Propojení úkolů v projektu

Předplatné Office 365, Project Professional 2019, Project Professional 2016, Office 2013, Office 2010

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

V projektu můžete propojit dva libovolné úkoly a znázornit tak jejich vztah (nazývaný taky závislost mezi úkoly). Závislosti ovlivňují plán projektu – jakmile úkoly propojíte, každá změna provedená u předchůdce se projeví u následníka, který zase ovlivní dalšího následníka a tak dál.

Co chcete udělat?

Propojení úkolů

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ Ganttův diagram.

  Skupina Zobrazení úkolů na kartě Zobrazení

 2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a vyberte dva úkoly, které chcete propojit (ve sloupci Název úkolu).

 3. Zvolte úkol > úkoly.

  Tlačítko Propojit ve skupině Plán na kartě Úkol

Pokud chcete odkaz odebrat, vyberte dva propojené úkoly a pak zvolte úkol > Zrušit propojení úkolů Tlačítko Rozpojit úkoly na kartě Úkoly na pásu karet .

Project ve výchozím nastavení vytvoří jednoduchý odkaz úkol typu dokončení-zahájení , což znamená, že první úkol ( Předchůdce ) musí být dokončený před zahájením druhého úkolu ( Následník ).

Pokud jste předplatitelem Projectu Online, můžete také vybrat konkrétní úkoly, které chcete propojit pomocí rozevíracího seznamu ve sloupci předchůdci nebo Následníci .

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ Ganttův diagram.

 2. Najděte sloupec předchůdci nebo Následníci a vyberte buňku pro úkol, který chcete propojit.

  Poznámka: Ve výchozím nastavení se sloupec následníka nezobrazuje. Pokud ho chcete zobrazit, přejděte na poslední sloupec v řádku a vyberte Přidat nový sloupec. Zvolte následníky.

 3. V hierarchickém seznamu všech úkolů vyhledejte požadovaný úkol posunutím nahoru nebo dolů, zaškrtněte políčko vedle něj a klikněte kamkoli mimo rozevírací seznam. V buňce se zobrazí ID úkolu, na který odkazujete.

Výběr odkazů v rozevíracím seznamu je obzvláště užitečné v případě, že úkol, na který chcete vytvořit odkaz, není blízko úkolu, ze kterého propojujete.

Vložení úkolu mezi propojené úkoly

Projekt můžete nastavit tak, aby se v situaci, kdy mezi propojené úkoly vložíte nový, tento nový úkol automaticky propojil s okolními úkoly.

 1. Vyberte Soubor > Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project vyberte plán a přejděte k části plánování v tomto projektu .

 3. Zaškrtněte políčko Automaticky vytvářet vazbu s vloženými nebo přesunutými úkoly.

 4. Vložte nový úkol.

Propojení úkolů v síťovém diagramu

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ síťový diagram.

  Obrázek tlačítka Síťový diagram na kartě Zobrazení

 2. Umístěte ukazatel myši do středu pole předchůdce.

 3. Přetáhněte čáru na pole následníka.

  Obrázek dvou úkolů propojených v síťovém diagramu

Propojení úkolů v kalendáři

 1. Zvolte Zobrazení > Kalendář.

  Karta Zobrazení, skupina Zobrazení úkolů, tlačítko Kalendář

 2. Umístěte ukazatel myši na panel kalendáře úkolů.

 3. Přetáhněte čáru do panelu kalendáře úkolů následníka.

Propojení ručně naplánovaných úkolů

Když propojíte ručně naplánovaný úkol s dalším úkolem, Project umístí ručně naplánovaný úkol relativně k druhému úkolu.

Project jde ale nakonfigurovat i tak, aby se ručně naplánovaný úkol po propojení s jiným úkolem nepřesunul:

 1. Vyberte Soubor > Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project vyberte plán a přejděte k části plánování v tomto projektu .

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka aktualizovat ručně naplánované úkoly při úpravách odkazů .

Získejte další informace o ručně a automaticky naplánovaných úkolech.

Jiné způsoby propojování úkolů

 • Pokud máte úkoly, které jsou závislé na úspěšném dokončení celého projektu, zvažte možnost nastavit hlavní projekt.

 • Pokud chcete zvýraznit souvislost jednoho úkolu s jinými úkoly, použijte cesty úkolu.

Začátek stránky

Změna nebo odebrání závislostí úkolů

Po propojení úkolů s vytvářením Závislosti mezi úkoly můžete v případě potřeby jednoduše změnit nebo odebrat závislosti provedením některé z následujících akcí:

Změna typu vazby závislosti úkolů

Ve výchozím nastavení Project propojuje úkoly v závislosti na typu dokončení-zahájení. Můžete však jednoduše změnit typ závislosti mezi úkoly na kartě Upřesnit v dialogovém okně informace o úkolu . Pokud chcete otevřít dialogové okno informace o úkolu , poklikejte na název úkolu, jehož typ odkazu chcete změnit.

Poznámka: Když poklepete na odkaz na externí úkol, otevře se projekt obsahující úkol, pokud je projekt dostupný. Úkoly s vnější vazbou se v seznamu úkolů zobrazují šedě. Pokud chcete upravit typ odkazu pro externí úkol, poklikejte na úkol, který je externě propojený, a otevřete projekt, který tento úkol obsahuje, a pak proveďte následující kroky, kterými změníte propojený úkol. Pokud například propojíte úkol A v projektu Z na úkol 1 v Projectu 5, můžete změnit typ odkazu v části úkol pro úkol 1.

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ Ganttův diagram.

 2. Poklikejte na čáru propojení, kterou chcete změnit.

  Poklepejte na čáru vazby

  Obrázek tlačítka

  Pokud chcete změnit typ odkazu, poklikejte sem.

 3. Pokud chcete změnit typ závislosti úkolů, vyberte v seznamu typ jiný typ.

Propojení s jiným úkolem

Pokud máte úkol, který je aktuálně propojený s nesprávným úkolem, můžete ho snadno upravit, aby odpovídal správné závislosti.

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ Ganttův diagram.

 2. V seznamu úkolů vyberte úkol, u kterého chcete změnit propojení.

 3. Na kartě úkol ve skupině vlastnosti zvolte informace.

 4. Na kartě předchůdcé ve sloupci název úkolu vyberte úkol, který by neměl být propojený, a pak vyberte úkol ze seznamu a určete správnou závislost.

 5. Ve sloupcích typ a prodleva upravte typ odkazu, prodlevu nebo předstih.

  Tip: Pokud chcete zadat předstih, zadejte do sloupce Prodleva zápornou hodnotu, třeba – 2 pro dva dny průběžné doby.

Odebrání všech závislostí úkolu

Pokud už váš úkol není závislý na jiných úkolech, můžete všechny jeho závislosti odebrat najednou.

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ Ganttův diagram.

 2. V poli název úkolu vyberte úkoly, které chcete zrušit propojení.

  Pokud chcete vybrat víc úkolů, které nejsou uvedené postupně, podržte stisknutou KLÁVESu CTRL a vyberte jednotlivé úkoly. Pokud chcete vybrat úkoly, které jsou uvedené postupně, vyberte první úkol, podržte SHIFT a pak vyberte poslední úkol, který chcete v seznamu vybrat.

 3. Na kartě úkol ve skupině plán zvolte Zrušit propojení úkolů.

  Úkoly jsou přeplánovány na základě odkazů na jiné úkoly nebo omezení.

Poznámka: Odebráním odkazu na úkol se odstraní závislost mezi dvěma úkoly, která je označená čarami propojení mezi úkoly. Pokud chcete změnit hierarchickou strukturu úkolu nebo dílčího úkolu jako součásti struktury osnovy projektu, musíte místo odkazu na úkol odebrat jeho odsazení.

Odebrání určitých závislostí úkolů

Pokud je úkol propojený s několika úkoly a potřebujete odebrat určité odkazy a některé z nich ponechat beze změny, můžete v dialogovém okně informace o úkolu zvolit, která propojení chcete odebrat.

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ Ganttův diagram.

 2. V seznamu úkolů vyberte úkol, jehož závislosti chcete odebrat.

 3. Na kartě úkol ve skupině vlastnosti zvolte informace.

 4. Na kartě předchůdcé vyberte závislost, kterou chcete odebrat, a stiskněte klávesu DELETE.

Zapnutí nebo vypnutí dynamického propojení

Project můžete nakonfigurovat tak, aby se při vložení úkolu mezi propojené úkoly automaticky propojili s okolními úkoly. Tento postup se nazývá autoodkazování. Pokud máte třeba tři úkoly s odkazy typu dokončení-zahájení a přidáte mezi ně nový úkol, bude nový úkol trvat s odkazem dokončení-zahájení s výše uvedenými úkoly.

Ve výchozím nastavení je automaticky propojování zakázáno. Chcete-li zapnout funkci AutoLink, postupujte podle těchto pokynů.

 1. Vyberte Soubor > Možnosti.

 2. V dialogovém okně Možnosti aplikace Project klikněte na možnost Plán a posuňte se k části Možnosti plánování pro tento projekt.

 3. Pokud chcete zapnout nové propojení, zaškrtněte políčko Vložit vložené nebo přesunuté úkoly . Pokud chcete znovu zapnout autovazbu, zrušte zaškrtnutí políčka.

Typy úkolů

Když v aplikaci Project propojujete úkoly, je výchozím typem odkazu Dokončení-Zahájení. Propojení typu dokončení-zahájení však v každé situaci nefunguje. Project nabízí následující další typy propojení úkolů, abyste mohli projekt modelicky promítat:

Typ vazby

Příklad

Popis

Dokončení-Zahájení (FS)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze zahájit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude dokončen.

Pokud máte například dva úkoly, Vykopat základy a Zalít betonem, nelze úkol Zalít betonem zahájit dříve, než dokončíte úkol Vykopat základy.

Zahájení-Zahájení (SS)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze zahájit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude zahájen.

Závislý úkol lze zahájit kdykoli poté, co úkol, na kterém závisí, je zahájen. Typ propojení SS nevyžaduje zahájení obou úkolů ve stejnou dobu.

Máte-li například dva úkoly, Zalít betonem a Uhladit beton, nelze úkol Uhladit beton zahájit, dokud nebude zahájen úkol Zalít betonem.

Dokončení-Dokončení (FF)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze dokončit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude dokončen.

Závislý úkol lze dokončit kdykoliv poté, co úkol, na kterém závisí, je dokončen. Typ propojení FF nevyžaduje dokončení obou úkolů ve stejnou dobu.

Pokud máte třeba dva úkoly: "Přidat kabeláž" a "zkontrolovat elektrický stav", nelze úkol "zkontrolovat elektrický" dokončit, dokud nebude dokončen úkol přidat kabeláž.

Zahájení-Dokončení (SF)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze dokončit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude zahájen.

Závislý úkol lze dokončit kdykoli poté, co úkol, na kterém závisí, je zahájen. Typ propojení SF nevyžaduje dokončení závislého úkolu zároveň se začátkem úkolu, na kterém je závislý.

Například střešní Trusses pro projekt konstrukce je vybudována mimo pracoviště. Dva úkoly v projektu jsou "Truss Delivery" a "postavit střechu". Úkol "postavit stříšku" nelze dokončit, dokud nezačne úkol "Truss Deliver".

Řešení potíží

Pokud jste úkoly propojili, ale následník se nepřesouvá, může to být způsobeno:

 • Pokud má úkol nějaké skutečné hodnoty, například skutečné Datum zahájení nebo procentuální hodnotu dokončené práce, nelze úkol přeplánovat před datem, kdy byl úkol skutečně zahájen. Pokud není zadaný žádný průběh a úkol má Omezení, může mít omezení přednost před Závislosti mezi úkoly.

  Pokud má například úkol omezení Zahájit po dni (použití) nastavené na 1. července, je úkol svázán s tímto datem a nebude přeplánován na dřívější datum, a to ani v případě, že jeho Předchůdce skončí na červen 28 a následník může začít od 1.

 • Pokud v Projectu vytvoříte úkol přetažením ukazatele myši v části grafu Zobrazení Ganttův diagram, bude u úkolů, které jsou naplánovány od data zahájení, nastaveno omezení Zahájit po dni (použití). U projektů, které jsou naplánované od Datum dokončení, je na úkolu nastavené omezení dokončení ne po (včetně).

 • Pokud je následník dokončen, nepřejde podle odkazu.

Tady je několik možných řešení:

 • Pokud chcete resetovat omezení úkolu na pružnější, vyberte úkol, zvolte informacea pak vyberte kartu Upřesnit . V seznamu typ omezení vyberte co nejdříve. Project potom naplánuje datum zahájení úkolu podle závislosti mezi úkoly.

 • Pokud chcete, aby závislosti mezi úkoly přepsaly nepružná omezení pro všechny úkoly, vyberte Možnosti > souborů > plán. V části Možnosti plánování zrušte zaškrtnutí políčka vždy budou dodržena data omezení úkolů .

Tyto instrukce platí pro Microsoft Project 2007.

V tomto článku

Propojení úkolů

Když v aplikaci Project propojujete úkoly, je výchozím typem odkazu Dokončení-Zahájení. Propojení typu dokončení-zahájení však v každé situaci nefunguje. Project nabízí další typy propojení úkolů, abyste mohli projekt v reálnou stranu modelovat.

Typ vazby

Příklad

Popis

Dokončení-Zahájení (FS)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nemůže začít, dokud nebude úkol, na kterém závisí (A), dokončen.

Pokud máte třeba dva úkoly: "používání inteligentních Foundation" a "beton," nezačne úkol "beton", dokud nebude úkol "používání inteligentních Foundation" dokončen.

Zahájení-Zahájení (SS)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nemůže začít, dokud úkol, který je závislý na začátku (A), nezačne.

Závislý úkol může začít kdykoli po dokončení úkolu, na kterém závisí. Typ propojení SS nevyžaduje zahájení obou úkolů.

Máte-li například dva úkoly, Zalít betonem a Uhladit beton, nelze úkol Uhladit beton zahájit, dokud nebude zahájen úkol Zalít betonem.

Dokončení-Dokončení (FF)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze dokončit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude dokončen.

Závislý úkol lze dokončit kdykoli po dokončení úkolu, na kterém závisí. Typ odkazu FF nevyžaduje dokončení obou úkolů.

Pokud máte třeba dva úkoly: "Přidat kabeláž" a "zkontrolovat elektrický stav", nelze úkol "zkontrolovat elektrický" dokončit, dokud nebude dokončen úkol přidat kabeláž.

Zahájení-Dokončení (SF)

(Určí se později.)

Závislý úkol (B) nelze dokončit, dokud úkol, na kterém závisí (A), nebude zahájen.

Závislý úkol lze dokončit kdykoli po provedení úkolu, který závisí na zahájení. Typ propojení SF nevyžaduje dokončení závislého úkolu zároveň se začátkem úkolu, na kterém je závislý.

Například střešní Trusses pro váš projekt konstrukce je postavena na odlehlé pracoviště. Dva úkoly v projektu jsou "Truss Delivery" a "postavit střechu". Úkol "postavit stříšku" nelze dokončit, dokud nezačne úkol "Truss Deliver".

Když vložíte úkol mezi propojené úkoly, může být nový úkol propojený automaticky nebo nemusí být provázán.

 • Chcete-li nový úkol propojit, vyberte úkol, který má nový úkol předcházet, a v nabídce Vložit klikněte na příkaz Nový úkol .

  Poznámka: Pokud to nefunguje, vyberte v nabídce nástrojeMožnostia pak vyberte kartu plán . Zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko AutoLink- vložené nebo přesunuté úkoly .

 • Pokud chcete přidat nový úkol bez propojení, vyberte úkol, se kterým bude nový úkol souběžně, a pak přetažením vytvořte nový úkol v prázdné části síťového diagramu.

Propojení úkolů pomocí zobrazení Ganttova diagramu

 1. V nabídce zobrazení zvolte Ganttův diagram.

 2. V poli název úkolu vyberte dva nebo více úkolů, které chcete propojit, v pořadí, ve kterém je chcete propojit.

  • Pokud chcete vybrat nesousedící úkoly, podržte stisknutou KLÁVESu CTRL a vyberte úkoly, které chcete propojit.

  • Chcete-li vybrat sousedící úkoly, podržte klávesu SHIFT a vyberte první a poslední úkol, který chcete propojit.

 3. Zvolte odkaz na úkoly Obrázek tlačítka .

  Project vytvoří ve výchozím nastavení vazbu typu dokončení-zahájení. Tento odkaz na úkol můžete změnit na zahájení-zahájení, dokončení-dokončení nebo zahájení-dokončení.

Propojení úkolů pomocí zobrazení síťového diagramu

 1. V nabídce zobrazení zvolte síťový diagram.

 2. Umístěte ukazatel na střed pole předchůdce.

 3. Přetáhněte pole následník.

Propojení úkolů pomocí zobrazení kalendáře

 1. V nabídce zobrazení zvolte Kalendář.

 2. Umístěte ukazatel myši na panel kalendáře pro předchůdce.

 3. Přetáhněte na panel kalendáře následníka.

Zapnutí nebo vypnutí dynamického propojení

Ve výchozím nastavení se při vložení úkolu mezi propojené úkoly automaticky vytvoří propojení s okolními úkoly. Pokud máte třeba tři úkoly s odkazy typu dokončení-zahájení a přidáte mezi ně nový úkol, bude nový úkol trvat s odkazem dokončení-zahájení s výše uvedenými úkoly.

Tuto možnost můžete snadno vypnout, aby se vložení nového úkolu automaticky nesdílelo s okolními úkoly. Pokud je funkce připojení vypnutá, můžete ji snadno znovu zapnout.

 1. V nabídce nástroje vyberte Možnostia pak vyberte kartu plán .

 2. Pokud chcete vypnout nové připojení, zrušte zaškrtnutí políčka Vložit vložené nebo přesunuté úkoly .

  Pokud chcete zapnout nové propojení, zaškrtněte políčko Vložit vložené nebo přesunuté úkoly .

Začátek stránky

Změna nebo odebrání závislostí úkolů

Po propojení úkolů s vytvářením Závislosti mezi úkoly můžete v případě potřeby jednoduše změnit nebo odebrat závislosti provedením některé z následujících akcí:

Změna typu vazby závislosti úkolů

Ve výchozím nastavení Project propojuje úkoly v závislosti na typu dokončení-zahájení. Můžete však jednoduše změnit typ závislosti mezi úkoly na kartě Upřesnit v dialogovém okně informace o úkolu . Pokud chcete otevřít dialogové okno informace o úkolu , poklikejte na název úkolu, jehož typ odkazu chcete změnit.

Poznámka: Když poklepete na odkaz na externí úkol, otevře se projekt obsahující úkol, pokud je projekt dostupný. Úkoly s vnější vazbou se v seznamu úkolů zobrazují šedě. Pokud chcete upravit typ odkazu pro externí úkol, poklikejte na úkol, který je externě propojený, a otevřete projekt, který tento úkol obsahuje, a pak proveďte následující kroky, kterými změníte propojený úkol. Pokud například propojíte úkol A v projektu Z na úkol 1 v Projectu 5, můžete změnit typ odkazu v části úkol pro úkol 1.

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ Ganttův diagram.

 2. Poklikejte na čáru propojení, kterou chcete změnit.

  Poklepejte na čáru vazby

  Obrázek tlačítka

  Pokud chcete změnit typ odkazu, poklikejte sem.

 3. Pokud chcete změnit typ závislosti úkolů, vyberte v seznamu typ jiný typ.

Propojení s jiným úkolem

Pokud máte úkol, který je aktuálně propojený s nesprávným úkolem, můžete ho snadno upravit, aby odpovídal správné závislosti.

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ Ganttův diagram.

 2. V seznamu úkolů vyberte úkol, u kterého chcete změnit propojení.

 3. Zvolte informace o Obrázek tlačítka .

 4. Na kartě předchůdcé ve sloupci název úkolu vyberte úkol, který by neměl být propojený, a pak vyberte úkol ze seznamu a určete správnou závislost.

 5. Ve sloupcích typ a prodleva upravte typ odkazu, prodlevu nebo předstih.

  Tip: Pokud chcete zadat předstih, zadejte do sloupce Prodleva zápornou hodnotu, třeba – 2 pro dva dny průběžné doby.

Odebrání všech závislostí úkolu

Pokud už váš úkol není závislý na jiných úkolech, můžete všechny jeho závislosti odebrat najednou.

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ Ganttův diagram.

 2. V poli název úkolu vyberte úkoly, které chcete zrušit propojení.

  Pokud chcete vybrat víc úkolů, které nejsou uvedené postupně, podržte stisknutou KLÁVESu CTRL a klikněte na jednotlivé úkoly. Pokud chcete vybrat úkoly, které jsou uvedené postupně, klikněte na první z nich, podržte stisknutou KLÁVESu SHIFT a klikněte na poslední úkol, který chcete v seznamu vybrat.

 3. Zvolte Zrušit propojení úkolů Vzhled tlačítka .

  Úkoly jsou přeplánovány na základě odkazů na jiné úkoly nebo omezení.

Poznámka: Odebráním odkazu na úkol se odstraní závislost mezi dvěma úkoly, která je označená čarami propojení mezi úkoly. Pokud chcete změnit hierarchickou strukturu úkolu nebo dílčího úkolu jako součásti struktury osnovy projektu, musíte místo odkazu na úkol odebrat jeho odsazení.

Odebrání určitých závislostí úkolů

Pokud je úkol propojený s několika úkoly a potřebujete odebrat určité odkazy a některé z nich ponechat beze změny, můžete v dialogovém okně informace o úkolu zvolit, která propojení chcete odebrat.

 1. Zvolte Zobrazit _GT_ Ganttův diagram.

 2. V seznamu úkolů vyberte úkol, jehož závislosti chcete odebrat.

 3. Zvolte informace o Obrázek tlačítka .

 4. Na kartě předchůdcé vyberte závislost, kterou chcete odebrat, a stiskněte klávesu DELETE.

Řešení potíží

Pokud jste úkoly propojili, ale následník se nepřesouvá, může to být způsobeno:

 • Pokud má úkol nějaké skutečné hodnoty, například skutečné Datum zahájení nebo procentuální hodnotu dokončené práce, nelze úkol přeplánovat před datem, kdy byl úkol skutečně zahájen. Pokud není zadaný žádný průběh a úkol má Omezení, může mít omezení přednost před Závislosti mezi úkoly.

  Pokud má například úkol omezení Zahájit po dni (použití) nastavené na 1. července, je úkol svázán s tímto datem a nebude přeplánován na dřívější datum, a to ani v případě, že jeho Předchůdce skončí na červen 28 a následník může začít od 1.

 • Pokud v Projectu vytvoříte úkol přetažením ukazatele myši v části grafu Zobrazení Ganttův diagram, bude u úkolů, které jsou naplánovány od data zahájení, nastaveno omezení Zahájit po dni (použití). U projektů, které jsou naplánované od Datum dokončení, je na úkolu nastavené omezení dokončení ne po (včetně).

 • Pokud je následník dokončen, nepřejde podle odkazu.

 • Pokud nastavíte režim výpočtu pro váš projekt na Ruční, následník se nepřesune.

Tady je několik možných řešení:

 • Pokud chcete resetovat omezení úkolu na pružnější, vyberte úkol, zvolte informace o úkolu Obrázek tlačítka a pak vyberte kartu Upřesnit . V seznamu typ omezení vyberte co nejdříve. Project potom naplánuje datum zahájení úkolu podle závislosti mezi úkoly.

 • Pokud chcete, aby závislosti mezi úkoly přepsaly nepružná omezení u všech úkolů, zvolte v nabídce nástrojeMožnostia pak vyberte kartu plán . V části Možnosti plánování zrušte zaškrtnutí políčka vždy budou dodržena data omezení úkolů .

 • Chcete-li nastavit automatické výpočty, klikněte v nabídce nástroje na příkaz Možnostia pak vyberte kartu Výpočet . V části Možnosti výpočtů pro Microsoft Office Project vyberte položku ručně.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×