Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.

Kvůli vylepšení přesnosti funkcí, konzistenci funkcí odpovídající očekávání a větší výstižnosti názvů funkcí jsme různé funkce v Excelu 2010 aktualizovali, přejmenovali nebo přidali do knihovny funkcí.

Aby se zachovala zpětná kompatibilita, jsou přejmenované funkce dál dostupné se starými názvy.

V tomto článku

Funkce s vylepšenou přesností

U následujících funkcí jsme implementovali změny algoritmů, abychom zlepšili přesnost a výkon funkcí. Třeba funkce BETADIST byla nepřesná. Proto jsme u ní implementovali nový algoritmus, abychom zlepšili její přesnost. Funkce MOD teď díky novému algoritmu dosahuje lepší přesnosti i rychlosti a funkce NÁHČÍSLO používá nový algoritmus náhodných čísel.

Vylepšená funkce

Kategorie funkcí

ARCSINH

Matematické a trigonometrické funkce (odkazy)

BETA.DIST, BETADIST

Statistické funkce (odkazy) , Funkce kompatibility (odkazy)

BETA.INV, BETAINV

Statistické funkce (odkazy) , Funkce kompatibility (odkazy)

BINOM.DIST, BINOMDIST

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

BINOM.INV, CRITBINOM

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

CHISQ.INV.RT, CHIINV

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

CHISQ.TEST, CHITEST

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

CONVERT

Inženýrské funkce (odkazy)

CUMIPMT (funkce)

Finanční funkce (odkazy)

CUMPRINC

Finanční funkce (odkazy)

ERF

Inženýrské funkce (odkazy)

ERFC

Inženýrské funkce (odkazy)

F.DIST.RT, FDIST

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

F.INV.RT, FINV

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

FACTDOUBLE (funkce)

Matematické a trigonometrické funkce (odkazy)

GAMMA.DIST, GAMMADIST

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

GAMMA.INV, GAMMAINV

Statistické funkce (odkazy)

Funkce pro kompatibilitu

GAMMALN

Statistické funkce (odkazy)

GEOMEAN

Statistické funkce (odkazy)

HYPGEOM.DIST, HYPGEOMDIST

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

IMLOG2

Inženýrské funkce (odkazy)

IMPOWER

Inženýrské funkce (odkazy)

PLATBA.ÚROK

Finanční funkce (odkazy)

MÍRA.VÝNOSNOSTI

Finanční funkce (odkazy)

LINREGRESE

Statistické funkce (odkazy)

LOGNORM.DIST, LOGNORMDIST

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

LOGNORM.INV, LOGINV

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

MOD

Matematické a trigonometrické funkce (odkazy)

NEGBINOM.DIST, NEGBINOMDIST

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

NORM.DIST, NORMDIST

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

NORM.INV, NORMINV

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

NORM.S.DIST, NORMSDIST

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

NORM.S.INV, NORMSINV

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

PLATBA

Finanční funkce (odkazy)

PLATBA.ZÁKLAD

Finanční funkce (odkazy)

POISSON.DIST, POISSON

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

NÁHČÍSLO

Matematické a trigonometrické funkce (odkazy)

SMODCH.VÝBĚR.S, SMODCH.VÝBĚR

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

T.DIST.RT, TDIST

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

T.DIST.2T

Statistické funkce (odkazy)

T.INV.2T, TINV

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

VAR.S, VAR.VÝBĚR

Statistické funkce (odkazy), Funkce kompatibility (odkazy)

XIRR

Finanční funkce (odkazy)

Začátek stránky

Přejmenované funkce

Následující Statistické funkce (odkazy) jsme přejmenovali, aby líp odpovídaly definicím funkcí používaných vědeckou obcí a názvům jiných funkcí Excelu. Nové názvy funkcí navíc přesněji popisují jejich účel. Například funkce CRITBINOM je inverzní funkcí binomického rozdělení – její vhodnější název je proto BINOM.INV.

Některé přejmenované funkce, jako třeba BETA.DIST, mají další parametr, aby bylo možné zadat typ distribuční funkce (levostranná kumulativní nebo hustota pravděpodobnosti).

Kvůli zpětné kompatibilitě s dřívějšími verzemi Excelu jsou funkce dál dostupné se svými starými názvy v kategorii Funkce kompatibility (odkazy). Pokud ale není zpětná kompatibilita nutná, měli byste začít používat přejmenované funkce.

Přejmenované statistické funkce

Přejmenovaná funkce

Funkce pro kompatibilitu

BETA.DIST

BETADIST

BETA.INV (funkce)

BETAINV

BINOM.DIST (funkce)

BINOMDIST

BINOM.INV (funkce)

CRITBINOM (funkce)

CHISQ.DIST.RT (funkce)

CHIDIST

CHISQ.INV.RT (funkce)

CHIINV

CHISQ.TEST (funkce)

CHITEST

CONFIDENCE.NORM (funkce)

CONFIDENCE

COVARIANCE.P (funkce)

COVAR

EXPON.DIST (funkce)

EXPONDIST

F.DIST.RT (funkce)

FDIST

F.INV.RT (funkce)

FINV

F.TEST

FTEST

GAMMA.DIST

GAMMADIST

GAMMA.INV (funkce)

GAMMAINV

HYPGEOM.DIST

HYPGEOMDIST

LOGNORM.DIST (funkce)

LOGNORMDIST

LOGNORM.INV (funkce)

LOGINV (funkce)

MODE.SNGL (funkce)

MODE (funkce)

NEGBINOM.DIST (funkce)

NEGBINOMDIST

NORM.DIST (funkce)

NORMDIST (funkce)

NORM.INV (funkce)

NORMINV

NORM.S.DIST

NORMSDIST

NORM.S.INV (funkce)

NORMSINV

PERCENTIL.INC (funkce)

PERCENTIL

PERCENTRANK.INC

PERCENTRANK

POISSON.DIST

POISSON

QUARTIL.INC

QUARTIL

RANK.EQ (funkce)

RANK

SMODCH.P (funkce)

SMODCH

SMODCH.VÝBĚR.S

SMODCH.VÝBĚR

T.DIST.2T

Funkce TDIST

T.DIST.RT

Funkce TDIST

T.INV.2T (funkce)

TINV

T.TEST (funkce)

TTEST

VAR.P (funkce)

VAR

VAR.S

VAR.VÝBĚR

WEIBULL.DIST (funkce)

WEIBULL

Z.TEST (funkce)

ZTEST

Začátek stránky

Nové funkce

Následující funkce jsme přidali do knihovny funkcí Excelu. Tyto funkce se dají používat v aktuální verzi Excelu, ale nejsou kompatibilní s dřívějšími verzemi Excelu. Pokud je nutná zpětná kompatibilita, můžete spustit kontrolu kompatibility a pak udělat v listu potřebné změny, aby nedocházelo k chybám.

Nová funkce

Kategorie funkcí

Účel

NETWORKDAYS.INTL (funkce)

Funkce data a času (odkazy)

Vrátí počet celých pracovních dnů mezi dvěma kalendářními daty pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

WORKDAY.INTL (funkce)

Funkce data a času (odkazy)

Vrátí pořadové číslo data před nebo po zadaném počtu pracovních dnů pomocí parametrů určujících, které dny náleží víkendům a kolik jich je.

AGGREGATE

Matematické a trigonometrické funkce (odkazy)

Vrátí agregaci dat v seznamu nebo v databázi.

CEILING.PRECISE

Matematické a trigonometrické funkce (odkazy)

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.

ISO.CEILING (funkce)

Matematické a trigonometrické funkce (odkazy)

Zaokrouhlí číslo nahoru na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty.

CHISQ.DIST

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

CHISQ.INV (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí hodnotu kumulativní funkce hustoty pravděpodobnosti beta rozdělení.

CONFIDENCE.T (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí interval spolehlivosti pro střední hodnotu základního souboru pomocí Studentova t-rozdělení.

COVARIANCE.S

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí hodnotu kovariance výběru, tedy průměr součinů odchylek pro každou dvojici datových bodů ve dvou množinách dat.

ERF.PRECISE

Inženýrské funkce (odkazy)

Vrátí chybovou funkci.

ERFC.PRECISE (funkce)

Inženýrské funkce (odkazy)

Vrátí doplňkovou funkci ERF integrovanou mezi hodnotou x a nekonečnem.

F.DIST (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí hodnotu rozdělení pravděpodobnosti F.

F.INV

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí hodnotu inverzní funkce k distribuční funkci rozdělení F.

FLOOR.PRECISE

Matematické a trigonometrické funkce (odkazy)

Zaokrouhlí číslo na nejbližší celé číslo nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty. Číslo bude zaokrouhleno nahoru bez ohledu na jeho znaménko.

GAMMALN.PRECISE (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí přirozený logaritmus funkce gama Γ(x).

MODE.MULT (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí svislou matici nejčastěji se vyskytujících nebo opakujících hodnot v matici nebo oblasti dat.

PERCENTIL.EXC (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí hodnotu k-tého percentilu hodnot v oblasti, kde k je hodnota ležící mezi 0 a 1.

PERCENTRANK.EXC (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí pořadí hodnoty v množině dat vyjádřené procentuální částí (mezi 0 a 1) množiny dat.

QUARTIL.EXC (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí hodnotu kvartilu množiny dat na základě hodnot percentilu z oblasti 0..1 (s vyloučením hodnot 0 a 1).

RANK.AVG (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí pořadí čísla v seznamu čísel.

T.DIST (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí procentuální body (pravděpodobnost) pro distribuční funkci Studentova t-rozdělení.

T.INV (funkce)

Statistické funkce (odkazy)

Vrátí hodnotu t distribuční funkce Studentova t-rozdělení jako funkci pravděpodobnosti a stupňů volnosti.

Začátek stránky

Zpětná kompatibilita

Pokud musíte list sdílet s lidmi, kteří nemají nainstalovaný Excel 2010, můžete místo přejmenovaných funkcí používat funkce pro kompatibilitu. Dřívější verze Excelu rozpoznají staré názvy a poskytnou očekávané výsledky.

Jak najít funkce pro kompatibilitu

Všechny funkce pro kompatibilitu najdete takhle:

  1. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Knihovna funkcí na tlačítko Vložit funkci.

  2. V poli se seznamem Vybrat kategorii klikněte na Kompatibilita.

    Dialogové okno Vložit funkci

Výběr správné funkce v listu

Když v listu začnete zadávat funkci, funkce automatického dokončování vzorců zobrazí přejmenované funkce i funkce pro kompatibilitu. Rozlišit je můžete podle ikon a kliknout na tu, kterou budete chtít použít.

Příklad automatického dokončování vzorce

Zjišťování problémů s kompatibilitou

Jak už jsme uvedli dříve v tomto článku, nové funkce nejsou kompatibilní s dřívějšími verzemi Excelu. Starší verze Excelu nedokáží rozeznat nové funkce a #NAME? místo očekávaných výsledků se zobrazí chyby. Dřív než sešit uložíte jako soubor ve formátu dřívější verze Excelu, můžete spustit kontrolu kompatibility, abyste zjistili, jestli se v sešitu používají nové funkce. Můžete tak udělat potřebné změny, abyste nedocházelo k chybám.

Kontrolu kompatibility spustíte takto:

  1. Klikněte na tlačítko Office a potom klikněte na Informace.

  2. V části Připravit k distribuci klikněte na Zjistit možné problémy a potom klikněte na Zkontrolovat kompatibilitu.

    Dialogové okno Kontrola kompatibility

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×