Nástroj Kontrola kompatibility zjistil jeden nebo více problémů s kompatibilitou podmíněného formátování.

Důležité informace: Než budete pokračovat uložením sešitu ve starším formátu souboru, měli byste vyřešit problémy způsobující významnou ztrátu funkčnosti, abyste zabránili trvalé ztrátě dat nebo nesprávné funkčnosti.

Problémy způsobující nevýznamnou ztrátu věrnosti je možné před uložením sešitu vyřešit, ale není to potřeba – tyto problémy nezpůsobí ztrátu dat ani funkčnosti, ale pokud sešit otevřete ve starší verzi Microsoft Excelu, nebude pravděpodobně jeho vzhled úplně stejný nebo nebude fungovat přesně stejným způsobem.

V tomto článku

Problémy, které způsobují významnou ztrátu funkčnosti

Problém

Řešení

Některé buňky v tomto sešitu obsahují podmíněné formátování, které odkazuje na hodnoty na jiných listech. Tyto podmíněné formáty se neuloží.

Význam:   Od Excel 2007 mohou pravidla podmíněného formátování odkazovat na hodnoty na jiných listech. Tato pravidla nejsou ve starších verzích podporovaná a při uložení souboru ve formátu Excel 97–2003 se ztratí.

Co dělat   Kliknutím na Najít v dialogovém okně Kontrola kompatibility vyhledejte jednotlivé výskyty tohoto problému. U každého případu zkopírujte zdrojová data do nové oblasti buněk na listu, která obsahuje formátované buňky, a pak aktualizujte pravidlo podmíněného formátování tak, aby se nová oblast používá.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje uspořádání sady ikon pro podmíněné formátování, které není podporováno v dřívějších verzích aplikace Excel. Tyto podmíněné formáty nebudou uloženy.

Význam:   V aplikaci Excel 2007 byly zavedeny nové podmíněné formáty, včetně sad ikon. Formát Excel 97–2003 nepodporuje pravidla podmíněného formátování, která používají sady ikon. Pokud soubor uložíte ve formátu souboru, podmíněné formátování pro buňky se v uloženém souboru zahodí.

Co dělat   Kliknutím na Tlačítko Najít v dialogovém okně Kontrola kompatibility vyhledejte každou instanci uspořádání sady ikon. Pro každou instanci zvolte podmíněný formát podporovaný v Excel 97–2003, například formátování buňky barvou. Po nahrazení všech instancí můžete soubor uložit ve formátu Excel 97–2003.

U některých buněk je nastaveno více typů podmíněného formátování, než je ve vybraném formátu souborů povoleno. V dřívějších verzích aplikace Excel se zobrazí pouze první tři podmínky.

Význam:    V Excel 2007 a novějších verzích může podmíněné formátování obsahovat až 64 podmínek, ale v letech Excel 97–2003 uvidíte jenom první tři podmínky.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při jeho znovu otevření v aplikaci Excel 2007 a novějších verzích, pokud tato pravidla v Excel 97–2003 neupravíte.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte podmíněně formátované buňky s více než třemi podmínkami a proveďte potřebné změny, aby nebyly použity více než tři podmínky.

Některé buňky obsahují překrývající se oblasti podmíněného formátování. V dřívějších verzích aplikace Excel nebudou vyhodnocena všechna pravidla podmíněného formátování v překrývajících se buňkách. V uvedených buňkách se zobrazí jiné podmíněné formátování.

Význam:    Překrývající se oblasti podmíněného formátování nejsou v aplikaci Excel 97–2003 podporovány, a podmíněné formátování proto není zobrazeno očekávaným způsobem.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při jeho znovu otevření v aplikaci Excel 2007 a novějších verzích, pokud tato pravidla v Excel 97–2003 neupravíte.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s překrývajícími se oblastmi podmíněného formátování a proveďte potřebné změny, aby nedocházelo k překrývání.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování, který není podporován v dřívějších verzích aplikace Excel (například datové pruhy, barevné škály nebo sady ikon).

Význam:    V aplikaci 97-2003 neuvidíte typy podmíněného formátování, například datové pruhy, barevné škály, sady ikon, první nebo poslední vyhodnocené hodnoty, nadprůměrné nebo podprůměrné hodnoty, jedinečné nebo duplicitní hodnoty a porovnání sloupců tabulky, takže nebudete moci zjistit, jaké buňky se mají formátovat.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při jeho znovu otevření v aplikaci Excel 2007 a novějších verzích, pokud tato pravidla v Excel 97–2003 neupravíte.

Co dělat    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky s typy podmíněného formátování, které jsou nové v aplikaci Excel 2007 a novějších verzích, a proveďte potřebné změny, abyste používejte jenom typy formátování podporované ve starších verzích Excel.

Některé buňky obsahují podmíněné formátování, u kterého není zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí. Dřívější verze aplikace Excel tuto možnost nerozpoznají a zastaví po první pravdivé podmínce.

Význam:    V aplikaci Excel 97–2003 neexistuje možnost podmíněného formátování bez zastavení při splnění podmínky. Pokud je první podmínka pravdivá, není podmíněné formátování dále použito.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při jeho znovu otevření v aplikaci Excel 2007 a novějších verzích, pokud tato pravidla v Excel 97–2003 neupravíte.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, u kterého není zaškrtnuto políčko Zastavit, pokud platí, a kliknutím na tlačítko Opravit problém s kompatibilitou vyřešte.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje typ podmíněného formátování v nesousedícím rozsahu (jako například prvních či posledních N položek, prvních či posledních N %, nižší nebo vyšší průměr, nižší nebo vyšší směrodatná odchylka). Takové formátování není ve dřívějších verzích aplikace Excel podporováno.

Význam:    V aplikaci Excel 97-2003 neuvidíte podmíněné formátování nesousedících buněk.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při jeho znovu otevření v aplikaci Excel 2007 a novějších verzích, pokud tato pravidla v Excel 97–2003 neupravíte.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování v nesousedících oblastech a proveďte potřebné změny pro použití takových pravidel podmíněného formátování, která jsou dostupná ve starších verzích aplikace Excel.

Některé kontingenční tabulky v tomto sešitě obsahují podmíněné formátování, které pravděpodobně nebude pracovat správně v dřívějších verzích aplikace Excel. Pravidla podmíněného formátování nezobrazí stejné výsledky, pokud použijete tyto kontingenční tabulky v dřívějších verzích aplikace Excel.

Význam:    Výsledky podmíněného formátování, které vidíte v sestavách kontingenčních tabulek Excel 97–2003, nebudou stejné jako v sestavách kontingenčních tabulek Excel 2007 a novějších.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při jeho znovu otevření v aplikaci Excel 2007 a novějších verzích, pokud tato pravidla v Excel 97–2003 neupravíte.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte pole sestavy kontingenční tabulky obsahující pravidla podmíněného formátování a použijte pravidla podmíněného formátování, která jsou dostupná ve starších verzích aplikace Excel.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje podmíněné formátování, které odkazuje na hodnoty na jiných listech. Tyto podmíněné formáty nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Význam:    V Excel 97–2003 se nezobrazuje podmíněné formátování, které odkazuje na hodnoty na jiných listech.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při otevření sešitu znovu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud tato pravidla nebyly v Excel 97–2007 upraveny.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které odkazují na hodnoty v jiných listech, a použijte podmíněné formátování, které neodkazuje na hodnoty v jiných listech.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje podmíněné formátování pomocí formátu Text, který obsahuje s odkazem na buňku nebo vzorcem. Tyto podmíněné formáty nebudou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Význam:     V Excel 97–2007 se na listu nezobrazuje podmíněné formátování, které používá vzorce pro text obsahující pravidla.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při otevření sešitu znovu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud tato pravidla nebyly v Excel 97–2007 upraveny.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které používá vzorce pro text obsahující pravidla, a použijte takové podmíněné formátování, které je podporováno ve starších verzích aplikace Excel.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidlo, které nebude v dřívějších verzích aplikace Excel podporováno, protože jeho oblast obsahuje chybu vzorce.

Význam:    V Excel 97–2007 nelze podmíněné formátování, které používá pravidla založená na oblasti, na listu správně zobrazit, pokud pravidla založená na oblasti obsahují chyby vzorce.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidla založená na oblastech obsahující chyby ve vzorcích a proveďte nezbytné změny, aby tato pravidla neobsahovala chyby ve vzorcích.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje uspořádání sady ikon pro podmíněné formátování, které není podporováno v dřívějších verzích aplikace Excel.

Význam:    V Excel 97–2007 není podmíněné formátování, které zobrazuje určité uspořádání sady ikon, podporováno a uspořádání sady ikon se na listu nezobrazí.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při otevření sešitu znovu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud tato pravidla nebyly v Excel 97–2007 upraveny.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které zobrazuje určité uspořádání sady ikon, a zajistěte, aby podmíněné formátování takové uspořádání sady ikon nezobrazovalo.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidlo datového pruhu, které používá nastavení záporné hodnoty. Tyto datové pruhy nejsou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Význam:    V Excel 97–2007 se na listu nezobrazuje podmíněné formátování obsahující pravidlo datového pruhu, které používá zápornou hodnotu.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při otevření sešitu znovu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud tato pravidla nebyly v Excel 97–2007 upraveny.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v kontrole kompatibility najděte buňky s podmíněným formátováním, které obsahuje záporné datové pruhy, protože v dialogovém okně Nové pravidlo formátování (karta Domů, skupina Styly, Podmíněné formátování, Nové pravidlo) je formát záporných čísel nastavený na Automaticky, nebo Nastavení osy v dialogovém okně Nastavení záporné hodnoty a osy (kartaDomů, skupina Styly, Podmíněné formátování, Nové pravidlo, styl formátu Datový pruh, tlačítko Záporné hodnoty a osy) je nastavené na Automaticky nebo Střední bod buňky, a proveďte potřebné změny.

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje podmíněné formátování, které odkazuje na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk. Tyto podmíněné formáty nebudou uloženy.

Význam:    V Excel 97–2007 se na listu nezobrazuje podmíněné formátování, které odkazuje na více než 8192 nesouvislých oblastí buněk.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při otevření sešitu znovu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud tato pravidla nebyly v Excel 97–2007 upraveny.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující podmíněné formátování, které odkazuje na více než 8 192 nesouvislých oblastí buněk, a změňte počet nesouvislých oblastí buněk, na které toto podmíněné formátování odkazuje.

Začátek stránky

Problémy, které způsobují menší ztrátu přesnosti

Problém

Řešení

Nejméně jedna buňka v tomto sešitu obsahuje pravidlo datového pruhu, které používá výplň, ohraničení nebo směr pruhu. Tyto datové pruhy nejsou v dřívějších verzích aplikace Excel podporovány.

Význam:    V Excel 97–2007 se na listu nezobrazuje podmíněné formátování obsahující pravidlo datového pruhu, které používá výplň plnou barvou nebo ohraničení nebo nastavení směru zleva doprava a zprava doleva pro datové pruhy.

Všechna pravidla podmíněného formátování ale zůstávají v sešitu dostupná a použijí se při otevření sešitu znovu v aplikaci Excel 2010 a novějších verzích, pokud tato pravidla nebyly v Excel 97–2007 upraveny.

Akce:    Kliknutím na tlačítko Najít v nástroji Kontrola kompatibility vyhledejte buňky obsahující pravidlo podmíněného formátování datového pruhu, které používá výplň plnou barvou nebo ohraničení nebo nastavení směru zleva doprava nebo zprava doleva, a poté proveďte nezbytné změny.

Začátek stránky

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×