Vyhledání a nahrazení textu v e-mailové zprávě nebo položce

V aplikaci Outlook máte přístup k nástrojům pro úpravy, které umožňují najít a nahradit jednoduchý text nebo fráze v e-mailové zprávě. Hledání můžete navíc rozšířit pomocí zástupných znaků a kódů, které vám umožní najít slova nebo fráze obsahující určitá písmena nebo kombinace písmen. Můžete také najít a nahradit formátování – například vyhledávat podle velikosti písma, stylu, jazyka nebo značek odstavců – nebo různé jmenné či slovesné tvary, třeba změnit „zpráva“ na „zprávy“ nebo „používá“ na „používají“.

Pomocí možnosti Najít můžete rychle vyhledat všechny výskyty určitého slova nebo fráze.

 1. V e-mailové zprávě nebo položce, kterou vytváříte, zvolte na kartě Formátování textu ve skupině Úpravy možnost Najít.

  Rozevírací seznam otevřete ve skupině Úpravy na kartě Formátování textu.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete najít.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete postupně vyhledávat jednotlivé výskyty slova nebo fráze, zvolte Najít další.

  • Pokud chcete najít všechny výskyty slova nebo fráze najednou, zvolte Najít v > Hlavní dokument.

Tip: Probíhající hledání zrušíte tak, že stisknete ESC.

Slovo nebo frázi můžete automaticky nahrazovat jiným – například můžete nahradit „Acme“ výrazem „Apex“.

Poznámka: V nahrazujícím textu se malá a velká písmena použijí stejným způsobem jako v nahrazovaném textu. Pokud vyhledáte třeba text „ATD“ a nahradíte ho textem „A tak dále“, výsledkem bude „A TAK DÁLE“.

 1. V e-mailové zprávě nebo položce, kterou vytváříte, zvolte na kartě Formátování textu ve skupině Úpravy položku Nahradit.

  V Outlooku zvolte na kartě Formátování textu ve skupině Úpravy položku Nahradit.

  Poznámka: Můžete také zvolit kartu Nahradit v dialogovém okně Najít.

 2. V dialogovém okně Najít a nahradit zvolte kartu Nahradit a do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. Do pole Nahradit čím zadejte nový text, který má nahradit ten původní.

  Dialogové okno Najít a nahradit v Outlooku

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat další výskyt textu, zvolte Najít další.

  • Pokud chcete určitý výskyt textu nahradit, zvolte Nahradit a Outlook se přesune na další výskyt.

  • Pokud chcete nahradit všechny výskyty textu, vyberte Nahradit vše.

Tip: Probíhající nahrazování zrušíte tak, že stisknete ESC.

Pokud si chcete usnadnit vizuální procházení výskytů slova nebo fráze v dokumentu, můžete vyhledat všechny výskyty a zvýraznit je na obrazovce. I když se text zvýrazní na obrazovce, toto zvýraznění se neprojeví při tisku dokumentu.

 1. V e-mailové zprávě nebo položce, kterou vytváříte, zvolte na kartě Formátování textu ve skupině Úpravy položku Najít.

 2. Do pole Najít zadejte text, který chcete vyhledat.

 3. Zvolte Zvýraznění hodnoty > Zvýrazňovat vše.

  6eee1aa4-822b-4d0e-9763-8f5f2311b2a3

  Poznámka: Pokud chcete zvýraznění na obrazovce vypnout, zvolte Zvýraznění hodnoty > Zrušit zvýraznění.

Rozšířené hledání a nahrazování

Při vyhledávání se nemusíte omezovat jen na text. Outlook umožňuje vyhledávat formátování, jako je tučné písmo nebo kurzíva, písma, značky odstavců, mezery, záložky, a dokonce i jazyky.

Můžete vyhledat a nahradit nebo odebrat formátování znaků. Máte například možnost vyhledat určité slovo nebo frázi a změnit barvu písma nebo vyhledat určité formátování (třeba tučné písmo) a změnit ho.

 1. V e-mailové zprávě nebo položce, kterou vytváříte, zvolte na kartě Formátování textu ve skupině Úpravy položku Nahradit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledat text s určitým formátováním, zadejte ho do pole Najít.

  • Pokud chcete vyhledat jenom formátování, nechte pole Najít prázdné.

 3. (Nepovinné) V části Možnosti hledání zaškrtněte políčko týkající se konkrétní možnosti hledání.

 4. Zvolte Formát a pak možnosti formátování, které chcete najít a nahradit.

  V dialogovém okně Najít a nahradit zvolte Formát a potom požadovanou možnost v rozevíracím seznamu.

  Poznámky: 

  • Pokud tlačítko Formát nevidíte, zvolte Více.

  • V Outlooku zvolte v dialogovém okně Najít a nahradit tlačítko Více, aby se zobrazily další možnosti.

 5. Po přechodu do pole Nahradit čím zvolte Formát a pak vyberte možnosti pro nahrazující formát.

  Poznámka: Pokud chcete nahradit i text a zadali jste ho do pole Najít, pak do pole Nahradit čím napište nahrazující text.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete vyhledávat a nahrazovat jednotlivé výskyty zadaného formátování, zvolte Najít další > Nahradit.

  • Pokud chcete nahradit všechny výskyty zadaného formátování, zvolte Nahradit vše.

Můžete vyhledat a nahradit speciální znaky a prvky dokumentu, jako jsou tabulátory nebo ručně zadané konce stránek. Můžete třeba vyhledat všechny dvojité značky odstavců a nahradit je jednoduchými značkami odstavců.

 1. V e-mailové zprávě nebo položce, kterou vytváříte, zvolte na kartě Formátování textu ve skupině Úpravy položku Najít.

 2. Zvolte Zvláštní a potom vyberte položku.

  V dialogovém okně Najít a nahradit zvolte Zvláštní a potom požadovanou možnost v seznamu.

  Poznámky: 

  • Pokud tlačítko Zvláštní nevidíte, zvolte Více.

  • V Outlooku zvolte v dialogovém okně Najít a nahradit tlačítko Více, aby se zobrazily další možnosti.

 3. Pokud chcete položku nahradit, zvolte kartu Nahradit a do pole Nahradit čím zadejte to, co chcete použít jako náhradu.

 4. Zvolte Najít další, Najít vše, Nahradit nebo Nahradit vše.

  Tip: Probíhající hledání zrušíte tak, že stisknete ESC.

Text můžete hledat pomocí zástupných znaků Třeba pomocí zástupného znaku hvězdička (*) můžete hledat řetězec znaků (pomocí vyhledávacího řetězce „s*d“ najdete například „sad“ a „snad“).

Vyhledání a nahrazení textu pomocí zástupných znaků

 1. V e-mailové zprávě nebo položce, kterou vytváříte, zvolte na kartě Formátování textu ve skupině Úpravy položku Najít nebo Nahradit.

 2. V části Možnosti hledání zaškrtněte políčko Používat zástupné znaky.

  Poznámka: Pokud Možnosti hledání nevidíte, zvolte Více.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Vyberte nabídku Zvláštní, vyberte zástupný znak a potom zadejte do pole Najít jakýkoliv další text. Další informace najdete dále v tomto oddílu v tabulce v části Zástupné znaky pro položky, které chcete najít a nahradit.

  • Zástupný znak zadejte přímo do pole Najít. Další informace najdete dále v tomto oddílu v tabulce v části Zástupné znaky pro položky, které chcete najít a nahradit.

  Poznámka: Pokud chcete položku, kterou jste zadali do pole Najít i něčím nahradit, klikněte na pole Nahradit čím a napište nahrazující text.

 4. (Nepovinné) Pokud chcete položku, kterou jste zadali do pole Najít, také něčím nahradit, zvolte kartu Nahradit a do pole Nahradit čím zadejte to, co chcete použít jako náhradu.

 5. Zvolte Najít další, Najít vše, Nahradit nebo Nahradit vše.

  Tip: Probíhající hledání zrušíte tak, že stisknete ESC.

Zástupné znaky pro položky, které chcete najít a nahradit

 • Když zaškrtnete políčko Používat zástupné znaky, vyhledá Outlook text jen přesně v té podobě, jak ho zadáte. Všimněte si, že se znepřístupní (vyšednou) zaškrtávací políčka Rozlišovat malá a velká písmena a Hledat jen celá slova – znamená to, že tyto možnosti jsou automaticky zapnuté a nejde je vypnout.

 • Pokud chcete hledat znak, který je definovaný jako zástupný znak, napište před něj zpětné lomítko (\). Když chcete například najít otazník, zadejte \?.

 • Pokud chcete zástupné znaky a text uspořádat do skupin a vyznačit tak pořadí vyhodnocování, použijte závorky. Když třeba zadáte <(pře)*(at)>, můžete tak najít „předělat“ a „přepsat“.

 • Pokud chcete vyhledat výrazy a nahradit je výrazy v jiném pořadí, použijte zástupný znak \n. Zadejte například (Macek) (Jan) do pole Najít a \2 \1 do pole Nahradit čím. Outlook najde text Macek Jan a nahradí ho textem Jan Macek.

Hledaný obsah

Napsané znaky

Příklad

Libovolný jednotlivý znak

?

s?t najde „sát“ a „sít“.

Libovolný řetězec znaků

*

s*d najde „sad“ a „snad“.

Začátek slova

<

<(mezi) najde „mezinárodní“ a „mezihra“, ale nenajde „omezit“.

Konec slova

>

(mez)> najde „mez“ a „omez“, ale nenajde „mezinárodní“.

Některý ze zadaných znaků

[ ]

m[ea]z najde „mez“ a „maz“.

Libovolný jednotlivý znak z tohoto rozsahu

[-]

[r-t]ok najde „rok“ a „sok“. Rozsahy musí být ve vzestupném pořadí.

Libovolný jednotlivý znak kromě znaků z rozsahu uvnitř hranatých závorek

[!x-z]

t[!a-m]k najde „tok“ a „tuk“, ale nenajde „tak“ nebo „tik“.

Přesně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n}

pod{2}aný najde „poddaný“, ale ne „podaný“.

Nejméně n výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,}

pod{1,}aný najde „podaný“ i „poddaný“.

nm výskytů předchozího znaku nebo výrazu

{n,m}

10{1,3} najde 10, 100 a 1000.

Jeden nebo víc výskytů předchozího znaku nebo výrazu

@

pod@aný najde „podaný“ a „poddaný“.

Pomocí následujících kódů můžete hledat písmena, formátování, pole nebo speciální znaky. Některé kódy fungují jenom v případě, že je možnost Používat zástupné znaky zapnutá nebo naopak vypnutá.

Kódy, které fungují v polích Najít a Nahradit čím

Hledaný obsah

Napsané znaky

Značka odstavce ( Značka konce odstavce )

^p (v poli Najít nefunguje při zapnuté možnosti Používat zástupné znaky) nebo ^13

Znak tabulátoru ( Znak tabulátoru )

^t nebo ^9

Znak ASCII

^nnn, kde nnn je kód znaku

Znak ANSI

^0nnn, kde 0 je nula a nnn je kód znaku

Dlouhá pomlčka ( — )

^+

Krátká pomlčka ( – )

^=

Znak stříšky

^^

Ručně zadaný konec řádku ( Ručně zalomený řádek )

^l nebo ^11

Konec sloupce

^n nebo ^14

Konec stránky nebo oddílu

^12 (při nahrazení vloží konec stránky)

Ručně zadaný konec stránky

^m (taky hledá konce oddílů při zapnuté možnosti Používat zástupné znaky)

Pevná mezera ( Pevná mezera )

^s

Pevná pomlčka ( Pevná pomlčka )

^~

Volitelné rozdělení ( Volitelné rozdělení )

^-

Kód, který funguje jenom v poli Najít (když je možnost Používat zástupné znaky zapnutá)

Hledaný obsah

Napsané znaky

Obrázek nebo grafika (jenom vložené)

^g

Kódy, které fungují jenom v poli Najít (když je možnost Používat zástupné znaky vypnutá)

Hledaný obsah

Napsané znaky

Libovolný znak

^?

Libovolná číslice

^#

Libovolné písmeno

^$

Znak sady Unicode

^Unnnn, kde nnnn je kód znaku

Obrázek nebo grafika (jenom vložené)

^1

Značka poznámky pod čarou

^f nebo ^2

Značka vysvětlivky

^e

Pole

^d

Levá závorka pole (když jsou kódy polí viditelné)

^19

Pravá závorka pole (když jsou kódy polí viditelné)

^21

Komentář

^a nebo ^5

Konec oddílu

^b

Dlouhá mezera (Unicode)

^u8195

Krátká mezera (Unicode)

^u8194

Prázdné místo

^w (libovolná kombinace obyčejných a pevných mezer a znaků tabulátoru)

Kódy, které fungují jenom v poli Nahradit čím

Hledaný obsah

Napsané znaky

Obsah schránky systému Microsoft Windows

^c

Obsah pole Najít

^&

Můžete přejít na určité položky, jako je stránka, záložka nebo řádek v e-mailové zprávě.

 1. V e-mailové zprávě nebo položce, kterou vytváříte, zvolte na kartě Formátování textu ve skupině Úpravy položku Najít > Přejít na.

  Na kartě Formátování textu zvolte ve skupině Úpravy možnost Najít a pak Přejít na.

 2. V seznamu Cíl zvolte požadovanou položku.

  Na kartě Přejít na v dialogovém okně Najít a nahradit začněte výběrem cíle.

 3. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přejít na určitou položku, napište do textového pole příslušný údaj, který ji identifikuje, a zvolte Přejít na.

  • Pokud chcete přejít na další nebo předchozí položku určeného typu, nechte textové pole prázdné a zvolte Předchozí nebo Další.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×