Podmínky služby Microsoft Power Query

Poznámka:  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

POSLEDNÍ AKTUALIZACE: 20. dubna 2018

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

Toto je dohoda mezi vámi (ve smyslu „vy“ nebo „vaše“) a společností Microsoft Corporation (nebo jedním z našich partnerů, podle místa vašeho bydliště) (ve smyslu „Microsoft“, „my“, „nás“ nebo „naše“). Podmínky této smlouvy (dále jen „smlouva“) platí pro přístup a použití služby Microsoft Power Query (dále jen „služby“). Služby umožňují uživatelům vyhledat určité sady dat pomocí Microsoft Power Query pro Microsoft Excel (dále jen „Modul plug-in“). Pokud používáte služby ve spojení s předplatným Power BI pro Microsoft 365 (dále jen „Power BI“), umožní vám služby také sdílet určité informace s jinými osobami vaší organizace. (Další informace o Power BI naleznete na adrese www.powerbi.com.) Přístupem ke službám nebo jejich používáním souhlasíte s podmínkami v této smlouvě. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepřistupujte ke službám ani je nepoužívejte. Pokud ke Službám přistupujete z Německa, vztahuje se na vás německá smlouva.

2. DATA

Nesete výhradní zodpovědnost za veškerá data použitá v rámci přístupu nebo používání služeb (dále jen „data“) a jakýchkoli softwarových programů nebo služeb, které používáte v rámci svého používání služeb, zejména kroků potřebných k zálohování těchto údajů, softwarových programů nebo služeb.

3. SLUŽBY

3.1. Jak můžete služby používat

Služby můžete používat a přistupovat k nim pouze v souladu s podmínkami této smlouvy a se zásadami a postupy, které pro použití služeb určíme. Za předpokladu, že dodržíte podmínky této smlouvy, můžete služby používat (a) k vyhledávání a objevování určitých veřejně dostupných Dat a zdrojů dat a (b) ke sdílení dotazů a Dat s ostatními osobami ve vaší organizaci a k přístupu k dotazům a datům sdíleným ostatními osobami ve vaší organizaci, pokud máte předplatné Power BI.

3.2. Jak služby nelze používat

Při používání služeb není dovoleno:

(a) filtrovat, načítat, vkládat poznámky, generovat nebo publikovat jakákoli Data nebo jiný obsah prostřednictvím služeb, která (i) nevlastníte, pokud jste nezískali povolení od právoplatného vlastníka k takovému použití, nebo která (ii) jsou v rozporu se zákony ochrany soukromí nebo publicity jakékoli třetí strany nebo ostatních práv na duševní vlastnictví, podmínek použití (mimo jiné včetně zásad použití aplikačního programovacího rozhraní (API)) nebo jiných podmínek souvisejících s těmito Daty, případně s jiným obsahem;

(b) pronajímat, půjčovat, prodávat nebo převádět služby jakékoli třetí straně nebo je využívat pro komerční služby hostování;

(c) použít jakékoli neoprávněné prostředky ke změně nebo přesměrování či pokusu o změnu nebo přesměrování služeb;

(d) poškodit, vyřadit nebo omezit služby (nebo sítě s nimi propojené) nebo jinak znemožnit používání služeb někomu jinému;

(e) přistupovat ke službám nebo je používat jiným způsobem, který je nezákonný nebo podporuje nezákonné činnosti, mimo jiné způsobem, který může být jakkoli diskriminační, a to i na základě rasy, pohlaví, náboženského vyznání, národnosti, tělesného postižení, sexuální orientace nebo věku;

(f) porušovat místní, státní, federální, provinciální nebo jiné platné směrnice týkající se ochrany osobních údajů spotřebitele;

(g) přistupovat ke službám nebo je používat způsobem, který porušuje Antispamové zásady společnosti Microsoft uvedené na stránkách https://privacy.microsoft.com/en-US/ nebo

(h) přistupovat ke službám nebo je používat způsobem, který je pomlouvačný, urážlivý, škodlivý nebo poškozující jakoukoli osobu nebo subjekt.

4. VLASTNICKÁ PRÁVA

4.1. Vyhrazení práv; Žádná jiná licence

S výjimkou omezených práv k použití a přístupu ke službám, jak je upravuje tato smlouva, si společnost Microsoft vyhrazuje všechna ostatní práva, která nejsou v této smlouvě výslovně udělena. Žádná další práva (včetně odvozených licencí, práv a povinností) se implicitně či z důvodu překážky uplatnění žalobního nároku nebo jiného důvodu neudělují. Usnadněním nalezení Dat a přístupu k nim vám společnost Microsoft neuděluje žádná oprávnění k takovým Datům přistupovat nebo je používat.

4.2.Licence udělené společnosti Microsoft

Používáním služeb tímto udělujete společnosti Microsoft (s právem poskytovat sublicence více držitelům sublicencí a přes několik úrovní držitelů sublicencí) v rámci práv na duševní vlastnictví jakákoli práva, která společnost Microsoft potřebuje k používání nebo zpracování Dat prostřednictvím služeb, nebo na jakékoli jiné informace, které nám poskytnete v souvislosti s používáním služeb, výhradně pro účel povolit společnosti Microsoft poskytování služeb nebo služeb podpory (pokud existují). Také udělujete společnosti Microsoft právo sledovat a nahrávat zvyklosti, trendy a další statistické údaje související s vaším používáním služeb pro vnitřní potřebu společnosti Microsoft.

4.3.Žádné nároky na vlastnictví ze strany společnosti Microsoft

Společnost Microsoft si nenárokuje vlastnictví nebo kontrolu dat nebo jiných informací, které nám poskytnete v souvislosti s používáním služeb. Je výhradně vaší zodpovědností chránit jakákoli práva, která můžete mít v souvislosti s daty a podobnými informacemi.

4.4.Žádné nároky na vlastnictví na vaší straně

S výjimkou výslovného povolení v rámci této smlouvy si nebudete nárokovat žádné vlastnictví těchto služeb ani kontrolu nad nimi.

4.5.Vaše používání služeb

Zajistíte, že budete mít nezbytná práva k jakýmkoli Datům, softwarovým programům nebo službám, které používáte v souvislosti se službami, a že vaše používání těchto Dat, softwarových programů nebo služeb nebude narušovat práva na duševní vlastnictví nebo jiná vlastnická práva třetí strany. Získáte veškerá nezbytná práva a budete dodržovat všechny licence nebo jiné podmínky stanovené právoplatným vlastníkem těchto Dat, softwarových programů nebo služeb, které nevlastníte. Budete přistupovat ke službám nebo je používat (a) bez porušení práv jakékoli třetí strany a nebudete po společnosti Microsoft vyžadovat žádné jiné závazky vůči vám nebo jiné třetí straně a (b) výhradně způsobem, který je v souladu se všemi platnými zákony a nařízeními.

5. ÚROVNĚ SLUŽEB; ZABEZPEČENÍ

5.1.Úrovně služeb

Není naší povinností pro služby poskytovat jakékoli služby podpory. služby mohou být nepřístupné z plánovaných i neplánovaných důvodů včetně aktualizací, výpadků napájení, poruchy systému, rozsáhlých prostojů nebo jiných přerušení. Během těchto období nemusí být možný přístup nebo používání služeb jako celku nebo jejich části. Může dojít ke ztrátě některých nebo všech údajů. V případě výpadku nebo přerušení, které mohou podle uvážení společnosti Microsoft představovat riziko pro služby, se společnost Microsoft může výhradně na vlastní uvážení rozhodnout služby pozastavit.

5.2.Zabezpečení

Využíváme řadu technologií a postupů zabezpečení na ochranu proti neoprávněnému přístupu nebo používání služeb, nemůžeme však zaručit, že v tom budeme úspěšní. Proto bez omezení na jakékoli ustanovení této smlouvy berete na vědomí, že nesete výhradní zodpovědnost za adekvátní zabezpečení, ochranu a zálohování Dat a jakýchkoli dalších údajů, softwarových programů nebo služeb, které v souvislosti se službami používáte. Důrazně vám doporučujeme tam, kde je to možné a vhodné, podniknout opatření na ochranu Dat, mimo jiné pomocí technologie šifrování na ochranu Dat před neoprávněným přístupem a rutinní archivace Dat.

5.3.Narušení bezpečnosti – oznámení společnosti Microsoft

Při používání služeb nás neprodleně upozorníte, pokud se dozvíte o porušení zabezpečení v souvislosti se službami.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Software může shromažďovat informace o vás a způsobu, jakým software používáte, a odesílat je společnosti Microsoft. Microsoft může tyto informace používat k poskytování služeb a zlepšování svých produktů a služeb. Vaše práva k výslovnému nesouhlasu, pokud existují, jsou popsána v produktové dokumentaci. Některé funkce v softwaru mohou umožňovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací, kteří k softwaru přistupují nebo ho používají. Pokud budete tyto funkce používat ke shromažďování dat ve vašich aplikacích, musíte dodržovat platné zákony, včetně získání požadovaného souhlasu uživatelů a udržování význačných zásad ochrany osobních údajů, které přesně informují uživatele o tom, jak používáte, shromažďujete a sdílíte jejich data. Další informace o tom, jak Microsoft shromažďuje a používá data, najdete v produktové dokumentaci a v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškerá příslušná ustanovení tohoto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Společnost Microsoft v rozsahu, v jakém je zpracovatelem nebo dílčím zpracovatelem osobních údajů v souvislosti se softwarem, činí závazky v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) Evropské unie Podmínek online služeb platnými pro všechny zákazníky 25. května 2018 na adrese http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. POSTUPY PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud při používání služeb shromažďujete, uchováváte nebo jinak zpracováváte osobní údaje, musíte splnit tyto podmínky: (a) dodržovat všechny platné zákony na ochranu osobních údajů a dat a (b) získat si dostatečné oprávnění od osob poskytujících informace umožňující zpracování informací společností Microsoft, jejími přidruženými společnostmi a poskytovateli služeb (souhrnně dále „Strany společnosti Microsoft”) podle ustanovení v této smlouvě včetně (i) přenosu informací Stranám společnosti Microsoft pro účely jejich zpracování a (ii) zpracování informací mimo jurisdikci, ve které jsou vám informace poskytovány, jako je uchovávání a jiné formy zpracování v USA..

8. SOFTWARE

K používání služeb je nezbytné stáhnout a nainstalovat Modul plug-in. Můžeme automaticky kontrolovat vaši verzi Modulu plug-in. Můžeme automaticky stahovat upgrady Modulu plug-in do vašeho počítače a aktualizovat, zdokonalovat a dále rozvíjet služby.

9. OZNÁMENÍ

9.1 Oznámení, která vám zasíláme

Souhlasíte s tím, že vám společnost Microsoft může poskytovat oznámení způsobem, který sama určí dle svého vlastního uvážení, zejména pomocí zveřejňování těchto oznámení na portálu nebo na webu centra komunity pro vývojáře služeb. Dokud budete služby používat, budete mít software a hardware potřebný k příjmu těchto oznámení. Jestliže nesouhlasíte s elektronickým příjmem oznámení, jste povinni přestat služby používat.

9.2.Vaše oznámení

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím zpětné vazby nebo funkcí nápovědy v Modulu plug-in.

10. VÁŠ NÁZOR

Tímto společnosti Microsoft (s právem poskytovat sublicence více držitelům sublicencí a přes několik úrovní držitelů sublicencí) udělujete bezplatnou licenci na jakákoli práva potřebná (a) k jakémukoli způsobu a účelu použití, sdílení a obchodního využívání jakékoli zpětné vazby na služby, kterou nám poskytnete, (b) k produktům, technologiím a službám třetích stran, aby je jakákoli část produktu nebo služby společnosti Microsoft, v nichž je zpětná vazba obsažena, mohla používat a komunikovat s nimi. Nebudete poskytovat zpětnou vazbu podléhající licenci, která vyžaduje, aby společnost Microsoft licencovala svůj software nebo dokumentaci, případně poskytovala služby třetím stranám, protože v nich vaše zpětná vazba již bude zahrnuta. Práva v tomto oddílu nelze odvolat ani vzít zpět a platí i po jakémkoli ukončení nebo vypršení platnosti této smlouvy.

11. ODŠKODNĚNÍ

Uhradíte náklady na obhajobu, odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost Microsoft, její přidružené společnosti a jejich nástupnické společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele a zaměstnance, a to v souvislosti s nároky, požadavky, náklady, závazky, soudními rozhodnutími, ztrátami, výdaji a škodami (včetně palmáre a jiných právních poplatků a nákladů), které vznikly v souvislosti s: (a) vaším využíváním služeb v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s platnými zákony či předpisy, (b) veškerými údaji, softwarovými programy nebo službami, které používáte v souvislosti se službami, zejména pak jakýmkoli tvrzením, že tato data, softwarové programy nebo služby nebo jejich část porušují, zpronevěřují nebo jsou v jiném rozporu s autorským právem, patentem, obchodním tajemstvím, ochrannou známkou nebo jiným zákonným právem jakékoli třetí strany.

12. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY

V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY POSKYTUJEME SLUŽBY A SLUŽBY PODPORY (POKUD EXISTUJÍ) „TAK, JAK JSOU“, „SE VŠEMI CHYBAMI“ A „TAK, JAK JSOU DOSTUPNÉ“ A VEŠKERÁ RIZIKA A SNAHY TÝKAJÍCÍ SE DOSAŽENÍ USPOKOJUJÍCÍ KVALITY, VÝKONU, PŘESNOSTI A DOSTUPNOSTI DAT SPOČÍVAJÍ NA ZÁKAZNÍKOVI. SPOLEČNOST MICROSOFT V NEJŠIRŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, GARANCE ZÁRUK NEBO PODMÍNKY V SOUVISLOSTI SE SLUŽBAMI NEBO SLUŽBAMI PODPORY (POKUD EXISTUJÍ). V ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST MICROSOFT ODMÍTÁ A VYLUČUJE VEŠKERÁ PROHLÁŠENÍ, GARANCE ZÁRUK NEBO PODMÍNKY VÝSLOVNÉ, ZÁKONNÉ NEBO ODVOZENÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ (A) PROHLÁŠENÍ, GARANCE ZÁRUK NEBO PODMÍNKY PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, ÚSILÍ PRACOVNÍKŮ, SPRÁVNOSTI, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NEPORUŠENÍ PRÁV, (B) PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO OBCHODNÍHO UŽÍVÁNÍ A (C) PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY, GARANCE NEBO PODMÍNKY, ŽE PŘÍSTUP KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH UŽÍVÁNÍ BUDOU FUNGOVAT POPSANÝM ZPŮSOBEM, NEBUDOU PŘERUŠOVÁNY, BUDOU PROSTY CHYB A BEZPEČNÉ A VAŠE UŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDE SPOLEHLIVÉ A PŘESNÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ UKLÁDÁNÍ, NAČÍTÁNÍ, AKTUALIZACE NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ DAT. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ ADRESOVANÉ VÁM V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM SLUŽEB NEBO SLUŽEB PODPORY (POKUD EXISTUJÍ) NESTANOVÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ BYLA VÝSLOVNĚ VYLOUČENA V TÉTO SMLOUVĚ. BEZ OHLEDU NA PODMÍNKY TÉTO SMLOUVY MŮŽETE MÍT DLE VAŠICH MÍSTNÍCH ZÁKONŮ URČITÁ PRÁVA. ŽÁDNÉ USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY NEMÁ ZA CÍL TATO PRÁVA, JSOU-LI UPLATNITELNÁ, OVLIVNIT.

Jste-li australský zákazník, jsme povinni vás informovat o následujících skutečnostech: Na naše zboží je poskytována záruka, kterou dle australského spotřebitelského práva nelze vyloučit. Za zásadní selhání vám náleží náhrada nebo vrácení peněz a kompenzace jakýchkoli přiměřeně předvídatelných ztrát či škod. Máte také nárok na opravu nebo náhradu zboží, pokud zboží nebude přijatelné kvality a tato snížená kvalita není důsledkem zásadního selhání.

13. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU UMOŽNĚNÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ, ZDŮVODNĚNOU NEBO ZALOŽENOU NA TÉTO SMLOUVĚ NEBO VAŠEM POUŽÍVÁNÍ SLUŽEB NEBO SLUŽEB PODPORY (POKUD EXISTUJÍ) ZA (A) JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ, EXEMPLÁRNÍ NEBO TRESTNÍ ŠKODY, (B) ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU UŠLÉHO ZISKU, (C) ZTRÁTU INFORMACÍ, (D) POZBYTÍ MOŽNOSTI POUŽITÍ, (E) POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU NEHMOTNÉHO JMĚNÍ, (F) POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOST POUŽÍT SLUŽBY NEBO SLUŽBY PODPORY (POKUD EXISTUJÍ), (G) NÁKLADY NA NÁKUP NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, DAT, SOFTWAROVÝCH PROGRAMŮ NEBO SLUŽEB, (H) NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP NEBO UŽITÍ, ÚPRAVU, POŠKOZENÍ, ODSTRANĚNÍ, ZTRÁTU DAT NEBO JAKÝCHKOLI JINÝCH DAT, SOFTWAROVÝCH PROGRAMŮ NEBO SLUŽEB POUŽÍVANÝCH VE SPOJENÍ SE SLUŽBAMI, (I) NEPOSKYTNUTÍ PRAVDIVÝCH INFORMACÍ, (J) VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ FUNKCE, KTERÉ OVLIVŇUJÍ PŘÍSTUP A POUŽITÍ SLUŽEB NEBO KTERÉ JSOU K VÁM PŘENESENY PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽEB, (K) NEKOMPATIBILITU MEZI SLUŽBAMI A JINÝMI SLUŽBAMI, SOFTWAREM NEBO HARDWAREM A (L) JAKÉKOLI CHOVÁNÍ, PŘENOSY NEBO DATA TŘETÍCH STRAN. ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZA PŘÍMÉ ŠKODY JE OMEZENA DO VÝŠE 5,00 USD. TATO OMEZENÍ PLATÍ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA K ODPOVĚDNOSTI DOŠLO NA ZÁKLADĚ PORUŠENÍ SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ NEDBALOSTI), OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ ZÁRUK NEBO JINÉ PRÁVNÍ TEORIE, A I PŘESTO, ŽE (Y) TATO NÁPRAVA NEKOMPENZUJE VŠECHNY ŠKODY NEBO NESPLNÍ SVŮJ HLAVNÍ ÚČEL A (Z) SPOLEČNOST MICROSOFT BYLA UPOZORNĚNA, ŽE K TAKOVÝM ŠKODÁM MŮŽE DOJÍT.

SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÁ PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, MIMO JINÉ VČETNĚ VÝPADKŮ NAPÁJENÍ, SYSTÉMOVÝCH SELHÁNÍ A JINÝCH PŘERUŠENÍ.

NĚKTERÁ NEBO ŽÁDNÁ TATO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT V PŘÍPADĚ, ŽE VÁŠ STÁT, PROVINCIE NEBO ZEMĚ NEUMOŽŇUJE VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH, NÁSLEDNÝCH A JINÝCH ŠKOD.

14. ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Služby mohou obsahovat odkazy na weby třetích stran. Společnost Microsoft nemá nad těmito weby kontrolu a neodpovídá za obsah jakéhokoli odkazovaného webu, za odkazy, které jsou na něm uvedeny, ani za změny či aktualizace těchto webů. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za webcasting nebo jinou formu přenosu získanou z některého odkazovaného webu. Tyto odkazy vám poskytuje jenom z důvodu vašeho pohodlí a uvedení některého z odkazů neznamená, že společnost Microsoft tento web schválila.

15. OBSAH TŘETÍCH STRAN

Služby mohou obsahovat, poskytovat nebo usnadňovat přístup k obsahu třetích stran, včetně dat, výhradně pro pohodlí uživatele. Takový obsah třetích stran není pod kontrolou společnosti Microsoft a společnost Microsoft není odpovědná za kvalitu, správnost a výkon takového obsahu. Skutečnost, že takový obsah může být zahrnut ve Službách, poskytován Službami nebo zpřístupněn přes Služby, nevyjadřuje souhlas společnosti Microsoft nebo třetí strany s weby a službami kterékoli ze stran. V závislosti na vaší jurisdikci pro vás některý obsah třetích stran nemusí být dostupný.

16. ZMĚNA PODMÍNEK; DALŠÍ PODMÍNKY

16.1. Změna podmínek

Společnost Microsoft může na základě vlastního uvážení tuto smlouvu kdykoli změnit. Pokud tuto smlouvu změníme, aktualizujeme datum zobrazené v její horní části. Nejaktuálnější verzi smlouvy zobrazíte prostřednictvím odkazu v poli O produktu v Modulu plug-in. Pokud s těmito změnami nesouhlasíte, je nutné služby okamžitě přestat používat. Jestliže používání služeb neukončíte, budete služby dál využívat podle podmínek změněné smlouvy.

16.2. Další podmínky

Tato smlouva také formou odkazu zahrnuje další podmínky vztahující se na konkrétní aspekty služeb, a to zejména zásady ochrany proti nevyžádané poště. Pokud služby používáte ve spojení s předplatným Power BI, (a) vaše používání služeb se řídí také podmínkami, jež se vztahují na vaše používání Power BI (dále jen „vaše podmínky Power BI“), a (b) v případě konfliktu mezi vašimi podmínkami Power BI a podmínkami této smlouvy budou mít vaše podmínky Power BI přednost, dokud budete mít aktivní předplatné Power BI.

17. DOBA TRVÁNÍ; UKONČENÍ

Platnost této smlouvy začíná datem, ke kterému jste s ní poprvé vyjádřili souhlas.

Tuto smlouvu můžete kdykoli ukončit tím, že přestanete služby používat. Bez ohledu na ustanovení této smlouvy, jak je uvedeno výše, může společnost Microsoft na základě vlastního uvážení pozastavit vaše používání služeb nebo tuto smlouvu kdykoli ukončit z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu. Po pozastavení nebo ukončení s okamžitou platností končí vaše právo služby používat. Nesete zodpovědnost za provedení kroků nezbytných k zazálohování Dat. Při jakémkoli ukončení této smlouvy budou automaticky ukončena také všechna další práva, která vám tato smlouva uděluje.

18. ŽÁDNÉ OBMYŠLENÉ TŘETÍ STRANY

Tato smlouva je uzavřena výhradně pro váš a náš prospěch. Neslouží k prospěchu žádné jiné strany s výjimkou oprávněných následníků a nabyvatelů v rámci této smlouvy.

19. ŽÁDNÉ ZŘEKNUTÍ SE

Neuplatnění určitého práva nebo možnosti náhrady, případně pozdní uplatnění ze strany společnosti Microsoft, nebude mít za následek zřeknutí se tohoto nebo jiného práva či náhrady.

20. VOLBA ROZHODNÉHO PRÁVA A MÍSTA PRO ŘEŠENÍ SPORŮ

Žijete-li v USA, výklad této smlouvy a uplatňování nároků v případě jejího porušení se řídí zákony státu Washington v USA bez ohledu na kolizi právních řádů. Všechny další nároky včetně nároků vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži a z protiprávního jednání se řídí právními předpisy daného státu v USA, ve kterém máte bydliště. Pokud žijete mimo USA, budou se tyto podmínky řídit právními předpisy země, ve které služby poskytujeme. Vy i my se neodvolatelně podrobujeme výhradní soudní příslušnosti a místu konání státních nebo federálních soudů v okrese King County, stát Washington, USA, a to pro všechny spory vznikající z nebo týkající se této smlouvy.

21. INTERPRETACE SMLOUVY

Všechna ustanovení se použijí v rozsahu umožněném příslušnými právními předpisy. Soud může dospět k názoru, že některý článek této smlouvy v jeho znění nelze uplatnit. Pokud k tomu dojde, bude tento článek nahrazen podmínkami, které co nejvíce odpovídají záměru článku, který nelze uplatnit. Zbývající části této smlouvy se nezmění. Tato smlouva včetně všech dalších zásad a podmínek zahrnutých do ní v podobě odkazu představuje úplnou dohodu mezi vámi a námi, pokud jde o vaše používání služeb. Nahrazuje jakékoli předchozí smlouvy nebo prohlášení (ústní nebo písemné) týkající se vašeho používání služeb.

22. PŘIŘAZENÍ

Můžeme vám kdykoli a s upozorněním nebo bez postoupit tuto smlouvu celou nebo její část. Vy však tuto smlouvu ani žádnou její část postupovat jiné osobě nesmíte. Jakýkoli pokus z vaší strany o postoupení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude neplatný. Nesmíte na třetí stranu převádět žádná práva k používání služeb nebo jakékoli jejich části, a to ani dočasně, ani trvale.

23. AUTORSKÁ PRÁVA A INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Veškerý obsah služeb se řídí autorskými právy Copyright © 2014 společnosti Microsoft, jejích dodavatelů nebo ostatních třetích stran, jejichž obsah (včetně dat) se poskytuje nebo jinak zpřístupňuje prostřednictvím služeb. Všechna práva vyhrazena. Zákony a úmluvy na ochranu autorských práv a duševního vlastnictví chrání software a obsah, které jsou poskytované jako součást služeb. Název, autorská práva a jiná práva na duševní vlastnictví jsou majetkem společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů. Společnost Microsoft, systém Windows a/nebo další produkty společnosti Microsoft a služby zde zmíněné mohou být buď ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft ve Spojených státech amerických a/nebo jiných zemích. W® je registrovaná ochranná známka nadace Wikimedia. Všechna práva, která nejsou v této smlouvě výslovně udělena, jsou vyhrazena. Určitý software užívaný na určitých webových serverech společnosti Microsoft je částečně založen na práci skupiny Independent JPEG Group. Copyright © 1991–1996 Thomas G. Lane. Všechna práva vyhrazena. Software „gnuplot“ používaný na některých webech společnosti Microsoft je chráněn autorskými právy © 1986–1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Všechna práva vyhrazena.

24. PLATNÉ POUZE PRO USA: OZNÁMENÍ A POSTUP VZNÁŠENÍ NÁROKŮ VE VĚCI PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

V souladu s hlavou 17, oddílem 512(c)(2) Sbírky zákonů Spojených států by se oznámení týkající se porušení autorských práv měla odesílat určenému zástupci poskytovatele služeb. NEBUDEME REAGOVAT NA ŽÁDNÉ DOTAZY, KTERÉ NEJSOU V SOULADU S TÍMTO POSTUPEM.

Další informace naleznete v části Oznámení a postupy týkající se uplatňování nároků při porušení autorských práv na adrese www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×