Příkaz SELECT dává databázovému stroji Microsoft Access pokyn k vrácení informací z databáze jako sady záznamů.

Syntaxe

SELECT [predikát] { * | tabulka.* | [tabulka.]pole1 [AS alias1] [, [tabulka.]pole2 [AS alias2] [, ...]]}
FROM výraz_tabulky [, ...] [IN externí_databáze]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

Příkaz SELECT se skládá z těchto částí:

Část

Popis

predikát

Jeden z následujících predikátů: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW nebo TOP. Predikát se používá k omezení počtu vrácených záznamů. Pokud žádný nezadáte, použije se výchozí predikát ALL.

*

Určuje, že se mají vybrat všechna pole ze zadané tabulky nebo tabulek.

tabulka

Název tabulky obsahující pole, ze kterých se mají vybrat záznamy.

pole1, pole2

Názvy polí obsahujících data, která chcete načíst. Pokud zahrnete víc než jedno pole, budou se načítat v uvedeném pořadí.

alias1, alias2

Názvy, které chcete použít jako záhlaví sloupců místo původních názvů sloupců v tabulce.

výraz_tabulky

Název tabulky nebo názvy tabulek obsahujících data, která chcete načíst.

externí_databáze

Název databáze obsahující tabulky ve výrazu_tabulky. Používá se, když tabulky nejsou v aktuální databázi.

Poznámky

Databázový stroj Microsoft Accessu při provádění této operace prohledá zadanou tabulku nebo tabulky, extrahuje vybrané sloupce, vybere řádky, které splňují zadané kritérium, a seřadí nebo seskupí výsledné řádky podle určeného pořadí.

Příkazy SELECT nemění data v databázi.

SELECT je obvykle první slovo v příkazu SQL. Většina příkazů SQL jsou příkazy SELECT nebo SELECT...INTO.

Minimální syntaxe příkazu SELECT je:

SELECT pole FROM tabulka

Pomocí hvězdičky (*) můžete vybrat všechna pole v tabulce. Následující příklad vybere všechna pole v tabulce Employees:

SELECT * FROM Employees;

Pokud je nějaký název pole zahrnutý ve víc než jedné tabulce v klauzuli FROM, zadejte před něj název tabulky a operátor . (tečka). V následujícím příkladu je pole Department v tabulce Employees i v tabulce Supervisors. Příkaz SQL vybere oddělení z tabulky Employees a jména vedoucích z tabulky Supervisors:

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Při vytváření objektu Recordset použije databázový stroj Microsoft Accessu název pole v tabulce jako název objektu Field v objektu Recordset. Pokud chcete použít jiný název pole nebo pokud název není implikován výrazem použitým ke generování pole, použijte Rezervované slovo AS. V následujícím příkladu se použije název Birth k pojmenování vráceného objektu Field ve výsledném objektu Recordset:

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Pokud použijete agregační funkce nebo dotazy, které vracejí nejednoznačné nebo duplicitní názvy objektů Field, musíte pomocí klauzule AS určit alternativní název objektu Field. V následujícím příkladu se použije název HeadCount k pojmenování vráceného objektu Field ve výsledném objektu Recordset:

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Pomocí dalších klauzulí v příkazu SELECT můžete dál omezit a uspořádat vrácená data. Víc informací najdete v tématu nápovědy pro klauzuli, kterou chcete použít.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se systém Microsoft Office insiderům

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×