Klávesové zkratky pro aplikaci Access

Mnoha uživatelům pomáhají klávesové zkratky Access desktopových databázích pracovat efektivněji. Pro uživatele s omezenou pohyblivostí nebo zhoršeným zrakem jsou klávesové zkratky důležitou alternativou k používání myši. V tomto článku jsou uvedené klávesové zkratky pro Access ve Windows.

Poznámky: 

 • Klávesové zkratky v tomto tématu odpovídají americkému rozložení klávesnice. Klávesy pro jiná jazyková rozložení nemusí přesně odpovídat americkým klávesovým zkratkám.

 • Pokud klávesová zkratka vyžaduje stisknutí dvou a více kláves současně, jsou v tomto tématu klávesy oddělené znakem plus (+). Pokud máte stisknout jednu klávesu hned po jiné, jsou klávesy oddělené čárkou (,).

 • V tomto tématu se předpokládá, že uživatelé čteček JAWS mají vypnutou funkci virtuálního pásu karet.

V tomto tématu

Často používané klávesové zkratky

V této tabulce najdete nejčastěji používané klávesové zkratky Access desktopových databázích.

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty na pásu karet a aktivace klávesových popisů

Alt nebo F10
(Na jinou kartu se přesunete pomocí klávesových zkratek nebo kláves se šipkami.)

Otevření karty Domů

Alt+Ů

Otevření pole Řekněte mi na pásu karet

ALT+Ě a pak zadejte hledaný výraz

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Shift+F10

Přesunutí fokusu do jiného podokna okna

F6

Otevření existující databáze

Ctrl+O nebo Ctrl+F12

Zobrazení nebo skrytí navigačního podokna

F11

Zobrazení nebo skrytí seznamu vlastností

F4

Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem v návrhovém zobrazení nebo datovém zobrazení

F2

Přepnutí do formulářového zobrazení z návrhového zobrazení formuláře

F5

Přechod na další nebo předchozí pole v zobrazení Datový list

Klávesa Tab nebo Shift+Tab

Přejít na určitý záznam v zobrazení Datový list

Alt+F5
(pak do pole Číslo záznamu zadejte číslo záznamu a stiskněte Enter.

Otevření dialogového okna Tisk z nabídky Tisk (pro datové listy, formuláře a sestavy)

Ctrl+P

Otevření dialogového okna Vzhled stránky (pro formuláře a sestavy)

S

Přiblížení nebo oddálení části stránky

Z:

Otevření karty Najít v dialogovém okně Najít a nahradit v zobrazení Datový list nebo ve formulářovém zobrazení

Ctrl+F

Otevření karty Nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit v zobrazení Datový list nebo ve formulářovém zobrazení

Ctrl+H

Přidání nového záznamu v zobrazení Datový list nebo ve formulářovém zobrazení

Ctrl+znaménko plus (+)

Otevření okna nápovědy

F1

Ukončení Access

Alt+F4

Navigace na pásu karet jen s použitím klávesnice

Pás karet je pruh v horní části Access, uspořádaný podle karet. Každá karta zobrazuje jiný pás karet, který se seskupuje se skupinami, a každá skupina obsahuje jeden nebo víc příkazů.

K procházení pásu karet vám stačí klávesnice. Klávesové zkratky jsou speciální kombinace kláves, pomocí kterých se můžete rychle dostat k příkazu na pásu karet stisknutím několika kláves bez ohledu na to, v které části Access. Každý příkaz v Access lze dát pomocí popisu s klávesovou zkratkou.

Poznámka: Doplňky a další programy můžou na pás karet přidávat nové karty a můžou pro tyto karty poskytovat popisy s klávesami.

Karty na pásu karet můžete procházet dvěma způsoby:

 • Pokud se chcete dostat na pás karet, stiskněte Klávesu Alt a k pohybu mezi kartami použijte klávesy Šipka vpravo a Šipka vlevo.

 • Pokud chcete přejít přímo na kartu na pásu karet, stiskněte jednu z následujících klávesových popisů:

Akce

Stiskněte

Otevření stránky Soubor

Alt+S

Otevření karty Domů

Alt+Ů

Otevření karty Vytvořit

ALT+N

Otevření karty Externí data

Alt+X nebo Alt+X,1

Otevření karty Databázové nástroje

Alt+Y

Otevření karty Pole

Alt+J, B

Otevření karty Tabulka

Alt+J, T

Otevření karty Doplňky ( pokud je k dispozici)

Alt+X, 2

Otevření pole Řekněte mi na pásu karet

ALT+Ě a pak zadejte hledaný výraz

Práce na kartách pásu karet pomocí klávesnice

 • Pokud chcete přejít na seznam záložek pásu karet, stiskněte Klávesu Alt. pokud chcete přejít přímo na kartu, stiskněte její klávesovou zkratku.

 • Pokud chcete přejít do aktuálně vybrané skupiny, stiskněte klávesu Šipka dolů.

 • Mezi skupinami na pásu karet se můžete pohybovat stisknutím kláves Ctrl + Šipka vpravo nebo Ctrl + Šipka vlevo.

 • Mezi příkazy ve skupině se můžete pohybovat stisknutím klávesy Tab nebo Shift+Tab. Mezi příkazy se můžete pohybovat dopředu nebo dozadu v daném pořadí.

 • Ovládací prvky můžete aktivovat různými způsoby v závislosti na typu ovládacího prvku:

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko, aktivujte ho stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem tlačítko rozdělení (tzn. tlačítko, které otevře nabídku dalších možností), aktivujte ho stisknutím kláves Alt + Šipka dolů. K procházení možností použijte tabulátor. Aktuální možnost vyberete stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter.

  • Pokud je vybraným příkazem seznam (třeba seznam Písmo), otevřete ho stisknutím klávesy Šipka dolů. K pohybu mezi položkami použijte klávesu Šipka nahoru nebo Šipka dolů.

  • Pokud je vybraným příkazem galerie, vyberte příkaz stisknutím klávesy Mezerník nebo Enter. K procházení položek použijte tabulátor.

Tip: V galeriích s víc než jedním řádkem položek slouží klávesa Tab k přesunutí fokusu od začátku do konce aktuálního řádku. Když se dostanete na konec řádku, fokus se přesune na začátek dalšího řádku. Stisknutím klávesy Šipka vpravo na konci aktuálního řádku přesunete fokus zpět na začátek aktuálního řádku.

Následující tabulka uvádí způsoby přesunutí fokusu pomocí klávesnice:

Akce

Stiskněte

Výběr aktivní karty na pásu karet a aktivace klávesových popisů

Alt nebo F10
(Na jinou kartu se přesunete pomocí klávesových zkratek nebo kláves se šipkami.)

Přesunutí fokusu na příkazy na pásu karet

Klávesa Tab nebo Shift+Tab

Přesunutí dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo mezi položkami na pásu karet (v tomto pořadí)

Šipka dolů, nahoru, vlevo nebo vpravo

Rozbalení nebo sbalení pásu karet

Ctrl+F1

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku

Shift+F10

Přesunutí fokusu do jiného podokna okna

F6

Přechod na další nebo předchozí příkaz na pásu karet

Klávesa Tab nebo Shift+Tab

Aktivace vybraného příkazu nebo ovládacího prvku na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybrané nabídky nebo galerie na pásu karet

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření vybraného seznamu na pásu karet, například seznamu Písmo

Šipka dolů

Přechod mezi položkami v otevřené nabídce nebo galerii

Klávesa Tab

Dokončení úpravy hodnoty v ovládacím prvku na pásu karet a přesunutí fokusu zpět do dokumentu

Enter

Použití klávesový zkratky

Můžete zobrazit klávesové zkratky, což jsou písmena používaná k příkazům s klávesnicí, a pak jejich pomocí procházet pás karet.

 1. Stiskněte klávesu Alt. Popisy s klávesových zkratkami se zobrazují v malých čtverecích vedle každého příkazu na pásu karet.

 2. Pokud chcete vybrat příkaz, stiskněte písmeno uvedené v klávesové zkratce, které se zobrazuje ve čtverečku vedle příkazu.

V závislosti na stisknutém písmenu se můžou zobrazit další klávesové zkratky. Když třeba stisknete Alt+S, otevře se zobrazení Backstage na stránce s informacemi, která má jinou sadu klávesových zkratk. Pokud pak znovu stisknete klávesu Alt, zobrazí se popisy s klávesovou zkratkou pro navigaci na aktuální stránce.

Práce se soubory databáze

Otevření a uložení databází

Akce

Stiskněte

Otevření nové databáze

Ctrl+N

Otevření existující databáze

Ctrl+O nebo Ctrl+F12

Otevření vybrané složky nebo souboru

Enter

Otevření složky o jednu úroveň výše než vybraná složka

Backspace

Odstranění vybrané složky nebo souboru

Odstranit

Zobrazení místní nabídky pro vybranou položku, jako je složka nebo soubor

Shift+F10

Přechod k další možnosti

Tab

Přecházování mezi možnostmi dozadu

Shift+Tab

Otevření seznamu s vyhledáváním

F4 nebo Alt+H

Uložení databázového objektu

CTRL+S nebo SHIFT+F12

Otevření dialogového okna Uložit jako

F12 nebo Alt+F+S

Tisk informací o databázi

Akce

Stiskněte

Tisk aktuálního nebo vybraného objektu

Ctrl+P

Otevření dialogového okna Tisk v náhledu

P nebo Ctrl+P

Otevření dialogového okna Vzhled stránky z náhledu

S

Zrušení náhledu před tiskemnebo náhledu rozložení

C nebo Esc

Z backstage se vraťte do databáze

Esc

Navigace v pracovním prostoru Accessu

Ve výchozím Access databáze zobrazují jako dokumenty s kartami. Pokud chcete raději přepnout na dokumenty v okně, vyberte na kartěSoubor možnosti. V dialogovém okně Možnosti aplikace Access vyberte Aktuální databáze a v části Možnosti okna dokumentu vyberte Překrývající se okna.

Poznámka: Aby se tato možnost projeví, musíte aktuální databázi zavřít a znovu otevřít.

Akce

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí navigačního podokna

F11

Přejít do vyhledávacího pole v navigačním podokně (pokud už je fokus v navigačním podokně)

Ctrl+F

Přepnutí do dalšího nebo předchozího podokna v pracovním prostoru

Poznámka: Klávesu F6 bude pravděpodobně nutné stisknout vícekrát. Pokud se stisknutím klávesy F6 nezobrazí podokno úloh, přesuňte stisknutím klávesy Alt fokus na pásu karet a stisknutím Ctrl+Tab přejděte na podokno úloh.

F6 nebo Shift+F6

Přepnutí do okna další nebo předchozí databáze

Ctrl+F6 nebo Ctrl+Shift+F6

Obnovení vybraného minimalizovaného okna při minimalizaci všech oken

Enter

Zapnutí režimu změny velikosti aktivního okna, pokud není maximalizované

Ctrl+F8
(pomocí kláves se šipkami změňte velikost okna a pak novou velikost použijte stisknutím klávesy Enter.

Zavření okna aktivní databáze

Ctrl+W nebo Ctrl+F4

Přepnutí mezi Visual Basic Editorem a předchozím aktivním oknem

Alt+F11

Maximalizace nebo obnovení vybraného okna

Ctrl+F10

Práce s nabídkami, dialogy, průvodci a seznamy vlastností

Používání nabídek

Akce

Stiskněte

Zobrazit popisy s klávesovou zkratkou

Alt nebo F10

Zobrazení nabídky s ikonou aplikace (v záhlaví aplikace) označované taky jako ovládací nabídka

Alt+Mezerník

Výběr dalšího nebo předchozího příkazu v zobrazené nabídce nebo podnabídce

Klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru

Výběr nabídky vlevo nebo vpravo; nebo, pokud je zobrazená podnabídka, přepnutí mezi hlavní nabídkou a podnabídkou

Šipka vlevo nebo vpravo

Výběr prvního nebo posledního příkazu v nabídce nebo podnabídce

Home nebo End

Otevření vybrané nabídky nebo provedení akce přiřazené vybranému tlačítku

MEZERNÍK nebo ENTER

Otevření místní nabídky nebo otevření rozevírací nabídky pro vybranou položku galerie

Shift+F10

Posunutí nahoru nebo dolů ve vybraném seznamu položek galerie

Page Up nebo Page Down

Přesunutí na začátek nebo konec vybraného seznamu položek galerie

Ctrl+Home nebo Ctrl+End

Zavření viditelné nabídky a podnabídky současně

Alt

Zavře viditelnou nabídku. Nebo – pokud je zobrazená podnabídka – zavření pouze podnabídky

Esc

Použití dialogových oken

Akce

Stiskněte

Přepnutí na další nebo předchozí kartu dialogového okna

Ctrl+Tab nebo Ctrl+Shift+Tab

Přepnutí na předchozí kartu dialogového okna

Ctrl+Shift+Tab

Přechod na další nebo předchozí možnost nebo skupinu možností

Klávesa Tab nebo Shift+Tab

Přechod mezi možnostmi ve vybraném rozevíracím seznamu nebo přechod mezi možnostmi ve skupině možností

Klávesy se šipkami

Provedení akce přiřazené vybranému tlačítku; zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka.

Mezerník

Otevření seznamu (pokud je zavřený) a přechod na možnost v seznamu

První písmeno položky v rozevíracím seznamu

Vyberte tuto možnost nebo zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka u podtržených písmen v názvu možnosti.

Alt+klávesa s písmenem

Otevření vybraného rozevíracího seznamu

Alt+Šipka dolů

Zavření vybraného rozevíracího seznamu

Esc

Provedení akce přiřazené výchozímu tlačítku v dialogovém okně

Enter

Zrušení příkazu a zavření dialogového okna

Esc

Použití průvodců

Akce

Stiskněte

Přepnutí fokusu mezi ovládacími prvky v průvodci vpřed

Klávesa Tab

Přepnutí fokusu mezi oddíly (záhlaví, text, zápatí) v průvodci

F6

Přechod na další stránku průvodce

Alt+V

Přechod na předchozí stránku průvodce

Alt+B

Dokončení průvodce

Alt+S

Použití seznamu vlastností

Tyto klávesové zkratky platí pro seznamy vlastností pro tabulky, dotazy, formuláře a sestavy v návrhovém zobrazení a formuláře a sestavy v zobrazení rozložení.

Akce

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí seznamu vlastností

F4

Zobrazení seznamu vlastností v návrhovém zobrazení

Alt Enter

Přechod mezi možnostmi v rozevíracím seznamu s výběrem ovládacího prvku po jedné položce

Klávesy Šipka dolů nebo Šipka nahoru

Přechod mezi možnostmi v rozevíracím seznamu s výběrem ovládacího prvku po jedné stránce

Page Down nebo Page Up

Přechod na karty seznamu vlastností z rozevíracího seznamu s výběrem ovládacího prvku

Klávesa Tab

Přechod mezi kartami seznamu vlastností s vybranou kartu, ale není vybrána žádná vlastnost

Šipka vlevo nebo vpravo

Přesunutí o jednu vlastnost dolů na kartě s vybranou vlastností

Klávesa Tab

Když je vybraná vlastnost, přesune se na kartě o jednu vlastnost nahoru. nebo pokud už je nahoře, přejděte na kartu

Shift+Tab

Přepnutí vpřed mezi kartami, když je vybrána vlastnost

Ctrl+Tab

Přepnutí vzad mezi kartami, když je vybrána vlastnost

Ctrl+Shift+Tab

Práce s textová pole, poli se seznamem a seznamy

Úpravy v textovém poli

Textové pole je prázdné místo, do něhož lze zadat nebo vložit údaj, například uživatelské jméno nebo cestu ke složce.

Akce

Stiskněte

Přesunutí na začátek položky

Home

Přesunutí na konec položky

End

Přesunutí o jeden znak doleva nebo doprava

Šipka vlevo nebo vpravo

Přesunutí o jedno slovo doleva nebo doprava

Ctrl+Šipka vlevo nebo Ctrl+Šipka vpravo

Výběr textu od pozice kurzoru po začátek textové položky

Shift+Home

Výběr textu od pozice kurzoru do konce textové položky

Shift+End

Změna výběru o jeden znak vlevo

Shift+Šipka vlevo

Změna výběru o jeden znak vpravo

Shift+Šipka vpravo

Změna výběru o jedno slovo vlevo

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Změna výběru o jedno slovo vpravo

Ctrl+Shift+Šipka vpravo

Použití pole se seznamem nebo seznamu

Seznam zobrazuje rozsah hodnot, u kterých se lze změnit, nebo voleb, které jsou automaticky uvedené. Pole se seznamem také zobrazuje hodnoty nebo volby, ale nezobrazí se, dokud neklikáte na šipku rozevíracího seznamu. V poli se seznamem můžete někdy zadat hodnotu, která není v seznamu, stejně jako textové pole.

Akce

Stiskněte

Otevření pole se seznamem

F4 nebo Alt+Šipka dolů

Aktualizace obsahu vyhledávacího seznamu polí nebo pole se seznamem

F9

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí o jednu stránku dolů

Page Down

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jednu stránku nahoru

Page Up

Ukončení pole se seznamem nebo seznamu

Klávesa Tab

Otevření dialogového okna Upravit položky seznamu

Poznámka: Pokud chcete k otevření dialogového okna Upravit položky seznamu použít klávesovou zkratku Ctrl+E, musíte mít předplatné Microsoftu 365. 

Ctrl+E

Práce s objekty

Úpravy a procházení seznamu objektů

Akce

Stiskněte

Přejmenování vybraného objektu

Poznámka: Přejmenovat můžete jenom objekt, když je zavřený.

F2

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí o jedno okno dolů

Page Down

Přechod na poslední objekt

End

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jedno okno nahoru

Page Up

Navigace a otevření objektů

Akce

Stiskněte

Otevření vybrané tabulky nebo dotazu v zobrazení Datový list

Enter

Otevření vybraného formuláře nebo sestavy

Enter

Spuštění vybraného makra

Enter

Otevření vybrané tabulky, dotazu, formuláře, sestavy, makra nebo modulu v návrhovém zobrazení

Ctrl+Enter

Zobrazení okamžitého okna v programu Visual Basic Editor

Ctrl+G

Práce v návrhovém zobrazení, rozložení nebo zobrazení datový list

Akce

Stiskněte

Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem v datovém listu

F2

Ukončení navigačního režimu a návrat do režimu úprav ve formuláři nebo sestavě

Esc

Přepnutí do seznamu vlastností (v návrhovém zobrazení a v zobrazení rozložení ve formulářích a sestavách)

F4 nebo Alt+Enter

Přepnutí do formulářového zobrazení z návrhového zobrazení formuláře

F5

Přepínání mezi horní a dolní části okna (v návrhovém zobrazení dotazů, maker a okna Rozšířený filtr či řazení)

F6

Procházení mřížky polí, seznamu vlastností, vlastností pole, navigačního podokna, panelu nástrojů Rychlý přístup a popisů s klávesovou zkratkou na pásu karet (v návrhovém zobrazení tabulek)

F6

Otevření dialogového okna Zvolit tvůrce z vybraného ovládacího prvku ve formuláři nebo sestavě (jenom v návrhovém zobrazení)

F7

Otevření programu Visual Basic Editor z vybrané vlastnosti v seznamu vlastností formuláře nebo sestavy

F7

Přepnutí z Visual Basic Editoru zpět do návrhového zobrazení formuláře nebo sestavy

Alt+F11

Přepnutí vpřed mezi zobrazeními v tabulce, dotazu, formuláři nebo sestavě

Poznámka: Pokud jsou k dispozici další zobrazení, po sobě jdoucí stisknutí kláves přesune fokus na další dostupné zobrazení.

Ctrl+Šipka vpravo nebo Ctrl+Čárka (,)

Přepnutí zpět mezi zobrazeními v tabulce, dotazu, formuláři nebo sestavě

Poznámka: Pokud jsou k dispozici další zobrazení, po sobě jdoucí stisknutí kláves přesune fokus do předchozího zobrazení.

Ctrl+Šipka vlevo nebo Ctrl+Tečka (.)

Poznámka: Tato klávesová zkratka nefunguje se všemi objekty za všech podmínek.

Práce v zobrazení Datový list

Při práci s tabulkami a dotazy použijte zobrazení Datový list.

Navigace mezi poli a záznamy

Tyto klávesové zkratky fungují v navigačním režimu v zobrazení Datový list.

Akce

Stiskněte

Přesunout na další pole

Klávesa Tab nebo šipka vpravo

Přesunutí na poslední pole aktuálního záznamu

End

Přechod na předchozí pole

Shift+Tab nebo šipka vlevo

Přesunutí na první pole aktuálního záznamu

Home

Přesunutí na aktuální pole v dalším záznamu

Šipka dolů

Přesunutí na aktuální pole v posledním záznamu

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na poslední pole v posledním záznamu

Ctrl+End

Přesunutí na aktuální pole v předchozím záznamu

Šipka nahoru

Přesunutí na aktuální pole v prvním záznamu

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí na první pole v prvním záznamu

Ctrl+Home

Přejít na určitý záznam

Alt+F5
(pak do pole Číslo záznamu zadejte číslo záznamu a stiskněte Enter.

Přechod na jinou obrazovku dat

Akce

Stiskněte

Přesunutí o jednu obrazovku nahoru

Page Down

Přesunutí o jednu obrazovku dolů

Page Up

Přesunutí o jednu obrazovku vpravo

Ctrl+Page Down

Přesunutí o jednu obrazovku vlevo

Přesunutí o jednu obrazovku vpravo

Výběr a přesunutí sloupce

Akce

Stiskněte

Výběr aktuálního sloupce nebo zrušení výběru sloupce jenom v navigačním režimu

Ctrl+mezerník

Rozšíření výběru o jeden sloupec doprava (pokud je vybraný aktuální sloupec)

Shift+Šipka vpravo

Rozšíření výběru o jeden sloupec vlevo (pokud je vybraný aktuální sloupec)

Shift+Šipka vlevo

Zapnutí režimu přesunutí

Ctrl+Shift+F8
(Pak stiskněte klávesu se šipkou doprava nebo doleva a přesuňte vybrané sloupce doprava nebo doleva.)

Práce s podřízenými datovými listy

Akce

Stiskněte

Zadání vnořeného datového listu z posledního pole předchozího záznamu v datovém listu

Klávesa Tab

Zadejte vnořený datový list z prvního pole následujícího záznamu v datovém listu.

Shift+Tab

Ukončení vnořeného datového listu a přechod na první pole dalšího záznamu v datovém listu

Ctrl+Tab

Ukončení vnořeného datového listu a přesunutí na poslední pole předchozího záznamu v datovém listu

Ctrl+Shift+Tab

V posledním poli vnořeného datového listu zadejte následující pole v datovém listu.

Klávesa Tab

Z datového listu přeskočte vnořený datový list a přejděte na další záznam v datovém listu.

Šipka dolů

Z datového listu přeskočte vnořený datový list a přejděte na předchozí záznam v datovém listu.

Šipka nahoru

Přejít na určitý záznam v podřízeném datovém listu

Poznámka: Tím se fokus přesune z podřízeného datového listu do pole s číslem záznamu.

Alt+F5
(pak do pole Číslo záznamu zadejte číslo záznamu a stiskněte Enter.

Přesunutí z datového listu do podřízeného datového listu záznamu

Ctrl+Shift+Šipka dolů

Sbalení vnořeného datového listu

Ctrl+Shift+Šipka nahoru

Poznámka: K navigaci mezi poli a záznamy v podřízeném datovém listu používejte stejné klávesové zkratky, jako používáte v zobrazení Datový list.

Práce v návrhovém zobrazení

Při návrhu tabulek, dotazů, formulářů, sestav a maker pracujete v návrhovém zobrazení.

Navigace v návrhovém zobrazení

Akce

Stiskněte

Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem

F2

Otevření nebo zavření seznamu vlastností

F4 nebo Alt+Enter

Přepnutí do formulářového zobrazení z návrhového zobrazení

F5

Přepínání mezi horní a dolní části okna (v návrhovém zobrazení dotazů, maker a okna Rozšířený filtr či řazení)

Poznámka: Klávesou F6 se přesuňte do oddílu obrazovky, který chcete použít.

F6

Přepnutí mezi podoknem návrhu, vlastnostmi,navigačním podoknem, pásem karet a ovládacími prvky lupy (v návrhovém zobrazení tabulek, formulářů a sestav)

F6

Otevření programu Visual Basic Editor z vybrané vlastnosti v seznamu vlastností formuláře nebo sestavy

F7

Zobrazení nebo skrytí podokna Seznam polí

Alt+F8

Po otevření modulu kódu přepněte z programu Visual Basic Editor do návrhového zobrazení formuláře nebo sestavy.

Shift+F7

Přepnutí z seznamu vlastností ovládacího prvku v návrhovém zobrazení formuláře nebo sestavy na plochu návrhu bez změny ovládacího fokusu

Shift+F7

Zkopírování vybraného ovládacího prvku do schránky

Ctrl+C

Vyjmutí vybraného ovládacího prvku a jeho zkopírování do schránky

Ctrl+X

Vložení obsahu schránky do levého horního rohu vybraného oddílu

Ctrl+V

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doprava o pixel podél mřížky stránky

Šipka vpravo

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doleva o pixel podél mřížky stránky

Šipka doleva

Přesunutí vybraného ovládacího prvku nahoru o pixel podél mřížky stránky

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení přepne umístění vybraného ovládacího prvku s ovládacím prvku přímo nad ním, pokud již není v rozložení horním ovládacím prvku.

Šipka nahoru

Přesunutí vybraného ovládacího prvku dolů o pixel podél mřížky stránky

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení přepne umístění vybraného ovládacího prvku s ovládacím prvku přímo pod ním, pokud již není nejsušší ovládací prvek v rozložení.

Šipka dolů

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doprava o pixel (bez ohledu na mřížku stránky)

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doleva o pixel (bez ohledu na mřížku stránky)

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí vybraného ovládacího prvku nahoru o pixel (bez ohledu na mřížku stránky)

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení přepne umístění vybraného ovládacího prvku s ovládacím prvku přímo nad ním, pokud již není v rozložení horním ovládacím prvku.

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí vybraného ovládacího prvku o pixel dolů (bez ohledu na mřížku stránky)

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení přepne umístění vybraného ovládacího prvku s ovládacím prvku přímo pod ním, pokud již není nejsušší ovládací prvek v rozložení.

Ctrl+Šipka dolů

Zvětšení šířky vybraného ovládacího prvku (vpravo) o pixel

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se tak zvětšuje šířka celého rozložení.

Shift+Šipka vpravo

Zmenšení šířky vybraného ovládacího prvku (vlevo) o pixel

Poznámka: U ovládacích prvků ve skládaném rozložení se zmenší šířka celého rozložení.

Shift+Šipka vlevo

Zmenšení výšky vybraného ovládacího prvku (zespodu) o pixel

Shift+šipka nahoru

Zvětšení výšky vybraného ovládacího prvku (zespodu) o pixel

Shift+Šipka dolů

Úpravy pomocí ovládacích prvků v návrhovém zobrazení formuláře a sestavy

Akce

Stiskněte

Zkopírování vybraného ovládacího prvku do schránky

Ctrl+C

Vyjmutí vybraného ovládacího prvku a jeho zkopírování do schránky

Ctrl+X

Vložení obsahu schránky do levého horního rohu vybraného oddílu

Ctrl+V

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doprava (s výjimkou ovládacího prvku, který je součástí rozložení)

Šipka vpravo nebo Kombinace kláves Ctrl+Šipka vpravo pro přesunutí po menších krocích

Přesunutí vybraného ovládacího prvku doleva (s výjimkou ovládacího prvku, který je součástí rozložení)

Šipka vlevo nebo Ctrl+Šipka vlevo pro přesun po menších krocích

Přesunutí vybraného ovládacího prvku nahoru (s výjimkou ovládacího prvku, který je součástí rozložení)

Šipka nahoru nebo Ctrl+Šipka nahoru pro přesun po menších krocích

Přesunutí vybraného ovládacího prvku dolů (s výjimkou ovládacího prvku, který je součástí rozložení)

Klávesa Šipka dolů nebo Ctrl+Šipka dolů pro přesun po menších krocích

Zvětšení výšky vybraného ovládacího prvku

Poznámka: Pokud použijete ovládací prvek, který je v rozložení, změní se velikost celého řádku rozložení.

Shift+Šipka dolů

Zvětšení šířky vybraného ovládacího prvku

Poznámka: Pokud použijete ovládací prvek, který je v rozložení, změní se velikost celého sloupce rozložení.

Shift+Šipka vpravo

Zmenšete výšku vybraného ovládacího prvku

Poznámka: Pokud použijete ovládací prvek, který je v rozložení, změní se velikost celého řádku rozložení.

Shift+šipka nahoru

Zmenšete šířku vybraného ovládacího prvku

Poznámka: Pokud použijete ovládací prvek, který je v rozložení, změní se velikost celého sloupce rozložení.

Shift+Šipka vlevo

Navigace ve formulářovém zobrazení

Při zadávání dat do formuláře pracujete ve formulářovém zobrazení.

Navigace mezi poli a záznamy

Tyto klávesové zkratky fungují v navigačním režimu ve formulářovém zobrazení.

Akce

Stiskněte

Přesunout na další pole

Klávesa Tab

Přechod na předchozí pole

Shift+Tab

Přesunutí na poslední ovládací prvek ve formuláři a zůstat v aktuálním záznamu

End

Přesunutí na poslední ovládací prvek ve formuláři a nastavení fokusu na poslední záznam

Ctrl+End

Přesunutí na první ovládací prvek ve formuláři a zůstane v aktuálním záznamu

Home

Přesunutí na první ovládací prvek ve formuláři a nastavení fokusu na prvním záznamu

Ctrl+Home

Přesunutí na aktuální pole v dalším záznamu

Ctrl+Page Down

Přesunutí na aktuální pole v předchozím záznamu

Ctrl+Page Up

Přejít na určitý záznam

Alt+F5
(pak do pole Číslo záznamu zadejte číslo záznamu a stiskněte Enter.

Navigace ve formulářích s více než jednou stránkou

Akce

Stiskněte

Přesunutí o jednu stránku dolů; na konci záznamu se přesune na ekvivalentní stránku dalšího záznamu.

Page Down

Přesunutí o jednu stránku nahoru; na konci záznamu se přesune na ekvivalentní stránku předchozího záznamu.

Page Up

Navigace mezi hlavním formulářem a podformulářem

Akce

Stiskněte

Zadání podformuláře z předchozího pole v hlavním formuláři

Klávesa Tab

Zadání podformuláře z následujícího pole v hlavním formuláři

Shift+Tab

Ukončení podformuláře a přechod na další pole v hlavním formuláři nebo dalším záznamu

Ctrl+Tab

Ukončení podformuláře a přesunutí na předchozí pole hlavního formuláře nebo předchozího záznamu

Ctrl+Shift+Tab

Navigace v náhledu před tiskem a v náhledu rozložení

Akce

Stiskněte

Otevření dialogového okna Tisk z nabídky Tisk (pro datové listy, formuláře a sestavy)

Ctrl+P

Otevření dialogového okna Vzhled stránky (pro formuláře a sestavy)

S

Přiblížení nebo oddálení části stránky

Z:

Zrušení náhledu před tiskem nebo náhledu rozložení

C nebo Esc

Posunutí dolů po malých krocích

Šipka dolů

Posun o jednu celou obrazovku dolů

Page Down

Přechod na konec stránky

Ctrl+Šipka dolů

Posunutí nahoru po malých krocích

Šipka nahoru

Posunutí o jednu obrazovku nahoru

Page Up

Přesunutí na začátek stránky

Ctrl+Šipka nahoru

Posun doprava po malých krocích

Šipka vpravo

Přesunutí na pravý okraj stránky

End

Přesunutí do pravého dolního rohu stránky

Ctrl+End

Posun doleva po malých krocích

Šipka doleva

Přesunutí na levý okraj stránky

Home

Přesunutí do levého horního rohu stránky

Ctrl+Home

Přechod na pole s číslem stránky

Alt+F5
(pak zadejte číslo stránky a stiskněte Enter.

Práce s podokny

Použití podokna diagramu

Akce

Stiskněte

Přechádování mezi tabulkami, zobrazeními a funkcemi (a spojovacími čarami, pokud jsou dostupné)

Klávesa Tab nebo Shift+Tab

Přechod mezi sloupci v tabulce, zobrazení nebo funkci

Klávesy se šipkami

Volba vybraného sloupce dat pro výstup

Mezerník nebo znaménko plus (+)

Odebrání vybraného sloupce dat z výstupu dotazu

Mezerník nebo znaménko minus (-)

Odebrání vybrané tabulky, zobrazení, funkce nebo čáry spojení z dotazu

Odstranit

Poznámka: Pokud je vybráno více položek, má stisknutí mezerníku vliv na všechny vybrané položky. Pokud chcete vybrat více položek, podržte při výběru klávesu Shift. Pokud chcete přepnout vybraný stav jedné položky, podržte při výběru stisknutou klávesu Ctrl.

Použití podokna mřížky

Akce

Stiskněte

Přechod mezi buňkami

Klávesy se šipkami, tabulátor nebo shift+tabulátor

Přesunutí na poslední řádek aktuálního sloupce

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na první řádek aktuálního sloupce

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí do levé horní buňky ve viditelné části mřížky

Ctrl+Home

Přesunutí do pravé dolní buňky

Ctrl+End

Přesunutí v rozevíracím seznamu

Klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů

Výběr celého sloupce mřížky

Ctrl+mezerník

Přepnutí mezi režimem úprav a režimem výběru buňky

F2

Zkopírování vybraného textu v buňce do schránky (v režimu úprav)

Ctrl+C

Vyjmutí vybraného textu v buňce a jeho umístění do schránky (v režimu úprav)

Ctrl+X

Vložení textu ze schránky (v režimu úprav)

Ctrl+V

Přepínání mezi režimem vkládání a přepisování při úpravách v buňce

Klávesa Insert

Přepnutí zaškrtávacího políčka ve sloupci Výstup

Poznámka: Pokud je vybráno více položek, má stisknutí této klávesy vliv na všechny vybrané položky.

Mezerník

Vymazání vybraného obsahu buňky

Odstranit

Vymazání všech hodnot vybraného sloupce mřížky

Odstranit

Použití podokna SQL

Při práci v podokně SQL Windows standardní formáty kláves pro úpravy. Můžete se například přesouvat mezi slovy pomocí kombinace kláves CTRL+ŠIPKA a běžným způsobem používat příkazy Vyjmout, Kopírovat a Vložit na kartě Domů. Vložit můžete jenom text. režim přepisování neexistuje.

Poznámka:    V zobrazení SQL je kombinace kláves CTRL+A (používaná k výběru veškerého textu) podporovaná jenom v aplikacích Microsoft 365, Access 2016 Klikni a spouštět a Access 2019. Nebo můžete stisknout klávesu F2.

Použití podokna Seznam polí s formulářem nebo sestavou v návrhovém zobrazení nebo v zobrazení rozložení

Akce

Stiskněte

Zobrazení nebo skrytí podokna Seznam polí

Alt+F8

Přidání vybraného pole do oddílu podrobností formuláře nebo sestavy

Enter

Přesunutí v podokně Seznam polí nahoru nebo dolů

Šipka nahoru nebo šipka dolů

Přechod mezi horními a dolními podokny seznamu polí

Klávesa Tab

Výběr textu nebo dat

Výběr pole nebo záznamu

Poznámka: Pokud chcete výběr zrušit, použijte opačnou šipkovou klávesu.

Akce

Stiskněte

Výběr dalšího pole

Klávesa Tab

Přepnutí mezi režimem úprav (se zobrazeným kurzorem) a navigačním režimem v datovém listu

F2

Ukončení navigačního režimu ve formuláři nebo sestavě

Esc

Přepnutí mezi výběrem aktuálního záznamu a prvním polem aktuálního záznamu v režimu navigace

Shift+Mezerník

Rozšíření výběru k předchozímu záznamu (pokud je vybraný aktuální záznam)

Shift+Šipka nahoru

Výběr všech záznamů

Ctrl+A

Výběr textu v poli

Akce

Stiskněte

Změna velikosti výběru o jeden znak vpravo

Shift+Šipka vpravo

Změna velikosti výběru o jedno slovo vpravo

Ctrl + Shift + Šipka vpravo

Změna velikosti výběru o jeden znak vlevo

Shift+Šipka vlevo

Změna velikosti výběru o jedno slovo vlevo

Ctrl+Shift+Šipka vlevo

Rozšíření výběru

Akce

Stiskněte

Zapnutí režimu rozšíření

Poznámka: V zobrazení Datový list se rozšířený výběr zobrazí v pravém dolním rohu okna.

F8
(opakovaným stisknutím klávesy F8 rozšíříte výběr na slovo, pole, záznam a všechny záznamy)

Rozšíření výběru o sousední pole ve stejném řádku v zobrazení Datový list

Šipka vlevo nebo vpravo

Rozšíření výběru o sousední řádky v zobrazení Datový list

Klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů

Vrácení předchozího rozšíření zpět

Shift+F8

Zrušit režim rozšíření

Esc

Vyhledání a nahrazení textu nebo dat

Akce

Stiskněte

Otevření karty Najít v dialogovém okně Najít a nahradit (jenom v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení)

Ctrl+F

Otevření karty Nahradit v dialogovém okně Najít a nahradit (jenom v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení)

Ctrl+H

Vyhledání dalšího výskytu textu zadaného v dialogovém okně Najít a nahradit po zavření dialogového okna (pouze v zobrazení Datový list a ve formulářovém zobrazení)

Shift+F4

Úprava textu nebo dat

Přesunutí kurzoru v poli

Poznámka: Pokud kurzor není viditelný, zobrazte ho stisknutím klávesy F2.

Akce

Stiskněte

Přesun kurzoru o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Přesun kurzoru o jedno slovo doprava

Ctrl+Šipka vpravo

Přesun kurzoru o jeden znak doleva

Šipka doleva

Přesun kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesun kurzoru na konec pole v jednos řádkovém poli nebo ho přesuňte na konec řádku víceřádkových polí

End

Přesun kurzoru na konec pole ve víceřádkovém poli

Ctrl+End

Přesun kurzoru na začátek pole v jednos řádkovém poli Nebo ho přesuňte na začátek řádku víceřádkového pole

Home

Přesun kurzoru na začátek pole ve víceřádkovém poli

Ctrl+Home

Zkopírování, přesunutí nebo odstranění textu

Akce

Stiskněte

Kopírování výběru do schránky

Ctrl+C

Vyjmutí výběru a jeho zkopírování do schránky

Ctrl+X

Vložení obsahu schránky v místě vložení

Ctrl+V

Odstranění výběru nebo znaku vlevo od místa vložení

Backspace

Odstranění výběru nebo znaku vpravo od místa vložení

Odstranit

Odstranění všech znaků vpravo od místa vložení

Ctrl+Delete

Vrácení změn

Akce

Stiskněte

Vrácení psaní zpět

CTRL+Z nebo ALT+BACKSPACE

Vrácení změn v aktuálním poli nebo aktuálním záznamu

Esc
(Pokud se změnilo aktuální pole i aktuální záznam, stiskněte dvakrát klávesu Esc a vrátíte tak změny zpět, a to nejdříve v aktuálním poli a potom v aktuálním záznamu.)

Zadávání dat v datovém listu nebo formulářovém zobrazení

Akce

Stiskněte

Vložit aktuální datum

Ctrl+středník (;)

Vložit aktuální čas

Ctrl+Shift+dvojtečka (:)

Vložení výchozí hodnoty pole

Ctrl+Alt+Mezerník

Vložení hodnoty ze stejného pole v předchozím záznamu

Ctrl+apostrof (')

Přidání nového záznamu

Ctrl+znaménko plus (+)

Odstranění aktuálního záznamu v datovém listu

Ctrl+znaménko minus (-)

Uložení změn aktuálního záznamu

Shift+Enter

Přepínání mezi hodnotami v zaškrtávacím políčce nebo přepínači

Mezerník

Vložení nového řádku do pole Krátký text nebo Dlouhý text

Ctrl+Enter

Aktualizace polí s aktuálními daty

Akce

Stiskněte

Přepočet polí v okně

F9

Opětovné spuštění dotazu na podkladové tabulky; v podformuláři si tato tabulka znovu odřídí podkladovou tabulku pouze pro podformulář.

Shift+F9
Nebo
F5

Aktualizace obsahu vyhledávacího pole se seznamem nebo pole se seznamem

F9

Navigace v tabulkách a buňkách

Práce a pohyb v tabulkách

Akce

Klávesová zkratka

Přechod na následující buňku

Klávesa Tab

Přechod na předchozí buňku

Shift+Tab

Přechod na další řádek

Šipka dolů

Přechod na předchozí řádek

Šipka nahoru

Vložení tabulátoru do buňky

Ctrl+Tab

Začátek nového odstavce

Enter

Přidání nového řádku na konec tabulky

Klávesa Tab na konci posledního řádku

Pohyb v tabulkách nebo buňkách

Akce

Klávesová zkratka

Přesunutí o jeden znak doleva

Šipka doleva

Přesunutí o jeden znak doprava

Šipka vpravo

Přesunutí o jeden řádek nahoru

Šipka nahoru

Přesunutí o jeden řádek dolů

Šipka dolů

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doleva

Ctrl+Šipka doleva

Přesunutí kurzoru o jedno slovo doprava

Ctrl+Šipka doprava

Přesunutí na konec řádku

End

Přesunutí na začátek řádku

Doma

Přesunutí o jeden odstavec nahoru

Ctrl+Šipka nahoru

Přesunutí o jeden odstavec dolů

Ctrl+Šipka dolů

Přesunutí na konec textového pole

Ctrl+End

Přesunutí na začátek textového pole

Ctrl+Home

Zopakte poslední akci Najít

Shift+F4

Přístup k nápovědě pro Access

V okně nápovědy je k dispozici Access nápovědy.

Akce

Stiskněte

Otevření okna nápovědy

F1

Návrat na domovskou Access nápovědy

Alt+Home

Výběr další položky v okně nápovědy

Klávesa Tab

Výběr předchozí položky v okně nápovědy

Shift+Tab

Provedení akce pro vybranou položku

Enter

Rozbalení Accesssbalení vybrané položky v seznamu témat nápovědy

Enter

Výběr dalšího skrytého textu nebo hypertextového odkazu, včetně možnosti Zobrazit vše nebo Skrýt vše v horní části tématu

Klávesa Tab

Výběr předchozího skrytého textu nebo hypertextového odkazu

Shift+Tab

Provedení akce pro vybranou možnost Zobrazit vše,Skrýt vše,skrytý text nebo hypertextový odkaz

Enter

Návrat k předchozímu tématu nápovědy(tlačítko Zpět)

Alt+Šipka vlevo nebo Backspace

Přechod vpřed na další téma nápovědy(tlačítko Přeposlání)

Alt+šipka vpravo

Posouvání po malých částekách nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

Klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů

Posouvání po větších částekch nahoru nebo dolů v rámci aktuálně zobrazeného tématu nápovědy

Page Up nebo Page Down

Zastavení poslední akce(tlačítko Zastavit)

Esc

Aktualizace okna(tlačítko Aktualizovat)

F5

Tisk aktuálního tématu nápovědy

Ctrl+P
(pokud kurzor není v aktuálním tématu nápovědy, stiskněte klávesu F6 a potom kombinaci kláves Ctrl+P).

Změna stavu připojení

F6 a potom stisknutím klávesy Enter otevřete seznam voleb.

Přepínání mezi oblastmi v okně nápovědy, jako je panel nástrojů nebo seznam hledání

F6

Výběr další nebo předchozí položky ve stromovém zobrazení obsahu

Klávesy Šipka nahoru nebo Šipka dolů

Rozbalení nebo sbalení vybrané položky ve stromovém zobrazení obsahu

Enter

Různé klávesové zkratky

Akce

Stiskněte

Zobrazení celé adresy URL hypertextového odkazu u vybraného hypertextového odkazu

F2

Kontrola pravopisu

F7

Otevření okna Lupa, kde můžete pohodlně zadávat výrazy a další text v malých vstupních oblastech

Shift+F2

Invoke a Builder

Ctrl+F2

Zkopírování snímku celé obrazovky do schránky

Print Screen

Zkopírování snímku obrazovky aktuálního okna do schránky

Alt+Print Screen

Zobrazení úplné sady příkazů v nabídce podokno úloh

Ctrl+Šipka dolů

Ukončení Access

Alt+F4

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme za váš názor!

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×