Nastavení zdroje záznamů pro sestavu

Nastavení zdroje záznamů pro sestavu

Chcete-li zvolit zdroj dat pro sestavu, otevřete sestavu v zobrazení rozložení a stiskem kombinace kláves Alt + Enter otevřete seznam vlastností. Kliknutím na čtvereček přímo pod kartou objektu sestavy vyberte celou sestavu a poté v seznamu vlastností, na kartě Datové, kliknutím do pole Zdroj záznamů vyberte příslušnou vlastnost. Zdroj záznamů můžete nastavit výběrem položky ze seznamu nebo kliknutím na tlačítko Tvůrce dotazů Obrázek tlačítka otevřete návrhové zobrazení dotazu, kde můžete vytvořit zdroj záznamů, jako libovolný jiný dotaz.

Zdroj záznamů sestavy určuje, která pole z databáze lze na sestavě zobrazit. V relační databázi jsou související data obvykle rozložena ve více tabulkách. Například informace o zákaznících jsou uloženy v jedné tabulce a informace o objednávkách jsou uloženy v jiné tabulce. Sestavy poskytují flexibilní způsob opětovného spojení data a jejich zobrazení požadovaným způsobem. Navíc je lze optimalizovat pro tisk. Další informace o zdrojích záznamů pro sestavy naleznete ve zbývající části tohoto článku. Základní informace o sestavách naleznete v článkuÚvod k sestavám v aplikaci Access.

Poznámka: Tento článek se nevztahuje na webové aplikace pro Access (to je druh databází, které se navrhují v Accessu a publikují online). Další informace najdete v tématu Vytvoření aplikace pro Access.

V tomto článku

Různé typy zdrojů záznamů

Tabulka

Pokud se všechna požadovaná pole nachází v jedné tabulce, můžete jako zdroj záznamů sestavy použít tuto tabulku. Pokud se požadovaná pole nachází ve dvou nebo více tabulkách, bude nutné zajistit, aby bylo možné tabulky logicky propojit pomocí nějaké společné hodnoty, a poté vytvořit pojmenovaný dotaz nebo vložený dotaz, který bude použit jako zdroj záznamů.

Pojmenovaný dotaz

Pojmenovaný dotaz – obvykle nazývaný prostě dotaz – je dotaz, který byl uložen jako objekt databáze. Pojmenovaný dotaz můžete použít jako zdroj záznamů pro více formulářů nebo sestav. Změny v návrhu dotazu však budou mít vliv na všechny formuláře a sestavy, které jej používají jako zdroj záznamů. Navíc je poměrně snadné pojmenovaný dotaz odstranit, což poškodí všechny formuláře nebo sestavy, které jej využívají.

Vložený dotaz

Vložený dotaz je dotaz, který je uložený ve vlastnosti Zdroj záznamů jiného objektu. Protože není vložený dotaz samostatný objekt, je méně pravděpodobné, že sestavu nechtěným odstraněním nebo změnou jejího dotazu poškodíte. Vytvoření vloženého dotazu je doporučováno tehdy, když chcete, aby byl dotaz určen pouze pro tuto sestavu (jinými slovy, nebudete chtít dotaz sdílet s žádnými dalšími objekty).

Vložené dotazy jsou vytvářeny automaticky, když použijete nástroje Návrh sestavy, Prázdná sestava nebo Popisy popsané v následující části. Vložené dotazy jsou také vytvářeny Průvodcem sestavou, pokud pro svou sestavu vyberete data z více než jedné tabulky. Pokud vyberete data pouze z jedné tabulky, Průvodce sestavou sváže sestavu s touto tabulkou.

Vložený dotaz také můžete vytvořit zkopírováním výrazu SQL z pojmenovaného dotazu otevřeného v zobrazení SQL a následným vložením tohoto výrazu do vlastnosti Zdroj záznamů sestavy. Otevření pojmenovaného dotazu v zobrazení SQL:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na dotaz v navigačním podokně a klikněte na příkaz Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na položku Zobrazení a potom na položku Zobrazení SQL.

Začátek stránky

Jak nástroje pro sestavy vytváří zdroje záznamů

Chcete-li v aplikaci Access vytvořit sestavu, klikněte na jeden z nástrojů ve skupině Sestavy na kartě Vytvoření. V závislosti na způsobu, jakým používáte nástroje, vytvoří každý z nich jeden ze tří typů zdrojů záznamů popsaných v předchozí části.

Následující tabulka popisuje, co každý z nástrojů pro sestavy dělá, a které typy zdrojů záznamů jsou vytvářeny ve výchozím nastavení.

Nástroj

Popis

Výchozí typ zdroje záznamů

Sestava

Vytvoří jednoduchou, tabulkovou sestavu obsahující všechna pole ve zdroji dat.

Tabulka nebo pojmenovaný dotaz, které musíte před kliknutím na nástroj vybrat v navigačním podokně.

Návrh sestavy

Otevře prázdnou sestavu v návrhovém zobrazení, do kterého můžete podle potřeby přidat jen požadovaná pole a ovládací prvky.

Vložený dotaz, pokud přetáhnete pole z podokna úloh Seznam polí do sestavy. Můžete také vybrat tabulku nebo pojmenovaný dotaz z rozevíracího seznamu Zdroj záznamů v Seznamu vlastností.

Prázdná sestava

Otevře prázdnou sestavu v zobrazení rozložení a zobrazí podokno úloh Seznam polí. Při přetahování polí myší ze seznamu polí do sestavy bude aplikace Access vytvářet vložený dotaz, který uloží ve vlastnosti Zdroj záznamů sestavy.

Vložený dotaz, pokud přetáhnete pole z podokna úloh Seznam polí do sestavy. Můžete také vybrat tabulku nebo pojmenovaný dotaz z rozevíracího seznamu Zdroj záznamů v Seznamu vlastností.

Průvodce sestavou

Zobrazí průvodce s několika kroky, který umožňuje zadat pole, úrovně seskupení a řazení a možnosti rozložení. Průvodce vytvoří sestavu na základě vybraných možností.

Vložený dotaz, pokud vyberete pole z více než jedné tabulky. Pokud vyberete pole pouze z jedné tabulky, aplikace Access tuto tabulku použije jako zdroj záznamů.

Štítky

Zobrazí průvodce, který vám umožní vybrat štítky standardní nebo vlastní velikosti. Umožní vám také vybrat, které pole chcete zobrazit a jak je chcete řadit. Průvodce vytvoří sestavu se štítky na základě vybraných možností.

Tabulka nebo pojmenovaný dotaz, které musíte vybrat před kliknutím na nástroj.

Poznámka: Nástroje Návrh sestavy, Průvodce sestavou a Štítky všechny vytvoří „klientské“ sestavy, které nejsou kompatibilní s webovými databázemi. Další informace o webových databázích naleznete v článku Úpravy nebo publikování webové databáze na webu SharePoint.

Začátek stránky

Práce se zdroji záznamů

Převedení zdroje záznamů na vložený dotaz

Libovolná sestava, která je svázána s tabulkou nebo pojmenovaným dotazem může být upravena tak, že bude namísto toho svázána s vloženým dotazem. Jak již bylo zmíněno dříve, správa databáze je díky tomu jednodušší, protože sestavy jsou samostatnější a méně závislé na dalších objektech. V závislosti na vašem aktuálním typu zdroje záznamů jej pomocí následujících metod můžete převést na vložený dotaz:

Metoda 1: Kliknutí na tlačítko Tvůrce dotazů

Pokud je vlastnost Zdroj záznamů název tabulky, můžete rychle vytvořit vložený dotaz kliknutím na tlačítko Tvůrce dotazů v poli vlastnosti Zdroj záznamů.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a poté klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu a poté klikněte na tlačítko Vlastnosti sestavy.

 3. Na kartě Vše klikněte do pole vlastnosti Zdroj záznamů a poté klikněte na tlačítko Tvůrce dotazů Obrázek tlačítka .

 4. Aplikace Access se zeptá, zda chcete vytvořit dotaz na základě tabulky. Pro pokračování klikněte na tlačítko Ano.

  Aplikace Access otevře Tvůrce dotazů a přidá do něj tabulku, která byla původně ve vlastnosti Zdroj ovládacího prvku.

 5. Přidejte do mřížky dotazu pole, která chcete zahrnout do dotazu, dvojitým kliknutím na název jednotlivých polí. To je třeba provést pro všechny pole, která chcete zobrazit v sestavě.

 6. Přidání polí z tabulek nebo dotazů propojených relacemi:

  1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nastavení dotazu na tlačítko Zobrazit tabulku.

  2. V dialogovém okně Zobrazit tabulku vyberte tabulku nebo dotaz, které chcete přidat, a pak klikněte na tlačítko Přidat.

  3. Kliknutím na tlačítko Dokončit zavřete dialogové okno Zobrazit tabulku.

  4. Zkontrolujte, zda jsou přidávané tabulky a dotazy spojeny logickým způsobem. Například pole ID v tabulce Zákazník by pravděpodobně mělo čáru spojení, která jej propojí s polem IDZákazníka v tabulce Objednávky. Čáry spojení můžete vytvářet přetažením názvu pole z jedné tabulky nebo dotazu na název pole v jiné tabulce nebo dotazu.

   Další informace o vytváření dotazů naleznete v článku Úvod k dotazům.

  5. Přidejte do mřížky dotazu pole, která chcete zahrnout do dotazu, dvojitým kliknutím na název jednotlivých polí. To je třeba provést pro všechny pole, která chcete zobrazit v sestavě.

 7. Testování dotazu:

  1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na položku Zobrazení a potom na položku Zobrazení Datový list.

  2. Pro návrat do návrhového zobrazení na kartě Návrh klikněte ve skupině Výsledky na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 8. Jakmile budete spokojeni, že data vracená dotazem jsou data, která chcete mít ve své sestavě, na kartě Návrh, ve skupině Zavřít, klikněte na příkaz Zavřít.

 9. Kliknutím na tlačítko Ano uložte změny provedené v SQL výrazu a aktualizujte vlastnost.

Poznámka: Pokud nový dotaz neobsahuje všechny pole, která byla použitá v dotazu, aplikace Access vás vyzve k zadání hodnoty parametru pro všechna chybějící pole. Můžete buďto odstranit odkaz na pole v sestavě nebo můžete použít postup v části Úprava vloženého dotazu a přidat do dotazu chybějící pole.

Metoda 2: Přidání pole ze související tabulky pomocí seznamu polí

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, kterou chcete změnit, a poté klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Pokud již není podokno Seznam polí zobrazeno, klikněte na kartě Návrh, ve skupině Nástroje, na tlačítko Přidat existující pole.

 3. Pokud je na začátku seznamu polí zobrazena možnost Zobrazit všechny tabulky, klikněte na ni a zobrazte pole v souvisejících a dalších tabulkách.

 4. V části Pole dostupná v souvisejících tabulkách rozbalte tabulku a přetáhněte jedno z jejích polí do sestavy.

  Aplikace Access změní zdroj záznamů na vložený dotaz obsahující přidané pole. Můžete pokračovat v přidávání polí tímto způsobem nebo můžete upravit vložený dotaz pomocí postupu v části Úprava vloženého dotazu.

Metoda 3: Zkopírování a vložení kódu SQL z pojmenovaného dotazu

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na dotaz obsahující výraz SQL, který chcete zkopírovat, a poté klikněte na možnost Návrhové zobrazení.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na tlačítko Zobrazení a potom na položku Zobrazení SQL.

 3. Zkopírujte text v podokně SQL a poté dotaz zavřete bez uložení.

 4. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, do které chcete přidat vložený dotaz, a potom klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 5. Pokud není zobrazen seznam vlastností, zobrazte jej stisknutím klávesy F4.

 6. Na kartě Vše vyberte text, který je ve vlastnosti Zdroj záznamů, a poté stiskem kombinace kláves CTRL+P tento kód SQL vložte do pole vlastnosti.

Poznámka: Pokud nový dotaz neobsahuje všechny pole, která byla použitá v dotazu, aplikace Access vás vyzve k zadání hodnoty parametru pro všechna chybějící pole. Můžete buďto odstranit odkaz na pole v sestavě nebo můžete použít postup v části Úprava vloženého dotazu a přidat do dotazu chybějící pole.

Metoda 4: Zkopírování a vložení kódu SQL z jiného formuláře nebo sestavy

Vložený dotaz můžete zkopírovat přímo z vlastnosti Zdroj záznamů jednoho objektu do druhého. Tento způsob, pokud jiný formulář nebo sestava obsahuje vložený dotaz, který vrací požadovaná data, je snadné opakovaně použít pro sestavu, se kterou právě pracujete.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na formulář nebo sestavu obsahující vložený výraz SQL, který chcete zkopírovat, a poté klikněte na možnost Zobrazení rozložení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši kamkoliv do formuláře nebo sestavy a klikněte na příkaz Vlastnosti formuláře nebo Vlastnosti sestavy.

 3. Na kartě Vše vyberte celý text výrazu SQL v poli vlastnosti Zdroj záznamů a poté jej zkopírujte stiskem kombinace kláves CTRL+C.

 4. Zavřete formulář nebo sestavu bez uložení.

 5. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu, do které chcete přidat vložený dotaz, a potom klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 6. Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu a poté klikněte na tlačítko Vlastnosti sestavy.

 7. Na kartě Vše vyberte text, který je ve vlastnosti Zdroj záznamů, a poté stiskem kombinace kláves CTRL+P tento kód SQL vložte do vlastnosti.

Poznámka: Pokud nový dotaz neobsahuje všechny pole, která byla použitá v dotazu, aplikace Access vás vyzve k zadání hodnoty parametru pro všechna chybějící pole. Můžete buďto odstranit odkaz na pole v sestavě nebo můžete použít následující postup (Úprava vloženého dotazu) a přidat do dotazu chybějící pole.

Úprava vloženého dotazu

S tím, jak se vaše databáze zvětšuje, může být potřeba upravit zdroj záznamů sestavy, například přidání více polí do sestavy. Pomocí tohoto postupu otevřete zdroj záznamů v Tvůrci dotazů:

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na sestavu obsahující vložený dotaz, který chcete upravit, a poté klikněte na možnost Zobrazení rozložení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu a poté klikněte na tlačítko Vlastnosti sestavy.

 3. Na kartě Vše klikněte do pole vlastnosti Zdroj záznamů a poté klikněte na tlačítko Tvůrce dotazů Obrázek tlačítka .

  Aplikace Access otevře dotaz v Tvůrci dotazů.

 4. Upravte dotaz podle potřeby a poté na kartě Návrh, ve skupině Zavřít, klikněte na příkaz Zavřít.

 5. Kliknutím na tlačítko Ano uložte změny a aktualizujte vlastnost.

  Aplikace Access Tvůrce dotazů zavře. Veškeré změny provedené v Tvůrci dotazů se odrazí ve výrazu SQL ve vlastnosti Zdroj záznamů.

Další informace o vytváření dotazů naleznete v článku Úvod k dotazům.

Uložení vloženého dotazu jako pojmenovaný dotaz

Můžete se rozhodnout, že vložený dotaz, který slouží jako zdroj záznamů pro sestavu, by mohl být vhodný pro nějaké další účely. V takovém případě jej můžete uložit jako pojmenovaný dotaz, který poté bude přístupný pro použití ostatními objekty.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu obsahující vložený dotaz a potom klikněte na příkaz Zobrazení rozložení.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na sestavu a poté klikněte na tlačítko Vlastnosti sestavy.

 3. Na kartě Vše klikněte do pole vlastnosti Zdroj záznamů a poté klikněte na tlačítko Tvůrce dotazů Obrázek tlačítka .

  Aplikace Access otevře dotaz v Tvůrci dotazů.

 4. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Zavřít na tlačítko Uložit jako.

 5. V dialogovém okně Uložit jako zadejte do horního pole název dotazu a poté klikněte na tlačítko OK.

  Aplikace Access dotaz uloží jako pojmenovaný dotaz v navigačním podokně.

 1. Na kartě Návrh, ve skupině Zavřít, klikněte na příkaz Zavřít.

  Aplikace Access se zeptá, zda chcete uložit změny provedené ve vloženém dotazu, a to i když jste žádné změny neprovedli. Ve většině případů byste měli Tvůrce dotazů zavřít jednoduchým kliknutím na tlačítko Ne. Pokud jste však provedli změny, které chcete odrazit ve vloženém dotazu sestavy, klikněte na tlačítko Ano.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×