používají ekvivalentní datový typ, například typ bigint v SQL Serveru. Access vás upozorní, že nastavením této možnosti trvale změníte formát souboru databáze, který je zvážení zpětné kompatibility. Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Pokud chcete provést trvalou změnu, vyberte OK. Jakmile změnu provedete, nepůjde vrátit zpět.

 • Pokud změnu nechcete provést, vyberte Zrušit.

Další informace najdete v článku Použití datového typu Velké číslo.

Poznámka: Pokud tuto možnost povolíte, můžete před zavřením databáze použít datový typ Velké číslo k propojení a importu. Databázi ale musíte zavřít a znovu otevřít, aby se změna projevila v časovém razítku formátu souboru v jejím záhlaví.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×