Související témata
×
Vzorce a funkce
Přihlásit se pomocí účtu Microsoft
Přihlaste se nebo si vytvořte účet.
Dobrý den,
Vyberte jiný účet.
Máte více účtů.
Zvolte účet, pomocí kterého se chcete přihlásit.
Vzorce a funkce

Přehled vzorců v Excelu

Začněte vytvářet vzorce a používat předdefinované funkce k provádění výpočtů a řešení problémů.

Váš prohlížeč nepodporuje video. Nainstalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player nebo Internet Explorer 9.

Důležité informace: Počítané výsledky vzorců a některé funkce listu Excelu se mezi počítači s Windows s procesory s architekturou x86 nebo x86-64 a počítači s Windows RT s procesory architektury ARM můžou mírně lišit. Další informace o rozdílech

Důležité informace: V tomto článku probereme funkce XLOOKUP a VLOOKUP, které jsou podobné. Zkuste použít novou funkci XLOOKUP, což je vylepšená verze funkce VLOOKUP, která funguje v libovolném směru a ve výchozím nastavení vrací přesné shody, což zaručuje snadnější a pohodlnější používání, než jeho předchůdce.

Vytvoření vzorce, který odkazuje na hodnoty v jiných buňkách

 1. Vyberte buňku.

 2. Zadejte symbol rovná se =.

  Poznámka: Vzorce v Excelu vždy začínají symbolem rovná se.

 3. Vyberte buňku nebo napište její adresu do vybrané buňky.

  vybrat buňku

 4. Zadejte operátor. Například operátor – pro odčítání.

 5. Vyberte následující buňku nebo napište její adresu do vybrané buňky.

  další buňka

 6. Stiskněte klávesu Enter. Výsledek výpočtu se zobrazí v buňce se vzorcem.

Zobrazit vzorec

Vzorec zadaný v buňce se zobrazí také na řádku vzorců.

Řádek vzorců

 • Pokud chcete vzorec zobrazit v řádku vzorců, vyberte buňku.

  Zobrazit řádek vzorců

Zadání vzorce obsahujícího předdefinovanou funkci

 1. Vyberte prázdnou buňku.

 2. Napište symbol rovná se = a potom zadejte funkci. Pokud chcete například vypočítat celkový prodej, zadejte =SUMA.

 3. Zadejte levou závorku (.

 4. Vyberte oblast buněk a potom zadejte pravou závorku ).

  oblast

 5. Stisknutím klávesy Enter získáte výsledek.

Stáhněte si sešit s výukovým kurzem o vzorcích

Připravili jsme pro vás sešit Začínáme se vzorci, který si můžete stáhnout. Pokud jste s Excelem ještě nepracovali i pokud už s ním nějaké zkušenosti máte, v tomto výukovém kurzu si můžete projít nejběžnější excelové funkce. Najdete tady příklady z běžného života a užitečné vizuální prvky, díky kterým se naučíte používat funkce SUMA, POČET, PRŮMĚR nebo SVYHLEDAT jako opravdoví odborníci.

Podrobné informace o vzorcích

Níže si můžete projít jednotlivé části, ve kterých najdete podrobné informace o konkrétních prvcích vzorců.

Vzorec může také obsahovat některé (nebo všechny) tyto části: funkce, odkazy, operátory a konstanty.

Části vzorce   

Části vzorce

1. Funkce:Funkce PI() vrátí hodnotu čísla pí: 3,142...

2. Odkazy: A2 vrátí hodnotu v buňce A2.

3. Konstanty: Číselné nebo textové hodnoty zadané přímo do vzorce, třeba hodnota 2

4. Operátory: Operátor ^ (stříška) umocní číslo na zadanou mocninu a operátor * (hvězdička) vypočítá součin čísel.

Konstanta je hodnota, která se nevypočítává a zůstává vždycky stejná. Konstantou je třeba datum 10.9.2008, číslo 210 nebo text „čtvrtletní příjmy“. Výraz nebo hodnota, která je výsledkem výrazu, konstantami nejsou. Když se ve vzorci použijí místo odkazů na buňky konstanty (třeba =30+70+110), změní se výsledek jenom v případě, že tento vzorec upravíte. Obecně platí, že je vhodné konstanty umístit do jednotlivých buněk, kde se dají v případě potřeby snadno změnit, a potom na tyto buňky odkazovat ve vzorcích.

Odkaz označuje buňku nebo oblast buněk v listu a určuje, kde má Excel hledat hodnoty nebo data, která chcete použít ve vzorci. Pomocí odkazů můžete v jednom vzorci použít data obsažená v různých částech listu nebo hodnotu jedné buňky použít v několika vzorcích. Můžete taky odkazovat na buňky v jiných listech stejného sešitu nebo na jiné sešity. Odkazy na buňky v jiných sešitech se nazývají propojení nebo externí odkazy.

 • Odkazy typu A1

  Excel normálně používá odkazy typu A1, které odkazují na sloupce pomocí písmen (A až XFD, celkem 16 384 sloupců) a na řádky pomocí čísel (1 až 1 048 576). Tato písmena a čísla se nazývají záhlaví řádků a sloupců. Odkaz na buňku vytvoříte zadáním písmene sloupce následovaného číslem řádku. Třeba B2 odkazuje na buňku v průsečíku sloupce B a řádku 2.

  Cíl odkazu

  Odkaz

  Buňka ve sloupci A a řádku 10

  A10

  Oblast buněk ve sloupci A a řádcích 10 až 20

  A10:A20

  Oblast buněk v řádku 15 a sloupcích B až E

  B15:E15

  Všechny buňky v řádku 5

  5:5

  Všechny buňky v řádcích 5 až 10

  05:10

  Všechny buňky ve sloupci H

  H:H

  Všechny buňky ve sloupcích H až J

  H:J

  Oblast buněk ve sloupcích A až E a řádcích 10 až 20

  A10:E20

 • Vytvoření odkazu na buňku nebo oblast buněk na jiném listu ve stejném sešitu

  V následujícím příkladu vypočítá funkce PRŮMĚR průměrnou hodnotu oblasti B1:B10 na listu s názvem Marketing ve stejném sešitu.

  Příklad odkazu na list

  1. Odkazuje na list s názvem Marketing.

  2. Odkazuje na oblast buněk B1 až B10.

  3. Vykřičník (!) odděluje odkaz na list od odkazu na oblast buněk

  Poznámka: Pokud odkazovaný list obsahuje mezery nebo čísla, musíte před a za název listu přidat apostrofy ('), například ='123'! A1 nebo ='January Revenue'! Č. 1.

 • Rozdíl mezi absolutními, relativními a smíšenými odkazy

  1. Relativní odkazy    Relativní odkaz na buňku ve vzorci, třeba A1, je založen na relativním umístění buňky obsahující vzorec a buňky, na kterou odkaz odkazuje. Když se změní umístění buňky, která obsahuje vzorec, změní se i odkaz. Pokud vzorec zkopírujete nebo vyplníte do více řádků nebo sloupců, odkaz se automaticky upraví. Ve výchozím nastavení používají nové vzorce relativní odkazy. Pokud třeba zkopírujete nebo vyplníte relativní odkaz z buňky B2 do buňky B3, změní se vzorec automaticky z hodnoty =A1 na hodnotu =A2.

   Zkopírovaný vzorec s relativním odkazem   

   Zkopírovaný vzorec s relativním odkazem

  2. Absolutní odkazy    Absolutní odkaz na buňku ve vzorci, třeba $A$1, vždycky odkazuje na buňku v určitém umístění. Pokud se změní umístění buňky, která obsahuje vzorec, zůstane absolutní odkaz stejný. Pokud odkaz zkopírujete nebo vyplníte do více řádků nebo sloupců, absolutní odkaz se neupraví. Ve výchozím nastavení se v nových vzorcích používají relativní odkazy, možná tedy bude třeba je přepnout na absolutní odkazy. Když třeba zkopírujete nebo vyplníte absolutní odkaz z buňky B2 do buňky B3, zůstane v obou buňkách stejná hodnota =$A$1.

   Zkopírovaný vzorec s absolutním odkazem   

   Zkopírovaný vzorec s absolutním odkazem
  3. Smíšené odkazy    Smíšený odkaz obsahuje absolutní hodnotu ve sloupci a relativní na řádku nebo absolutní hodnotu na řádku a relativní ve sloupci. Absolutní odkaz na sloupec má tvar $A1, $B1 atd. Absolutní odkaz na řádek má tvar A$1, B$1 atd. Když se změní pozice buňky obsahující vzorec, změní se relativní odkaz a absolutní odkaz zůstane zachován. Pokud vzorec zkopírujete nebo vyplníte do více řádků nebo sloupců, upraví se automaticky relativní odkaz a absolutní odkaz zůstane beze změn. Když třeba zkopírujete nebo vyplníte smíšený odkaz z buňky A2 do buňky B3, bude upraven z hodnoty =A$1 na hodnotu =B$1.

   Zkopírovaný vzorec se smíšeným odkazem   

   Zkopírovaný vzorec se smíšeným odkazem

 • Styl prostorového odkazu

  Pohodlné odkazování na více listů    Pokud chcete analyzovat data ve stejné buňce nebo oblasti buněk na více listech sešitu, použijte prostorový odkaz. Ten obsahuje odkaz na buňku nebo oblast, kterému předchází rozsah názvů listů. Aplikace Excel použije všechny listy uložené mezi počátečním a koncovým názvem odkazu. Vzorec =SUMA(List2:List13!B5) například sečte všechny hodnoty obsažené v buňce B5 na všech listech mezi listem 2 a listem 13 (včetně).

  • Pomocí prostorových odkazů můžete odkazovat na buňky v jiných listech, definovat názvy a vytvářet vzorce pomocí následujících funkcí: SUMA, PRŮMĚR, AVERAGEA, POČET, POČET2, MAX, MAXA, MIN, MINA, SOUČIN, SMODCH.P, SMODCH.VÝBĚR.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA a VARPA.

  • Prostorové odkazy se nedají použít v maticových vzorcích.

  • Prostorové odkazy se nedají použít s Operátor průniku (jednoduchá mezera) ani ve vzorcích s Implicitní průsečík.

  Co se stane po přesunutí, zkopírování, vložení nebo odstranění listů    Následující příklady vysvětlují, co se stane po přesunutí, zkopírování, vložení nebo odstranění listů, které jsou zahrnuty v prostorovém odkazu. V příkladech se pomocí vzorce =SUMA(List2:List6!A2:A5) sčítají buňky A2 až A5 v listech 2 až 6.

  • Vložení nebo kopírování    Jestliže mezi List2 a List6 (koncové body v tomto příkladu) vložíte nebo zkopírujete listy, budou do výpočtů zahrnuty všechny hodnoty v buňkách A2 až A5 z přidaných listů.

  • Odstranit     Pokud odstraníte listy, které jsou mezi listy s názvy List2 a List6, budou jejich hodnoty z výpočtu odebrány.

  • Přesunout    Pokud listy, které jsou mezi listy s názvy označením List2 a List6, přesunete mimo rozsah listů, na které odkazujete, budou jejich hodnoty z výpočtu odebrány.

  • Přesunutí koncového bodu    Jestliže přesunete List2 nebo List6 na jiné místo ve stejném sešitu, výpočet se upraví a přizpůsobí novému rozsahu listů mezi nimi.

  • Odstranění koncového bodu    Jestliže odstraníte List2 nebo List6, výpočet se upraví a přizpůsobí rozsahu listů mezi nimi.

 • Odkazy typu R1C1

  Můžete taky použít styl odkazu, ve kterém jsou očíslované řádky i sloupce listu. Styl odkazu R1C1 slouží k výpočtu pozic řádků a sloupců v makrech. U stylu odkazu R1C1 označuje Excel umístění buňky písmenem R, po kterém následuje číslo řádku, a písmenem C, po kterém následuje číslo sloupce.

  Odkaz

  Význam

  R[-2]C

  Relativní odkaz na buňku o dva řádky výše ve stejném sloupci

  R[2]C[2]

  Relativní odkaz na buňku o dva řádky níže a dva sloupce doprava

  R2C2

  Absolutní odkaz na buňku ve druhém řádku a druhém sloupci

  R[-1]

  Relativní odkaz na celý řádek nad aktivní buňkou

  R

  Absolutní odkaz na současný řádek

  Při záznamu makra se některé příkazy zaznamenávají s odkazy ve tvaru R1C1. Pokud například zaznamenáte příkaz, například výběrem tlačítka Automatické shrnutí vložíte vzorec, který přidá oblast buněk, Excel vzorec zaznamená pomocí odkazů stylu R1C1, nikoli stylu A1.

  Styl odkazů ve tvaru R1C1 můžete zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka Styl odkazu R1C1 v části Práce se vzorci v kategorii Vzorce v dialogovém okně Možnosti. Pokud chcete zobrazit toto dialogové okno, vyberte kartu Soubor .

  Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat odborníka z komunity Excel Tech nebo získat podporu v komunitách.

Viz také

Přepínání mezi relativními, absolutními a smíšenými odkazy pro funkce

Použití výpočtových operátorů ve vzorcích v Excelu

Pořadí provádění operací ve vzorcích

Použití funkcí a vnořených funkcí ve vzorcích v Excelu

Definice a použití názvů ve vzorcích

Pokyny k používání a příklady maticových vzorců

Odstranění nebo odebrání vzorce

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Nalezení a oprava chyb ve vzorcích

Klávesové zkratky a funkční klávesy Excelu

Funkce Excelu (podle kategorie)

Potřebujete další pomoc?

Chcete další možnosti?

Prozkoumejte výhody předplatného, projděte si školicí kurzy, zjistěte, jak zabezpečit své zařízení a mnohem více.

Komunity vám pomohou klást otázky a odpovídat na ně, poskytovat zpětnou vazbu a vyslechnout odborníky s bohatými znalostmi.

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?
Po stisknutí tlačítka pro odeslání se vaše zpětná vazba použije k vylepšování produktů a služeb Microsoftu. Váš správce IT bude moci tato data shromažďovat. Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×