Sledování změn ve sdíleném sešitu

Důležité informace: Tento článek vysvětluje starší metodu sledování změn pomocí "sdíleného sešitu". Funkce sdílený sešit má mnoho omezení a byla nahrazena spoluvytvářením. Spoluvytváření neumožňuje sledování změn. Pokud ale vy i ostatní uživatelé zároveň otevřou soubor, můžete vidět další výběr a změny, jak se děje. Pokud je soubor uložený v cloudu, můžete zobrazit dřívější verze, abyste viděli změny jednotlivých lidí. Přečtěte si další informace o spoluvytváření.

 1. Než budete pokračovat, ujistěte se, že tuto metodu opravdu chcete použít. Sdílené sešity mají určitá omezení, a konkrétně je nemožnost upravovat pomocí Excel pro web. Proto důrazně doporučujeme spoluvytváření, což je náhrada za sdílené sešity.

 2. Klikněte na Revize > Sdílet sešit.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sdílet sešit skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 3. V dialogovém okně Sdílený sešit zaškrtněte na kartě Úpravy políčko Povolit úpravy více uživatelům najednou.

 4. Klikněte na kartu Upřesnit.

 5. V části Sledování změn klikněte na přepínač Uchovat historii změn po dobu a do číselníku Dnů zadejte počet dní historie změn, které chcete uchovávat. Ve výchozím nastavení Excel uchovává historii změn po dobu 30 dní a trvale smaže všechny položky historie změn, které jsou starší než tento počet dnů. Pokud chcete uchovávat historii změn po dobu delší než 30 dní, zadejte číslo, které je větší než 30.

 6. Klikněte na tlačítko OK a pokud se zobrazí výzva k uložení sešitu, uložte jej kliknutím na tlačítko OK.

 1. Klikněte na revize > sledování změna potom klikněte na přijmout nebo odmítnout změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. Pokud budete vyzváni k uložení sešitu, klikněte na tlačítko OK.

 3. V dialogovém okně Vybrat změny k přijmutí či zamítnutí proveďte následující kroky:

  • Chcete-li přijmout nebo zamítnout změny provedené po určitém datu, zaškrtněte políčko kdy , klikněte v seznamu kdy na položku od data a zadejte nejdřívější datum, pro které chcete revidovat změny.

  • Pokud chcete přijmout nebo zamítnout změny provedené jiným uživatelem, zaškrtněte políčko kdo a v seznamu kdo klikněte na uživatele, jehož změny chcete zkontrolovat.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené všemi uživateli, zrušte zaškrtnutí políčka Kdo.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny provedené v určité oblasti, zaškrtněte políčko Kde a zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

  • Chcete-li přijmout či zamítnout změny v celém sešitu, zrušte zaškrtnutí políčka Kde.

 4. Klikněte na tlačítko OK a prostudujte si informace o každé změně v dialogovém okně Přijmout či zamítnout změny.

 5. Jednotlivé změny přijměte nebo zamítněte kliknutím na tlačítko Přijmout nebo Zamítnout.

 6. Pokud budete vyzváni k výběru hodnoty pro buňku, klikněte na požadovanou hodnotu a potom na tlačítko Přijmout.

Poznámky: 

 • Před tím, než postoupíte k další změně, musíte změnu přijmout, nebo zamítnout.

 • Všechny zbývající změny můžete přijmout nebo zamítnout současně kliknutím na tlačítko Přijmout vše nebo Zamítnout vše.

 1. Klikněte na revize > sledování změna potom na Zvýraznit změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. K výběru změn, které chcete zobrazit, použijte následující postup:

  • Chcete-li zobrazit všechny sledované změny, zaškrtněte políčko kdy , klikněte v seznamu kdy na možnost vše a zrušte zaškrtnutí políček kdo a kde .

  • Chcete-li zobrazit změny provedené po určitém datu, zaškrtněte políčko kdy , klikněte v seznamu kdy na položku od data a zadejte nejdřívější datum, pro které chcete zobrazit změny.

  • Pokud chcete zobrazit změny provedené určitým uživatelem, zaškrtněte políčko kdo a v seznamu kdo klikněte na uživatele, jehož změny chcete zobrazit.

  • Chcete-li zobrazit změny v určité oblasti buněk, zaškrtněte políčko Kde a zadejte odkaz na buňky dané oblasti listu.

 3. K určení způsobu zobrazení změn použijte následující postup:

  • Chcete-li zvýraznit změny na listu, zaškrtněte políčko Zvýraznit změny na obrazovce.

  • Chcete-li vytvořit seznam změn na zvláštním listu, zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu, čímž zobrazíte list historie.

   Poznámka: Toto zaškrtávací políčko je dostupné až po zapnutí sledování změn a uložení souboru s aspoň jednou sledovanou změnou.

Vypnutím sledování změn odstraníte historii změn. Pokud chcete uchovat kopie těchto informací, vytiskněte list Historie nebo ho zkopírujte do jiného sešitu:

 1. Klikněte Revize > Sledování změn > Zvýraznit změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Kdy a potom v seznamu Kdy klikněte na položku Vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. Historii můžete vytisknout nebo zkopírovat do jiného sešitu.

Při zvýrazňování změn při práci aplikace Excel označí všechny revize (například změny, vložení a odstranění) zvýrazňující barvou.

 1. Klikněte na revize > sledování změna potom na Zvýraznit změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. V dialogovém okně Zvýraznit změny zaškrtněte políčko Sledovat změny během úprav. Toto zaškrtávací políčko povoluje sdílení sešitu a zvýraznění provedených změn, které provedete vy nebo jiní uživatelé.

 3. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změnyzaškrtněte políčko kdy a potom v seznamu kdy klikněte na požadovanou možnost.

 4. Pokud chcete určit uživatele, kterým chcete Zvýraznit změny, zaškrtněte políčko kdo a potom v seznamu kdo klikněte na požadovanou možnost.

 5. Pokud chcete určit oblast listu, kde se mají změny zvýraznit, zaškrtněte políčko kde a potom v poli kde zadejte odkaz na buňku v oblasti listu.

 6. Ujistěte se, že je zaškrtnuto políčko Zvýraznit změny na obrazovce.

 7. Klikněte na OK. Pokud budete vyzváni, uložte sešit.

 8. Proveďte v listu požadované změny. Některé změny, například formátování, nejsou sledovány, a proto nejsou označené barvou zvýraznění.

Pokud již nechcete změny zvýrazňovat, můžete zvýrazňování změn vypnout.

 1. Klikněte na revize > sledování změna potom na Zvýraznit změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. V dialogovém okně Zvýraznit změny zrušte zaškrtnutí políčka Sledovat změny během úprav.

 1. Klikněte Revize > Sledování změn > Zvýraznit změny.

  Upozorňujeme, že v novějších verzích Excelu je tlačítko Sledovat změny skryté. Tady je návod k jeho zobrazení.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změnyzaškrtněte políčko kdy a potom v seznamu kdy klikněte na položku vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

 6. V listu historie kliknutím na šipky filtru u popisků sloupců vyhledejte požadované informace.

Poznámka: Uložením sešitu se list Historie skryje. Pokud chcete list Historie po uložení znova zobrazit, zaškrtněte v dialogovém okně Zvýraznit změny políčko Zobrazit změny na novém listu.

Pomocí funkce sledování změn v Excelu pro Mac můžete sledovat, udržovat a zobrazit informace o změnách provedených v Sdílený sešit.

Důležité informace: 

 • Tlačítko sledování změn už není dostupné na pásu karet v novějších verzích Excelu pro Mac. Abyste mohli tuto funkci používat, musíte nejdřív přidat sledování změn zpátky na pás karet. Další informace najdete v tématu Přidání tlačítka sledování změn na pás karet.

 • Sledování změn je k dispozici pouze ve sdílených sešitech. Při zapnutí sledování změn se ze sešitu vlastně automaticky stane sdílený sešit. Sdílený sešit je sice obvykle uložen v umístění, do něhož mají přístup jiní uživatelé, avšak je možné sledovat změny rovněž v místní kopii sdíleného sešitu.

Přidání tlačítka sledování změn na pás karet

Pokud chcete na pásu karet přidat tlačítko sledování změn, musíte vytvořit vlastní skupinu a pak přidat tlačítko do skupiny.

 1. Na pásu karet & panelu nástrojůklikněte na Předvolby > > Excelu .

  Office 2016 pro Mac: Pás karet, Předvolby panelu nástrojů
 2. V části přizpůsobit pás karetklikněte v části hlavní kartyna Revize.

 3. Pod seznamem hlavní karty klikněte na Office 2016 pro Mac: Tlačítko Přidat v poli Přizpůsobení pásu karet a vyberte Nová skupina.

 4. Teď můžete tuto vlastní skupinu přejmenovat. Jednoduše vyberte Nová skupina (vlastní), klikněte na Office2016_for_Mac_Customize_Ribbon_Settings > Přejmenovat > a zadejte název do pole Zobrazovaný název a klikněte na Uložit.

 5. V části zvolit příkazy zvyberte hlavní kartya potom v seznamu vyberte zkontrolovat > změny > sledovat změny (starší)a potom klikněte na > (Přidat šipku) a přesuňte položku pod vlastní skupinou, kterou jste vytvořili.

  Klikněte na sledování změn (starší verze) a pak kliknutím > přesuňte možnost na kartě Revize.

 6. Klikněte na Uložit a zavřete dialogové okno Předvolby Excelu.

  Měli byste vidět možnost sledování změn (starší verze) na kartě Revize na pásu karet.

  Možnost sledování změn (starší verze) na pásu karet

 1. Na kartě Revize klikněte na sledování změna potom na Zvýraznit změny.

 2. Výběr nebo zrušení výběru sledování změn během úprav Sešit taky sdílí .

  Toto zaškrtávací políčko povoluje sdílení sešitu a zvýraznění provedených změn, které provedete vy nebo jiní uživatelé. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, dostanete zprávu, že tato akce odebere sešit ze sdíleného používání.

Když během práce zvýrazníte změny, Excel vypracuje všechny revize (například změny, vložení a odstranění) zvýrazněním barvy.

 1. Na kartě Revize klikněte na sledování změna potom na Zvýraznit změny.

 2. Vyberte sledování změn během úprav. Sešit taky sdílí .

 3. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změnyzaškrtněte políčko kdy a potom v rozevíracím seznamu klikněte na požadovanou možnost.

 4. Udělejte jakoukoliv z těchto věcí:

  Chcete-li určit

  Udělejte toto

  Uživatelé, jimž chcete Zvýraznit změny

  Zaškrtněte políčko kdo a v nabídce kdo klikněte na požadovanou možnost.

  Oblast listu, kde se mají změny zvýraznit

  Zaškrtněte políčko kde a potom v poli kde zadejte odkaz na buňku oblasti listu.

  Tip: Můžete také kliknout na ikonu Sbalit dialog na pravé straně pole kde a pak vybrat oblast, kterou chcete na listu použít. Po dokončení klikněte znovu na Sbalit dialog a zobrazte celé dialogové okno.

 5. Zkontrolujte, že je zaškrtnuté políčko Zvýraznit změny na obrazovce .

 6. Klikněte na OK.

  Pokud se zobrazí výzva k uložení sešitu, klikněte na OK.

 7. V listu proveďte požadované změny.

  Poznámka: Některé změny, třeba formátování, se nesledují, a proto nejsou označené zvýrazňující barvou.

Pokud už nechcete, aby se změny zvýraznili, můžete je přestat zvýrazňovat.

 1. Na kartě Revize klikněte na sledování změna potom na Zvýraznit změny.

 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zvýraznit změny na obrazovce .

 1. Na kartě Revize klikněte na sledování změna potom na Zvýraznit změny.

  Poznámka: Pokud se při úpravách sledované změny sledují. Sešit taky sdílí není zaškrtnuté, nebyla v aplikaci Excel zaznamenána historie změn sešitu.

 2. Chcete-li vybrat změny, které chcete zobrazit, proveďte některou z následujících akcí:

  Pokud chcete zobrazit

  Akce

  Všechny sledované změny

  Zaškrtněte políčko kdy , v místní nabídce po vyberte vše a potom zrušte zaškrtnutí políček kdo a kde .

  Změny provedené po určitém datu

  Zaškrtněte políčko kdy , klikněte na od data v seznamu kdy a zadejte datum, od kterého chcete změny zobrazit.

  Změny provedené určitým uživatelem

  Zaškrtněte políčko kdo a v seznamu kdo klikněte na uživatele, jehož změny chcete zobrazit.

  Změny konkrétní oblasti buněk

  Zaškrtněte políčko kde a zadejte odkaz na buňku oblasti listu.

 3. Můžete taky kliknout na Sbalit dialog na pravé straně pole kde a pak vybrat oblast, kterou chcete na listu použít. Po dokončení klikněte znovu na Sbalit dialog a zobrazte celé dialogové okno.

 4. Chcete-li určit způsob zobrazení změn, proveďte některou z následujících akcí:

  Akce

  Udělejte toto

  Zvýraznění změn na listu

  Zaškrtněte políčko Zvýraznit změny na obrazovce .

  To vám umožní zobrazit podrobnosti o změně přesunutím ukazatele myši na zvýrazněnou buňku.

  Vytvoření seznamu změn na samostatném listu

  Pokud chcete zobrazit list Historie, zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu .

  Toto zaškrtávací políčko je dostupné až po zapnutí sledování změn a uložení souboru s aspoň jednou sledovanou změnou.

 1. Na kartě Revize klikněte na sledování změna potom na přijmout nebo odmítnout změny. .

  Pokud se zobrazí výzva k uložení sešitu, klikněte na OK.

 2. V dialogovém okně Vybrat změny pro přijetí nebo odmítnutí proveďte jednu z následujících akcí:

  Chcete-li přijmout nebo zamítnout

  Udělejte toto

  Změny provedené po určitém datu

  Zaškrtněte políčko kdy , klikněte na od data v seznamu kdy a zadejte datum, od kterého chcete změny revidovat.

  Změny provedené jiným uživatelem

  Zaškrtněte políčko kdo a v seznamu kdo klikněte na uživatele, jehož změny chcete zkontrolovat.

  Změny provedené všemi uživateli

  Zrušte zaškrtnutí políčka kdo .

  Změny provedené v určité oblasti

  Zaškrtněte políčko kde a zadejte odkaz na buňku oblasti listu.

  Můžete taky kliknout na Sbalit dialog na pravé straně pole kde a pak vybrat oblast, kterou chcete na listu použít. Po dokončení klikněte znovu na Sbalit dialog a zobrazte celé dialogové okno.

  Změny v celém sešitu

  Zrušte zaškrtnutí políčka kde .

 3. Klikněte na tlačítko OK a prostudujte si informace o každé změně v dialogovém okně Přijmout či zamítnout změny.

  Tyto informace obsahují další změny, které jsou ovlivněné provedenými změnami. Posouváním podle potřeby můžete zobrazit všechny informace.

 4. U každé změny klikněte na přijmout nebo odmítnout.

  Poznámky: 

  • Pokud se zobrazí výzva k výběru hodnoty pro buňku, klikněte na požadovanou hodnotu a potom klikněte na přijmout.

  • Před tím, než postoupíte k další změně, musíte změnu přijmout, nebo zamítnout.

  • Všechny zbývající změny můžete přijmout nebo zamítnout současně kliknutím na tlačítko Přijmout vše nebo Zamítnout vše.

  • Všechny změny musí být uloženy, aby mohly být uvedeny v listu Historie.

  • Když změnu odmítnete, vypíše se v listu Historie odmítnutí pomocí příkazu zpět nebo výsledek zamítnuté akce ve sloupci typ akce . Pokud chcete zobrazit list Historie, najdete další informace v tématu zobrazení listu Historie .

 1. Na kartě Revize klikněte na sledování změna potom na Zvýraznit změny.

  Poznámka: Pokud se při úpravách sledované změny sledují. Sešit taky sdílí není zaškrtnuté, Excel neevidoval historii změn sešitu.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změnyzaškrtněte políčko kdy a v místní nabídce po klikněte na možnost vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu a potom klikněte na tlačítko OK.

 5. Klikněte na OK.

  Zobrazí se list Historie.

 6. V listu Historie klikněte na šipky filtrů vedle popisků sloupců a najděte požadované informace.

  Poznámka: Uložením sešitu skryjete list Historie. Pokud chcete po uložení zobrazit list Historie, musíte ho znovu zobrazit zaškrtnutím políčka Zobrazit změny na novém listu v dialogovém okně Zvýraznit změny .

Protože se historie změn odstraní, když vypnete sledování změn, můžete uložit kopii historie. List Historie můžete vytisknout nebo zkopírovat do jiného sešitu.

 1. Na kartě Revize klikněte na sledování změna potom na Zvýraznit změny.

 2. Ve skupinovém rámečku Zvýraznit změnyzaškrtněte políčko kdy a potom v seznamu kdy klikněte na položku vše.

 3. Zrušte zaškrtnutí políček KdoKde.

 4. Zaškrtněte políčko Zobrazit změny na novém listu.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

  Tipy: 

  • Pokud chcete vytisknout list Historie, v nabídce soubor klikněte na Tisk , vyberte požadované možnosti tisku a klikněte na Tisk.

  • List Historie zkopírujete do jiného sešitu takto:

  • Podržte klávesu CONTROL, klikněte na kartu Historie v dolní části listu Historie a potom klikněte na přesunout nebo zkopírovat.

  • V oblasti do knihy klikněte na název sešitu, do kterého chcete list přesunout, nebo klikněte na (nový sešit).

  • Zaškrtněte políčko vytvořit kopii a klikněte na OK.

  • Uložte sešit, ve kterém je kopírovaný list Historie.

Pomocí sledování změn můžete protokolovat podrobnosti o změnách sešitu při každém uložení sešitu. Tato historie změn vám pomůže identifikovat změny, které byly v sešitu provedeny, a tyto změny můžete přijmout nebo odmítnout.

Sledování změn je užitečné hlavně při úpravách sešitu několika uživateli. Je to také užitečné, když odešlete sešit recenzentům pro komentáře a pak chcete sloučit vstup, který jste dostali do jedné kopie sešitu, obsahující změny a komentáře, které chcete zachovat.

Po provedení změn ve sdíleném sešitu můžete historii změn zobrazit přímo v listu nebo na samostatném listu Historie. V obou případech můžete okamžitě zjistit podrobnosti o každé změně. Můžete například zjistit, kdo tuto změnu provedl, jaký typ změny provedl (jaký byl v případě, jakých buněk došlo k ovlivnění) a jaká data byla přidána nebo odstraněna.

Při použití sledování změn zvažte následující skutečnosti:

 • Sledování změn se liší od operace zpět a nevytvoří záložní kopii    

  Možná očekáváte, že sledování změn vytvoří před provedením změn záložní kopii sešitu nebo že je můžete vrátit zpět. Pomocí historie změn bohužel nemůžete vrátit změny tím, že je vrátíte zpět nebo obnovíte dřívější verzi sešitu. List Historie však obsahuje záznam všech odstraněných dat, takže je můžete zkopírovat zpátky do původní buňky ve sdíleném sešitu.

  Sledování změn není určeno k umožnění návratu k dřívějším verzím sešitu, a proto byste měli sešity používající sledování změn nadále zálohovat.

 • Nesledované typy změn:    

  Změny obsahu buněk jsou sledovány, ale ostatní změny, například změny formátování, nebudou sledovány. Některé funkce Excelu nejsou ve sdílených sešitech dostupné, a proto je nejde sledovat.

 • Historie změn se udržuje jenom v určitém intervalu    

  Když zapnete sledování změn, zachová se historie změn po dobu 30 dnů, aby se zachovala Správa v sešitu. Můžete však zvýšit nebo snížit počet dnů historie změn, které chcete zachovat. Pokud chcete uchovat historii změn po neomezenou dobu, můžete zadat velký počet dnů. Můžete taky pravidelně vytvářet kopie informací historie.

 • Nejstarší část historie změn se pravidelně odstraňuje    

  Uchovávání historie změn je určeno odpočtem dní od aktuálního data. Aplikace Excel po každém zavření sešitu odstraní všechny části historie změn, které jsou starší než počet dní, jenž byl platný při posledním uložení sešitu.

  Pokud je uchovávání historie změn nastaveno například na 30 dní a sešit bude poprvé otevřen po dvou měsících, bude možné zobrazit historii z období před dvěma měsíci. Když ale tento sešit zavřete, historie z předchozích 30 dnů (před 31 až 60 dní) se odstraní.

Důležité informace: Jestliže sledování změn vypnete nebo zrušíte sdílení sešitu, bude celá historie změn trvale odstraněna.

Excel nabízí následující možnosti pro přístup k uložené historii změn a jejich používání.

 • Zvýraznění na obrazovce:    

  V aplikaci Excel lze oblasti změněné jednotlivými uživateli označit různou barvou a ke změněným buňkám přidat základní údaje ve formě komentářů, které se zobrazí po umístění ukazatele myši nad jednotlivé buňky. Zvýrazňování na obrazovce je užitečné v případě, že sešit nemá hodně změn nebo když se chcete na první pohled podívat, co se změnilo.

 • Sledování historie:     

  V Excelu můžete zobrazit samostatnou tabulku historie, která poskytuje tisknutelnou seznam podrobných informací, které můžete filtrovat a zjistit, jaké změny vás zajímají. List Historie je užitečný v případě, že sešit obsahuje mnoho změn nebo chcete zjistit, co se v řadě změn stalo.

 • Změna Revize    

  Excel umožňuje postupně procházet jednotlivé změny, aby bylo možné rozhodnout, jestli je přijmout nebo zamítnout. Tato metoda je vhodná, pokud vyhodnocujete komentáře od ostatních uživatelů.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×