Když vytváříte accessovou databázi, ukládáte data do tabulek, neboli seznamů předmětů, které obsahují řádky a sloupce. Můžete si například vytvořit tabulku Kontakty a do ní uložit seznam jmen, adres a telefonních čísel, nebo tabulku Produkty, do které budete ukládat informace o produktech. Tento článek vysvětluje, jak si vytvoříte tabulku, přidáte do ní pole a nastavíte její Primární klíč. Dozvíte se také, jak nastavit vlastnosti polí a tabulky.

Než začnete vytvářet tabulky a přidávat pole, ujistěte se, že rozumíte základním konceptům. Další informace najdete v článku Úvod do tabulek.

V tomto článku

Vytvoření tabulky
Vytvoření v nové databázi
Vytvoření v existující databázi
Import nebo propojení
– – Použití externích dat
– – Použití sharepointového webu
– – Použití webové služby
Nastavení vlastností tabulky
Uložení tabulky

Nastavení primárního klíče
Určení polí
Nastavení nebo změna primárního klíče
Odebrání primárního klíče

Přesunutí pole

Přidání polí
Přidání zadáním dat
Přidání pomocí šablony polí
Nastavení vlastností pole
Nastavení v zobrazení Datový list
– – Přejmenování pole
– – Změna datového typu
– – Změna formátu
– – Nastavení dalších vlastností
Nastavení vlastností v návrhovém zobrazení
– – Změna datového typu
– – Nastavení dalších vlastností

Vytvoření tabulky

Jednoduchá databáze, jako je například seznam kontaktů, může používat pouze jednu tabulku. Mnoho databází ale používá několik tabulek. Při vytváření nové databáze vytvoříte nový soubor na počítači, který slouží jako kontejner pro všechny objekty v databázi, a to včetně tabulek.

Tabulku můžete vytvořit tak, že vytvoříte novou databázi, vložíte tabulku do existující databáze nebo naimportujete data do tabulky, případně vytvoříte propojení na tabulku z jiného zdroje dat (excelového sešitu, wordového dokumentu, textového souboru nebo jiné databáze). Při vytvoření nové prázdné databáze vznikne automaticky nová prázdná tabulka. V tabulce pak můžete zadáváním dat začít definovat požadovaná pole.

Začátek stránky

Vytvoření nové tabulky v nové databázi

 1. Klikněte na Soubor > Nový a pak vyberte Prázdná databáze.

 2. Do pole Název souboru zadejte název souboru nové databáze.

 3. Pokud chcete uložit databázi do jiného umístění, klikněte na ikonu složky.

 4. Klikněte na Vytvořit.

  Otevře se nová databáze, vytvoří se nová tabulka s názvem Tabulka1 a otevře se v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Vytvoření nové tabulky v existující databázi

 1. Klikněte na Soubor > Otevřít, a pokud je databáze uvedená v seznamu Poslední, klikněte na ni. Pokud tam uvedená není, vyberte si jednu z možností procházení a databázi najděte.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte databázi, kterou chcete otevřít, a potom klikněte na Otevřít.

 3. Na kartě Vytvoření klikněte ve skupině Tabulky na Tabulka.

  Nová tabulka se vloží do nové databáze a otevře se v zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Nastavení vlastností tabulky

Kromě nastavení polí vlastností můžete také nastavit vlastnosti, které platí pro celou tabulku nebo všechny záznamy.

 1. Vyberte tabulku, jejíž vlastnosti chcete nastavit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. Na kartě Návrh ve skupině Zobrazit nebo skrýt klikněte na Seznam vlastností.

  Skupina Zobrazit nebo skrýt na kartě Návrh v aplikaci Access

  Zobrazí se seznam vlastností tabulky.

 4. V seznamu vlastností klikněte na kartu Obecné.

 5. Kliknutím zaškrtněte políčko nalevo od vlastnosti, kterou chcete nastavit, a potom zadejte nastavení vlastnosti.

  Nezapomeňte uložit provedené změny stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

  Vlastnost tabulky

  Akce

  Zobrazit zobrazení na webu služby SharePoint

  Zadejte, zda zobrazení založená na tabulce mohou být zobrazena na webu služby SharePoint.

  Poznámka: Účinek tohoto nastavení závisí na nastavení vlastnosti databáze Zobrazit všechna zobrazení na webu SharePoint.

  Vnořený datový list rozevřen

  Nastavte rozbalení všech vnořených datových listů při otevření tabulky.

  Výška vnořeného datového listu

  Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete, aby se okno vnořeného datového listu rozbalilo tak, aby byly zobrazené všechny řádky, nechejte nastavení této vlastnosti na hodnotě 0 cm.

  • Jestliže chcete určit výšku vnořeného datového listu, zadejte požadovanou výšku v palcích.

  Orientace

  Nastavte orientaci zobrazení podle toho, zda se váš jazyk čte zleva doprava nebo zprava doleva.

  Popis

  Zadejte popis tabulky. Tento popis se zobrazí jako popis tabulky.

  Výchozí zobrazení

  Nastavte zobrazení Datový list, Kontingenční tabulka nebo Kontingenční graf jako výchozí zobrazení pro otevření tabulky. Možnosti Kontingenční tabulka a Kontingenční graf už od Accessu 2013 nejsou k dispozici.

  Ověřovací pravidlo

  Zadejte výraz, který musí být při přidání nebo změně záznamu pravdivý.

  Ověřovací text

  Zadejte zprávu, která se zobrazí, pokud záznam poruší platnost výrazu ve vlastnosti Ověřovací pravidlo.

  Filtr

  Definujte kritéria pro zobrazení pouze odpovídajících řádků v zobrazení Datový list.

  Řadit podle

  Zadejte jedno nebo více polí pro výchozí pořadí řazení řádků v zobrazení Datový list.

  Název vnořeného datového listu

  Zadejte, zda se má v zobrazení Datový list zobrazit vnořený datový list, a pokud ano, která tabulka či dotaz má být zdrojem řádků vnořeného datového listu.

  Podřízená propojovací pole

  Zadejte jedno nebo více polí z tabulky či dotazu sloužící jako zdroj řádků vnořeného datového listu – obsah těchto polí se bude porovnávat s hodnotou vlastnosti Řídicí propojovací pole zadané pro tabulku.

  Řídicí propojovací pole

  Zadejte pole z tabulky, které splňují podmínku vlastnosti Podřízená propojovací pole zadané pro tabulku.

  Filtrovat při zavedení

  Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita filtrační podmínka zadaná ve vlastnosti Filtr.

  Řadit podle hodnoty Při zavedení

  Nastavíte-li tuto vlastnost na hodnotu Ano, bude při otevření tabulky v zobrazení Datový list automaticky použita podmínka řazení zadaná ve vlastnosti Řadit podle.

  Tip    Pokud chcete mít pro zadání nebo úpravu nastavení v poli vlastnosti k dispozici více místa, zobrazte stisknutím SHIFT+F2 okno Lupa. Pokud pro výraz nastavujete vlastnost Ověřovací pravidlo a potřebujete s tím pomoct, klikněte na Tlačítko Tvůrcevedle pole vlastnosti Ověřovací pravidlo a otevřete tak Tvůrce výrazů.

Začátek stránky

Uložení tabulky

Po vytvoření nebo změně tabulky je nutné uložit její návrh. Pokud tabulku ukládáte poprvé, dejte jí název, který popisuje data obsažená v tabulce. Můžete použít až 64 alfanumerických znaků včetně mezer. Můžete ji třeba pojmenovat Zákazníci, Díly nebo Produkty.

Pokud jde o pojmenování tabulek, je Access velmi flexibilní, ale existují určitá omezení: Název tabulky může mít až 64 znaků, může obsahovat libovolnou kombinaci písmen, číslic, mezer a speciálních znaků s výjimkou tečky (.), vykřičníku (!), hranatých závorek ([]), úvodní mezery, počátečního symbolu rovná se (=) a netisknutelných znaků, jako je návrat na začátek řádku. Název také nesmí obsahovat žádný z těchto znaků:` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

Tip: Zaveďte pro objekty v databázi zásady vytváření názvů a důsledně je dodržujte.

 1. Vyberte Soubor > Uložit nebo stiskněte CTRL+S.

 2. Pokud tabulku ukládáte poprvé, zadejte její název a klikněte na OK.

Začátek stránky

Nastavení primárního klíče

Pokud nemáte konkrétní důvod to nedělat, měli byste zadat primární klíč tabulky. Access automaticky vytvoří index pro primární klíč, který může pomoct vylepšit výkon databáze. Access také zkontroluje, že každý záznam má v poli primárního klíče hodnotu a že hodnota je vždy jedinečná. Jedinečné hodnoty jsou zásadní, protože neexistuje jiný způsob, jak spolehlivě odlišit jeden řádek od druhého.

Při vytvoření nové tabulky v zobrazení Datový list, Access automaticky za vás vytvoří primární klíč a přiřadí mu pole s názvem ID a datový typ Automatické číslo.

V návrhovém zobrazení můžete změnit nebo odebrat primární klíč, případně ho nastavit u tabulky, která ho ještě nemá.

Začátek stránky

Určení polí, která se použijí jako primární klíč

Někdy se může stát, že už máte data, která chcete použít jako primární klíč. Pro zaměstnance už například můžete mít ID. Pokud vytvoříte tabulku ke sledování informací o zaměstnancích, můžete chtít použít existující ID zaměstnance jako primární klíč tabulky. ID zaměstnance může být také jedinečné pouze v kombinaci s ID oddělení, což vyžaduje, abyste jako primární klíč použili obě pole společně. Vhodný kandidát na primární klíč splňuje tyto podmínky:

 • Každý záznam má jedinečnou hodnotu pro pole nebo kombinaci polí.

 • Pole nebo kombinace polí nikdy nejsou prázdné ani nemají hodnotu Null – vždycky obsahují hodnotu.

 • Hodnoty se nemění.

Pokud neexistují vhodná data, která by bylo možné použít jako primární klíč, můžete vytvořit nové pole, které bude sloužit jako primární klíč. Při vytváření nového pole, které se má používat jako primární klíč, nastavte datový typ pole na Automatické číslo, abyste zajistili, že splňuje tři podmínky z předchozího seznamu.

Začátek stránky

Nastavení nebo změna primárního klíče

 1. Vyberte tabulku, jejíž primární klíč chcete nastavit nebo změnit.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. V návrhové mřížce tabulky vyberte jedno nebo více polí, která chcete použít jako primární klíč.

  Pokud chcete vybrat samostatné pole, klikněte na jeho volič řádku.

  Pokud chcete vybrat více polí, stiskněte a podržte klávesu CTRL a klikněte na volič řádku každého pole.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na položku Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Nalevo od pole nebo polí, která byla určena jako primární klíč, se zobrazí indikátor klíče.

Začátek stránky

Odebrání primárního klíče

 1. Vyberte tabulku, jejíž primární klíč chcete odebrat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Zobrazení na položku Zobrazení a potom na položku Návrhové zobrazení.

 3. Klikněte na volič řádků aktuálního primárního klíče. Pokud se primární klíč skládá z více polí, podržte stisknutou klávesu CTRL a klikněte na volič řádků u jednotlivých polí.

 4. Na kartě Návrh ve skupině Nástroje klikněte na položku Primární klíč.

  Skupina Nástroje na kartě Návrh

  Z pole nebo polí, která byla určená jako primární klíč, se odstraní indikátor klíče.

Když uložíte novou tabulku bez nastavení primárního klíče, Access vás vyzve k vytvoření nového pole, které bude sloužit jako primární klíč. Pokud kliknete na Ano, Access vytvoří pole ID, které prostřednictví datového typu Automatické číslo poskytuje jedinečnou hodnotu pro každý záznam. Pokud vaše tabulku už obsahuje pole Automatické číslo, Access ho použijete jako primární klíč. Pokud kliknete na Ne, Access nepřidá žádné pole a primární klíč se nenastaví.

Začátek stránky

Přidání polí

Jestliže chcete uložit nová data týkající se problematiky, pro kterou už je tabulka aplikace Access vytvořená, můžete do tabulky přidat pole. Předpokládejme například, že máte tabulku, ve které jsou uložená příjmení, jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a poštovní adresy všech vašich zákazníků. Pokud například chcete začít evidovat upřednostňovaný způsob komunikace jednotlivých zákazníků, můžete přidat pole, do kterého se budou tyto údaje ukládat.

Veškerá data, která chcete evidovat, jsou uložena v polích. V tabulce kontaktů například vytvoříte pole Příjmení, Křestní jméno, Telefonní číslo a Adresa. V tabulce výrobků vytvoříte pole Název výrobku, ID výrobku a Cena.

Každé pole má určité základní charakteristiky, jako jsou například název umožňující jedinečnou identifikaci pole v tabulce, datový typ definující povahu dat, operace, které lze s daty provádět, a velikost místa úložiště, které je třeba vyhradit pro každou hodnotu.

Před vytvořením polí se pokuste data rozdělit na co nejmenší smysluplné části. Je mnohem snadnější data později sloučit než rozdělit. Například místo pole Celé jméno můžete vytvořit samostatná pole pro Příjmení a Křestní jméno. Potom půjde snadno vyhledávat nebo řadit podle hodnoty Příjmení, Křestní jméno nebo obou. Pokud plánujete vytvářet sestavy, řadit, vyhledávat nebo provádět výpočty s některou položkou dat, umístěte tuto položku do samostatného pole.

Jakmile pole vytvoříte, můžete také nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování. Například vlastnost Formát definuje, jak budou data vypadat v datovém listu nebo formuláři, který dané pole obsahuje.

Začátek stránky

Přidání pole zadáním dat

Pokud vytvoříte novou tabulku nebo otevřete existující tabulku v zobrazení Datový list, můžete do tabulky přidat pole zadáním dat do sloupce datového listu Přidat nové pole(1). Access automaticky přiřadí poli datový typ na základě zadaných dat. Jestliže ze zadané hodnoty nevyplývá žádný jiný datový typ, nastaví Access datový typ na Text, tento datový typ však můžete změnit.

Datový list v Accessu se sloupcem Přidat nové pole

Zadání dat do sloupce Přidat nové pole:

 1. Vytvořte nebo otevřete tabulku v návrhovém zobrazení. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou tabulku v navigačním podokně a potom v místní nabídce klikněte na Zobrazení Datový list.

 2. Do sloupce Přidat nové pole zadejte název pole, které chcete vytvořit.

  Použijte popisný název, aby bylo možné pole snadněji identifikovat.

 3. Zadejte data do nového pole.

Začátek stránky

Přidání pole pomocí šablony polí

V některých případech je snazší vybrat požadované pole z předdefinovaného seznamu polí, než pole ručně vytvářet. Použijte seznam Další pole, kde si můžete vybrat z šablon polí. Šablona pole je předdefinovaná sada charakteristik a vlastností, která popisuje pole. Definice šablony polí zahrnuje název pole, datový typ a nastavení vlastnosti Formát u pole a další vlastnosti pole.

 1. Na kartě Domů ve skupině Zobrazení klikněte na Zobrazení a potom klikněte na Zobrazení Datový list.

 2. Na kartě Pole ve skupině Přidat a odstranit klikněte na Další pole.

  Snímek obrazovky se skupinou Přidat a odstranit na kartě Pole na pásu karet

 3. Vyberte pole v seznamu Další pole a vložte nový sloupec. Access umístí pole napravo od sloupce, ve kterém se momentálně nachází kurzor. Pokud zvolíte jednu z možností pole pod záhlavím Rychlé zahájení, například Adresu, Access vytvoří ve vaší tabulce více polí, která budou obsahovat různé části adresy.

Začátek stránky

Nastavení vlastností pole

Jakmile pole vytvoříte, můžete nastavením jeho vlastností určit jeho vzhled a chování.

Nastavením vlastností pole můžete například:

 • Určit vzhled dat v poli

 • Zabránit zadání nesprávných dat do pole

 • Zadat výchozí hodnoty pro pole

 • Zrychlit vyhledávání a řazení na základě daného pole

Některé dostupné vlastnosti pole lze nastavit v zobrazení Datový list. Pokud však chcete zobrazit nebo upravit úplný seznam vlastností polí, je nutné použít návrhové zobrazení.

To, které vlastnosti můžete nastavit, závisí na datovém typu pole.

Začátek stránky

Nastavení vlastností pole v zobrazení Datový list

Při práci v zobrazení Datový list můžete pole přejmenovat, změnit jeho datový typ, změnit jeho vlastnost Formát a změnit některé další vlastnosti pole.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku, kterou chcete otevřít.

 2. V místní nabídce klikněte na Zobrazení Datový list.

Začátek stránky

Přejmenování pole

Když přidáte pole zadáním dat v zobrazení Datový list, přiřadí Access poli automaticky obecný název. Access přiřadí prvnímu novému poli název Pole1, druhému novému poli název Pole2 a tak dál. Název pole se standardně použije jako jeho popisek při zobrazení, například jako záhlaví sloupce v datovém listu. Když pole přejmenujete, aby měla výstižnější názvy, usnadníte jejich používání při zobrazení nebo úpravách záznamů.

 1. Klikněte pravým tlačítkem na záhlaví pole, které chcete přejmenovat (například Pole1).

 2. V místní nabídce klikněte na příkaz Přejmenovat pole.

 3. Zadejte nový název do záhlaví pole.

  Názvy polí mohou být tvořeny maximálně 64 znaky (písmeny a číslicemi), a to včetně mezer.

Začátek stránky

Změna datového typu pole

Pokud vytvoříte pole zadáním dat v zobrazení Datový list, Access data ověří a určí odpovídající datový typ pole. Jestliže například zadáte 1/1/2017, Access rozpozná tento údaj jako kalendářní datum a nastaví datový typ pole na Datum a čas. Pokud Access nemůže datový typ určit, je ve výchozím nastavení nastaven datový typ Text (v Accessu 2016 je to Krátký text).

Datový typ pole určuje další vlastnosti, které je možné nastavit. Například u pole s datovým typem Hypertextový odkaz nebo Memo (případně Dlouhý text, pokud používáte Access 2016) lze nastavit jen vlastnost Pouze přidat.

V některých případech může být zapotřebí změnit datový typ pole ručně. Předpokládejme například, že pracujete s čísly pokojů, která připomínají kalendářní datum, například 10/2017. Pokud do nového pole v zobrazení Datový list zadáte hodnotu 10/2017, funkce automatického rozpoznání datového typu vybere pro dané pole datový typ Datum a čas. Protože čísla pokojů představují označení, nikoli kalendářní údaj, měl by být použit datový typ Text. Datový typ pole lze změnit následujícím postupem.

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Pole.

 2. V seznamu Datový typ vyberte ve skupině Formátování požadovaný datový typ.

  Obrázek pásu karet aplikace Access se skupinou Datový typ a formátování

  Které datové typy jsou dostupné?

  Úplný seznam dostupných datových typů v accessových databázích najdete v tématu Datové typy pro desktopové databáze Accessu.

  Tipy k datovým typům

  • Maximální velikost souboru accessové databáze jsou 2 gigabajty.

  • Pokud chcete optimalizovat výkon, měli byste při vytváření pole Text nebo Číslo použít nejvhodnější velikost pole. Pokud se například chystáte ukládat poštovní směrovací čísla, která mají známou délku, měli byste jako velikost pole zadat délku. Velikost pole můžete zadat nastavení hodnoty v poli vlastnosti Velikost pole. Další informace najdete v oddílu Nastavení dalších vlastností pole.

  • Pro telefonní čísla, čísla dílů a další čísla, která nechcete používat v matematických výpočtech, byste měli jako datový typ vybrat Text místo datového typu Číslo. Číselnou hodnotu uloženou jako text lze logičtěji řadit a filtrovat.

Začátek stránky

Změna formátu pole

Kromě určení datového typu nového pole může Access nastavit v závislosti na zadaných datech také vlastnost Formát. Zadáte-li například hodnotu 10:50:00 dop., Access nastaví datový typ Datum a čas a kromě toho nastaví vlastnost Formát na Čas (střední). Chcete-li vlastnost pole Formát změnit ručně, postupujte následujícím způsobem:

 1. Na pásu karet klikněte na kartu Pole

 2. V seznamu Formát ve skupině Formátování zadejte požadovaný formát. 

  Poznámka: V závislosti na datovém typu pole nemusí být seznam Formát u některých polí (například Text) k dispozici.

Začátek stránky

Nastavení dalších vlastností pole

 1. V zobrazení Datový list klikněte do pole, jehož vlastnost chcete nastavit.

 2. Na kartě Pole ve skupině Vlastnosti, Formátování nebo Ověření pole vyberte požadované vlastnosti.

Začátek stránky

Nastavení vlastností pole v návrhovém zobrazení

Při práci s tabulkou v návrhovém zobrazení můžete nastavit libovolnou vlastnost pole. V návrhovém zobrazení se datový typ pole nastavuje v návrhové mřížce tabulky a ostatní vlastnosti v podokně Vlastnosti pole.

 1. V navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem myši na tabulku.

 2. V místní nabídce klikněte na Návrhové zobrazení.

Začátek stránky

Změna datového typu pole

Po vytvoření můžete pole různě měnit.

Upozornění: Stejným způsobem můžete měnit i pole, které bylo vytvořeno již dříve. Pokud však pole již obsahuje data, nebudou k dispozici některé akce, nebo může dojít ke ztrátě dat.

 1. V návrhové mřížce tabulky vyhledejte pole, pro které chcete nastavit datový typ.

 2. Ve sloupci Datový typ vyberte v seznamu datový typ.

  Které datové typy jsou dostupné?

  Úplný seznam dostupných datových typů v accessových databázích najdete v tématu Datové typy pro desktopové databáze Accessu.

  Tipy k datovým typům

  • Maximální velikost souboru accessové databáze jsou 2 gigabajty.

  • Pro telefonní čísla, čísla dílů a další čísla, která nechcete používat v matematických výpočtech, byste měli jako datový typ vybrat Text místo datového typu Číslo. Číselnou hodnotu uloženou jako text lze logičtěji řadit a filtrovat, ale nelze ji snadno používat ve výpočtech.

  • U datových typů Text a Číslo můžete zadat velikost pole nebo datový typ přesněji, a to tak, že nastavíte hodnotu v poli vlastnosti Velikost pole.

Začátek stránky

Nastavení dalších vlastností pole

Poznámka: Ne všechny formáty jsou k dispozici pro všechny datové typy. Nejprve nastavte datový typ a potom v případě potřeby nastavte formát.

 1. V návrhové mřížce tabulky vyberte pole, jehož vlastnosti chcete nastavit. Access zobrazí vlastnosti tohoto pole v podokně Vlastnosti pole.

  Datový typ pole určuje vlastnosti, které můžete nastavit.

 2. V podokně Vlastnosti pole zadejte požadovaná nastavení jednotlivých vlastností, nebo stiskněte klávesu F6 a potom pomocí kláves se šipkami vyberte vlastnost.

  Které vlastnosti pole jsou dostupné?

  Úplný seznam vlastností pole dostupných pro jednotlivé datové typy v accessových databázích najdete v tématu Úvod k datovým typům a vlastnostem pole.

  Poznámka: U některých polí nejsou k dispozici všechny vlastnosti. Vlastnosti, které pole má, určuje datový typ pole.

 3. Pokud chcete mít v poli vlastnosti více místa pro zadání nebo úpravu nastavení vlastnosti, zobrazte stisknutím SHIFT+F2 pole Lupa.

  Tip: Pokud zadáváte vstupní masku nebo ověřovací výraz a chcete s tím pomoct, klikněte na Tlačítko Tvůrce vedle pole vlastnosti a zobrazte příslušného tvůrce.

 4. Změny uložte stisknutím kombinace kláves CTRL+S.

Začátek stránky

Přesunutí pole

Chcete-li pole přesunout, přetáhněte je na požadované místo. Pokud chcete vybrat a přesunout více sousedících polí, klikněte na první pole, podržte klávesu SHIFT a poté klikněte na poslední pole. Potom můžete vybranou skupinu polí přetáhnout na nové místo.

Přetažením pole změníte jeho pozici na datovém listu, ale nezměníte pořadí polí v návrhu tabulky. Jestliže k polím získáváte přístup programově, platí původní pořadí. Pokud například přetáhnete pole do nové pozice na datovém listu a potom z tabulky vytvoříte formulář pomocí tlačítka Formulář, bude pole v původní pozici.

Začátek stránky

Viz také

Přidání počítaného pole do tabulky

Přidání pole do formuláře nebo sestavy

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou překladu?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme za váš názor!

×