Prezentace dat v diagramu nebo grafu

Pokud máte na počítači nainstalovaný Excel, můžete využít rozšířené možnosti vytváření grafů ve Wordu.

Co chcete udělat?

Informace o grafech

Grafy slouží k zobrazení řad číselných dat v grafickém formátu usnadňujícím pochopení velkých množství dat a vztahů mezi různými datovými řadami.

Data v listu a graf

1. Data v listu

2. Graf vytvořený z dat v listu

Aplikace Excel podporuje mnoho typů grafů, které vám pomohou zobrazit data způsoby, které budou pro cílovou skupinu srozumitelné. Když vytváříte graf nebo měníte existující graf, můžete si vybrat z řady typů (například sloupcový graf nebo výsečový graf) a jejich podtypů (například skládaný sloupcový graf nebo výseč v prostorovém grafu). Použitím více typů grafu můžete také vytvořit kombinovaný graf.

Kombinovaný graf

Další informace o typech grafů, které je možné vybrat v aplikaci Excel, najdete v tématu Dostupné typy grafů.

Seznámení s prvky grafu

Graf má mnoho prvků. Některé z nich se zobrazí ve výchozím nastavení, jiné je možné přidat podle potřeby. Zobrazení prvků grafu je možné změnit jejich přesunutím do jiných umístění v grafu, změnou velikosti nebo změnou formátu. Prvky grafu, které nechcete zobrazit, také můžete odebrat.

Graf a jeho prvky

1. Oblast grafu v grafu

2. Oblast grafu grafu

3. Datové body v Datová řada, které jsou graficky znázorněny v grafu

4. Vodorovná (kategorie) a svislá (hodnota) Osa, podél které jsou data graficky znázorněna v grafu

5. legenda grafu

6. Název grafu a osy, který je možné použít v grafu

7. Popisek dat, který lze použít k identifikaci detailů datového bodu v datové řadě

Úprava základního grafu podle vlastní potřeby

Po vytvoření grafu můžete kterýkoli z jeho prvků upravit. Můžete například chtít změnit způsob zobrazení os, přidat název grafu, přesunout nebo skrýt legendu či zobrazit další prvky grafu.

Graf můžete upravit těmito způsoby:

 • Změna zobrazení os grafu:    Můžete zadat měřítko os a změnit interval mezi zobrazenými hodnotami nebo kategoriemi. Pokud chcete usnadnit čitelnost grafu, můžete také k ose přidat značky a zadat interval, v němž se budou zobrazovat.

 • Přidání názvů a popisků dat ke grafu:    Chcete-li přispět k objasnění informací zobrazených v grafu, můžete přidat název grafu, názvy os a popisky dat.

 • Přidání legendy nebo tabulky dat:     Legendu můžete zobrazit nebo skrýt, můžete změnit její umístění nebo upravit její položky. V některých grafech můžete také zobrazit Tabulka dat, který zobrazuje Klíče legendy a hodnoty, které jsou v grafu uvedené.

 • Použití zvláštních možností u jednotlivých typů grafů:    U různých typů grafů jsou k dispozici zvláštní čáry (například spojnice extrémů a spojnice trendů), sloupce (například sloupce vzrůstu a poklesu a chybové úsečky), datové značky a další možnosti.

Použití předdefinovaných stylů a rozložení grafů pro vytvoření profesionálního vzhledu

Namísto ručního přidání či změny prvků grafu nebo formátování grafu můžete u grafu rychle použít předdefinované rozložení a styl. Word nabízí řadu užitečných předdefinovaných rozložení a stylů, které můžete vybrat, ale v případě potřeby můžete rozložení nebo styl vyladit ručními změnami rozložení a formátu jednotlivých prvků grafu, jako je oblast grafu, zobrazovaná oblast, datová řada nebo legenda grafu.

Použijete-li předdefinované rozložení grafu, zobrazí se v grafu v určitém uspořádání konkrétní sada prvků (například názvy, legenda, tabulka dat nebo popisky dat). U každého typu grafu můžete vybrat z celé řady rozložení.

U předdefinovaného stylu je graf formátován na základě Motiv použitého dokumentu, takže graf odpovídá Barvy motivu (sadě barev), Písma motivu (sadě písem názvů a textů) a Efekty motivu (sadě čar a vzhledů výplní), které používáte vy nebo vaše organizace.

Vlastní rozložení a styly grafů vytvářet nelze, můžete však vytvářet šablony grafů, které obsahují požadované rozložení a formátování grafů.

Použití formátování grafů, které zaujme

Kromě použití předdefinovaného stylu grafu můžete snadno zformátovat jednotlivé prvky grafu, například datové značky, oblast grafu, zobrazovanou oblast nebo čísla a text v názvech a popiscích, a dodat tak grafu vlastní vzhled, který zaujme. U grafu můžete použít konkrétní styly obrazců a styly WordArt a obrazce a text prvků grafu můžete také formátovat ručně.

Pokud chcete přidat formátování, můžete dělat tyto věci:

 • Vyplnění prvků grafu:    Barvy, textury, obrázky a přechodové výplně vám pomohou přitáhnout pozornost ke konkrétním prvkům grafu.

 • Změna obrysu prvků grafu:    Prvky grafu můžete zvýraznit pomocí barev, stylů a tlouštěk čar.

 • Přidání zvláštních efektů k prvkům grafu:    Konečný vzhled grafu můžete dotvořit tak, že u obrazců prvků grafu použijete zvláštní efekty, například stín, odraz, záři, rozostřené okraje, zkosení hran nebo prostorové otáčení.

 • Formátování textu a čísel:    V grafu můžete formátovat text a čísla v názvech, popiscích a textových polích stejně jako na listu. Chcete-li text a čísla zvýraznit, můžete použít i styly WordArt.

Opakované použití grafů pomocí vytvoření šablon grafů

Chcete-li opakovaně používat graf, který jste přizpůsobili vlastním potřebám, můžete ho uložit jako šablonu grafu (CRTX) do složky šablon grafů. Při vytváření grafu pak můžete tuto šablonu použít stejným způsobem jako kterýkoli jiný předdefinovaný typ grafu. Ve skutečnosti šablony grafů představují skutečné typy grafů, které lze také použít ke změně typu u existujícího grafu. Jestliže některou šablonu grafu používáte často, můžete ji uložit jako výchozí typ grafu.

Začátek stránky

Krok 1: Vytvoření základního grafu

Diagram a graf můžete do dokumentu přidat dvěma různými způsoby: můžete buď graf přímo vložit do wordového dokumentu, nebo můžete excelový graf vložit do wordového dokumentu, který je propojený na data v listu Office Excelu 2007. Hlavní rozdíly mezi propojenými a vloženými grafy jsou v místě uložení dat a způsobu jejich aktualizace po vložení do wordového souboru.

Poznámka: Některé typy grafů vyžadují speciální uspořádání v excelovém listu. Další informace najdete v tématu Uspořádání dat excelového listu.

Vložení grafu vložením do dokumentu

Pokud vložíte excelový graf, nezmění se po úpravě zdrojového souboru této aplikace informace v excelovém souboru. Vložené objekty se stávají součástí wordového souboru a po vložení už nejsou součástí zdrojového souboru.

Protože jsou informace zcela obsažené v jednom wordovém dokumentu, je vložení vhodné, pokud nechcete odrážet změny ve zdrojovém souboru nebo pokud nechcete, aby se příjemci dokumentu starali o aktualizaci propojených informací.

 1. Ve wordovém dokumentu klikněte na Vložit > graf.

  Část karty Vložit se zobrazením tlačítka Graf

 2. Vyberte typ grafu, který chcete použít, například sloupcový nebo výsečový graf, a klikněte na OK. (Pokud si nejste jistí, kterou možnost zvolit, posuňte se dolů v seznamu Všechny grafy a zobrazte si náhled každého typu.)

  Dialogové okno Vložit graf se zobrazením výběru a náhledu grafů

 3. Zadejte data do tabulky, která se automaticky otevře s grafem. Graf se aktualizuje tak, aby odpovídal datům po dokončení zadávání dat do jedné buňky a přechodu na další.

 1. Klikněte ve Wordu na místo, kam chcete vložit graf.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Graf.

 3. V dialogovém okně Vložit graf klikněte na graf a pak klikněte na OK.

 4. Zadejte data do tabulky, která se automaticky otevře s grafem. Graf se aktualizuje tak, aby odpovídal datům po dokončení zadávání dat do jedné buňky a přechodu na další.

 1. Klikněte ve Wordu na místo, kam chcete vložit graf.

 2. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Graf.

 3. V dialogovém okně Vložit graf klikněte na graf a pak klikněte na OK.

  Office Excel 2007 se otevře v samostatném okně a zobrazí ukázková data na listu.

  Ukázková data pro graf

 4. V okně Excelu nahraďte ukázková data kliknutím na buňku na listu a zadáním dat, která chcete.

  Můžete taky nahradit popisky os vzorových dat ve sloupci A a název položky v legendě v řádku 1.

  Poznámka: Po aktualizaci listu automaticky proběhne aktualizace dat ve Wordu.

 5. V Excelu klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Uložit jako.

 6. V dialogovém okně Uložit jako vyberte v seznamu Uložit do složku nebo jednotku, do které chcete list uložit.

  Pokud chcete list uložit do nové složky, klikněte na Vytvořit novou složku Obrázek tlačítka .

 7. Do pole Název souboru zadejte nový název souboru.

 8. Klikněte na Uložit.

 9. V Excelu klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na Zavřít.

Začátek stránky

Vložení propojeného excelového grafu do dokumentu

Můžete vytvořit a zkopírovat grafu v externím listu Excelu 2007 a vložit propojenou verzi grafu do wordového dokumentu. Pokud je graf propojený, je možné informace aktualizovat, když se změní externí excelový list. Propojená data jsou uložená v excelovém listu. Ve wordovém dokumentu se ukládají jenom informace o umístění zdrojového souboru a znázorní se v něm propojená data.

Propojení je také užitečné, když chcete vložit samostatně spravované informace, například data pocházející z různých oddělení, a když potřebujete mít tyto informace ve wordovém dokumentu vždy aktuální. Další informace o vytváření grafů v Excelu najdete v tématu Vytvoření grafu.

 1. V Excelu vyberte graf kliknutím na jeho ohraničení a na kartě Domů ve skupině Schránka pak klikněte na Vyjmout.

  Graf se odebere, ale data zůstanou v Excelu.

 2. V dokumentu klikněte ve Wordu na místo, kam chcete vložit graf.

 3. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Vložit.

  Tlačítko Možnosti vložení označuje, že graf je propojený s daty v Excelu.

 4. Uložte wordový dokument s grafem, který jste propojili s daty v Excelu.

  Při opětovném otevření wordového dokumentu aktualizujte data z Excelu kliknutím na Ano.

Informaci můžete taky vizualizovat pomocí obrázků SmartArt. Další informace najdete v tématu Vytvoření obrázku SmartArt.

Začátek stránky

Uspořádání dat exelového listu

U většiny grafů, například sloupcových nebo pruhových, lze v grafu zobrazit data uspořádaná na List aplikace Excel do řádků či sloupců. Některé typy grafů, například výsečové nebo bublinové, však vyžadují speciální uspořádání dat.

 1. Uspořádejte v listu data, která chcete zobrazit v grafu.

  Data je možné uspořádat v řádcích nebo sloupcích – Excel automaticky určí nejlepší způsob vykreslení dat v grafu. Některé typy grafů, například výsečové nebo bublinové, vyžadují speciální uspořádání dat, jak vidíte v následující tabulce.

  Typ grafu

  Uspořádání dat

  Sloupcový, pruhový, spojnicový, plošný, povrchový nebo paprskový graf

  Sloupce nebo řádky, například:

  Lorem

  Ipsum

  1

  2

  3

  4

  Nebo:

  Lorem

  1

  3

  Ipsum

  2

  4

  Výsečový nebo prstencový graf

  Pro jednu Datová řada jeden sloupec nebo datová řada a jeden sloupec nebo řada popisků dat, například:

  A

  1

  B

  2

  C

  3

  Nebo:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  Pro více datových řad více sloupců nebo řad dat a jeden sloupec nebo řada popisků dat, například:

  A

  1

  2

  B

  3

  4

  C

  5

  6

  Nebo:

  A

  B

  C

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  XY (bodový) nebo bublinový graf

  Ve sloupcích s umístěním hodnoty X do prvního sloupce a odpovídajících hodnot Y a hodnot velikostí bublin do přilehlých sloupců, například:

  X

  Y

  Velikost bublin

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  Burzovní graf

  Ve sloupcích nebo řádcích v následujícím pořadí s použitím názvů nebo dat jako popisků:

  nejvyšší hodnoty, nejnižší hodnoty a konečné hodnoty

  Například:

  Datum

  Vysoká

  Nízká

  Uzavření

  01.01.02

  46,125

  42

  44,063

  Nebo:

  Datum

  01.01.02

  Vysoká

  46,125

  Nízká

  42

  Uzavření

  44,063

 2. Vyberte buňky obsahující data, která chcete použít pro graf.

  Tip: Pokud vyberete jenom jednu buňku, Excel automaticky znázorní v grafu všechny přilehlé buňky, které obsahují data. Pokud na sebe buňky, které chcete v grafu znázornit, nenavazují, můžete vybrat nesousedící buňky nebo rozsahy tehdy, když vybrané položky tvoří pravoúhlý čtyřúhelník. Řádky nebo sloupce, které nechcete v grafu znázornit, můžete také skrýt.

  Jak vybrat buňky, oblasti, řádky nebo sloupce

  Výběr

  Akce

  Jedna buňka

  Klikněte na buňku nebo pomocí kláves se šipkami na buňku přejděte.

  Oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a poté přetažením ukazatele myši přejděte na poslední buňku, případně podržte klávesu SHIFT a pomocí kláves se šipkami výběr rozšiřte.

  Můžete také vybrat první buňku oblasti, stisknout klávesu F8 a pomocí kláves se šipkami rozšířit výběr. Chcete-li rozšiřování výběru ukončit, znovu stiskněte klávesu F8.

  Rozsáhlá oblast buněk

  Klikněte na první buňku v oblasti a při kliknutí na poslední buňku v oblasti podržte klávesu SHIFT. Poslední buňku můžete zobrazit posunutím zobrazení.

  Všechny buňky na listu

  Klikněte na tlačítko Vybrat vše.

  Tlačítko Vybrat vše

  Chcete-li vybrat celý list, můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL+A.

  Pokud list obsahuje data, bude při stisknutí kombinace kláves CTRL+A vybrána aktuální oblast. Při dalším stisknutí kombinace kláves CTRL+A bude vybrán celý list.

  Nesousedící buňky nebo oblasti buněk

  Vyberte první buňku nebo oblast buněk. Podržte klávesu CTRL a vyberte ostatní buňky nebo oblasti.

  Můžete také vybrat první buňku nebo oblast buněk a stisknutím kombinace kláves SHIFT+F8 přidat k výběru další nesousedící buňku nebo oblast buněk. Chcete-li přidávání buněk nebo oblastí buněk k výběru ukončit, znovu stiskněte kombinaci kláves SHIFT+F8.

  Poznámka: Výběr nesousedících buněk nebo oblastí buněk nelze zrušit bez zrušení celého výběru.

  Celý řádek nebo sloupec

  Klikněte na záhlaví řádku nebo sloupce.

  List se záhlavím řádku a záhlavím sloupce

  1. Záhlaví řádku

  2. Záhlaví sloupce

  Buňky v řádku nebo sloupci lze také vybrat výběrem první buňky a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA (ŠIPKA VPRAVO nebo ŠIPKA VLEVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  Pokud řádek či sloupec obsahuje data, bude pomocí kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vybrán řádek či sloupec až po poslední použitou buňku. Opětovným stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+ŠIPKA vyberete celý řádek či sloupec.

  Sousedící řádky nebo sloupce

  Přetáhněte ukazatel myši přes záhlaví řádků nebo sloupců. Případně vyberte první řádek či sloupec, podržte klávesu SHIFT a vyberte poslední řádek či sloupec.

  Nesousedící řádky nebo sloupce

  Klikněte na záhlaví prvního řádku nebo sloupce ve výběru a při kliknutí na záhlaví dalších řádků nebo sloupců, které chcete do výběru přidat, podržte stisknutou klávesu CTRL.

  První nebo poslední buňka v řádku nebo sloupci

  Vyberte buňku v řádku nebo sloupci a potom stiskněte kombinaci kláves CTRL+ŠIPKA (ŠIPKA VLEVO nebo ŠIPKA VPRAVO pro řádky, ŠIPKA NAHORU nebo ŠIPKA DOLŮ pro sloupce).

  První nebo poslední buňka na listu nebo v tabulce aplikace Microsoft Office Excel

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+HOME vyberte první buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel.

  Stisknutím kombinace kláves CTRL+END vyberte poslední buňku na listu nebo v seznamu aplikace Excel obsahující data nebo formátování.

  Buňky k poslední použité buňce na listu (pravý dolní roh)

  Vyberte první buňku a potom stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+END rozšiřte výběr na poslední použitou buňku na listu (pravý dolní roh).

  Buňky k začátku listu

  Vyberte první buňku a stisknutím kombinace kláves CTRL+SHIFT+HOME rozšiřte výběr na buňky k začátku listu.

  Více nebo méně buněk, než obsahuje aktivní výběr

  Podržte klávesu SHIFT a klikněte na poslední buňku, kterou chcete zahrnout do nového výběru. Novým výběrem bude nyní obdélníková oblast mezi Aktivní buňka a buňkou, na kterou jste kliknuli.

  Chcete-li výběr buněk zrušit, klikněte na libovolnou buňku na listu.

 1. Na kartě Vložení ve skupině Grafy proveďte některý z následujících kroků:

  • Klikněte na typ grafu a potom na podtyp grafu, který chcete použít.

  • Pokud chcete zobrazit všechny dostupné typy grafů, klikněte na typ grafu a potom kliknutím na Všechny typy grafů nebo položku nabídky Další zobrazte dialogové okno Vložit graf, kliknutím na šipky projděte všechny dostupné typy grafů a podtypy grafu a potom klikněte na ty, které chcete použít.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

   Když umístíte ukazatel myši na kterýkoli typ nebo podtyp grafu, zobrazí se v popisu název typu grafu. Další informace o typech grafů, které je možné použít, najdete v tématu Dostupné typy grafů.

 2. Ve výchozím nastavení je graf v listu umístěn jako Vložený graf. Jestliže chcete graf umístit do samostatného List s grafem, můžete jeho umístění změnit takto:

  1. Vyberte graf kliknutím na vložený graf.

   Zobrazí se karta Nástroje grafu.

  2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Umístění na položku Přesunout graf.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

  3. V části Zvolte požadované umístění grafu proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li zobrazit graf v listu s grafem, klikněte na možnost Nový list.

    Pokud chcete nahradit navrhovaný název grafu, můžete zadat nový název do pole Nový list.

   • Pokud chcete graf zobrazit jako vložený graf v listu, klikněte na možnost Objekt v a potom klikněte na list v poli Objekt v.

 • Pokud chcete rychle vytvořit graf založený na výchozím typu grafu, vyberte data, která chcete použít pro graf, a stiskněte kombinaci kláves ALT+F1. Když stisknete kombinaci kláves ALT+F1, graf se zobrazí jako vložený graf.

 • Při vytváření grafu určuje Excel orientaci datové řady na základě nčísla řádků a sloupců listu, které jsou zahrnuté v grafu. Po vytvoření grafu můžete způsob vykreslení řádků a sloupců listu v grafu změnit tím, že řádky a sloupce zaměníte.

 • Graf, který už nepotřebujete, můžete odstranit. Graf kliknutím vyberte a stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Krok 2: Změna rozložení nebo stylu grafu

Vzhled grafu po vytvoření můžete ihned změnit. Aniž byste museli ručně přidávat nebo měnit prvky grafu nebo formátování, můžete rychle použít předdefinované rozložení a styl. Ve Wordu je k dispozici řada předdefinovaných rozložení a stylů (nebo rychlých rozložení a stylů), ze kterých je možné vybírat, ale rozložení nebo styl je možné upravit podle potřeby ručně změnou rozložení a formátu jednotlivých prvků grafu.

Použití předdefinovaného rozložení grafu

 1. Klikněte na graf, který chcete naformátovat pomocí předdefinovaného rozložení grafu.

  Zobrazí se karta Nástroje grafu s kartami Návrha Formát.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Rozložení grafu na rychlé rozložení a potom klikněte na rozložení grafu, které chcete použít.

  Pokud chcete zobrazit všechna dostupná rozložení, klikněte na Další Tlačítko pro zobrazení dalších možností .

Začátek stránky

 1. Klikněte na graf, který chcete naformátovat pomocí předdefinovaného rozložení grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Návrh ve skupině Rozložení grafu klikněte na rozložení grafu, které chcete použít.

  Obrázek pásu karet Excelu

Začátek stránky

Použití předdefinovaného stylu grafu

 1. Klikněte na graf, který chcete naformátovat pomocí předdefinovaného stylu grafu.

  Zobrazí se nástroje grafus kartami Návrha Formát.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Styly grafů na styl grafu, který chcete použít.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Pokud chcete zobrazit všechny předdefinované styly grafu, klikněte na Další Tlačítko pro zobrazení dalších možností .

Začátek stránky

 1. Klikněte na graf, který chcete naformátovat pomocí předdefinovaného stylu grafu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Styly grafů na styl grafu, který chcete použít.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Poznámka: Po zmenšení velikosti okna Excelu budou styly grafu dostupné v galerii Rychlé styly ve skupině Styly grafu.

  Pokud chcete zobrazit všechny předdefinované styly grafu, klikněte na Další Tlačítko pro zobrazení dalších možností .

Začátek stránky

Ruční změna formátu prvků grafu

 1. Klikněte na graf nebo prvek grafu, jehož styl chcete změnit, nebo podle následujících pokynů vyberte prvek grafu ze seznamu prvků grafu.

  1. Pokud chcete zobrazit Nástroje grafu, klikněte na graf.

  2. Na kartě Formát ve skupině Aktuální výběr klikněte na šipku vedle rozevíracího seznamu Prvky grafu a potom klikněte na požadovaný prvek grafu.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

 2. Na kartě Formát udělejte jednu z těchto věcí:

  1. Chcete-li formátovat vybraný prvek grafu, klikněte ve skupině Aktuální výběr na položku Formátovat výběr a potom zvolte požadované možnosti formátování.

  2. Pokud chcete formátovat obrazec vybraného prvku grafu, klikněte ve skupinovém rámečku Styly obrazců na požadovaný styl, nebo klikněte na možnost Výplň obrazce, Obrys obrazce nebo Efekty obrazců a vyberte požadované možnosti formátován

  3. Pokud chcete naformátovat text ve vybraném prvku grafu pomocí objektu WordArt, klikněte ve skupině Styly WordArt na styl, který chcete použít. Můžete taky kliknout na Výplň textu, Obrys textu nebo Textové efekty a potom vybrat možnosti formátování, které chcete.

   Poznámka: Po použití stylu WordArt není možné formát WordArt odebrat. Pokud styl WordArt, který jste použili, nechcete, můžete vybrat jiný styl WordArt nebo můžete kliknout na Zpět na panelu nástrojů Rychlý přístup a vrátit zpátky předchozí formát textu.

   Tip: Chcete-li použít běžné formátování textu k formátování textu v prvcích grafu, můžete kliknout pravým tlačítkem myši na text nebo ho vybrat a potom kliknutím vybrat možnosti formátování, které chcete použít, na minipanelu nástrojů. Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů, skupina Písmo).

Začátek stránky

Krok 3: Přidání nebo odebrání názvů nebo popisků dat

Pokud chcete, aby byl graf srozumitelnější, můžete přidat názvy, například název grafu a osy. Názvy os jsou obvykle k dispozici u všech os, které je možné v grafu zobrazit, včetně hloubkových os (os řad) v prostorových grafech. Některé typy grafů (například paprskové grafy) mají osy, u kterých ale nejde zobrazit názvy os. U typů grafů, které osy nemají (například výsečové a prstencové), taky nejde zobrazit názvy os.

Názvy grafů a os můžete také propojit s odpovídajícím textem v buňkách List tak, že vytvoříte odkaz na tyto buňky. Propojené názvy jsou při provedení změn v odpovídajícím textu na listu v grafu automaticky aktualizovány.

Pokud chcete v grafu rychle určit datovou řadu, můžete k datovým bodům grafu přidat popisky dat. Standardně jsou popisky dat propojené s hodnotami na listu a při změně těchto hodnot se automaticky aktualizují.

Přidání názvu grafu

 1. Klikněte na graf, ke kterému chcete přidat název, a potom klikněte na tlačítko Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu grafu.

 2. V seznamu Prvky grafu, který se zobrazí, vyberte Název grafu.

 3. Do textového pole Název grafu, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete vložit konec řádku, umístěte ukazatel kliknutím v požadovaném místě a stiskněte ENTER.

 4. Pokud chcete text formátovat, vyberte ho a klikněte na požadované možnosti formátování na minipanelu nástrojů.

Začátek stránky

 1. Klikněte na graf, do kterého chcete přidat název.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Název grafu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Klikněte na položku Překryvný název zarovnaný na střed nebo Nad grafem.

 4. Do textového pole Název grafu, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete vložit konec řádku, umístěte ukazatel kliknutím v požadovaném místě a stiskněte ENTER.

 5. Pokud chcete text formátovat, vyberte ho a klikněte na požadované možnosti formátování na minipanelu nástrojů.

  Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů, skupina Písmo). Pokud chcete formátovat celý název, můžete na něj kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na příkaz Formát názvu grafu v místní nabídce a pak vybrat požadované možnosti formátování.

Začátek stránky

Přidání názvů os

 1. Klikněte na graf, ke kterému chcete přidat názvy os, a potom klikněte na tlačítko Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu grafu.

 2. V seznamu Prvky grafu, který se zobrazí, vyberte Názvy os.

 3. Vyberte názvy os, které se přidávají do grafu, a zadejte text, který chcete.

 4. Pokud chcete text formátovat, vyberte ho a klikněte na požadované možnosti formátování na minipanelu nástrojů.

Začátek stránky

 1. Klikněte na graf, ke kterému chcete přidat názvy os.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na tlačítko Názvy os.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Udělejte jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete přidat název hlavní vodorovné osy (osy kategorií), klikněte na položku Název hlavní vodorovné osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Pokud má graf vedlejší vodorovnou osu, můžete taky kliknout na Název vedlejší vodorovné osy.

  • Chcete-li přidat název hlavní svislé osy (hodnoty), klikněte na položku Název hlavní svislé osy a potom na požadovanou možnost.

   Pokud má graf vedlejší svislou osu, můžete taky kliknout na Název vedlejší svislé osy.

  • Pokud chcete přidat název hloubkové osy (osy řad), klikněte na Název hloubkové osy a potom klikněte na požadovanou možnost.

   Poznámka: Tato možnost je k dispozici, jenom pokud je vybraný skutečný prostorový graf, například prostorový sloupcový graf.

 4. Do textového pole Název osy, které se zobrazí v grafu, zadejte požadovaný text.

  Pokud chcete vložit konec řádku, umístěte ukazatel kliknutím v požadovaném místě a stiskněte ENTER.

 5. Pokud chcete text formátovat, vyberte ho a klikněte na požadované možnosti formátování na minipanelu nástrojů.

  Můžete taky použít tlačítka formátování na pásu karet (karta Domů, skupina Písmo). Pokud chcete formátovat celý název, můžete na něj kliknout pravým tlačítkem myši, kliknout na Formát názvu osy v místní nabídce a pak vybrat požadované možnosti formátování.

  Poznámky: 

  • Změníte-li typ grafu na graf, který nepodporuje názvy os (například výsečový graf), nebudou názvy os nadále zobrazeny. Názvy se znovu zobrazí po přepnutí na typ grafu, který podporuje názvy os.

  • Názvy os zobrazené u sekundárních os budou ztraceny při změně na typ grafu, který nezobrazuje sekundární osy.

Začátek stránky

Přidání popisků dat

 1. Klikněte na graf, do kterého chcete přidat popisky dat, a potom klikněte na tlačítko Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu grafu.

 2. V seznamu Prvky grafu, který se zobrazí, vyberte Popisky dat.

 3. Vyberte popisky dat přidané do grafu a zadejte text, který chcete.

  Poznámka: V závislosti na použitém typu grafu budou k dispozici různé možnosti popisků dat.

Další informace o tom, jak změnit položky popisků dat nebo jak změnit umístění popisků dat, najdete v tématu Přidání nebo odebrání popisků dat v grafu.

Začátek stránky

 1. V grafu proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat popisek dat ke všem datovým bodům všech datových řad, klikněte na Oblast grafu.

  • Chcete-li přidat popisek dat ke všem datovým bodům datové řady, klikněte do libovolného místa v datové řadě, ke které chcete přidat popisek.

  • Chcete-li přidat popisek dat k jednomu datovému bodu datové řady, klikněte na datovou řadu, která obsahuje datový bod, k němuž chcete přidat popisek, a poté znovu klikněte na datovou řadu, kterou chcete označit popiskem.

   Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení ve skupině Popisky klikněte na tlačítko Popisky dat a poté klikněte na požadovanou možnost zobrazení.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Poznámka: V závislosti na použitém typu grafu budou k dispozici různé možnosti popisků dat.

Další informace o tom, jak změnit položky popisků dat nebo jak změnit umístění popisků dat, najdete v tématu Přidání nebo odebrání popisků dat v grafu.

Začátek stránky

Krok 4: Zobrazení nebo skrytí legendy

Při vytváření grafu se legenda zobrazí, po vytvoření grafu ji však můžete skrýt nebo změnit její umístění.

 1. Klikněte na graf, ve kterém chcete legendu zobrazit nebo skrýt, a potom klikněte na tlačítko Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu grafu.

 2. V seznamu Prvky grafu, který se zobrazí, vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Legenda.

Pokud má graf zobrazenou legendu, můžete upravovat jednotlivé položky legendy. Další informace najdete v tématu Úprava položek legendy grafu.

Začátek stránky

 1. Klikněte na graf, ve kterém chcete zobrazit či skrýt legendu.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Popisky na položku Legenda.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete legendu skrýt, klikněte na Žádná.

   Pokud chcete rychle odebrat legendu nebo položku legendy z grafu, vyberte ji a pak stiskněte klávesu DELETE. Můžete taky kliknout pravým tlačítkem myši na legendu nebo položku legendy a potom na Odstranit.

  • Pokud chcete legendu zobrazit, klikněte na požadovanou možnost zobrazení.

   Poznámka: Po kliknutí na jednu z možností zobrazení se legenda přesune a oblast grafu se jí automaticky přizpůsobí. Pokud legendu přesunete a změníte její velikost pomocí myši, zobrazovaná oblast se automaticky neupraví.

  • Pokud chcete zobrazit další možnosti, klikněte na tlačítko Další možnosti legend a vyberte požadovanou možnost zobrazení.

   Tip: Ve výchozím nastavení legenda nepřekrývá graf. Pokud máte málo místa, můžete zkusit velikost grafu zmenšit zrušením zaškrtnutí políčka Zobrazit legendu tak, aby nepřekrývala graf.

Pokud má graf zobrazenou legendu, můžete upravovat jednotlivé položky legendy. Další informace najdete v tématu Úprava položek legendy grafu.

Začátek stránky

Krok 5: Zobrazení nebo skrytí os primárního grafu nebo mřížky

Když vytváříte graf, zobrazí se u většiny typů grafů hlavní osy. Podle potřeby je můžete zapnout nebo vypnout. Když přidáváte osy, můžete zadat úroveň detailů, s jakou se mají tyto osy zobrazit. Při vytváření prostorového grafu se zobrazí hloubková osa.

Chcete-li zlepšit čitelnost grafu, můžete zobrazit vodorovné a svislé čáry mřížky, které vedou z libovolné vodorovné a svislé osy přes Oblast grafu grafu.

 1. Klikněte na graf, ve kterém chcete zobrazit nebo skrýt osy nebo mřížku, a potom klikněte na tlačítko Prvky grafu Tlačítko Prvky grafu grafu.

 2. V seznamu Prvky grafu, který se zobrazí, vyberte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Osy nebo Mřížka.

Začátek stránky

 1. Klikněte na graf, pro který chcete zobrazit nebo skrýt osy nebo mřížku.

  Zobrazí se Nástroje grafu s kartami Návrh, Rozložení a Formát.

 2. Na kartě Rozložení klikněte ve skupině Osy na Osy nebo Mřížkaa vyberte požadovanou možnost.

Začátek stránky

Krok 6: Přesunutí grafu nebo změna jeho velikosti

Graf je možné přesunout na libovolné místo v dokumentu. U grafu můžete taky nastavit velikost, která vám bude lépe vyhovovat.

Přesunutí grafu

 • Chcete-li graf přesunout, přetáhněte ho na požadované místo.

Začátek stránky

Změna velikosti grafu

Chcete-li změnit velikost grafu, proveďte jednu z následujících akcí:

 • Klikněte na graf a potom přetáhněte úchyty do požadované velikosti.

 • Na kartě Formát zadejte ve skupině Velikost velikost do polí Výška obrazce a Šířka obrazce.

  Pás karet v aplikaci Outlook

Další možnosti velikosti zobrazíte tak, že na kartě Formát ve skupině Velikost kliknete na ikonu pro otevření dialogového okna Obrázek tlačítka . Na kartě Velikost můžete vybrat možnosti pro velikost, otočení nebo měřítko grafu.

Začátek stránky

Krok 7: Uložení grafu jako šablony

Pokud chcete vytvořit další graf stejný jako ten, který jste právě vytvořili, můžete tento graf uložit jako šablonu, která slouží jako základ pro další podobné grafy.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na graf, který chcete uložit jako šablonu, a potom klikněte na Uložit jako šablonu.

 2. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

Poznámka: Šablona grafu obsahuje formátování a barvy použité při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony – nikoli barvy dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Pokud chcete použít barvy motivu dokumentu místo barev šablon grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klikněte na Obnovit styl shody.

Začátek stránky

 1. Klikněte na graf, který chcete uložit jako šablonu.

 2. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Typ na možnost Uložit jako šablonu.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

 3. Do pole Název souboru zadejte název šablony.

Poznámka: Šablona grafu obsahuje formátování a barvy použité při uložení grafu jako šablony. Pokud použijete šablonu grafu k vytvoření grafu v jiném sešitu, použije nový graf barvy šablony – nikoli barvy dokumentu aktuálně použitého u sešitu. Pokud chcete použít barvy motivu dokumentu místo barev šablon grafu, klikněte pravým tlačítkem myši na Oblast grafu a v místní nabídce klikněte na Obnovit styl shody.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×