Sdílení a spoluvytváření

Zamknutí nebo odemknutí určitých oblastí zamknutého listu

Zamknutí či odemknutí určitých oblastí zamknutého listu

Ve výchozím nastavení uzamkne zamknutý list všechny buňky, takže žádné z nich nelze upravovat. Chcete-li povolit úpravy některých buněk a ponechat ostatní zamknuté buňky, je možné odemknout všechny buňky. Před uzamknutím listu můžete uzamknout jenom konkrétní buňky a oblasti a volitelně povolit úpravy určitých uživatelů pouze v určitých oblastech zamknutého listu.

Zamknutí pouze konkrétních buněk a oblastí v zamknutém listu

Postupujte takto:

 1. Je-li list zamknut, proveďte následující:

  1. Na kartě Revize klikněte na Odemknout list (ve skupině změny ).

   Odemknout list

   Pokud je list zamknutý, kliknutím na tlačítko Zamknout listOdemkněte .

  2. Pokud se zobrazí výzva, odemkněte list zadáním hesla.

 2. Kliknutím na tlačítko Vybrat vše vyberte celý list.

  Tlačítko Vybrat vše

 3. Na kartě Domů klikněte na ikonu pro otevření automaticky otevíraných oken písmo buňky . Můžete taky stisknout kombinaci kláves Ctrl+Shift+F nebo Ctrl+1.

  Ikona pro otevření dialogového okna Formát buněk

 4. V místní nabídce Formát buněk na kartě Zámek zrušte zaškrtnutí políčka Uzamčeno a klikněte na OK.

  Karta Zámek v dialogovém okně Formát buněk

  Tím odemknete všechny buňky zamykaného listu. Teď můžete zvolit jenom ty buňky, které chcete zamknout.

 5. V listu vyberte jenom buňky, které chcete zamknout.

 6. Znovu otevřete místní okno Formát buněk (CTRL + SHIFT + F).

 7. Tentokrát na kartě Zámek zaškrtněte políčko Uzamknout a klikněte na OK.

 8. Na kartě Revize klikněte na Zamknout list.

  Zamknout list

 9. V seznamu Povolit všem uživatelům listu vyberte prvky, u kterých chcete uživatelům umožnit změnu.

  Další informace o prvcích listu

  Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka

  Akce uživatelů, jíž bude zabráněno

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které je na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení uživatelé uzamčené buňky vybírat mohou.

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které není na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybírat odemknuté buňky a mohou se pomocí klávesy TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listu.

  Formátovat buňky

  Změna některé možnosti v dialogových oknech Formát buněk nebo Podmíněné formátování. Použijete-li podmíněné formátování před uzamknutím listu a uživatel zadá hodnotu splňující jinou podmínku, bude se formátování i nadále měnit.

  Formátovat sloupce

  Použití libovolného příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Formátovat řádky

  Použití libovolného příkazu pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů, a to i do odemčených buněk

  Odstranit sloupce

  Odstranění sloupců

  Pokud je políčko Odstranit sloupce zaškrtnuté a políčko Vložit sloupce zaškrtnuté není, může uživatel sloupce vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstranění řádků

  Pokud je políčko Odstranit řádky zaškrtnuté a políčko Vložit řádky zaškrtnuté není, může uživatel řádky vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Seřadit

  Použití některého z příkazů pro řazení dat (karta Data, skupina Seřadit a filtrovat)

  Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít automatický filtr

  Použití šipek rozevíracího seznamu ke změně filtru pro oblasti, jsou-li použity automatické filtry

  Uživatelé nemohou použít ani odebrat automatické filtry z uzamčeného listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změna rozložení, aktualizace nebo jiná úprava sestav kontingenčních tabulek, nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Změny grafických objektů, včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před uzamknutím listu neodemkli. Pokud má například list tlačítko, které spouští makro, můžete kliknutím na tlačítko makro spustit, ale nemůžete ho odstranit.

  • Změny vloženého grafu, třeba formátování Graf se aktualizuje, když změníte jeho zdrojová data.

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazení skrytých scénářů, provádění změn ve scénářích, u kterých jste provádění změn zakázali, a odstranění těchto scénářů. Uživatelé mohou měnit hodnoty v měněných buňkách (v případě, že buňky nejsou uzamčeny) a přidávat nové scénáře.

  Prvky listu s grafem

  Zaškrtnutí políčka

  Akce, které uživatelé nebudou moci provádět

  Obsah

  Provádění změn v položkách, které jsou součástí grafu, například datových řad, OS a legend. Graf dál odráží změny provedené ve zdrojových datech.

  Objekty

  Změny grafických objektů (včetně obrazců, textových polí a ovládacích prvků), které jste před uzamknutím listu neodemkli

 10. Do textového pole Heslo k odemknutí listu zadejte heslo listu, klikněte na tlačítko OK a opětovným zadáním heslo potvrďte.

  • Zadání hesla je volitelné. Pokud heslo nezadáte, budou moct všichni uživatelé list odemknout a změnit zamknuté prvky.

  • Zvolte heslo, které si snadno zapamatujete, protože pokud heslo zapomenete, nebudete mít k zamknutým prvkům v listu přístup.

Odemknutí oblastí buněk v zamknutém listu uživatelům pro úpravu

Abyste mohli udělit konkrétním uživatelům oprávnění k úpravám oblastí v zamknutém listu, musí v počítači běžet systém Microsoft Windows XP nebo novější a počítač musí být součástí domény. Místo použití oprávnění, která vyžadují doménu, můžete taky zadat heslo pro oblast.

 1. Vyberte list, který chcete zamknout.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Změny na tlačítko Povolit uživatelům úpravy oblastí.

  Povolit uživatelům úpravy oblastí

  Tento příkaz je k dispozici pouze v případě, že není list zamknut.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat novou oblast, kterou lze upravovat, klikněte na tlačítko Nový.

  • Chcete-li upravit stávající oblast, kterou lze upravovat, vyberte ji v seznamu Oblasti odemknuté heslem při uzamknutí listu a poté klikněte na tlačítko Změnit.

  • Chcete-li odstranit oblast, kterou lze upravovat, vyberte ji v seznamu Oblasti odemknuté heslem při uzamknutí listu a poté klikněte na tlačítko Odstranit.

 4. Do textového pole Název zadejte název oblasti, kterou chcete odemknout.

 5. Do textového pole Odkazované buňky zadejte symbol rovná se (=) a potom zadejte odkaz oblasti, kterou chcete odemknout.

  Můžete také kliknout na tlačítko Sbalit dialog, vybrat oblast na listu a potom se opětovným kliknutím na tlačítko Sbalit dialog vrátit zpět do dialogového okna.

 6. Chcete-li používat heslo pro přístup, zadejte heslo pro povolení přístupu k oblasti do pole Heslo oblasti.

  Zadání hesla je volitelné pro případ, že chcete používat přístupová oprávnění. Používání hesla vám umožní zobrazit přihlašovací údaje každého oprávněného uživatele, který danou oblast upravuje.

 7. Chcete-li používat přístupová oprávnění, klikněte na tlačítko Oprávnění a potom na tlačítko Přidat.

 8. Do textového pole Zadejte názvy objektů, které chcete vybrat (příklady) napište jména uživatelů, kterým chcete povolit úpravy oblastí.

  Kliknutím na odkaz příklady zobrazíte správné způsoby zadání jména uživatele. Správnost jmen ověříte kliknutím na tlačítko Kontrola jmen.

 9. Klikněte na tlačítko OK.

 10. Chcete-li určit typ oprávnění pro vybraného uživatele, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček Povolit nebo Odepřít v oblasti Oprávnění a potom klikněte na tlačítko Použít.

 11. Poklikejte na tlačítko OK.

  Pokud se zobrazí výzva pro zadání hesla, napište dříve zadané heslo.

 12. V dialogovém okně Povolit uživatelům úpravy oblastí klikněte na tlačítko Uzamknout list.

 13. V seznamu Akce povolené všem uživatelům listu vyberte prvky, u kterých chcete uživatelům povolit provádění změn.

  Další informace o prvcích listu

  Zrušení zaškrtnutí tohoto políčka

  Akce uživatelů, jíž bude zabráněno

  Vybrat uzamčené buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které je na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení uživatelé uzamčené buňky vybírat mohou.

  Vybrat odemknuté buňky

  Přesunutí ukazatele na buňky, pro které není na kartě Zámek v dialogovém okně Formát buněk zaškrtnuto políčko Uzamčeno. Ve výchozím nastavení mohou uživatelé vybírat odemknuté buňky a mohou se pomocí klávesy TAB přesouvat mezi odemknutými buňkami na uzamčeném listu.

  Formátovat buňky

  Změna některé možnosti v dialogových oknech Formát buněk nebo Podmíněné formátování. Použijete-li podmíněné formátování před uzamknutím listu a uživatel zadá hodnotu splňující jinou podmínku, bude se formátování i nadále měnit.

  Formátovat sloupce

  Použití libovolného příkazu pro formátování sloupců, včetně změny šířky sloupce nebo skrytí sloupců (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Formátovat řádky

  Použití libovolného příkazu pro formátování řádků, včetně změny výšky řádku nebo skrytí řádků (karta Domů, skupina Buňky, tlačítko Formát)

  Vložit sloupce

  Vkládání sloupců

  Vložit řádky

  Vkládání řádků

  Vložit hypertextové odkazy

  Vkládání nových hypertextových odkazů, a to i do odemčených buněk

  Odstranit sloupce

  Odstranění sloupců

  Pokud je políčko Odstranit sloupce zaškrtnuté a políčko Vložit sloupce zaškrtnuté není, může uživatel sloupce vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Odstranit řádky

  Odstranění řádků

  Pokud je políčko Odstranit řádky zaškrtnuté a políčko Vložit řádky zaškrtnuté není, může uživatel řádky vkládat, ale nemůže je odstranit.

  Seřadit

  Použití některého z příkazů pro řazení dat (karta Data, skupina Seřadit a filtrovat)

  Uživatelé nemohou řadit oblasti, které obsahují uzamčené buňky na uzamčeném listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít automatický filtr

  Použití šipek rozevíracího seznamu ke změně filtru pro oblasti, jsou-li použity automatické filtry

  Uživatelé nemohou použít ani odebrat automatické filtry z uzamčeného listu, a to bez ohledu na toto nastavení.

  Použít sestavy kontingenčních tabulek

  Formátování, změna rozložení, aktualizace nebo jiná úprava sestav kontingenčních tabulek, nebo vytváření nových sestav

  Upravit objekty

  Provedení některé z následujících akcí:

  • Změny grafických objektů, včetně map, vložených grafů, obrazců, textových polí a ovládacích prvků, které jste před uzamknutím listu neodemkli. Pokud má například list tlačítko, které spouští makro, můžete kliknutím na tlačítko makro spustit, ale nemůžete ho odstranit.

  • Změny vloženého grafu, třeba formátování Graf se aktualizuje, když změníte jeho zdrojová data.

  • Přidání nebo úpravy komentářů

  Upravit scénáře

  Zobrazení skrytých scénářů, provádění změn ve scénářích, u kterých jste provádění změn zakázali, a odstranění těchto scénářů. Uživatelé mohou měnit hodnoty v měněných buňkách (v případě, že buňky nejsou uzamčeny) a přidávat nové scénáře.

  Prvky listu s grafem

  Zaškrtnutí políčka

  Akce, které uživatelé nebudou moci provádět

  Obsah

  Provádění změn v položkách, které jsou součástí grafu, například datových řad, OS a legend. Graf dál odráží změny provedené ve zdrojových datech.

  Objekty

  Provádění změn v grafických objektech  (včetně obrazců, textových polí a ovládacích prvků) , které jste před uzamknutím listu neodemkli

 14. Do textového pole Heslo k odemknutí listu zadejte heslo, klikněte na tlačítko OK a poté heslo opětovným zadáním potvrďte.

 • Zadání hesla je volitelné. Pokud heslo nezadáte, budou moci všichni uživatelé list odemknout a změnit zamknuté prvky.

 • Je třeba zvolit heslo, které si zapamatujete. Pokud heslo ztratíte, nebudete moci získat přístup k chráněným prvkům v listu.

 • Pokud je buňka součástí víc než jedné oblasti, můžou ji upravovat uživatelé, kteří mají oprávnění k úpravám některé z těchto oblastí.

 • Pokud se uživatel pokusí upravit více buněk najednou a je oprávněn upravovat některé, ale ne všechny tyto buňky, zobrazí se výzva k úpravě buněk.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení na fóru Excel User Voice.

Poznámka:  Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát vědět, jestli vám informace pomohly? Pokud chcete, můžete se podívat na anglickou verzi článku.

Viz taky

Ochrana sešitu

Zamknutí listu

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×