Zjišťování chyb ve vzorcích

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Vzorce můžou někdy kromě vrácení neočekávaných hodnot taky způsobit chybové hodnoty. Připravili jsme si pro vás několik nástrojů, které vám pomůžou najít chyby, zjistit jejich příčiny a určit řešení.

Poznámka: Tohle téma se zabývá technikami, které jsou užitečným pomocníkem při opravě chyb ve vzorcích. Seznam metod není vyčerpávající a nezaručuje opravu všech možných chyb ve vzorcích. Pomoc s konkrétními chybami můžete najít na fóru komunity Excelu, kde si vyhledáte podobné otázky nebo uveřejníte svou vlastní.

Jak zadávat jednoduché vzorce?

Vzorce jsou rovnice provádějící výpočty hodnot v listu. Vzorec vždy začíná rovnítkem (=). Například v tomhle vzorci sčítáme 3 a 1:

=3+1

Vzorec může taky obsahovat některé (nebo všechny) tyto části: funkce, odkazy, operátory a konstanty.

Části vzorce

Části vzorce

 1. Funkce: zahrnutý v sadě Excel, funkce jsou analýzou vzorce, které provádět výpočty. Například Funkce PI() vrátí hodnotu čísla pí: 3,142...

 2. : Odkazy na jednotlivé buňky nebo oblasti buněk. A2 hodnotu v buňce A2.

 3. Konstanty: Číselné nebo textové hodnoty zadané přímo do vzorce, třeba hodnota 2.

 4. Operátory: Operátor * (hvězdička) slouží k násobení a operátor ^ (stříška) umocní číslo na zadanou mocninu. Pomocí + a - můžete přičítat a odečítat hodnoty a pomocí / můžete dělit.

  Poznámka: Některé funkce vyžadují, co se označují jako argumenty. Argumenty jsou hodnoty, které určité funkce slouží k provádění výpočtů. V případě potřeby, argumenty jsou umístěny mezi závorky (funkce). Funkce PI nevyžaduje argumentů, které je důvod, proč je prázdné. Některé funkce vyžadují jeden nebo více argumentů a můžete nechat místo pro další argumenty. Musíte oddělit čárkami samostatné argumenty nebo středník (;) v závislosti na nastavení místa.

Funkce SUMA například vyžaduje jenom jeden argument, celkově jich ale může mít až 255.

Funkce SUMA

=SUMA(A1:A10) je příkladem jednoho argumentu.

=SUMA(A1:A10; C1:C10) je příkladem několika argumentů.

V následující tabulce najdete souhrn některých nejběžnějších chyb, které uživatelé při zadávání vzorců dělají. Pak taky vysvětluje, jak takové chyby opravit:

Je třeba zkontrolovat následující skutečnosti

Další informace

Každá funkce musí začínat symbolem = (rovná se)

Když rovnítko vynecháte, zadaný text se může zobrazit jako text nebo datum. Pokud zadáte třeba SUMA(A1:A10), Excel zobrazí textový řetězec SUMA(A1:A10) a neprovede žádný výpočet. Pokud zadáte 11/2, Excel zobrazí datum 2. listopadu (když je formát buňky nastavený na Obecný). Neprovede tedy podíl čísel 11 a 2, jak by se mohlo zdát.

Párování všech levých a pravých závorek

Zkontrolujte, že máte všechny závorky v páru (vždycky levou i pravou). Pokud ve vzorci použijete funkci, musí být všechny závorky správně umístěné, jinak funkce nebude správně fungovat. Tady je příklad: Vzorec = KDYŽ(B5<0);"Není platné";B5*1,05) nebude fungovat, protože obsahuje dvě pravé závorky a jenom jednu levou závorku (přitom by v něm měla být jenom jedna levá a jedna pravá závorka). Vzorec musí vypadat takhle: =KDYŽ(B5<0;"Není platné";B5*1,05).

Označení oblasti pomocí dvojtečky

Když chcete odkazovat na oblast buněk, oddělte odkaz na první buňku v oblasti od poslední buňky v oblasti pomocí dvojtečky (:). Jako příklad poslouží třeba =SUMA(A1:A5), a nikoli vzorec=SUMA(A1 A5), který by vrátil chybu #NULL!.

Zadání všech požadovaných argumentů

Některé funkce vyžadovaly argumenty. Taky se ujistěte, že jste nezadali příliš moc argumentů.

Zadání správných argumentů

Některé funkce, jako třeba SUMA, vyžadují číselné argumenty. Jiné funkce, jako třeba NAHRADIT, vyžadují minimálně pro jeden ze svých argumentů textovou hodnotu. Pokud jako argument použijete nesprávný typ dat, Excel může vrátit neočekávané výsledky nebo zobrazit chybu.

Počet vnořených funkcí nesmí přesáhnout 64

V rámci jedné funkce můžete zadat nebo vnořit maximálně 64 úrovní funkcí.

Uzavření názvů jiných listů do jednoduchých uvozovek

Pokud vzorec odkazuje na hodnoty nebo buňky v jiných listech nebo sešitech a název daného listu nebo sešitu obsahuje mezery nebo jiné než abecední znaky, musíte jeho název zadat do jednoduchých uvozovek ('), například ='Čtvrtletní data'!D3 nebo =‘123’!A1.

Když na list odkazujete ve vzorci, umístěte za jeho název vykřičník (!)

Pokud třeba chcete, aby se vám vrátila hodnota buňky D3 z listu s názvem Čtvrtletní data ve stejném sešitu, použijte vzorec ='Čtvrtletní data'!D3.

Uvedení cesty k externím sešitům

Zkontrolujte, jestli každý externí odkaz obsahuje název sešitu a cestu k danému sešitu.

Odkaz na sešit obsahuje název sešitu a musí být uzavřený v závorkách ([název_sešitu.xlsx]). Odkaz musí taky obsahovat název listu v sešitu.

Odkazovat můžete ve vzorci i na sešit, který v Excelu zrovna otevřený není. Stačí zadat úplnou cestu k souboru, jak vidíte třeba tady: =ŘÁDKY('C:\My Documents\[Operace Q2.xlsx]Prodej'!A1:A8). Tenhle vzorec vrátí počet řádků v oblasti, která zahrnuje buňky A1 až A8 v jiném sešitu (8).

Poznámka: Pokud celá cesta obsahuje mezery, jako je to třeba v příkladu výš, cestu je potřeba uzavřít do jednoduchých uvozovek (na začátku cesty a za název listu před vykřičníkem).

Zadání čísel bez formátování

Když čísla zadáváte do vzorce, neformátujte je. Pokud je hodnota, kterou chcete zadat, třeba 1,000 Kč, do vzorce zadejte 1000. Když jako součást čísla zadáte taky čárku, Excel ji bude pokládat za oddělovač. Jestli chcete, aby se čísla zobrazovala s oddělovačem tisíců nebo miliónů nebo se symbolem měny, naformátujte buňky až po zadání čísel.

Když třeba chcete přidat do hodnoty v buňce A3 hodnotu 3100, ale zadáte vzorec =SUMA(3,100;A3), Excel přidá čísla 3 a 100 a jejich součet přidá k hodnotě z buňky A3. V téhle podobě ale nikdy nepřidá k hodnotě z buňky A3 číslo 3100, vzorec by totiž musel být =SUMA(3100;A3) Nebo když zadáte vzorec =ABS(-2,134), Excel zobrazí chybu. Funkce ABS totiž umí pracovat jenom s jedním argumentem: =ABS(-2134).

Můžete využít určitá pravidla pro kontrolu chyb ve vzorcích. Tato pravidla nezaručují, že se na příslušném listu nevyskytují žádné chyby, ale odhalí většinu běžných chyb. Podle potřeby můžete jednotlivá pravidla vypnout nebo zapnout.

Chyby jde označovat a opravovat dvěma způsoby. Je možné opravovat jednu chybu po druhé (jako právě při kontrole pravopisu), nebo je jde opravovat hned, jak je při zadávání dat na listu uděláte.

Chybu můžete vyřešit pomocí možností zobrazených v Excelu. Nebo ji taky můžete ignorovat kliknutím na Ignorovat chybu. Pokud budete chybu v určité buňce ignorovat, daná chyba se v buňce už při dalších kontrolách chyb nezobrazí. Všechny dříve ignorované chyby ale můžete taky obnovit, aby se znovu zobrazovaly.

 1. Excel pro systém Windows, klikněte na soubor > Možnosti > vzorce, nebo
  aplikace Excel na Mac klikněte na Excel nabídka > předvolby > Kontrola chyb.

  V Excel 2007 klikněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka > Možnosti aplikace Excel > Vzorce.

 2. V části Kontrola chyb zaškrtněte Povolit kontrolu chyb na pozadí. Chyba, která se nachází, budou označeny s trojúhelníčkem v levém horním rohu buňky.

  Buňka s problémem se vzorcem
 3. Jestliže chcete změnit barvu trojúhelníku označujícího chybu, vyberte požadovanou barvu v seznamu Označit chyby pomocí této barvy.

 4. V části Pravidla kontroly aplikace Excel zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček u libovolného z následujících pravidel:

  • Buňky obsahují vzorce, jejichž výsledkem je chyba: Ve vzorci není použitá očekávaná syntaxe, argumenty nebo typy dat. Mezi chybové hodnoty patří #DĚLENÍ_NULOU!, #NENÍ_K_DISPOZICI, #NÁZEV?, #NULL!, #ČÍSLO!, #ODKAZ! a #HODNOTA!. Každá z těchto chybových hodnot má jinou příčinu a řeší se jiným způsobem.

   Poznámka: Pokud zadáte chybovou hodnotu přímo do buňky, uloží se jako daná chybová hodnota, ale nebude označená jako chyba. Pokud ale na tuto buňku odkazuje vzorec v jiné buňce, vzorec vrátí chybovou hodnotu z téhle buňky.

  • Nekonzistentní vzorec počítaného sloupce v tabulkách: Počítaný sloupec pravděpodobně obsahuje jednotlivé vzorce, které se liší od hlavního vzorce sloupce, a tvoří tak výjimku. Výjimky počítaného sloupce se vytvoří v případě, že provedete některou z následujících akcí:

   • Zadáte do buňky počítaného sloupce jiná data než vzorec.

   • Zadáte do buňky počítaného sloupce vzorec a stisknutím kláves Ctrl + Z nebo klikněte na vrátit zpět Tlačítko Zpět na panelu Nástrojů Rychlý přístup.

   • Zadáte do počítaného sloupce, který již obsahuje nejméně jednu výjimku, nový vzorec.

   • Zkopírujete do počítaného sloupce data neodpovídající vzorci daného počítaného sloupce. Pokud kopírovaná data obsahují vzorec, přepíše tento vzorec data v počítaném sloupci.

   • Přesunete nebo odstraníte v jiné oblasti listu buňku, na kterou odkazuje jeden či více řádků počítaného sloupce.

  • Buňky obsahují roky ve tvaru dvou číslic: Buňka obsahuje datum ve formátu textu, které může být při použití ve vzorcích chybně interpretováno jako jiné století. Třeba datum ve vzorci =ROK("1/1/31") může představovat rok 1931 nebo 2031. Tohle pravidlo slouží ke kontrole dvojznačných kalendářních dat zadaných ve formátu textu.

  • Čísla naformátovaná jako text nebo čísla, před kterými je apostrof: Buňka obsahuje čísla uložená jako text. K tomu obvykle dochází při importu dat z jiných zdrojů. Čísla uložená jako text můžou způsobit neočekávané chování při řazení, a proto je nejlepší je převést na čísla.‘=SUMA(A1:A10) se zobrazuje jako text.

  • Vzorce nekonzistentní s ostatními vzorci oblasti: Vzorec neodpovídá modelu okolních vzorců. V mnoha případech se sousedící vzorce liší jenom použitými odkazy. V následujícím příkladu čtyř sousedících vzorců zobrazí Excel chybu u vzorce =SUMA(A10:C10) v buňce D4, protože sousedící vzorce se mění o jeden řádek a daný vzorec se mění o 8 řádků – Excel očekává vzorec =SUMA(A4:C4).

   Pokud vzorec neodpovídá modelu sousedících vzorců, Excel zobrazí chybu.

   Jestliže odkazy použité ve vzorci nejsou konzistentní s odkazy v sousedících vzorcích, zobrazí aplikace Excel chybu.

  • Vzorce vynechávající buňky v oblasti: Vzorec nemusí automaticky zahrnovat odkazy na data, která vložíte mezi původní oblast dat a buňku obsahující vzorec. Toto pravidlo porovnává odkazy ve vzorci s oblastí buněk, která ve skutečnosti sousedí s buňkou obsahující vzorec. Pokud sousední buňky obsahují další hodnoty a nejsou prázdné, Excel zobrazí vedle vzorce chybu.

   Excel při použití tohoto pravidla třeba vloží chybu vedle vzorce =SUMA(D2:D4), protože buňky D5, D6 a D7 sousedí s buňkami, na které vzorec odkazuje, a s buňkou, ve které je vzorec zapsán (D8), přičemž tyto buňky obsahují data, na která by vzorec měl taky odkazovat.

   Pokud vzorec vynechá buňky v oblasti, Excel zobrazí chybu.
  • Odemknutý buňky obsahující vzorce: vzorec není zamčena ochranu. Ve výchozím nastavení jsou zamknuté všechny buňky na listu tak, aby se nelze změnit, pokud se po zamknutí listu. To může pomoci zabránit neúmyslné chyb jako neúmyslně odstraníte nebo změna vzorce. Tato chyba znamená, že nenastavil buňku k odemknutí ale nebyla chráněném listu. Zkontrolujte, že nechcete, aby buňka uzamčené nebo ne.

  • Vzorce odkazující na prázdné buňky: Pokud vzorec obsahuje odkaz na prázdnou buňku, může to způsobit neočekávané výsledky, jako v následujícím příkladu.

   Předpokládejme, že chcete vypočítat průměr z čísel uvedených v následujícím sloupci buněk. Pokud je třetí buňka prázdná, nebude do výpočtu zahrnutá a výsledek bude 22,75. Jestli třetí buňka obsahuje nulu, výsledek bude 18,2.

   Pokud vzorec odkazuje na prázdné buňky, Excel zobrazí chybu.
  • Data zadaná v tabulce nejsou platná: V tabulce došlo k chybě ověření. Zkontrolujte nastavení ověření buňky tak, že přejdete na kartu Data > do skupiny Datové nástroje > Ověření dat.

 1. Vyberte list, ve kterém chcete hledat chyby.

 2. Pokud je list počítán ručně, přepočtěte jej stisknutím klávesy F9.

  Pokud se nezobrazí dialog Kontrola chyb, klikněte na kartu Vzorce > Závislosti vzorců > tlačítko Kontrola chyb.

 3. Pokud jste některé chyby dříve ignorovali, můžete zkontrolovat, že tyto chyby znovu pomocí následujících kroků: klikněte na soubor > Možnosti > vzorce. Aplikace Excel na Mac klikněte na Excel nabídka > předvolby > Kontrola chyb.

  V části Kontrola chyb klikněte na Obnovit ignorované chyby > OK.

  Kontrola chyb

  Poznámka: Obnovením ignorovaných chyb obnovíte všechny chyby na všech listech v aktivním sešitu.

  Tip: Můžete taky umístit dialogové okno Kontrola chyb přímo pod řádek vzorců.

  Přesuňte okno Kontrola chyb pod řádek vzorců.
 4. Klikněte na některé z tlačítek akcí v pravé části dialogového okna. Dostupné akce jsou jiné pro každý typ chyby.

 5. Klikněte na Další.

Poznámka: Kliknete-li na možnost Ignorovat chybu, bude chyba označena a při následujících kontrolách přeskakována.

 1. Klikněte na tlačítko Kontrola chyb Ikona Kontrola chyb zobrazené vedle buňky a potom na požadovanou možnost. Příkazy se pro každý typ chyby liší. První položka popisuje chybu.

  Pokud kliknete na možnost Ignorovat chybu, chyba se označí a při následujících kontrolách se bude přeskakovat.

  Přesuňte okno Kontrola chyb pod řádek vzorců.

Pokud vzorec nemůže určit správný výsledek, Excel zobrazí chybovou hodnotu, třeba #####, #DĚLENÍ_NULOU!, #NENÍ_K_DISPOZICI, #NÁZEV?, #NULL!, #ČÍSLO!, #ODKAZ! nebo #HODNOTA!. Každý typ chyby má jinou příčinu a taky jiná řešení.

Následující tabulka obsahuje odkazy na články, které tyhle chyby podrobně popisují, a nabízí taky stručný popis, díky kterému budete moci začít pracovat.

Téma

Popis

Oprava chyby ####

Excel tuhle chybu zobrazí, když sloupec není dost široký, aby se v něm zobrazily všechny znaky v buňce, nebo když buňka obsahuje zápornou hodnotu data nebo času.

To se může stát třeba v případě, že vzorec odečte datum v budoucnosti od data v minulosti (třeba =06/15/2008-07/01/2008. Výsledkem je pak záporná hodnota data.

Tip: Pokuste se automaticky přizpůsobí buňku poklepáním mezi záhlaví sloupců. Pokud ### se zobrazí, protože Excel nemůže zobrazit všechny znaky to bude správným.

# chyba

Oprava chyby #DĚLENÍ_NULOU!

Excel tuhle chybu zobrazí při dělení čísla nulou (0) nebo buňkou, která neobsahuje žádnou hodnotu.

Tip: Přidejte obslužnou rutinu chyby, jako v následujícím příkladu: =KDYŽ(C2;B2/C2;0).

K pokrytí chyb se dají použít funkce zpracování chyb, jako je třeba KDYŽ.

Oprava chyby #NENÍ_K_DISPOZICI

Excel tuhle chybu zobrazí, když hodnota není pro funkci nebo vzorec dostupná.

Pokud používáte funkci jako funkce SVYHLEDAT, co se snažíte vyhledat má shodu v prohledávané oblasti? Nejčastěji používané není.

Zkuste použít CHYBHODN potlačí #N/A. V takovém případě můžete použít:

=CHYBHODN(SVYHLEDAT(D2;$D$6:$E$8;2;PRAVDA);0)

Chyba #NENÍ_K_DISPOZICI

Oprava chyby #NÁZEV?

Tahle chyba se zobrazí, když Excel nerozpozná text ve vzorci. Může se třeba stát, že název oblasti nebo funkce nejsou správně napsané.

Poznámka: Pokud používáte funkci, zkontrolujte, jestli že je správně napsaný název funkce. V tomto případě je nesprávně napsaný součet. Odebrání "e" a aplikace Excel budou opravit.

Excel zobrazí chybu #NÁZEV?, pokud název funkce obsahuje chybu.

Oprava chyby #NULL!

Excel tuhle chybu zobrazí, když zadáte průnik dvou oblastí, které se ve skutečnosti neprotínají (nekříží). Jako operátor průniku funguje znak mezery, který odděluje odkazy ve vzorci.

Poznámka: Zkontrolujte oblasti jsou správně oddělené - oblasti C2:C3 a E4:E6 neprotínají, takže zadáte vzorec = SUMA (C2:C3 E4:E6) vrátí #NULL! došlo k chybě. Vložení čárku mezi oblastmi C a E opravíte to =SUM(C2:C3,E4:E6)

Chyba #NULL!

Oprava chyby #ČÍSLO!

Excel tuhle chybu zobrazí, když vzorec nebo funkce obsahuje neplatné číselné hodnoty.

Používáte funkci, která provádí iterace, jako je míra.výnosnosti nebo úroková.míra? Pokud ano, #NUM! Chyba je pravděpodobně, protože funkce nemůže najít výsledek. Podívejte se do tématu nápovědy pro kroků řešení.

Oprava chyby #ODKAZ!

Excel tuhle chybu zobrazí, když odkaz na buňku není platný. Mohlo se stát, že jste odstranili buňky, na které odkazovaly jiné vzorce. Nebo jste třeba vložili přesouvané buňky na buňky, na které vzorce odkazovaly.

Omylem odstraníte řádek nebo sloupec? Jsme odstranit sloupec B tento vzorec = SUM(A2,B2,C2) a najděte, co se stalo.

Můžete buď použít příkaz Zpět (Ctrl+Z) a vrátit zpět operaci odstranění, můžete vzorec vytvořit znovu nebo můžete použít odkaz na souvislou oblast, třeba =SUMA(A2:C2), který by se při odstranění sloupce B aktualizoval.

Excel chybu #ODKAZ! zobrazí, když odkaz na buňku není platný.

Oprava chyby #HODNOTA!

Excel může tuhle chybu zobrazit, když váš vzorec obsahuje buňky, které obsahují různé datové typy.

Jste pomocí matematických operátorů (+, -, *, /, ^) s různými datovými typy? Pokud ano, zkuste použít funkci. V tomto případě =SUM(F2:F5) by problém.

Chyba #HODNOTA!

Pokud buňky na listu nevidíte, můžete se na dané buňky i jejich vzorce podívat pomocí panelu nástrojů okna kukátka. Okno kukátka nabízí praktický způsob prohlížení, kontroly a ověřování výpočtů a výsledků vzorců ve velkých listech. Díky oknu kukátka se nemusíte opakovaně posouvat v listu ani přecházet do jeho různých částí.

Okno kukátka umožňuje snadno sledovat vzorce použité v listu.

Tento panel nástrojů můžete přesunout nebo ukotvit jako jakýkoliv jiný panel nástrojů. Můžete ho třeba ukotvit v dolní části okna. Panel nástrojů sleduje následující vlastnosti buňky: 1) Sešit, 2) List, 3) Název (pokud má buňka odpovídající pojmenovanou oblast), 4) Adresa buňky, 5) Hodnota a 6) Vzorec.

Poznámka: Každou buňku můžete sledovat jenom jednou.

Přidání buněk do okna kukátka

 1. Vyberte buňky, které chcete sledovat.

  Když chcete vybrat všechny buňky na listu se vzorci, na kartě Domů ve skupině Úpravy klikněte na Najít a vybrat (nebo můžete použít kombinaci kláves Ctrl+G nebo na Macu Control+G), pak na Přejít na – jinak > Vzorce.

  Dialog Přejít na – jinak
 2. Na kartě Vzorce klikněte ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Okno kukátka.

 3. Klikněte na Přidat kukátko.

  Kliknutím na Přidat kukátko přidáte kukátko do vaší tabulky.
 4. Potvrďte, že jste vybrali všechny buňky, které chcete sledovat, a klikněte na Přidat.

  V části Přidat kukátko zadejte oblast buněk, která se má sledovat.
 5. Pokud chcete změnit šířku sloupce Okno kukátka, přetáhněte okraj na pravé straně záhlaví sloupce.

 6. Pokud chcete zobrazit buňku, na kterou odkazuje položka v panelu nástrojů Okno kukátka, poklikejte na danou položku.

  Poznámka: Buňky s externími odkazy na jiné sešity se v panelu nástrojů Okno kukátka zobrazí, jenom když jsou dané sešity otevřené.

Odebrání buněk z Okna kukátka

 1. Pokud panel nástrojů Okno kukátka není zobrazený, klikněte na kartě Vzorce ve skupině Závislosti vzorců na tlačítko Okno kukátka.

 2. Vyberte buňky, které chcete odebrat.

  Pokud chcete vybrat víc buněk, stiskněte klávesu CTRL a pak klikněte na příslušné buňky.

 3. Klikněte na Odstranit kukátko.

  Odstranit kukátko

Někdy není lehké pochopit, jak vnořený vzorec došel ke konečnému výsledku, protože provádí řadu průběžných výpočtů a logických testů. Dialogové okno Vyhodnocení vzorce ale umožňuje zobrazit různé části vnořeného vzorce, které se za účelem výpočtu vzorce vyhodnocují. Tak třeba vzorec =KDYŽ(PRŮMĚR(D2:D5)>50,SUMA(E2:E5);0) je hned jasnější, když se podíváte na následující průběžné výsledky:

Vyhodnocení vzorce pomáhá zjistit, jak se různé části vnořeného vzorce vyhodnocují.

V dialogovém okně Vyhodnocení vzorce

Popis

=KDYŽ(PRŮMĚR(D2:D5) > 50;SUMA(E2:E5);0)

Nejdřív se zobrazí vnořený vzorec. Funkce PRŮMĚR a SUMA jsou vnořené ve funkci KDYŽ.

Oblast buněk D2:D5 obsahuje hodnoty 55, 35, 45 a 25. Výsledek funkce PRŮMĚR(D2:D5) je tím pádem 40.

=KDYŽ(40>50;SUMA(E2:E5);0)

Oblast buněk D2:D5 obsahuje hodnoty 55, 35, 45 a 25. Výsledek funkce PRŮMĚR(D2:D5) je tím pádem 40.

=KDYŽ(Nepravda;SUMA(E2:E5);0)

40 není větší než 50, a proto je výraz v prvním argumentu funkce KDYŽ (argumentu Podmínka) Nepravda.

Funkce KDYŽ vrátí hodnotu třetího argumentu (argumentu Ne). Funkce SUMA se nevyhodnocuje, protože je druhým argumentem funkce KDYŽ (argument Ano) a vrátí se, jenom když je výraz pravdivý.

 1. Vyberte buňky, které chcete vyhodnotit. Buňky můžete upravovat jenom jednotlivě.

 2. Vyberte kartu Vzorce > Závislosti vzorců > Vyhodnocení vzorce.

 3. Kliknutím na Vyhodnotit prozkoumejte hodnotu podtrženého odkazu. Výsledek vyhodnocení se zobrazí kurzívou.

  Pokud podtržená část vzorce tvoří odkaz na jiný vzorec, kliknutím na Vstoupit zobrazte další vzorec v okně Vyhodnocení. Kliknutím na Vystoupit se vraťte k předchozí buňce a vzorci.

  Tlačítko Vstoupit není pro odkaz dostupné při druhém zobrazení odkazu ve vzorci, a to ani když vzorec odkazuje na buňku v samostatném sešitu.

 4. Klikejte dál na Vyhodnotit, dokud nevyhodnotíte všechny části vzorce.

 5. Pokud chcete znovu zobrazit vyhodnocení, klikněte na Restartovat.

 6. Pokud chcete vyhodnocení ukončit, klikněte na Zavřít.

Poznámky: 

 • Některé části vzorce, které používají funkce KDYŽ a ZVOLIT, se nevyhodnotí. V takovém případě se v poli Vyhodnocení zobrazí #NENÍ_K_DISPOZICI.

 • Pokud je odkaz prázdný, zobrazí se v poli Vyhodnocení nulová hodnota (0).

 • Následující funkce se přepočítají pokaždé, když se v listu něco změní. Může se proto stát, že se v dialogovém okně Vyhodnotit vzorec zobrazí jiné výsledky než v příslušné buňce: NÁHČÍSLO, POČET.BLOKŮ, INDEX, POSUN, POLÍČKO, NEPŘÍMÝ.ODKAZ, ŘÁDKY, SLOUPCE, NYNÍ, DNES, RANDBETWEEN.

Potřebujete další pomoc?

Kdykoli se můžete zeptat některého odborníka v technické komunitě Excelu, získat podporu v komunitě pro odpovědi, případně navrhnout novou funkci nebo vylepšení ve fóru Excel User Voice.

Viz také

Zobrazení vztahů mezi vzorci a buňkami

Jak se vyhnout nefunkčním vzorcům

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×