Poznámka: Tento článek platí jenom pro Office 365 provozovaný společností 21Vianet v Číně.

Díky hybridním nasazením služby Skype pro firmy můžete mít některé uživatele služby Skype pro firmy místně a jiné ve službě Skype pro firmy online. Všichni přitom budou sdílet stejnou doménu. To může uživatelům vaší organizace v různých geografických lokalitách nebo uživatelům, kteří se připojují vzdáleně, usnadnit poskytování služeb, které nabízí Skype pro firmy. Hybridní konfigurace služby Skype pro firmy můžete taky využít jako cestu migrace do Office 365. Tato část popisuje hybridní konfigurace pro Server Skype pro firmy 2015.

Plánování hybridního nasazení

Při plánování hybridního nasazení je potřeba počítat s těmito požadavky na uživatele a vaši síťovou infrastrukturu.

Požadavky na infrastrukturu

Abyste mohli implementovat a konfigurovat hybridní nasazení Serveru Skype pro firmy 2015, musíte mít ve svém prostředí dostupné toto.

 • Server služby AD FS (Active Directory Federation Services) s Windows 2008 R2 SP1 nebo nejnovější aktualizací Service Pack. Další požadavky na systém pro službu AD FS najdete v tématu Active Directory Federation Services 2.0.

 • Místní nasazení Serveru Skype pro firmy 2015 nebo Lync Serveru 2010 s kumulativními aktualizacemi pro Lync Server 2010 z března 2013

 • Nástroje pro správu Serveru Skype pro firmy 2015

 • Server synchronizace adresářů. Podrobnosti o synchronizaci adresářů najdete v tématu Nástroj pro synchronizaci adresáře.

Podpora klientů služby Skype pro firmy

Různí klienti služby Skype pro firmy podporují různé funkce a liší se taky funkce dostupné v místním a online prostředí. Než se rozhodnete, kam uživatele v organizaci umístíte, můžete si projít informace o podpoře klientů pro různé konfigurace Serveru Skype pro firmy. Pro Skype pro firmy online jsou v hybridním nasazení služby Skype pro firmy podporovaní tito klienti:

 • Lync 2010

 • Skype pro firmy

 • Aplikace Skype pro firmy z Windows Storu

 • Webová aplikace Skype pro firmy

 • Lync Mobile

 • Lync for Mac 2011

 • Lync Basic 2013

Požadavky na topologii

Abyste mohli nakonfigurovat hybridní nasazení Serveru Skype pro firmy 2015 se službou Skype pro firmy online, musíte mít jednu z těchto podporovaných topologií:

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 s místním Serverem Skype pro firmy 2015. Na Edge Serveru federace Serveru Skype pro firmy 2015 a na serveru dalšího směrování z Edge Serveru federace musí běžet Server Skype pro firmy 2015 a musí být nasazené centrální úložiště pro správu. Edge Server a fond musí být nasazené místně.

 • Microsoft Lync Server 2010 s nainstalovanými kumulativními aktualizacemi pro Lync Server 2010 z února 2013 a místně nainstalované nástroje pro správu Serveru Skype pro firmy 2015. Na Edge Serveru federace a na serveru dalšího směrování z Edge Serveru federace musí běžet Microsoft Lync Server 2010 s nejnovějšími kumulativními aktualizacemi.

  Důležité informace: Nástroje pro správu Serveru Skype pro firmy 2015 musí být nainstalované na samostatném serveru, který má přístup k připojení k existujícímu nasazení Lync Serveru 2010. Z nástrojů pro správu Serveru Skype pro firmy 2015 připojených k vašemu místnímu nasazení se musí spustit rutina Move-CsUser pro přesunutí uživatelů z místního nasazení do služby Skype pro firmy online.

 • Nasazení Serveru Skype pro firmy 2015, kde na všech serverech běží Server Skype pro firmy 2015.

Požadavky pro seznamy povolených a blokovaných domén federace

Seznam povolených domén obsahuje domény, které mají nakonfigurovaný plně kvalifikovaný název domény (FQDN) partnerského Edge serveru. Ty se někdy označují jako povolené partnerské servery nebo jako přímé federační partnerské servery. Měli byste vědět, jaký je rozdíl mezi otevřenou a uzavřenou federací, které se označují jako vyhledání partnera a seznam povolených partnerských domén (v uvedeném pořadí) v místních nasazeních. Aby se dalo úspěšně nakonfigurovat hybridní nasazení, musí být splněné tyto požadavky:

 • Pro místní nasazení i pro tenanta Office 365 musí být stejně nakonfigurované párování domén. Pokud je pro místní nasazení povolené vyhledávání partnerů, musí se pak pro vašeho online tenanta nakonfigurovat otevřená federace. Pokud vyhledávání partnerů povolené není, musí se pro vašeho online tenanta nakonfigurovat uzavřená federace.

 • Seznam blokovaných domén v místním nasazení se musí přesně shodovat se seznamem blokovaných domén pro vašeho online tenanta.

 • Seznam povolených domén v místním nasazení se musí přesně shodovat se seznamem povolených domén pro vašeho online tenanta.

 • Musí být povolená federace pro externí komunikaci pro online tenanta. Konfiguruje se pomocí ovládacího panelu Skype pro firmy online.

Nastavení DNS

Při vytváření SRV záznamů DNS pro hybridní nasazení musí záznamy, _sipfederationtls._tcp.<doména> a _sip._tls.<doména>, odkazovat na místní přístupový proxy server.

Požadavky z hlediska brány firewall

Počítače v síti musí být schopné provádět standardní internetové vyhledávání DNS. Pokud tyto počítače můžou získat přístup ke standardním internetovým webům, pak vaše síť tento požadavek splňuje.

V závislosti na umístění vašeho datacentra si musíte taky nakonfigurovat síťová zařízení brány firewall tak, aby přijímala připojení na základě názvů domén se zástupnými znaky (například všechny přenosy z domény *.partner.outlook.cn). Pokud brány firewall vaší organizace konfigurace se zástupnými znaky v názvech nepodporují, budete muset ručně určit rozsahy IP adres, které chcete povolit, a konkrétní porty.

Další informace najdete v tématu nápovědy Adresy URL a rozsahy IP adres pro Office 365 spravovaný společností 21Vianet.

Požadavky na port a protokol

Kromě toho, že splníte požadavky na port pro interní komunikaci Serveru Skype pro firmy 2015, musíte ve svojí místní síti taky nakonfigurovat tyto porty.

Protokol/port

Aplikace

TCP 443

Otevřené příchozí

 • Služba AD FS (Active Directory Federation Services) (role federačního serveru)

  Další informace najdete v tématu Principy služeb rolí služby AD FS.

 • Služba AD FS (Active Directory Federation Services) (role proxy serveru)

 • Portál služeb Microsoft Online Services

 • Portál společnosti

 • Outlook Web App

 • Klient Lync (komunikace se službou Skype pro firmy online z místního Serveru Skype pro firmy)

TCP 80 a 443

Otevřené příchozí

 • Nástroj Synchronizace adresáře se službami Microsoft Online Services

TCP 5061

Otevřené příchozí nebo odchozí na Edge Serveru

PSOM/TLS 443

Otevřené příchozí nebo odchozí pro relace sdílení dat

STUN/TCP 443

Otevřené příchozí nebo odchozí pro relace přenosu zvuku a videa a relace sdílení aplikací

STUN/UDP 3478

Otevřené příchozí nebo odchozí pro relace přenosu zvuku a videa

RTP/TCP 50000-59999

Otevřené odchozí pro relace přenosu zvuku a videa

Uživatelské účty a data

V hybridním nasazení Serveru Skype pro firmy 2015 se musí každý uživatel, kterého chcete mít ve službě Skype pro firmy online, nejdřív vytvořit v místním nasazení, aby se pro něj vytvořil uživatelský účet ve službě Active Directory Domain Services. Pak můžete uživatele přesunout do služby Skype pro firmy online. Tím se taky přesune seznam kontaktů tohoto uživatele.

Při synchronizaci uživatelských účtů mezi místním nasazením služby Skype pro firmy a nasazením služby Skype pro firmy online se službou AD FS a nástrojem DirSync musíte synchronizovat účty služby Active Directory pro všechny uživatele služby Skype pro firmy ve vaší organizaci mezi místním a online nasazením služby Skype pro firmy, a to i v případě, že se uživatelé do služby Skype pro firmy online nepřesouvají. Pokud nesynchronizujete všechny uživatele, nemusí komunikace mezi místními a online uživateli v organizaci fungovat podle očekávání.

Poznámka: Pokud je uživatel vytvořený pomocí online portálu pro Office 365, nebude se uživatelský účet synchronizovat s místní službou Active Directory a uživatel nebude v místní službě Active Directory existovat. Pokud jste už uživatele vytvořili ve službě Skype pro firmy online a chcete nakonfigurovat hybridní nasazení s místním Serverem Skype pro firmy, najdete další informace v části Přesunutí uživatelů ze služby Skype pro firmy online do místního nasazení služby Skype pro firmy na Serveru Skype pro firmy 2015.

Při plánování hybridního nasazení byste taky měli vědět o těchto problémech, které souvisejí s uživateli.

 • Kontakty uživatele: Limit počtu kontaktů pro uživatele služby Skype pro firmy online je 250. Ostatní kontakty se ze seznamu kontaktů uživatele při přesunutí účtu do služby Skype pro firmy online odeberou.

 • Rychlé zprávy a informace o stavu: Seznamy kontaktů, skupiny a seznamy řízení přístupu (ACL) uživatele se migrují s uživatelským účtem.

 • Data konferencí, obsah schůzek a naplánované schůzky: Tento obsah se s uživatelským účtem nemigruje. Uživatelé si musí po migraci svých účtů do služby Skype pro firmy online schůzky naplánovat znovu.

Zásady pro uživatele a funkce

 • V hybridním prostředí Serveru Skype pro firmy 2015 se dá pro uživatele nastavit podpora zasílání rychlých zpráv, hlasové služby a schůzky buď místně, nebo online, ale ne oběma způsoby současně.

 • Klient Lync: Někteří uživatelé můžou po přesunutí do služby Skype pro firmy online potřebovat novou verzi klienta.

 • Místní zásady a konfigurace (které se netýkají uživatelů): Online a místní zásady musí mít samostatné konfigurace. Nejde nastavit globální zásady, které by se vztahovaly na obě prostředí.

Konfigurace hybridních nasazení pro Server Skype pro firmy 2015

Tato část popisuje postup při konfiguraci hybridních nasazení Serveru Skype pro firmy 2015. Pokud máte uživatele povolené pro Skype pro firmy ve službě Skype pro firmy online, ale ještě je nemáte povolené v místním nasazení, podívejte se na část Přesunutí uživatelů ze služby Skype pro firmy online do místního nasazení služby Skype pro firmy na Serveru Skype pro firmy 2015.

Přihlašovací údaje správce

Pokud se vám zobrazí výzva, abyste zadali přihlašovací údaje správce, použijte uživatelské jméno a heslo pro účet správce pro vašeho tenanta Office 365. Tyto přihlašovací údaje budete taky používat při konfiguraci služby AD FS (Active Directory Federation Services) 2.0, synchronizace adresáře, jednotného přihlašování a federace a taky při přesouvání uživatelů do Lyncu Online.

Připojení k PowerShellu služby Skype pro firmy online

Správci teď mají možnost používat ke správě služby Skype pro firmy online a uživatelských účtů služby Skype pro firmy online prostředí Windows PowerShell. K tomu si nejdřív musí stáhnout a nainstalovat modul konektoru Lyncu Online z webu Microsoft Download Center. Další informace o stahování, instalaci a používání modulu konektoru služby Skype pro firmy online a podrobné informace o používání modulu najdete v článku Správa Lyncu Online přes Windows PowerShell.

Kroky pro přípravu a konfiguraci místního prostředí Serveru Skype pro firmy 2015 pro hybridní nasazení se službou Skype pro firmy online

V následující tabulce jsou uvedené kroky, které musíte udělat, abyste vaše prostředí připravili na hybridní nasazení se službami Microsoft Skype pro firmy online a Microsoft Office 365.

Hotovo?

Krok

Popis

Vytvoření účtu tenanta pro Office 365 a povolení služby Skype pro firmy online

Nastavení Lyncu Online.

Přidání domény a ověření vlastnictví

Pro vaši doménu se někdy taky používá označení individuální doména. Svoji doménu si musíte přidat do tenanta Office 365 a potom podle pokynů doménu ověřit v Office 365. Tím potvrdíte, že doménu vlastníte. Když budete chtít doménu přidat do tenanta Office 365, použijte postup popsaný v tématu Nastavení a správa domén v Office 365 Enterprise a Office 365 Midsize Business. Udělejte všechny kroky v jednotlivých částech tématu, včetně kroků v části Úprava záznamů DNS pro služby Office 365.

Příprava synchronizace služby Active Directory

Synchronizace služby Active Directory zajišťuje, že budete mít místní adresář Active Directory nepřetržitě synchronizovaný s Office 365. Díky tomu můžete vytvářet synchronizované verze každého účtu uživatele a skupiny uživatelů. Taky to umožňuje synchronizovat globální adresář (GAL) z vašeho místního prostředí Microsoft Exchange Serveru do Microsoft Exchange Online.

Musíte synchronizovat účty služby Active Directory pro všechny uživatele služby Skype pro firmy ve vaší organizaci mezi místním a online nasazením služby Skype pro firmy, a to i v případě, že se uživatelé do služby Skype pro firmy online nepřesouvají. Pokud nesynchronizujete všechny uživatele, nemusí komunikace mezi místními a online uživateli v organizaci fungovat podle očekávání.

Informace o přípravě prostředí na synchronizaci adresáře Active Directory najdete v tématu Služby integrace adresářů.

Vytvoření certifikátů pro službu AD FS (Active Directory Federation Services)

Jakmile vytvoříte certifikáty, které se používají pro federaci identity s Office 365, musíte je nainstalovat a přiřadit.

Přesunutí pilotních uživatelů do služby Skype pro firmy online

Až dokončíte přípravu a konfiguraci vašeho prostředí pro Skype pro firmy online, můžete začít s přesouváním pilotních uživatelů do služby Skype pro firmy online. Podívejte se na část Přesunutí uživatelů do služby Skype pro firmy online na Serveru Skype pro firmy 2015.

Správa uživatelů v hybridním nasazení

Podrobnosti o tom, jak spravovat uživatele v hybridním nasazení, najdete v části Správa uživatelů v hybridním nasazení Serveru Skype pro firmy 2015.

Konfigurace federace Serveru Skype pro firmy 2015 se službou Skype pro firmy online

Federace umožňuje uživatelům ve vašem místním nasazení komunikovat s uživateli Office 365 ve vaší organizaci. Pokud chcete federaci nakonfigurovat, spusťte tyto rutiny:

New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root

Konfigurace sdíleného adresního prostoru protokolu SIP pro tenanta služby Skype pro firmy online

Adresa protokolu SIP (Session Initiation Protocol) je podobně jako telefonní číslo nebo e-mailová adresa jedinečný identifikátor pro každého uživatele v síti. Než začnete uživatele služby Skype pro firmy přesouvat z místního prostředí do služby Skype pro firmy online, musíte nakonfigurovat tenanta Office 365 tak, aby sdílel adresní prostor protokolu SIP s vaším místním nasazením. Pokud by tak nakonfigurovaný nebyl, mohla by se zobrazit tato chybová zpráva:

Move-CsUser: Chyba HostedMigration: Chyba=(510), popis=(Pro tenanta tohoto uživatele není povolený sdílený adresní prostor protokolu sip.)

Pokud chcete nakonfigurovat sdílený adresní prostor protokolu SIP, vytvořte vzdálenou relaci PowerShellu se službou Skype pro firmy online a spusťte tuto rutinu:

Set-CsTenantFederationConfiguration -SharedSipAddressSpace $true

Abyste mohli vytvořit vzdálenou relaci PowerShellu se službou Skype pro firmy online, musíte nejdřív nainstalovat modul služby Skype pro firmy online pro Windows PowerShell, který si můžete stáhnout tady: Modul Windows PowerShellu pro Lync Online.

Až modul nainstalujete, můžete pak vytvořit vzdálenou relaci pomocí těchto rutin:

Import-Module LyncOnlineConnector
$cred = Get-Credential
$CSSession = New-CsOnlineSession -Credential $cred
Import-PSSession $CSSession -AllowClobber

Další informace o tom, jak vytvořit vzdálenou relaci PowerShellu se službou Skype pro firmy online, najdete v článku Připojení k Lyncu Online přes Windows PowerShell.

Další informace o používání modulu služby Skype pro firmy online pro PowerShell najdete v článku Správa Lyncu Online přes Windows PowerShell.

Přesunutí uživatelů do služby Skype pro firmy online na Serveru Skype pro firmy 2015

Než začnete uživatele migrovat do služby Skype pro firmy online, měli byste si zazálohovat uživatelská data spojená s účty, které chcete přesunout. S uživatelským účtem se nepřesouvají úplně všechna uživatelská data. Informace najdete v článku Požadavky na zálohování a obnovení dat na Lync Serveru 2013: data.

Migrace uživatelských nastavení do služby Skype pro firmy online

Uživatelská nastavení se přesouvají s uživatelským účtem. Některá místní nastavení se s ním nepřesouvají.

Přesunutí pilotních uživatelů do služby Skype pro firmy online

Než začnete uživatele přesouvat do služby Skype pro firmy online, doporučujeme na zkoušku přesunout několik prvních (pilotních) uživatelů, abyste si ověřili, že máte prostředí správně nakonfigurované. Pak můžete zkontrolovat, že funkce a služby, které nabízí Skype pro firmy, fungují tak, jak si představujete. Teprve pak doporučujeme začít přesouvat další uživatele.

Když budete chtít místního uživatele přesunout do tenanta služby Skype pro firmy online, spusťte v prostředí Management Shell Serveru Skype pro firmy následující rutiny. Použijte k tomu přihlašovací údaje správce pro vašeho tenanta Microsoft Office 365. Místo adresy uživatelské_jméno@contoso.com použijte adresu uživatele, kterého chcete přesunout.

$creds=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Adresa URL zadaná pro parametr HostedMigrationOverrideUrl musí být ve formátu adresy URL fondu, kde služba hostované migrace běží. Musí být v tomto formátu: Https://<Plně kvalifikovaný název domény fondu>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc.

Adresu URL služby hostované migrace můžete zjistit tak, že si zobrazíte adresu URL pro ovládací panel Skype pro firmy online pro svůj účet tenanta Office 365.

Zjištění adresy URL služby hostované migrace pro vašeho tenanta Office 365
 1. Přihlaste se ke tenantovi Office 365 jako správce.

 2. Otevřete Centrum pro správu Skypu pro firmy.

 3. Zobrazte Centrum pro správu Skypu pro firmy a vyberte a zkopírujte adresu URL z adresního řádku až po partner.lync.cn. Tady je příklad toho, jak by taková adresa URL mohla vypadat:

  https://webdir0a.online.partner.Lync.CN/lscp/?Language=cs-CZ&tenantID=
 4. Místo webdir v adrese URL napište admin. Výsledná adresa bude vypadat takto:

  https://admin0a.online.partner.lync.cn
 5. K adrese URL pak připojte tento řetězec: /HostedMigration/hostedmigrationservice.svc. Výsledná adresa URL, která je hodnotou parametru HostedMigrationOverrideUrl, by pak měla vypadat takto:

  https://admin0a.online.partner.Lync.CN/HostedMigration/hostedmigrationservice.svc

Přesunutí uživatelů do Lyncu Online

Větší počet uživatelů můžete přesunout pomocí rutiny Get-CsUser s parametrem –Filter. Můžete tak vybrat uživatele, kteří mají k uživatelskému účtu přiřazenou určitou vlastnost, například RegistrarPool. Vrácené uživatele pak můžete předat rutině Move-CsUser, jak je vidět v následujícím příkladě.

Get-CsUser -Filter {UserProperty -eq "UserPropertyValue"} | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credential $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Můžete taky použít parametr –OU, kterým načtete všechny uživatele v zadané organizační jednotce (OU), jak je vidět v následujícím příkladě.

Get-CsUser -OU "cn=hybridusers,cn=contoso.." | Move-CsUser -Target sipfed.online.partner.lync.cn -Credentials $creds -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Kontrola funkcí a nastavení uživatelů služby Skype pro firmy online

To, že se uživatel úspěšně přesunul, můžete zkontrolovat těmito způsoby:

 • Zobrazte stav uživatele v ovládacím panelu Skype pro firmy online. Vizuální indikátor pro místní uživatele je jiný než pro online uživatele.

 • Spusťte tuto rutinu:

  Get-CsUser -Identity

Správa uživatelů v hybridním nasazení Serveru Skype pro firmy 2015

Nastavení a zásady uživatelů můžete pro uživatele migrované do služby Skype pro firmy online spravovat pomocí funkcí pro správu uživatelů, které jsou dostupné na online portálu Microsoft Office 365. Abyste mohli provádět úlohy správy, musíte se přihlásit pomocí účtu správce tenanta.

Přesunutí uživatelů zpátky do místního prostředí

Tato část se vztahuje jenom na uživatele, kteří se vytvořili a povolili pro místní nasazení služby Skype pro firmy a pak se přesunuli z místního nasazení do služby Skype pro firmy online. Pokud chcete přesunout uživatele vytvořené ve službě Skype pro firmy online (kteří ještě nejsou povolení pro Skype pro firmy v místním nasazení), projděte si informace v části Přesunutí uživatelů ze služby Skype pro firmy online do místního nasazení služby Skype pro firmy na Serveru Skype pro firmy 2015.

Pokud budete chtít přesunout uživatele ze služby Skype pro firmy online zpátky do místního nasazení služby Skype pro firmy, spusťte tyto rutiny:

$cred=Get-Credential
Move-CsUser -Identity username@contoso.com -Target localpool.contoso.com -Credential $cred -HostedMigrationOverrideUrl <URL>

Pokud budete chtít zjistit adresu URL pro službu hostované migrace, projděte si postup Zjištění adresy URL služby hostované migrace pro vašeho tenanta Office 365 v předchozí části.

Migrace uživatelů služby Skype pro firmy online do místního nasazení služby Skype pro firmy na Serveru Skype pro firmy 2015

Tento postup je nutný jenom tehdy, když migrujete uživatelské účty, které byly před místním nasazením služby Skype pro firmy původně povoleny pro Skype pro firmy ve službě Skype pro firmy online. Pokud budete chtít přesunout uživatele, kteří byli původně povoleni pro místní nasazení služby Skype pro firmy a později byli přesunuti do služby Skype pro firmy online, projděte si informace v části „Správa uživatelů v hybridním nasazení Serveru Skype pro firmy 2015“ uvedené v tomto článku. Dál je taky nutné, aby všichni přesouvaní uživatelé měli účty v místní službě Active Directory.

Migrace uživatelských účtů původně povolených ve službě Skype pro firmy online do místního nasazení služby Skype pro firmy
 1. Nejdřív zkontrolujte, že máte pro organizaci nakonfigurované hybridní nasazení.

  • Nainstalujte Synchronizační nástroj služby Windows Azure Active Directory.

  • Pokud chcete uživatelům povolit používání jednotného přihlašování pro Skype pro firmy online, nainstalujte službu Active Directory Federation Services.

  • V místním nasazení zadejte v prostředí Management Shell služby Skype pro firmy tyto rutiny, aby se vytvořil poskytovatel hostingu pro Skype pro firmy online:

   Set-CSAccessEdgeConfiguration -AllowOutsideUsers 1 -AllowFederatedUsers 1 -UseDnsSrvRouting -EnablePartnerDiscovery $true
   New-CSHostingProvider -Identity LyncOnline -Name LyncOnlin -ProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn" -Enabled $true -EnabledSharedAddressSpace $true -HostsOCSUsers $true -VerificationLevel UseSourceVerification -IsLocal $false -AutodiscoverUrl https://webdir.online.partner.lync.cn/Autodiscover/AutodiscoverService.svc/root
 2. Zkontrolujte, že máte na místních Edge Serverech řetěz certifikátů, který umožňuje připojení ke službě Skype pro firmy online. Další informace najdete v článku Změny certifikátů SSL Lyncu Online pro připojení klienta.

 3. V místní službě Active Directory povolte pro uživatelské účty, kterých se to týká, místní nasazení služby Skype pro firmy. Pro jednotlivé uživatele to můžete udělat tak, že zadáte tuto rutinu:

  Enable-CsUser -Identity "username" -SipAddress "sip: username@contoso.com" -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"

  Nebo můžete vytvořit skript, který bude číst uživatelská jména ze souboru a bude je předávat na vstupu rutině Enable-CsUser:

  Enable-CsUser -Identity $Identity -SipAddress $SipAddress -HostingProviderProxyFqdn "sipfed.online.partner.lync.cn"
 4. Spusťte nástroj DirSync, aby se uživatelé služby Skype pro firmy online synchronizovali s aktualizovanými uživateli místního nasazení služby Skype pro firmy.

 5. Aktualizujte některé záznamy DNS tak, aby se všechny přenosy protokolu SIP směrovaly do místního nasazení služby Skype pro firmy:

  • Aktualizujte záznam A lyncdiscover.contoso.com tak, aby odkazoval na plně kvalifikovaný název domény místního reverzního proxy serveru.

  • Aktualizujte záznam SRV _sip._tls.contoso.com tak, aby se překládal na veřejnou IP adresu nebo virtuální adresu (VIP) služby Access Edge místního nasazení služby Skype pro firmy.

  • Aktualizujte záznam SRV_sipfederationtls._tcp.contoso.com tak, aby se překládal na veřejnou IP adresu nebo virtuální adresu (VIP) služby Access Edge místního nasazení služby Skype pro firmy.

  • Pokud vaše organizace používá rozdělené DNS (v angličtině se používá označení „split DNS“ nebo „split-brain DNS“), musí se překlad jmen uživatelů přes interní DNS zónu přesměrovávat do fondu Front-End serverů.

 6. Spusťte rutinu Get-CsUser, abyste zkontrolovali některé vlastnosti uživatelů, které budete přesouvat. Musíte zkontrolovat, že parametr HostingProviderProxyFQDN je nastavený na hodnotu sipfed.online.partner.lync.cn a že jsou správně nastavené adresy SIP.

 7. Přesuňte uživatele služby Skype pro firmy online do místního nasazení služby Skype pro firmy.

  Pokud budete chtít přesunout jenom jednoho uživatele, spusťte tyto rutiny:

  $cred = Get-Credential
  Move-CsUser -Identity <username>@contoso.com -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $cred -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Větší počet uživatelů můžete přesunout pomocí rutiny Get-CsUSer s parametrem -Filter. Ten vám umožní vybrat uživatele, kteří mají určitou vlastnost. Všechny uživatele služby Skype pro firmy online například můžete vybrat tak, že použijete filtr {Hosting Provider -eq “sipfed.online.partner.lync.cn”}. Vrácené uživatele pak můžete předat rutině Move-CsUSer, jak je vidět v následujícím příkladě.

  Get-CsUser -Filter {Hosting Provider -eq "sipfed.online.partner.lync.cn"} | Move-CsUser -Target "<fe-pool>.contoso.com" -Credential $creds -HostedMigrationOverrideURL <URL>

  Adresa URL zadaná pro parametr HostedMigrationOverrideUrl musí být ve formátu adresy URL fondu, kde běží služba hostované migrace. Musí být v tomto formátu: Https://<Plně kvalifikovaný název domény fondu>/HostedMigration/hostedmigrationService.svc. Adresu URL služby hostované migrace můžete zjistit tak, že si zobrazíte adresu URL pro ovládací panel Skype pro firmy online pro váš účet tenanta Office 365.

  Poznámka: Výchozí maximální velikost souborů protokolů transakcí databáze rtcxds je 16 GB. To nemusí být dost, pokud přesouváte velký počet uživatelů najednou, hlavně pokud máte povolené zrcadlení. Tento problém můžete vyřešit tak, že zvětšíte velikost souboru nebo že budete soubory protokolu pravidelně zálohovat. Další informace najdete v tématu http://support.microsoft.com/kb/2756725.

 8. Tento krok je volitelný. Pokud potřebujete integraci s Exchangem 2013 Online, musíte použít dalšího poskytovatele hostingu. Podrobnosti najdete v tématu Nakonfigurování integrace místního Lync Serveru 2013 s Exchangem Online.

 9. Uživatelé se teď přesunou. Pokud budete chtít zkontrolovat, že má uživatel pro atributy uvedené v následující tabulce správné hodnoty, zadejte tuto rutinu:

  Get-CsUser | fl DisplayName,HostingProvider,SipAddress,Enabled

  Atribut Active Directory

  Název atributu

  Hodnota pro uživatele služby Skype pro firmy online

  Hodnota pro uživatele místního nasazení služby Skype pro firmy

  msRTCSIP-DeploymentLocator

  HostingProvider

  sipfed.online.partner.lync.cn

  SRV:

  msRTCSIP-PrimaryUserAddress

  SIPAddress

  sip:uživatelskéJméno@contoso.com

  sip:uživatelskéJméno@contoso.com

  sRTCSIP-UserEnabled

  Enabled

  True

  True

 10. Každý přesunutý uživatel se bude muset ze služby Skype pro firmy odhlásit a pak se k ní zase přihlásit. Když se přihlásí, měl by si zkontrolovat svoje seznamy kontaktů a podle potřeby přidat kontakty, které mu chybí. Poznámka: Naplánované schůzky se ze služby Skype pro firmy online do místního nasazení služby Skype pro firmy nemigrují. Uživatelé si budou muset po přesunutí naplánovat tyto schůzky znova.

  Až se aktualizují záznamy DNS a všichni uživatelé se přesměrují do místního nasazení, bude atribut HostingProvider uživatele služby Skype pro firmy buď směrovat tak, aby se používaly záznamy SRV, nebo je bude směrovat přímo na online poskytovatele sipfed.online.partner.lync.cn.

Potřebujete další pomoc?

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojit se k programu Microsoft Insider

Byly tyto informace užitečné?

Jak jste spokojeni s kvalitou jazyka?
Co ovlivnilo váš názor?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×