Sdílení podrobností o plánu a úkolu pomocí Ganttova diagramu Visia

Sdílení podrobností o plánu a úkolu pomocí Ganttova diagramu Visia

Ganttův diagram vám umožňuje naplánovat úkoly projektu a pak sledovat jejich průběh. Pokud chcete sdělit podrobné informace o úkolech a plánech vedoucím nebo jiným členům týmu, můžete vytvořit Ganttův diagram v aplikaci Microsoft Visio. Plán projektu můžete spravovat také pomocí Ganttova diagramu na úrovni úkolu.

Nastavení Ganttova diagramu

 1. Vyberte soubor > Novýa pak vyhledejte plán.

 2. Klikněte na Ganttův diagrama potom na vytvořit.

 3. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu nastavte data pro časové měřítko:

  • Klikněte na kartu Datum a vyberte požadované možnosti.
   Hlavní jednotky jsou nejdelší jednotkou času (například roků nebo měsíců), které chcete v grafu použít, a vedlejší jednotky jsou nejmenší (například dny nebo hodiny).

  • Na kartě Formát klikněte na obrazce a popisky, které chcete použít, na pruhy úkolů, milníky a souhrnné panely a potom klikněte na OK.
   Pokud si nejste jistí, jaké formátování zvolit, stačí přijmout výchozí možnosti. Formátování můžete později změnit.

Přidání dat do Ganttova diagramu

Úkoly

Každý úkol v Ganttově diagramu zabírá řádek v rámečku grafu. Když zadáte názvy úkolů do buněk ve sloupci název úkolu , budou se doby trvání úkolů prezentovat jako pruhy úkolů v oblasti pod časovou osou.

Cíl

Akce

Změna názvu úkolu

 • Klikněte na buňku ve sloupci název úkolu obsahující daný úkol a zadejte nový název.

Nastavení nebo Změna doby trvání úkolu

 • Klikněte na buňku v Ganttově diagramu, která obsahuje datum nebo dobu trvání, kterou chcete změnit, a zadejte nové informace.

Zadejte dobu trvání následujícím způsobem:

 • 1H 1 hodinu

 • 1d pro 1 den

 • 1T za 1 týden

 • 1m na 1 měsíc

Přidání nových řádků úkolů

 • Přetáhněte obrazec řádku z okna obrazce do grafu, ve kterém chcete nový řádek.

Přidání indikátorů dokončených procent do úkolů

 1. Vyberte sloupec vlevo od místa, kde chcete zobrazit sloupec dokončeného procenta.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce na tlačítko Vložit.

 3. V části typ sloupceklikněte na % dokončenía potom na OK.

Při provádění úkolu zadejte do nového sloupce procentuální hodnotu dokončeného úkolu. Na hlavním panelu se zobrazí indikátor dokončeného procenta.

Odstranění úkolu

 • Vyberte libovolnou buňku v řádku představující úkol, který chcete odstranit, a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko Odstranit.

Milníky

Protože milník představuje významnou událost v plánu, nikoli na úkol, nastavte jeho trvání na nulu.

Cíl

Akce

Přidání nového milníku

 1. Přetáhněte obrazec milníku z okna obrazce do grafu, ve kterém chcete vytvořit nový řádek milníku.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku ve sloupci začátek řádku reprezentujícího milník a v místní nabídce klikněte na příkaz Upravit datum .

 3. Nastavte datum a klikněte na OK. Datum ve sloupci dokončení se změní podle data ve sloupci začátek a Doba trvání je nastavena na nulu (0).

Převedení existujícího úkolu na milník

 • Do sloupce Doba trvání řádku představujícího úkol, který chcete převést na milník, zadejte hodnotu0(nula).

Změna vzhledu značky milníku

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na značku milníku a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti úkolu . Zvolte požadované možnosti a klikněte na OK.

Odstranění milníku

 • Vyberte libovolnou buňku v řádku představující milník, který chcete odstranit, a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko Odstranit.

Souhrnné úkoly

Souhrnný úkol můžete použít, když chcete zkombinovat několik podřízených úkolů v jednom zastřešujícím úkolu.

Cíl

Akce

Vytvoření podřízených úkolů v souhrnném úkolu

Souhrnný úkol je normální řádek úkolu. Shrnuje podřízené úkoly, které jsou odsazené pod ní. Vytvoření podřízených úkolů:

 1. Vyberte buňku obsahující název úkolu. Pokud chcete vybrat víc úkolů, podržte při kliknutí klávesu SHIFT.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko Zvětšit odsazení.

Odsazený úkol je nyní podřízen souhrnnému úkolu nad ním.

Nastavení doby trvání souhrnného úkolu

 1. V řádku prvního podřízeného úkolu klikněte na buňku ve sloupci začátek a zadejte datum zahájení úkolu.

 2. U stejného podřízeného úkolu klikněte na buňku ve sloupci Dokončit a zadejte koncové datum úkolu.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každý podřízený úkol.

Doba trvání souhrnného úkolu se vyplní automaticky po přidání informací o době trvání úkolu pro všechny podřízené úkoly.

Zvýšení úrovně (zmenšení odsazení) úkolu

 • Klikněte pravým tlačítkem na úkol, který chcete propagovat, a v místní nabídce klikněte na Zmenšit odsazení.

Změna vzhledu hlavního panelu úkolů

 1. Klikněte pravým tlačítkem na časový pruh souhrnného úkolu, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na Možnosti úkolu .

 2. V části souhrnné panelyvyberte požadované symboly pro začátek a konec pruhů a klikněte na OK.

Závislosti (propojené úkoly)

Když v Ganttově diagramu vytvoříte jeden úkol závislý na jiném, šipka spojuje dva pruhy úkolů. Pokud změníte datum nebo dobu trvání úkolu, na kterém je závislý jiný úkol, změní se také data závislých úkolů.

Cíl

Akce

Nastavení závislostí mezi úkoly

 1. Vyberte buňky s názvy úkolů a milníků, které chcete propojit. Pokud chcete vybrat víc úkolů, podržte při výběru klávesu CTRL.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na odkaz.

Přerušení závislostí mezi úkoly

 1. Kliknutím na buňky obsahující názvy úkolů vyberte úkoly se závislostmi, které chcete zrušit. Pokud chcete vybrat víc úkolů, podržte při výběru klávesu CTRL.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko Zrušit propojení.

Změna stylu šipek závislostí

 • Po otevření Ganttova diagramu klikněte pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a potom klikněte na příkaz spojnice typu S.

Přidání sloupců

Cíl

Akce

Přejmenování existujícího sloupce

 • Klikněte na záhlaví sloupce, který chcete přejmenovat, a zadejte nový název.

Přidání nového předdefinovaných sloupců dat

 1. Vyberte záhlaví sloupce vlevo od místa, kam chcete nový sloupec vložit.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce na tlačítko Vložit.

 3. V seznamu typ sloupce klikněte na název sloupce, který odpovídá typu dat, která chcete přidat, a potom klikněte na tlačítko OK.

Přidání nového sloupce dat, který navrhujete

 1. Vyberte záhlaví sloupce vlevo od místa, kam chcete nový sloupec vložit.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce na tlačítko Vložit.

 3. V seznamu typ sloupce klikněte na jeden z uživatelem definovaných sloupců, který odpovídá formátu, ve kterém se data nacházejí (například uživatelem definované desetinné číslo, uživatelem definovaný textnebo čas definovaný uživatelem) a potom klikněte na OK.

 4. Zadejte nový název sloupce.

Poznámka: Pokud přidáte víc než jeden textový sloupec, klikněte pokaždé na jinou možnost uživatelem definovaného textu. Například klikněte na uživatelem definovaný text 1 pro první sloupec, uživatelem definovaný text 2 pro druhý sloupec atd.

Odstranění (skrytí) datového sloupce

 • Vyberte záhlaví sloupce, který chcete odstranit (skrýt).

 • Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce na tlačítko Skrýt.

Poznámka: Když odstraníte nebo skryjete sloupec z grafu, zachovají se data ze sloupce do souboru. Chcete-li sloupec později znovu zobrazit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom klikněte na příkaz Vložit sloupec. V seznamu vyberte sloupec, který chcete znovu zobrazit, a klikněte na OK.

Přesunutí sloupce dat

 1. Klikněte na záhlaví sloupce, který chcete přesunout.

 2. Přetáhněte sloupec na nové místo.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li sloupec přesunout nalevo od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, nalevo od středního bodu druhého sloupce.

  • Pokud chcete sloupec přesunout napravo od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, napravo od středního bodu druhého sloupce.

  • Pokud chcete přesunout sloupec napravo od oblasti časového měřítka, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, napravo od středního bodu oblasti časového měřítka.

Timescale

Časová osa je měřítko hlavních a vedlejších časových jednotek, které sahá od data, kdy projekt začíná datem ukončení. Časové jednotky časového měřítka, počáteční a koncové datum a dny, které považujete za nepracovní dny, můžete definovat.

Cíl

Akce

Změna počátečního nebo koncového data nebo obojího

 1. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Spravovat na tlačítko Možnosti grafu.

 2. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu nastavte rozsah kalendářních dat v části rozsah časové osy.

Změna časových jednotek

 1. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Spravovat na tlačítko Možnosti grafu.

 2. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu vyberte v části časové jednotkypožadované hlavní a vedlejší jednotky a klikněte na OK.

Nastavení nepracovních dnů

 1. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Spravovat na Konfigurovat pracovní dobu.

 2. V dialogovém okně Konfigurace pracovní doby vyberte požadované možnosti pro pracovní dny a pracovní dobua klikněte na OK.

Posunutí na určitý úkol nebo milník

 1. Kliknutím na buňku obsahující název úkolu vyberte úkol nebo milník, na který se chcete posouvat.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině navigace na tlačítko Přejít na úkol.

Posunutí na konkrétní datum

 • Pokud se chcete posunout na konec časové osy, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace na tlačítko Přejít a dokončit.

 • Chcete-li přejít o jednu vedlejší jednotku doleva, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace na tlačítko Další.

 • Pokud chcete přejít o jednu vedlejší jednotku vpravo, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace na předchozí.

 • Pokud se chcete posunout na začátek časového měřítka, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace na tlačítko Přejít na začátek.

Změna šířky oblasti časového měřítka

 1. Vyberte sloupec časová osa.

 2. Přetáhněte úchyt pro výběr na pravé straně sloupce v jednom směru tak, aby oblast měla požadovanou šířku.

Zobrazení více časových jednotek

 1. Kliknutím na plnou čáru ohraničující Ganttův diagram vyberte rámeček.

 2. Přetáhněte úchyt pro výběr v pravém středu rámce směrem doprava.

Poznámka: Pokud časové měřítko prodloužete, aby se zobrazilo více časových jednotek, změňte také koncové datum přidružené k projektu.

Co chcete udělat?

Použití Ganttova diagramu jako komunikačního nástroje

V Ganttově diagramu představují grafické prvky, jako jsou pruhy a šipky, úkoly a závislosti mezi nimi, abyste mohli sledovat, jak změny v jednom úkolu ovlivňují ostatní.

Můžete také seskupit několik podřízených úkolů v jednom souhrnném úkolu a přidat popisy, požadované zdroje a procentuální hodnoty dokončení každého úkolu.

Úkoly se zobrazují jako pruhy na časové ose.

Ganttův diagram s pruhy úkolů

Pomocí barevného schématu a přidáním textových popisků do Ganttova diagramu můžete rychle vytvořit vizuálně atraktivní plán prezentace.

Pokud zahájíte plán pro složitý projekt jako Ganttův diagram aplikace Visio, můžete data plánu snadno exportovat do Microsoft Project 2010 a pak v Projectu podrobně plánovat a spravovat projekt.

Produkt

Použít, když

Visio

 • Chcete připravit vizuálně atraktivní plán prezentace.

 • Chcete definovat základní úkoly v plánu v počátečních fázích projektu.

 • Váš plán obsahuje méně než 30 úkolů.

Project

 • Chcete použít plnohodnotný nástroj pro řízení projektů pro plánování a plánování projektu.

 • Váš plán zahrnuje desítky úkolů.

 • Potřebujete přiřadit více zdrojů k úkolům nebo spojit plány pro různé projekty.

Začátek stránky

Nastavení Ganttova diagramu

 1. Na kartě Soubor klikněte na Nový.

 2. V části Zvolit šablonuklikněte na plána potom poklikejte na Ganttůvdiagram.

 3. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu nastavte data pro časové měřítko. Můžete také zvolit způsob formátování pruhů úkolů, milníků a dalších prvků grafu:

  • Klikněte na kartu Datum a vyberte požadované možnosti.

   Poznámka: Hlavní jednotky jsou nejdelší jednotkou času (například roků nebo měsíců), které chcete v grafu použít, a vedlejší jednotky jsou nejmenší (například dny nebo hodiny).

  • Na kartě Formát klikněte na obrazce a popisky, které chcete použít, na pruhy úkolů, milníky a souhrnné panely a potom klikněte na OK.
   The Gantt Chart Options dialog box

Poznámka: Pokud si nejste jistí, jaké formátování zvolit, stačí přijmout výchozí možnosti. Formátování můžete později změnit.

Zavření diagramu grafu

Po vytvoření Ganttova diagramu se zobrazí obecný rámeček grafu.

Rámeček je jako prázdné plátno, na kterém můžete malovat podrobnosti plánu:

 • Ve sloupci název úkolu klikněte na buňku a zadejte text a nahraďte obecný text konkrétním názvem úkolu. V průběhu projektu můžete přidávat další úkoly.

 • Počáteční data ve sloupcích zahájení a dokončení odrážejí datum zahájení zadané v projektu. Chcete-li změnit datum, klikněte na buňku a zadejte text.

 • Sloupec doby trvání se aktualizuje automaticky při zadání nových dat zahájení a dokončení. Můžete taky zadat jedno z kalendářních dat a dobu trvání, která označuje délku úkolu.

 • V časovém měřítku (oblast označená 2000 se zobrazenými měsíci) jsou hlavní jednotky nahoře a vedlejší jednotky jsou dole. Časové měřítko začíná a končí zadaným datem zahájení a dokončení. Když přidáte data zahájení a ukončení úkolu nebo dobu trvání, pruhy úkolů se zobrazí v oblasti pod časovou osou a oblast se rozšíří.

Tip: Pokud chcete zaznamenat další data o jednotlivých úkolech, můžete přidat další sloupce. Můžete například přidat sloupec zdroje , aby váš Ganttův diagram odrážel, kdo je za každý úkol zodpovědný.

Začátek stránky

Přidání dat do Ganttova diagramu

Rámeček můžete vyplnit daty, která odpovídají podrobnostem plánu projektu. Můžete přidat a Upřesnit následující prvky plánu:

Úkoly

Ganttův diagram s pruhy úkolů

Každý úkol v Ganttově diagramu zabírá řádek v rámečku grafu. Když zadáte názvy úkolů do buněk ve sloupci název úkolu , budou se doby trvání úkolů prezentovat jako pruhy úkolů v oblasti pod časovou osou.

Cíl

Akce

Změna názvu úkolu

 • Klikněte na buňku ve sloupci název úkolu obsahující daný úkol a zadejte nový název.

Nastavení nebo Změna doby trvání úkolu

 • Klikněte na buňku v Ganttově diagramu, která obsahuje datum nebo dobu trvání, kterou chcete změnit, a zadejte nové informace.

Poznámka: Zadejte dobu trvání následujícím způsobem:

 • 1H 1 hodinu

 • 1d pro 1 den

 • 1T za 1 týden

 • 1m na 1 měsíc

Přidání nových úkolů na konec Ganttova diagramu

 • Vyberte rámec Ganttova diagramu kliknutím na plnou čáru ohraničující graf. Pokud chcete vytvořit nový řádek úkolu, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině úkoly na Nový.
  The Tasks group

Přidání nového úkolu mezi dva existující úkoly

 • Vyberte libovolnou buňku v řádku, nad který chcete vložit nový řádek úkolu, a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko Nový.
  The Tasks group

Přidání indikátorů dokončených procent do úkolů

 1. Vyberte stínovou část v horní části sloupce vlevo od místa, kde chcete zobrazit sloupec dokončeného procenta, a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce na tlačítko Vložit.
  The Columns group

 2. V části typ sloupceklikněte na % dokončenía potom na OK.

 3. Při provádění úkolu zadejte do nového sloupce procentuální hodnotu dokončeného úkolu. Na hlavním panelu se zobrazí indikátor dokončeného procenta.

Odstranění úkolu

 • Vyberte libovolnou buňku v řádku představující úkol, který chcete odstranit, a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko Odstranit.
  The Tasks group

Milníky

Milníky v Ganttově diagramu

Protože milník představuje významnou událost v plánu, nikoli na úkol, nastavte jeho trvání na nulu.

Cíl

Akce

Přidání nového milníku

 1. Přetáhněte obrazec milníku ze vzorníku Obrazce Ganttova diagramu do rámce Ganttova diagramu a umístěte ho mezi buňky obsahující názvy úkolů, které má milník následovat a předcházet.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku ve sloupci začátek řádku reprezentujícího milník a v místní nabídce klikněte na příkaz Upravit datum .

 3. Zadejte požadované datum a klikněte na OK. Datum ve sloupci dokončení se změní podle data ve sloupci začátek a Doba trvání je nastavena na nulu (0).

Převedení existujícího úkolu na milník

 • Do sloupce Doba trvání řádku představujícího úkol, který chcete převést na milník, zadejte hodnotu0(nula).

Změna vzhledu značky milníku

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na značku milníku a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti úkolu . Zvolte požadované možnosti a klikněte na OK.

Odstranění milníku

 • Vyberte libovolnou buňku v řádku představující milník, který chcete odstranit, a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko Odstranit.
  The Tasks group

Souhrnné úkoly

Ganttův diagram se souhrnnými a podřízenými úkoly

Souhrnný úkol můžete použít, když chcete zkombinovat několik podřízených úkolů v jednom zastřešujícím úkolu.

Cíl

Akce

Vytvoření souhrnného úkolu s podřízenými úkoly

 1. Přidejte do Ganttova diagramu souhrnný úkol a podřízené úkoly nebo milníky.

 2. Pokud chcete vybrat podřízený úkol, vyberte buňku obsahující název úkolu. Pokud chcete vybrat víc úkolů, podržte při kliknutí klávesu SHIFT.

 3. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko Zvětšit odsazení.
  The Tasks group

Nastavení doby trvání souhrnného úkolu

 1. V řádku prvního podřízeného úkolu klikněte na buňku ve sloupci začátek a zadejte datum zahájení úkolu.

 2. U stejného podřízeného úkolu klikněte na buňku ve sloupci Dokončit a zadejte koncové datum úkolu.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každý podřízený úkol.

Poznámka: Doba trvání souhrnného úkolu se vyplní automaticky po přidání informací o době trvání úkolu pro všechny podřízené úkoly.

Snížení úrovně (odsazení) úkolu

 • Vyberte název úkolu, který chcete snížit, a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko odsazení.
  The Tasks group

Zvýšení úrovně (zmenšení odsazení) úkolu

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na úkol, u kterého chcete zvýšit úroveň, a potom na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na Oudent.
  The Tasks group

Změna vzhledu hlavního panelu úkolů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na souhrnný úkol, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti úkolu .

 2. V části souhrnné panelyvyberte požadované symboly pro začátek a konec pruhů a klikněte na OK.

Závislosti (propojené úkoly)

Milníky v Ganttově diagramu

Když v Ganttově diagramu vytvoříte jeden úkol závislý na jiném, šipka spojuje dva pruhy úkolů. Pokud změníte datum nebo dobu trvání úkolu, na kterém je závislý jiný úkol, změní se také data závislých úkolů.

Cíl

Akce

Nastavení závislostí mezi úkoly

 1. Kliknutím na buňky obsahující názvy úkolů vyberte úkoly a milníky, mezi kterými chcete nastavit závislosti. Pokud chcete vybrat víc úkolů, podržte při výběru klávesu SHIFT.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na odkaz.
  The Tasks group

Přerušení závislostí mezi úkoly

 1. Kliknutím na buňky obsahující názvy úkolů vyberte úkoly se závislostmi, které chcete zrušit. Pokud chcete vybrat víc úkolů, podržte při výběru klávesu SHIFT.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině úkoly na tlačítko Zrušit propojení.
  The Tasks group

Změna stylu šipek závislostí

 • Po otevření Ganttova diagramu klikněte pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a potom klikněte na příkaz spojnice typu S.

Sloupce dat

Plán projektu je vytvořen před daty specifickými pro daný úkol. Data dokončení projektu určuje akumulace dat zahájení úkolu a dob trvání. V Ganttově diagramu aplikace Visio se data úkolů ukládají do sloupců dat.

Pokud chcete zaznamenat a zobrazit další data úkolů v Ganttově diagramu, můžete přidat nové sloupce. Můžete třeba přidat sloupec pro poznámky k úkolu, ve kterém můžete popsat složité nebo jedinečné úkoly, sloupec pro zdroje, který bude obsahovat zodpovědné osoby za dokončení jednotlivých úkolů, nebo sloupec pro procentuální hodnotu dokončení a zjistit, jaká procentuální hodnota každého úkolu je dokončena.


Ganttův diagram s pruhy úkolů

Ve výchozím nastavení se při vytváření nového Ganttova diagramu zobrazí sloupec název úkolu, zahájení, dokončení a doba trvání. Můžete změnit uspořádání existujících sloupců, přidávat nové sloupce a odstraňovat sloupce, které už nepotřebujete.

Cíl

Akce

Přejmenování existujícího sloupce

 • Klikněte na záhlaví sloupce, který chcete přejmenovat, a zadejte nový název.

Přidání nového předdefinovaných sloupců dat

 1. Vyberte záhlaví sloupce vlevo od místa, kam chcete nový sloupec vložit.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce na tlačítko Vložit.
  The Columns group

 3. V seznamu typ sloupce klikněte na název sloupce, který odpovídá typu dat, která chcete přidat, a potom klikněte na tlačítko OK.

Přidání nového sloupce dat, který navrhujete

 1. Vyberte záhlaví sloupce vlevo od místa, kam chcete nový sloupec vložit.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce na tlačítko Vložit.
  The Columns group

 3. V seznamu typ sloupce klikněte na jeden z uživatelem definovaných sloupců, který odpovídá formátu, ve kterém se data nacházejí (například uživatelem definované desetinné číslo, uživatelem definovaný textnebo čas definovaný uživatelem) a potom klikněte na OK.

 4. Zadejte nový název sloupce.

Poznámka: Pokud přidáte víc než jeden textový sloupec, klikněte pokaždé na jinou možnost uživatelem definovaného textu. Například klikněte na uživatelem definovaný text 1 pro první sloupec, uživatelem definovaný text 2 pro druhý sloupec atd.

Odstranění (skrytí) datového sloupce

 • Vyberte záhlaví sloupce, který chcete odstranit (skrýt).

 • Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině sloupce na tlačítko Skrýt.
  The Columns group

Poznámka: Když odstraníte nebo skryjete sloupec z grafu, zachovají se data ze sloupce do souboru. Chcete-li sloupec později znovu zobrazit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a potom klikněte na příkaz Vložit sloupec. V seznamu vyberte sloupec, který chcete znovu zobrazit, a klikněte na OK.

Přesunutí sloupce dat

 1. Klikněte na záhlaví sloupce, který chcete přesunout.

 2. Přetáhněte sloupec na nové místo.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li sloupec přesunout nalevo od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, nalevo od středního bodu druhého sloupce.

  • Pokud chcete sloupec přesunout napravo od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, napravo od středního bodu druhého sloupce.

  • Pokud chcete přesunout sloupec napravo od oblasti časového měřítka, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, napravo od středního bodu oblasti časového měřítka.

Poznámka: Pokud je oblast časového měřítka dlouhá, je možné, že budete muset zobrazení oddálit a přesunout sloupec za středem oblasti. Pokud chcete zobrazení oddálit, přejděte v nabídce zobrazení na Lupaa klikněte na požadovanou úroveň přiblížení.

Timescale

Časová osa je měřítko hlavních a vedlejších časových jednotek, které sahá od data, kdy projekt začíná datem ukončení. Časové jednotky časového měřítka, počáteční a koncové datum a dny, které považujete za nepracovní dny, můžete definovat.

Ganttův diagram s pruhy úkolů

Můžete se posunout na konkrétní datum nebo úkol na časovém měřítku a můžete změnit šířku oblasti časového měřítka a Zobrazit více kalendářních dat.

Cíl

Akce

Změna počátečního nebo koncového data nebo obojího

 1. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Spravovat na tlačítko Možnosti grafu.
  The Manage group

 2. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu klikněte v části rozsah časové osyna datum, které chcete změnit.

Změna časových jednotek

 1. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Spravovat na tlačítko Možnosti grafu.
  The Manage group

 2. V dialogovém okně Možnosti Ganttova diagramu vyberte v části časové jednotkypožadované hlavní a vedlejší jednotky a klikněte na OK.

Nastavení nepracovních dnů

 1. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině Spravovat na Konfigurovat pracovní dobu.
  The Manage group

 2. V dialogovém okně Konfigurace pracovní doby vyberte požadované možnosti pro pracovní dny a pracovní dobua klikněte na OK.

Posunutí na určitý úkol nebo milník

 1. Kliknutím na buňku obsahující název úkolu vyberte úkol nebo milník, na který se chcete posouvat.

 2. Na kartě Ganttův diagram klikněte ve skupině navigace na tlačítko Přejít na úkol.
  The Navigation group

Posunutí na konkrétní datum

 • Pokud se chcete posunout na konec časové osy, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace na tlačítko Přejít a dokončit.

 • Chcete-li přejít o jednu vedlejší jednotku doleva, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace na tlačítko Další.

 • Pokud chcete přejít o jednu vedlejší jednotku vpravo, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace na předchozí.

 • Pokud se chcete posunout na začátek časového měřítka, klikněte na kartě Ganttův diagram ve skupině Navigace na tlačítko Přejít na začátek.
  The Navigation group

Změna šířky oblasti časového měřítka

 1. Klikněte jednou v šedé oblasti v horní části oblasti časového měřítka a dalším kliknutím vyberte sloupec časové osy.

 2. Přetáhněte modrý úchyt pro výběr na pravé straně sloupce v jednom směru tak, aby oblast měla požadovanou šířku.

Zobrazení více časových jednotek

 1. Kliknutím na plnou čáru ohraničující Ganttův diagram vyberte rámeček.

 2. Přetáhněte modrý úchyt v pravém středu rámce směrem doprava.

Poznámka: Pokud časové měřítko prodloužete, aby se zobrazilo více časových jednotek, změňte také koncové datum přidružené k projektu.

Začátek stránky

Tisk rozsáhlého Ganttova diagramu

Pokud nevytvoříte plán pro malý projekt, bude Ganttův diagram pravděpodobně překračovat hranice jedné standardní stránky tiskárny. Následující tabulka popisuje některé problémy s tiskem, ke kterým může dojít a jaké kroky můžete provést před vytištěním, které vám pomůžou získat očekávané výsledky.

Problém

Řešení

Akce

Vytiskne se jenom část Ganttova diagramu.

Ujistěte se, že se celý graf vejde na stránku výkresu.

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Vzhled stránky na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled stránky .

 2. V dialogovém okně Vzhled stránky klikněte na kartu Velikost stránky v části Lupa tiskuvyberte přizpůsobit na.

 3. Vedle možnosti přizpůsobitbuňce zadejte do číselníku hodnotu 1 a do číselníku (ů) dolů zadejte "1".

 4. Klikněte na použít a potom na OK.

Orientace tištěné stránky a stránky výkresu se neshoduje.

Změňte orientaci stránky tiskárny.

 • Na kartě Návrh klikněte ve skupině Vzhled stránky na položku orientacea potom klikněte na požadovanou orientaci.

Nevíte, kolik stránek bude graf vytištěn.

Před vytištěním zobrazte náhled výkresu.

 • Na kartě soubor klikněte na Tiska potom klikněte na Náhled.

Nevíte, kde se konce stránky vyskytují.

Zapnutím konců stránek zjistíte, kolik stránek se v grafu dlaždicově nachází.

 • Na kartě zobrazení ve skupině Zobrazit vyberte konce stránek. Šedé čáry v grafu označují, kde budou konce stránek.

Konce mezi vytištěnými stránkami se vyskytují v nevhodném umístění.

Změnou nastavení okrajů můžete nastavit překrytí stránek. Čím větší jsou okraje, tím větší je překryv stránek.

 1. Na kartě Návrh klikněte ve skupině Vzhled stránky na ikonu pro otevření dialogového okna Vzhled stránky .

 2. Na kartě Nastavení tisku klikněte v části papír tiskárnyna Nastavení.

 3. Zadejte požadovaná nastavení okrajů a klikněte dvakrát na tlačítko OK .

Začátek stránky

V tomto článku

Použití Ganttova diagramu jako komunikačního nástroje

V Ganttově diagramu představují grafické prvky, jako jsou pruhy a šipky, úkoly a závislosti mezi nimi, abyste mohli sledovat, jak změny v jednom úkolu ovlivňují ostatní.

Můžete také seskupit několik podřízených úkolů v jednom souhrnném úkolu a přidat popisy, požadované zdroje a procentuální hodnoty dokončení každého úkolu.

Úkoly se zobrazují jako pruhy na časové ose.

Příklad Ganttova diagramu

Pomocí barevného schématu a přidáním textových popisků do Ganttova diagramu můžete rychle vytvořit vizuálně atraktivní plán prezentace.

Pokud plán pro složitý projekt zahájíte jako Ganttův diagram aplikace Visio, můžete data plánu snadno exportovat do aplikace Microsoft Office Project a potom pomocí Office Project naplánovat a spravovat projekt podrobněji. Další informace o exportu Ganttových diagramů z aplikace Office Visio naleznete v nápovědě k aplikaci Microsoft Office Visio.

Produkt

Použít, když

Office Visio

 • Chcete připravit vizuálně atraktivní plán prezentace.

 • Chcete definovat základní úkoly v plánu v počátečních fázích projektu.

 • Váš plán obsahuje méně než 30 úkolů.

Office Project

 • Chcete použít plnohodnotný nástroj pro řízení projektů pro plánování a plánování projektu.

 • Váš plán zahrnuje desítky úkolů.

 • Potřebujete přiřadit více zdrojů k úkolům nebo spojit plány pro různé projekty.

Začátek stránky

Nastavení Ganttova diagramu

Nejdříve nastavte základní rámeček grafu a data pro časové měřítko. Můžete také zvolit, jak chcete naformátovat pruhy úkolů, milníky a další prvky grafu.

Později můžete měnit kalendářní data, přidávat nebo odstraňovat úkoly a milníky a vytvářet závislosti mezi úkoly. Můžete také použít barevné schéma a přidat název a legendu.

 1. Ve Visiu přejděte v nabídce soubor na Nový, přejděte na plána klikněte na Ganttůvdiagram.

 2. Klikněte na kartu Datum a vyberte požadované možnosti.

  Hlavní jednotky jsou nejdelší jednotkou času (například roků nebo měsíců), které chcete v grafu použít, a vedlejší jednotky jsou nejmenší (například dny nebo hodiny).

 3. Na kartě Formát klikněte na obrazce a popisky, které chcete použít, na pruhy úkolů, milníky a souhrnné panely a potom klikněte na OK.

Pokud si nejste jistí, jaké formátování zvolit, stačí přijmout výchozí možnosti. Formátování můžete později změnit.

Zavření diagramu grafu

Po vytvoření Ganttova diagramu se zobrazí obecný rámeček grafu.

Rámeček je jako prázdné plátno, na kterém můžete malovat podrobnosti plánu:

 • Ve sloupci název úkolu klikněte na buňku a zadejte text a nahraďte obecný text konkrétním názvem úkolu. V průběhu projektu můžete přidávat další úkoly.

 • Počáteční data ve sloupcích zahájení a dokončení odrážejí datum zahájení zadané v projektu. Chcete-li změnit datum, klikněte na buňku a zadejte text.

 • Sloupec doby trvání se aktualizuje automaticky při zadání nových dat zahájení a dokončení. Můžete taky zadat jedno z kalendářních dat a dobu trvání, která označuje délku úkolu.

 • V časovém měřítku (oblast označená 2000 se zobrazenými měsíci) jsou hlavní jednotky nahoře a vedlejší jednotky jsou dole. Časové měřítko začíná a končí zadaným datem zahájení a dokončení. Když přidáte data zahájení a ukončení úkolu nebo dobu trvání, pruhy úkolů se zobrazí v oblasti pod časovou osou a oblast se rozšíří.

Pokud chcete zaznamenat další data o jednotlivých úkolech, můžete přidat další sloupce. Můžete například přidat sloupec zdroje , aby váš Ganttův diagram odrážel, kdo je za každý úkol zodpovědný.

Začátek stránky

Přidání dat do Ganttova diagramu

Rámeček můžete vyplnit daty, která odpovídají podrobnostem plánu projektu. Můžete přidat a Upřesnit následující prvky plánu:

Úkoly

Ganttův diagram s pruhy úkolů

Každý úkol v Ganttově diagramu zabírá řádek v rámečku grafu. Když zadáte názvy úkolů do buněk ve sloupci název úkolu , budou se doby trvání úkolů prezentovat jako pruhy úkolů v oblasti pod časovou osou.

Cíl

Akce

Změna názvu úkolu

 • Klikněte na buňku ve sloupci název úkolu obsahující daný úkol a zadejte nový název.

Nastavení nebo Změna doby trvání úkolu

 • Klikněte na buňku v Ganttově diagramu, která obsahuje datum nebo dobu trvání, kterou chcete změnit, a zadejte nové informace.

Zadejte dobu trvání následujícím způsobem:

 • 1H 1 hodinu

 • 1d pro 1 den

 • 1T za 1 týden

 • 1m na 1 měsíc

Přidání nových úkolů na konec Ganttova diagramu

 • Vyberte rámec Ganttova diagramu kliknutím na plnou čáru ohraničující graf. Chcete-li vytvořit nové řádky úkolů, přetáhněte Zelený úchyt pro výběr v dolním středu rámce.

Přidání nového úkolu mezi dva existující úkoly

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou buňku v řádku, na který chcete vložit nový řádek úkolu, a v místní nabídce klikněte na příkaz Nová úloha .

Přidání indikátorů dokončených procent do úkolů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na stínovou část sloupce vlevo od místa, kde chcete zobrazit sloupec dokončeného procenta, a potom v místní nabídce klikněte na Vložit sloupec .

 2. V části typ sloupceklikněte na % dokončenía potom na OK.

 3. Při provádění úkolu zadejte do nového sloupce procentuální hodnotu dokončeného úkolu. Na hlavním panelu se zobrazí indikátor dokončeného procenta.

Odstranění úkolu

 • Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou buňku v řádku, který představuje úkol, který chcete odstranit, a v místní nabídce klikněte na Odstranit úkol .

Změna vzhledu hlavního panelu

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na hlavní panel a potom v místní nabídce klikněte na Možnosti úkolu . V seznamu klikněte na požadované možnosti a potom klikněte na OK.

Milníky

Milníky v Ganttově diagramu

Protože milník představuje významnou událost v plánu, nikoli na úkol, nastavte jeho trvání na nulu.

Cíl

Akce

Přidání nového milníku

 1. Přetáhněte obrazec milníku ze vzorníku Obrazce Ganttova diagramu do rámce Ganttova diagramu a umístěte ho mezi buňky obsahující názvy úkolů, které má milník následovat a předcházet.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na buňku ve sloupci začátek řádku reprezentujícího milník a v místní nabídce klikněte na příkaz Upravit datum .

 3. Zadejte požadované datum a klikněte na OK. Datum ve sloupci dokončení se změní podle data ve sloupci začátek a Doba trvání je nastavena na nulu (0).

Převedení existujícího úkolu na milník

 • Do sloupce Doba trvání řádku představujícího úkol, který chcete převést na milník, zadejte hodnotu0(nula).

Změna vzhledu značky milníku

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na značku milníku a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti úkolu . Zvolte požadované možnosti a klikněte na OK.

Odstranění milníku

 • Klikněte pravým tlačítkem na libovolnou buňku v řádku představující milník, který chcete odstranit, a v místní nabídce klikněte na Odstranit úkol .

Souhrnné úkoly

Ganttův diagram se souhrnnými a podřízenými úkoly

Souhrnný úkol můžete použít, když chcete zkombinovat několik podřízených úkolů v jednom zastřešujícím úkolu.

Cíl

Akce

Vytvoření souhrnného úkolu s podřízenými úkoly

 1. Přidejte do Ganttova diagramu souhrnný úkol a podřízené úkoly nebo milníky.

 2. Pokud chcete vybrat podřízený úkol, klikněte na buňku obsahující název úkolu. Pokud chcete vybrat víc úkolů, podržte při kliknutí klávesu SHIFT.

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z vybraných úkolů a v místní nabídce klikněte na příkaz Zvětšit odsazení .

Nastavení doby trvání souhrnného úkolu

 1. V řádku prvního podřízeného úkolu klikněte na buňku ve sloupci začátek a zadejte datum zahájení úkolu.

 2. U stejného podřízeného úkolu klikněte na buňku ve sloupci Dokončit a zadejte koncové datum úkolu.

 3. Opakujte kroky 1 a 2 pro každý podřízený úkol.

Doba trvání souhrnného úkolu se vyplní automaticky po přidání informací o době trvání úkolu pro všechny podřízené úkoly.

Snížení úrovně (odsazení) úkolu

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na úkol, který chcete snížit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Zvětšit odsazení .

Zvýšení úrovně (zmenšení odsazení) úkolu

 • Pravým tlačítkem klikněte na název úkolu, který chcete propagovat, a v místní nabídce klikněte na zmenšit .

Změna vzhledu hlavního panelu úkolů

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na souhrnný úkol, který chcete změnit, a v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti úkolu .

 2. V části souhrnné panelyvyberte požadované symboly pro začátek a konec pruhů a klikněte na OK.

Závislosti (propojené úkoly)

Milníky v Ganttově diagramu

Když v Ganttově diagramu vytvoříte jeden úkol závislý na jiném, šipka spojuje dva pruhy úkolů. Pokud změníte datum nebo dobu trvání úkolu, na kterém je závislý jiný úkol, změní se také data závislých úkolů.

Cíl

Akce

Nastavení závislostí mezi úkoly

 1. Kliknutím na buňky obsahující názvy úkolů vyberte úkoly a milníky, mezi kterými chcete nastavit závislosti. Pokud chcete vybrat víc úkolů, podržte při výběru klávesu SHIFT.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na jeden z vybraných úkolů a v místní nabídce klikněte na příkaz Propojit úkoly .

Přerušení závislostí mezi úkoly

 1. Kliknutím na buňky obsahující názvy úkolů vyberte úkoly se závislostmi, které chcete zrušit. Pokud chcete vybrat víc úkolů, podržte při výběru klávesu SHIFT.

 2. Klikněte pravým tlačítkem na jeden z vybraných úkolů a pak v místní nabídce klikněte na Zrušit propojení úkolů .

Změna stylu šipek závislostí

 • V otevřeném Ganttově diagramu klikněte pravým tlačítkem myši na stránku výkresu a potom v místní nabídce klikněte na příkaz spojnice typu S .

Sloupce dat

Plán projektu je vytvořen před daty specifickými pro daný úkol. Data dokončení projektu určuje akumulace dat zahájení úkolu a dob trvání. V Ganttově diagramu aplikace Visio se data úkolů ukládají do sloupců dat.

Pokud chcete zaznamenat a zobrazit další data úkolů v Ganttově diagramu, můžete přidat nové sloupce. Můžete třeba přidat sloupec pro poznámky k úkolu, ve kterém můžete popsat složité nebo jedinečné úkoly, sloupec pro zdroje, který bude obsahovat položky zodpovědné za dokončení jednotlivých úkolů, nebo sloupec pro procentuální hodnotu dokončení a zjistit, jaká procentuální hodnota každého úkolu byla dokončena.


Ganttův diagram s pruhy úkolů

Ve výchozím nastavení se při vytváření nového Ganttova diagramu zobrazí sloupec název úkolu, zahájení, dokončení a doba trvání. Můžete změnit uspořádání existujících sloupců, přidávat nové a odstraňovat sloupce, které už nepotřebujete.

Cíl

Akce

Přejmenování existujícího sloupce

 • Klikněte na záhlaví sloupce, který chcete přejmenovat, a zadejte nový název.

Přidání nového předdefinovaných sloupců dat

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce nalevo od místa, kam chcete vložit nový sloupec, a v místní nabídce klikněte na Vložit sloupec .

 2. V seznamu typ sloupce klikněte na název sloupce, který odpovídá typu dat, která chcete přidat, a potom klikněte na tlačítko OK.

Přidání nového sloupce dat, který navrhujete

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce nalevo od místa, kam chcete vložit nový sloupec, a v místní nabídce klikněte na Vložit sloupec .

 2. V seznamu typ sloupce klikněte na jeden z uživatelem definovaných sloupců, který odpovídá formátu, ve kterém se data nacházejí (například uživatelem definované desetinné číslo, uživatelem definovaný textnebo čas definovaný uživatelem) a potom klikněte na OK.

 3. Zadejte nový název sloupce.

Poznámka: Pokud přidáte víc než jeden textový sloupec, klikněte pokaždé na jinou možnost uživatelem definovaného textu. Například klikněte na uživatelem definovaný text 1 pro první sloupec, uživatelem definovaný text 2 pro druhý sloupec atd.

Odstranění (skrytí) datového sloupce

 • Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví sloupce, který chcete odstranit (skrýt), a v místní nabídce klikněte na Skrýt sloupec .

Poznámka: Když odstraníte nebo skryjete sloupec z grafu, zachovají se data ze sloupce do souboru. Chcete-li sloupec později znovu zobrazit, klikněte pravým tlačítkem myši na záhlaví sloupce a v místní nabídce klikněte na příkaz Vložit sloupec . V seznamu vyberte sloupec, který chcete znovu zobrazit, a klikněte na OK.

Přesunutí sloupce dat

 1. Klikněte na záhlaví sloupce, který chcete přesunout.

 2. Přetáhněte sloupec na nové místo.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li sloupec přesunout nalevo od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, nalevo od středního bodu druhého sloupce.

  • Pokud chcete sloupec přesunout napravo od jiného sloupce, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, napravo od středního bodu druhého sloupce.

  • Pokud chcete přesunout sloupec napravo od oblasti časového měřítka, umístěte střední bod sloupce, který přesouváte, napravo od středního bodu oblasti časového měřítka.

Poznámka: Pokud je oblast časového měřítka dlouhá, je možné, že budete muset zobrazení oddálit a přesunout sloupec za středem oblasti. Pokud chcete zobrazení oddálit, přejděte v nabídce zobrazení na Lupaa klikněte na požadovanou úroveň přiblížení.

Timescale

Časová osa je měřítko hlavních a vedlejších časových jednotek, které sahá od data, kdy projekt začíná datem ukončení. Časové jednotky časového měřítka, počáteční a koncové datum a dny, které považujete za nepracovní dny, můžete definovat.

Ganttův diagram s pruhy úkolů

Můžete se posunout na konkrétní datum nebo úkol na časovém měřítku a můžete změnit šířku oblasti časového měřítka a Zobrazit více kalendářních dat.

Cíl

Akce

Změna počátečního nebo koncového data nebo obojího

 1. V Ganttově diagramu klikněte pravým tlačítkem myši na časové měřítko a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti data .

 2. V části Rozsah časového měřítkavyberte nové datum zahájení nebo ukončení a potom klikněte na OK.

Změna časových jednotek

 1. V Ganttově diagramu klikněte pravým tlačítkem myši na časové měřítko a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Možnosti data .

 2. V části časové jednotkyvyberte požadované hlavní jednotky a vedlejší jednotky a klikněte na OK.

Nastavení nepracovních dnů

 1. V Ganttově diagramu klikněte pravým tlačítkem myši na časové měřítko a v místní nabídce klikněte na Konfigurovat pracovní dobu .

 2. Vyberte požadované možnosti pro pracovní dny a pracovní dobua klikněte na OK.

Posunutí na určitý úkol nebo milník

 1. Kliknutím na buňku obsahující název úkolu vyberte úkol nebo milník, na který se chcete posunout.

 2. Na panelu nástrojů Ganttova diagramu klikněte na tlačítko Přejít na úkol .

Poznámka: Pokud panel nástrojů Ganttův diagram nevidíte, přejděte v nabídce zobrazení na panely nástrojůa klikněte na Ganttův diagram.

Posunutí na konkrétní datum

V Ganttově diagramu klikněte pravým tlačítkem myši na časové měřítko a potom v místní nabídce klikněte na jednu z následujících možností:

 • Přejděte na datum dokončenía posuňte se ke konci časového měřítka.

 • Posunutí o jednu jednotku doleva, přesunutí jedné vedlejší jednotky doleva

 • Přejít o jednu jednotku doprava, chcete-li se posunout o jednu jednotku doprava

 • Posunutí na datum zahájení: posunutí na začátek časového měřítka

Změna šířky oblasti časového měřítka

 1. Klikněte jednou v šedé oblasti v horní části oblasti časového měřítka a dalším kliknutím vyberte sloupec časové osy.

 2. Přetáhněte Zelený úchyt pro výběr na pravé straně sloupce v jednom směru tak, aby oblast měla požadovanou šířku.

Zobrazení více časových jednotek

 1. Kliknutím na plnou čáru ohraničující Ganttův diagram vyberte rámeček.

 2. Přetáhněte Zelený úchyt pro výběr v pravém středu rámce směrem doprava.

Poznámka: Pokud časové měřítko prodloužete, aby se zobrazilo více časových jednotek, změňte také koncové datum přidružené k projektu.

Začátek stránky

Tisk rozsáhlého Ganttova diagramu

Pokud nevytvoříte plán pro malý projekt, bude Ganttův diagram pravděpodobně překračovat hranice jedné standardní stránky tiskárny. Následující tabulka popisuje některé problémy s tiskem, se kterými se můžete setkat, a kroky, které je možné před tiskem vyřešit.

Problém

Sol ution

Akce

Vytiskne se jenom část Ganttova diagramu.

Ujistěte se, že se celý graf vejde na stránku výkresu.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Vzhled stránky.

 2. Klikněte na kartu Velikost stránky , klikněte na přizpůsobit velikost obsahu výkresua potom klikněte na OK.

Orientace tištěné stránky a stránky výkresu se neshoduje.

Změňte orientaci stránky tiskárny.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Vzhled stránky.

 2. Klikněte na kartu Nastavení tisku , klikněte na požadovanou orientaci a potom klikněte na OK.

Nevíte, kolik stránek bude graf vytištěn.

Před vytištěním zobrazte náhled výkresu.

 • V nabídce soubor klikněte na Náhled.

Nevíte, kde se konce stránky vyskytují.

Zapnutím konců stránek zjistíte, kolik stránek se v grafu dlaždicově nachází.

 • V nabídce zobrazení klikněte na konce stránek. Šedé čáry v grafu označují, kde budou konce stránek.

Konce vytištěných stránek se vyskytují na nevhodných místech.

Změnou nastavení okrajů můžete nastavit překrytí stránek. Čím větší jsou okraje, tím větší je překryv stránek.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Vzhled stránky.

 2. Na kartě Nastavení tisku klikněte na Nastavení.

 3. Zadejte požadovaná nastavení okrajů a dvakrát klikněte na OK .

Začátek stránky

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×