Přidání nebo odstranění sloupce v datovém listu

Access nabízí několik způsobů, jak přidat nebo odebrat sloupce v datovém listu. Když chcete přidat nebo odebrat sloupce a nastavit pro ně datové typy, můžete použít zobrazení Datový list. V Návrhovém zobrazení můžete také přidat pole z podokna úloh nebo otevřít tabulku, která tvoří základ datového listu, a přidat do ní pole. Toto téma vysvětluje, jak používat jednotlivé postupy.

Další informace o vytváření datových listů a práci s nimi najdete v článcích věnovaných vytváření formulářů pomocí nástroje Datový list a práci s datovými listy.

V tomto článku:

Jak fungují sloupce v datových listech

Datový list představuje vizuální znázornění informací obsažených v databázové tabulce nebo výsledků získaných po zadání dotazu. Sloupec v datovém listu znázorňuje totéž jako pole v databázové tabulce. Když do datového listu přidáte nebo z něj odeberete sloupec, přidáte nebo odeberete pole z tabulky, která tvoří základ daného datového listu. Pokud toto pole obsahuje data, tímto krokem je odstraníte.

Práce se sloupci

Access umožňuje rychleji a snadněji přidat nebo odebrat pole tabulky, protože tyto úlohy můžete provést v zobrazení Datový list. Ve výchozím nastavení teď všechny tabulky v zobrazení Datový list obsahují prázdný sloupec s označením Kliknutím přidat. Když chcete přidat sloupec, zadejte data do první prázdné buňky pod záhlavím tohoto sloupce. Do prázdného sloupce také můžete vložit jeden nebo víc datových údajů. Pro přidání nebo odebrání sloupců už nemusíte používat návrhové zobrazení, ale pokud chcete, můžete.

U nového sloupce už také nemusíte nastavovat běžné datové typy. Ve výchozím nastavení musí pole v tabulce databáze obsahovat určité typy dat, jako například text, kalendářní data a časy, čísla a podobně. Obvykle se datové typy nastavují, když navrhujete tabulky pro databázi. Access teď ale rozpozná většinu datových typů, jakmile do nového sloupce zadáte první datovou hodnotu. Pokud do prvního pole v nové tabulce zadáte třeba jméno, Access nastaví dané pole na datový typ Text. Když vložíte datum, Access nastaví dané pole na datový typ Datum a čas, a tak dále. Pokud vložíte kombinaci dat, například PSČ z různých zemí nebo oblastí, Access vybere datový typ, který tyto informace uchová nejlépe – většinou jde o datový typ Text. Další informace najdete níže v tomto článku v části Jak Access přiřazuje datové typy podle vámi zadaných informací.

Další informace o nastavení datových typů najdete v článku věnovaném datovým typům pro desktopové databáze Accessu. Pokud neznáte pravidla navrhování relačních databází, přečtěte si článek Základy návrhu databáze.

Kroky v následující části vysvětlují, jak přidat nebo odebrat sloupce v datovém listu pomocí zobrazení Datový list a Návrhového zobrazení.

Přidání sloupce pomocí zobrazení Datový list

Kroky v této části vysvětlují, jak pomocí zobrazení Datový list přidat sloupec do datového listu, pojmenovat ho a zadat do něj data. Při práci pamatujte na to, že tímto postupem přidáte a změníte pole v tabulce, která tvoří základ vašeho datového listu.

 1. V navigačním podokně najděte tabulku, do které chcete přidat pole, a poklikejte na ni.

  Access tabulku otevře v zobrazení Datový list.

 2. Posuňte se doprava nebo doleva v datovém listu (v závislosti na místním a jazykovém nastavení Windows) a najděte prázdný sloupec.

  Ve výchozím nastavení se v záhlaví prázdného sloupce zobrazí Kliknutím přidat.

 3. Do prvního prázdného řádku pod záhlavím zadejte požadovaná data.

  – nebo –

  Začněte v první prázdné buňce a do pole vložte jeden nebo víc datových údajů.

  Uložte změny.

  Access nastaví datový typ pro dané pole podle toho, jaký typ dat jste zadali. Pokud například zadáte jméno, Access nastaví datový typ Text.

  Další informace o tom, jak Access nastavuje datové typy, najdete v části Jak Access přiřazuje datové typy podle vámi zadaných informací. Informace o tom, jak datové typy nastavit ručně, najdete níže v tomto článku v části Nastavení datových typů, které zobrazení Datový list nerozpoznává.

 4. Poklikejte na záhlaví sloupce a zadejte název nového pole.

  – nebo –

  Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce a v místní nabídce vyberte Přejmenovat pole. Pak pole pojmenujte.

 5. Uložte změny.

Začátek stránky

Odebrání sloupce pomocí zobrazení Datový list

Než odeberete sloupec z datového listu, pamatujte na několik důležitých věcí:

 • Když odeberete sloupec, odstraníte tím všechna data v něm obsažená. Tento krok je nevratný. Proto byste si měli tabulku nejdříve zazálohovat a teprve pak odstranit požadovaný sloupec.

 • Odstranění některých typů sloupců vyžaduje více kroků. Například zobrazení Datový list nemůžete použít k odstranění pole primárního klíče. Pro tento úkol musíte použít Návrhové zobrazení. Když chcete odstranit pole primárního klíče nebo vyhledávací pole, musíte nejprve odstranit relaci mezi daným polem a tabulkami, ze kterých čerpá data. Vysvětlení postupu pro odstranění souvisejících polí je nad rámec tohoto článku.

  Další informace najdete v článcích Základy návrhu databáze,Přidání nebo změna primárního klíče tabulky v Accessu,Vytvoření, úprava nebo odstranění relace a Vytvoření nebo odstranění pole s více hodnotami.

Odebrání sloupce v zobrazení Datový list

 1. Klikněte pravým tlačítkem na řádek záhlaví sloupce, který chcete odebrat.

 2. V místní nabídce klikněte na Odstranit pole.

 3. Odstranění potvrďte kliknutím na Ano.

 4. Uložte změny.

Začátek stránky

Přidání sloupce pomocí Návrhového zobrazení

Pokud znáte dřívější verze Accessu, pravděpodobně máte zkušenosti s prací v Návrhovém zobrazení. Návrhové zobrazení nabízí větší flexibilitu než zobrazení Datový list, protože v něm můžete nastavit všechny dostupné datové typy a vytvořit vyhledávací pole, aniž byste z něj museli přepínat jinam.

Přidání sloupce v Návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Ve stavovém řádku Accessu klikněte na Návrhové zobrazení.

 2. Ve sloupci Název pole vyberte prázdný řádek a pojmenujte pole.

 3. Ve sloupci Datový typ vedle nově pojmenovaného pole vyberte datový typ nového sloupce.

 4. Uložte změny.

Začátek stránky

Odebrání sloupce pomocí Návrhového zobrazení

Pravidla pro odstranění sloupce v zobrazení Datový list platí také při práci v Návrhovém zobrazení: Pokud odstraníte sloupec, přijdete o všechna data v něm obsažená. Než budete moct odstranit pole primárního klíče nebo vyhledávací pole, budete muset nejdříve odstranit relace těchto polí.

Další informace najdete v článcích Základy návrhu databáze,Přidání nebo změna primárního klíče tabulky v Accessua Vytvoření nebo odstranění pole s více hodnotami.

Odebrání sloupce v Návrhovém zobrazení

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na tabulku, kterou chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Ve stavovém řádku Accessu klikněte na Návrhové zobrazení.

 2. Vyberte pole (řádek), které chcete odstranit.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Odstranit řádky.

  – nebo –

  Stiskněte DELETE.

 4. Uložte změny.

Začátek stránky

Jak Access přiřazuje datové typy podle vámi zadaných informací

Když vytvoříte prázdný datový list a poprvé zadáte do jednotlivých polí data, Access každému z těchto polí přiřadí datový typ. V následující tabulce najdete seznam různých typů dat, která můžete zadat a ke kterým Access přiřadí datový typ.

Poznámka: Zadáním dat do pole nemůžete nastavit datové typy Příloha ani Objekt OLE a nemůžete povolit podporu pro úpravy formátovaného textu.

Následující tabulka uvádí, jaký datový typ Access nastaví pro pole, do kterého zadáte data v zobrazení Datový list.

Když zadáte:

Access vytvoří pole s datovým typem:

Jan

Krátký text

Blok textu nebo text a čísla delší než 256 znaků

Dlouhý text

Poznámka: V zobrazení Datový list nemůžete povolit formátování textu. Pokud u pole Dlouhý text povolíte vlastnost Pouze přidat, jakmile do tohoto pole umístíte kurzor, Access ve výchozím nastavení skryje veškerý text.

Informace o povolení formátování textu najdete v článku věnovaném vytváření a odstraňování polí s formátovaným textem.

http://www.contoso.com

Access rozpozná následující internetové protokoly: http, ftp, gopher, wais, file, https, mhtml, mailto, msn, news, nntp, midi, cid, prospero, telnet, rlogin, tn3270, pnm, mms, outlook.

Poznámka: Aby Access rozpoznal protokol a nastavil datový typ Hypertextový odkaz, musí za protokolem následovat jiný znak než mezera.

Hypertextový odkaz

50000

Číslo, Dlouhé celé číslo

50 000

Číslo, Dlouhé celé číslo

50 000,99

Číslo, Dvojitá přesnost

50 000,389

Číslo, Dvojitá přesnost

31. 12. 2019

Způsob, jakým Access naformátuje datum a čas, závisí na formátu data a času zadaném ve vašem místním a jazykovém nastavení Windows.

Datum a čas

31. prosince 2019

Poznámka: Aby Access rozpoznal datový typ Datum a čas, musíte zadat nebo vložit více informací než jen název dne. Pokud zadáte například „úterý“, Access vybere datový typ Text. Aby Access rozpoznal datový typ Datum a čas, musíte kromě dne zadat i měsíc.

Datum a čas

10:50:23

Datum a čas

10:50

Datum a čas

17:50

Datum a čas

12,50 Kč

Access rozpozná symbol měny, kterou jste zadali v místním a jazykovém nastavení Windows.

Měna

21,75

Číslo, Dvojitá přesnost

123,00 %

Číslo, Dvojitá přesnost

3,46E+03

Číslo, Dvojitá přesnost

Začátek stránky

Nastavení datových typů, které zobrazení Datový list nerozpoznává

Ve výchozím nastavení nejde v nastavení Datový list provést toto:

 • Datové typy Příloha nebo Objekt OLE nemůžete nastavit tak, že vložíte data do prázdné buňky.

 • Úpravy formátovaného textu nejdou povolit tak, že do pole s datovým typem Dlouhý text vložíte data. Pokud chcete povolit podporu formátovaného textu, musíte tuto možnost pro dané pole nastavit v Návrhovém zobrazení.

Kroky v této části popisují, jak tyto úlohy provést.

Nastavení datového typu Příloha

 1. V datovém listu vyberte prázdný sloupec (s označením Kliknutím přidat), pokud ještě není vybraný.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Příloha.

 3. Uložte změny.

Začátek stránky

Přidání pole Dlouhý text do tabulky s možností úprav formátovaného textu

 1. V datovém listu vyberte prázdný sloupec (s označením Kliknutím přidat), pokud ještě není vybraný.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte možnost Formátovaný text.

 3. Uložte změny.

Převedení sloupce na vyhledávací pole

Ve výchozím nastavení nelze použít zobrazení Datový list k převedení nového sloupce na vyhledávací pole. Pokud jste novými uživateli Accessu, vyhledávací pole zobrazí data z jiného zdroje (jako je tabulka nebo seznam položek) v podobě seznamu. Ve výchozím nastavení zobrazuje Access vyhledaná data jako rozevírací seznam, ale ve formuláři umí použít i běžný seznam (který se nedá otevřít a zavřít).

Můžete vytvořit dva typy vyhledávacích polí: seznamy založené na tabulce a seznamy hodnot. Seznam založený na tabulce používá k načtení dat z jiné tabulky dotaz a výsledný seznam zobrazí sadu přímo zadaných hodnot. Následující postup vysvětluje, jak vytvořit oba typy seznamů.

Přidání vyhledávacího pole

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem na tabulku, která tvoří základ vašeho nového datového listu, a pak klikněte na Návrhové zobrazení.

  – nebo –

  Ve stavovém řádku Accessu klikněte na Návrhové zobrazení.

  Tabulka se otevře v Návrhovém zobrazení.

 2. Vyberte pole, které chcete převést.

  – nebo –

  Ve sloupci Název pole vyberte prázdný řádek a pojmenujte nové pole.

 3. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Nástroje na položku Vyhledávací sloupec.

  – nebo –

  V Návrhovém zobrazení klikněte ve sloupci Datový typ na šipku dolů a vyberte možnost Průvodce vyhledáváním.

  Spustí se Průvodce vyhledáváním.

 4. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Vytvoření seznamu založeného na tabulce    

   1. Vyberte, že chcete, aby vyhledávací sloupec získal hodnoty z tabulky nebo dotazu, a klikněte na Další.

   2. V části Zobrazení vyberte některou možnost (tabulku nebo dotaz ze seznamu) a pak klikněte na Další. Pokud chcete například použít hodnoty z tabulky ve vyhledávacím poli, klikněte na Tabulky. Pokud chcete použít dotaz, klikněte na Dotazy. Pokud chcete zobrazit seznam všech tabulek a dotazů v databázi, klikněte na Oboje.

   3. Z podokna Dostupná pole přesuňte ta, která chcete mít ve vyhledávacím seznamu, do podokna Vybraná pole a pak klikněte na Další.

   4. Pokud chcete, vyberte jednu nebo několik možností řazení polí, která jste zvolili v přechozím kroku, a pak klikněte na Další.

   5. Také můžete upravit šířku jednotlivých sloupců ve vyhledávacím seznamu. Pak klikněte na Další.

   6. Pokud chcete, můžete zadat název do pole Titulek pro vyhledávací pole.

   7. Volitelně můžete zaškrtnout políčko Povolit víc hodnot. Pokud to uděláte, budete moct ze seznamu vybrat a uložit více než jednu hodnotu.

   8. Klikněte na Dokončit. Pokud Access zobrazí výzvu k uložení tabulky, klikněte na Ano. Access přidá daný vyhledávací dotaz do vaší nové tabulky. Ve výchozím nastavení tento dotaz načte vámi specifikovaná pole plus hodnoty primárního klíče zdrojové tabulky. Access pak nastaví datový typ vyhledávacího pole tak, aby byl stejný jako datový typ nastavený pro pole primárního klíče ve zdrojové tabulce. Pokud pole primárního klíče ve zdrojové tabulce používá datový typ Automatické číslo, Access jako datový typ vašeho vyhledávacího pole nastaví Číslo.

   9. Vraťte se do zobrazení Datový list, přejděte do vyhledávacího pole a vyberte položku ze seznamu.

    nebo

 5. Vytvoření seznamu zadáním hodnot    

  1. Klikněte na přepínač Hodnoty zadá uživatel a pak klikněte na Další.

  2. Do pole Počet sloupců zadejte počet sloupců, který má váš seznam mít, a pak přejděte na první prázdnou buňku a zadejte hodnotu.

   Když zadáte první hodnotu, pod aktuální buňkou se zobrazí prázdná buňka.

  3. Až zadáte první hodnotu, pomocí klávesy TAB nebo šipky dolů přejděte na další buňku a zadejte druhou hodnotu.

  4. Opakujte kroky 2 a 3, dokud nebudete mít seznam hotový, a pak klikněte na Další.

  5. Pokud chcete, zadejte název nového pole a pak klikněte na Dokončit.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×