Tisk dokumentu ve Wordu pro Mac

Než začnete tisknout, můžete si zobrazit náhled dokumentu a určit stránky, které chcete vytisknout.

Náhled a tisk dokumentu

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Pokud si chcete zobrazit náhled každé stránky, klikněte na šipky v dolní části náhledu.

  Dialogové okno Tisk

  Pokud nevidíte náhled, vyberte v možnosti Předvolby položku Kopie a stránky a zaškrtněte políčko vedle možnosti Zobrazit rychlý náhled.

 3. Zvolte počet kopií a jakékoliv jiné možnosti, které chcete nastavit, a klikněte na tlačítko Tisk.

Tisk vybraných stránek

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Pokud chcete vytisknout jenom určité stránky, udělejte v části Stránky jednu z těchto věcí:

  • Pokud chcete vytisknout stránku zobrazenou v rychlém náhledu, vyberte Aktuální stránka.

  • Pokud chcete vytisknout po sobě jdoucí stránky, například 1 až 3, vyberte Od a do polí Od a Do zadejte číslo první a poslední stránky.

  • Pokud chcete najednou vytisknout jednotlivé stránky a rozsah stránek (například stránka 3 a stránky 4–6), vyberte Rozsah stránek a zadejte čísla stránek a rozsahy oddělené čárkami (například 3, 4–6).

  Dialogové okno Tisknout se zvýrazněným oddílem Stránky

Tisk na obě strany papíru

Nejjednodušším způsobem, jak vytvořit oboustranné publikace, je tisk pomocí tiskárny, která podporuje oboustranný tisk. Pokud chcete zjistit, jestli tiskárna podporuje oboustranný tisk, podívejte se do příručky k tiskárně nebo se obraťte na výrobce tiskárny. Můžete ale také udělat toto:

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Klikněte na Kopie a stránky a potom na Rozložení.

  Výběr Rozložení v dialogovém okně Tisk

 3. Klikněte na Oboustranně a pak vyberte Vázání po delší straně (aby se stránky překlápěly na delší straně) nebo Vázání po kratší straně (aby se stránky překlápěly na kratší straně).

  Výběr možnosti v nabídce Oboustranně

Pokud vaše tiskárna nenabízí automatický oboustranný tisk, můžete na obě strany papíru tisknout ručně. Stačí se řídit následujícím postupem.

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Klikněte na Kopie a stránky a potom na Microsoft Word.

 3. Klikněte na Jenom liché stránky.

 4. Po vytištění lichých stránek obraťte štos stránek, vložte ho znovu do tiskárny, zopakujte kroky 1 a 2 a potom klikněte na Jenom sudé stránky.

  V závislosti na typu tiskárny budete možná muset stránky otočit a přeskupit předtím, než budete moct potisknout druhou stranu papírů.

Tisk pouze lichých nebo sudých stránek

 1. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

 2. Klikněte na Kopie a stránky a potom na Microsoft Word.

 3. Klikněte na Jenom liché stránky nebo Jenom sudé stránky.

Tisk v opačném pořadí

Tisknout ve správném pořadí můžete i v případě, že vaše tiskárna rovná vytištěné papíry od zadních stránek k předním. Následující postup vám ukáže, jak vytisknout dokument, který začíná na poslední stránce.

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Výstup a sdílení klikněte na Tisk.

 3. V části Možnosti tisku zaškrtněte políčko Opačné pořadí tisku.

Změna orientace dokumentu

 1. Na kartě Rozložení klikněte na možnost Orientace a pak na Na výšku nebo Na šířku.

  Klikněte a nastavte okraje, orientaci a velikost

 2. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

Změna orientace konkrétních stránek

 1. Na stránkách, které chcete upravit, vyberte veškerý text.

  Tip: Pokud chcete změnit orientaci všech stránek za kurzorem, místo výběru textu klikněte tam, kde chcete začít s novou orientací stránek. V nabídce Formát klikněte na Dokument, klikněte na Vzhled stránky, vyberte požadovanou orientaci a pak klikněte na OK. Vedle položky Použít na klikněte na Od tohoto místa dále.

 2. V nabídce Formát klikněte na Dokument.

 3. V dolní části dialogového okna klikněte na Vzhled stránky.

 4. Vedle nabídky Orientace klikněte na požadovanou orientaci a pak na OK.

 5. Vedle nabídky Použít na klikněte na Vybraný text a pak na OK.

 6. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

Změna orientace konkrétního oddílu

Důležité informace: Pokud chcete změnit orientaci jenom pro určitý oddíl, dokument musí být rozdělený konci oddílů. Zjistěte, jak přidat konce oddílů.

 1. Pokud chcete zobrazit netisknutelné znaky, třeba značky odstavců (¶), klikněte na Zobrazit všechny netisknutelné znaky  Zobrazení všech netisknutelných znaků na kartě Domů.

  Zvýrazněná ikona Zobrazit značky pro úpravy na kartě Domů
 2. Dvakrát klikněte na konec oddílu za oddílem, který chcete změnit.

  Konce oddílů vypadají takhle:

  Obrázek konce oddílu

 3. Klikněte na Vzhled stránky.

 4. Vedle nabídky Orientace klikněte na požadovanou orientaci a pak na OK.

 5. Vedle nabídky Použít na klikněte na Tento oddíl a pak na OK.

 6. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

Viz taky

Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Tisk dokumentu

Změna formátu papíru

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Náhled před tiskem

 1. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

 2. Klikněte na Preview (Náhled).

Tisk dokumentu

 1. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. Podle potřeby nastavte možnosti, jako je počet stránek nebo které stránky chcete vytisknout, a klikněte na Print (Vytisknout).

  Tip: Pokud v dialogu Print nevidíte další možnosti tisku, klikněte na modrou šipku dolů, která je napravo od místní nabídky Printer.

Tisk vybraných stránek nebo oddílů

 1. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. Klikněte na Page Range (Rozsah stránek) a potom upravte pole Page Range jedním z následujících způsobů:

  Co chcete vytisknout

  Akce

  Nesousedící stránky

  Zadejte čísla stránek. Jednotlivá čísla oddělujte čárkami a u větších rozsahů použijte spojovník.

  Pokud třeba chcete vytisknout stránky 2, 4, 5, 6 a 8, zadejte 2,4-6,8.

  Celý oddíl

  Zadejte písmeno s následované číslem oddílu.

  Pokud třeba chcete vytisknout oddíl číslo 3, zadejte s3.

  Nesousedící oddíly

  Zadejte písmeno s následované číslem oddílu, pak napište čárku a zadejte písmeno s následované číslem dalšího oddílu.

  Pokud třeba chcete vytisknout oddíly 3 a 5, zadejte s3,s5.

  Rozsah stránek napříč oddíly

  Zadejte rozsah v tomto formátu: p čs č-p čs č. Písmeno p je před číslem stránky a písmeno s je před číslem oddílu.

  Pokud třeba chcete vytisknout rozsah počínající druhou stránkou třetího oddílu a končící třetí stránkou pátého oddílu, zadejte p2s3-p3s5.

  Rozsah stránek v oddílu

  Zadejte rozsah v tomto formátu: p čs č-p čs č. Písmeno p je před číslem stránky a písmeno s je před číslem oddílu.

  Pokud třeba chcete vytisknout stránky 5 až 7 z oddílu číslo 3, zadejte p5s3-p7s3.

 4. Klikněte na tlačítko Print (Vytisknout).

Tisk na obě strany listu papíru (oboustranný tisk)

Nejjednodušším způsobem, jak vytvořit oboustranné publikace, je tisk pomocí tiskárny, která podporuje oboustranný tisk. Pokud chcete zjistit, jestli vaše tiskárna podporuje oboustranný tisk, najdete tyto informace většinou v návodu, který jste k tiskárně dostali, nebo ve vlastnostech tiskárny. Některé tiskárny nabízí možnost automaticky tisknout na obě strany listu papíru (automatický oboustranný tisk). Jiné tiskárny vám poskytnou pokyny, jak stránky znova ručně vložit do tiskárny, aby se potiskla i druhá strana (ruční oboustranný tisk). Některé tiskárny nenabízejí oboustranný tisk vůbec.

Tip: Pokud máte potíže při oboustranném tisku na tiskárně, která oboustranný tisk podporuje, klikněte v místní nabídce Copies & Pages (Kopie a stránky) na Layout (Rozložení). V místní nabídce Two-Sided (Oboustranně) pak zkontrolujte, jestli je možnost Off (Vypnout) nezaškrtnutá, a zaškrtnutí případně zrušte.

Pokud vaše tiskárna nenabízí automatický oboustranný tisk, můžete na obě strany papíru tisknout ručně. Stačí se řídit následujícím postupem.

 1. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. V místní nabídce Copies & Pages (Kopie a stránky) klikněte na Microsoft Word.

 4. Klikněte na Odd pages only (Pouze liché stránky).

 5. Po vytištění lichých stránek obraťte štos stránek, vložte ho znovu do tiskárny, opakujte kroky 1 až 3 a klikněte na Even pages only (Pouze sudé stránky).

  V závislosti na typu tiskárny budete možná muset stránky otočit a přeskupit předtím, než budete moct potisknout druhou stranu papírů.

Tisk pouze lichých nebo sudých stránek

 1. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

 2. V místní nabídce Printer (Tiskárna) vyberte tiskárnu, kterou chcete použít.

 3. V místní nabídce Copies & Pages (Kopie a stránky) klikněte na Microsoft Word.

 4. Klikněte na Odd pages only (Pouze liché stránky) nebo Even pages only (Pouze sudé stránky).

Tisk v opačném pořadí

Tisknout ve správném pořadí můžete i v případě, že vaše tiskárna rovná vytištěné papíry od zadních stránek k předním. Následující postup vám ukáže, jak vytisknout dokument, který začíná na poslední stránce.

 1. V nabídce Word klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Output and Sharing (Výstup a sdílení) klikněte na Print (Tisk). 

 3. V části Printing options (Možnosti tisku) zaškrtněte políčko Reverse print order (Obrácené pořadí tisku).

Změna orientace dokumentu

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Na kartě Layout (Rozložení) klikněte v části Page Setup (Vzhled stránky) na Orientation (Orientace) a potom na Portrait (Na výšku) nebo Landscape (Na šířku).

  Karta Rozložení, skupina Vzhled stránky ve Wordu

 3. V nabídce Soubor klikněte na Tisk.

Změna orientace konkrétních stránek

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Vyberte na stránce veškerý text, který chcete změnit.

 3. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument).

 4. Klikněte na Page Setup (Vzhled stránky).

 5. V části Orientation (Orientace) klikněte na požadovanou orientaci a pak na OK.

 6. V místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na Selected text (Na vybraný text) a pak na OK.

  Word podle potřeby před a za vybraný text vloží konec oddílu a změní orientaci v daných oddílech.

 7. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

  Poznámka: Pokud chcete změnit orientaci všech stránek za kurzorem, klikněte místo výběru textu do dokumentu, abyste nastavili pozici kurzoru. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument), pak na Page Setup (Vzhled stránky), vyberte požadovanou orientaci a pak v místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na This point forward (Od tohoto místa dále).

Změna orientace určitého oddílu

Důležité informace: Pokud chcete změnit orientaci jenom pro určitý oddíl, musí dokument obsahovat konce oddílů.

 1. V nabídce View (Zobrazení) klikněte na Print Layout (Rozložení při tisku).

 2. Pokud chcete zobrazit netisknutelné znaky, třeba značky odstavců (¶), klikněte na panelu nástrojů Standardní na Zobrazit všechny netisknutelné znaky  Zobrazení všech netisknutelných znaků .

 3. Poklikejte na konec oddílu za oddílem, který chcete změnit.

 4. Klikněte na Page Setup (Vzhled stránky).

 5. V části Orientation (Orientace) klikněte na požadovanou orientaci a pak na OK.

 6. V místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na This section (Tento oddíl) a pak na OK.

  Word podle potřeby před a za vybraný oddíly vloží konce oddílů a v daných oddílech změní orientaci.

 7. V nabídce File (Soubor) klikněte na Print (Tisk).

  Poznámka: Pokud chcete změnit orientaci všech stránek za kurzorem, klikněte místo výběru textu do dokumentu, abyste nastavili pozici kurzoru. V nabídce Format (Formát) klikněte na Document (Dokument), pak na Page Setup (Vzhled stránky), vyberte požadovanou orientaci a pak v místní nabídce Apply to (Použít na) klikněte na This point forward (Od tohoto místa dále).

Viz taky

Změna formátu papíru

Vložení, odstranění nebo změna konce oddílu

Přesunutí, otočení nebo seskupení obrázku, textového pole nebo jiného objektu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×