Producentens begrænsede garanti

BEMÆRK! Denne begrænsede garanti gælder produkter, der sælges under mærket “Nokia”, “Lumia” og “Asha” og relateret tilbehør. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem vilkår og betingelser nævnt her og dokumentationen i salgspakken gælder salgspakkens vilkår og betingelser.

Den begrænsede garanti gælder ud over og påvirker ikke dine lovbestemte rettigheder ifølge gældende lov vedrørende salg af forbrugerprodukter.

1. Generelt

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Finland (herefter "producenten") yder denne begrænsede producentgaranti ("garanti") til det ægte produkt ("produktet"), som producenten har udbudt til salg i EU, Island, Norge, Schweiz og Tyrkiet ("dækkede lande") siden 1. november 2013.

Denne garanti er forskellig fra de lovbestemte rettigheder, du har i henhold til den gældende forbrugerbeskyttelseslovgivning i dit land. Hensigten med denne garanti er at give dig specifikke og alt efter omstændighederne yderligere rettigheder inden for de tilladte grænser i denne lovgivning. Garantien begrænser ikke de rettigheder, du har i henhold til de gældende lovmæssige bestemmelser om produktgaranti. Du kan have andre rettigheder i henhold til den lokale lovgivning i og efter garantiperioden. Disse rettigheder tilsidesættes ikke af denne garanti.

2. Garanti

Producenten garanterer som angivet nedenfor, at produktet er uden fejl i materialer og udførelse fra den dato, hvor produktet sælges til en slutbruger for første gang (dette bevises med det originale købsbevis):

(i) Fireogtyve (24) måneder for hovedenheden;

(ii)Tolv (12) måneder for tilbehør, der sælges separat eller medfølger i salgspakken til hovedenheden, undtagen batterier, covere, kabler og opladere; og

(iii)Seks (6) måneder for alle batterier, covere, kabler og opladere,

medmindre andet er angivet i produktets brugervejledning.

I garantiperioden vil producenten inden for rimelig tid udbedre fejlen uden beregning ved, efter eget skøn, at reparere eller ombytte det defekte produkt eller den defekte del af produktet, forudsat at du har informeret producenten om fejlen inden garantiperiodens udløb. Ved reparation eller ombytning af produktet har producenten ret til at anvende dele eller produkter, som er nye eller istandsatte.

I det videst mulige omfang, der er tilladt inden for gældende lovgivning, vil garantiperioden ikke blive forlænget eller fornyet efter reparation eller erstatning af produktet. Originale dele eller reservedele eller erstatningsprodukter, der er leveret under denne garanti, er dækket af denne garanti i den tilbageværende periode af den oprindelige garantiperiode eller i tres (60) dage fra reparations- eller erstatningsdatoen, alt efter hvilken periode der er den længste.

Produktet eller alle de dele i dit produkt, som producenten har erstattet, bliver producentens ejendom.

Producentens garanterer ikke, at software, der er forudinstalleret på produktet af eller på vegne af producenten (herunder efterfølgende opdateringer og opgraderinger) (samlet "producentsoftware"), dækker dine behov, kan arbejde sammen med al hardware eller software, som ikke er leveret af producenten, kan afvikles problem- eller fejlfrit, eller at fejl kan rettes eller vil blive rettet. Hvis der er fejl i producentsoftwaren, vil producenten gøre den seneste version af producentsoftwaren tilgængelig for dig, så softwaren kan geninstalleres på dit produkt. Hvis dette ikke er muligt, vil producenten foretage en anden udbedring, der efter producentens rimelige skøn retter fejlen på tilfredsstillende vis. Noget producentsoftware kan være underlagt separate licensvilkår, der er tilgængelige sammen med softwaren eller på din lokale del af http://www.microsoft.com/mobile.

Sikkerhedskopiér altid alle data og alt indhold, der er gemt på dit produkt, inden du indleverer produktet til service, da serviceaktiviteterne vil slette alle data på produktet.

3. Dette dækker denne garanti ikke

Producenten yder ingen garanti på følgende:

 1. Brugervejledninger,

 2. Alle former for (i) tredjepartssoftware, indstillinger, indhold, data eller links, der er installeret på eller downloadet til produktet, uanset hvornår det er sket, eller (ii) producentens tjenester og tredjepartstjenester eller aktiverende klienter, selvom disse er forudinstalleret af producenten (læs de vilkår og betingelser, der følger med tjenesterne, da dine rettigheder og forpligtelser er angivet heri);

 3. Alle former for (i) normal slidtage, (ii) reduceret opladningsevne for batteriet, som er et resultat af dets naturlige slid og levetid, eller (iii) pixelfejl på produktets display, som er inden for rammerne af industrielle standarder;

 4. SIM-kort og/eller mobilnetværk eller andre netværk eller systemer, hvormed produktet fungerer; eller

 5. Fejl eller skader, som skyldes: (i) misbrug af produktet eller manglende overholdelse af produktets brugervejledning, f.eks. hvis produktet er blevet udsat for fugt, damp eller ekstreme termiske eller miljømæssige forhold eller for hurtige skift i sådanne forhold, for korrosion, oxydation eller spildte madvarer eller væske eller for påvirkning fra kemiske produkter, (ii) brug af produktet med, eller forbundet til, ethvert produkt, tilbehør, software eller tjeneste, som producenten ikke producerer eller leverer, (iii) ethvert produkt fra en tredjepart, som er kombineret med dit produkt, (iv) skader eller fejl, som skyldes hacking, cracking, virusser eller anden skadelig software eller uautoriseret adgang til tjenester, konti, computersystemer eller netværk; eller (v) andre handlinger, som er uden for producentens kontrol.

Denne garanti er ikke gyldig:

 1. Uden for de dækkede lande;

 2. Hvis produktet eller den software, som produktet kører på, har været (i) åbnet, ændret eller repareret uden producentens godkendelse, eller (ii) hvis det er blevet repareret med uautoriserede reservedele;

 3. Hvis produktets serienummer, datakoden til mobiltilbehøret eller IMEI-nummeret er fjernet, slettet, udvisket, ændret eller på nogen anden måde er gjort ulæselig;

 4. Hvis du ikke har installeret de seneste softwareopdateringer, der er offentligt tilgængelig til produktet, inden for en rimelig tid efter deres udgivelse; eller

 5. Hvis du nægter at udlevere produktet til producenten til reparation eller undersøgelse.

Hvis denne garanti ikke dækker dit produkt eller det problem, der kræver service, forbeholder producenten sig ret til at opkræve betaling for reparationen eller erstatningen af produktet, herunder også et håndteringsgebyr.

4. Begrænsning i producentens ansvar

I det omfang, det er tilladt inden for gældende lovgivning, kan producenten under ingen omstændigheder gøres ansvarlig, hverken udtrykkeligt eller underforstået, for følgende:

 1. Skader eller tab af nogen art, der skyldes eller er relateret til tab, beskadigelse eller ændring af indhold eller data eller genoprettelse eller overførsel af indhold eller data, selvom tabet, beskadigelsen eller ændringen er et resultat af en fejl i dit produkt; og/eller

 2. Tab af fortjeneste, produkter eller funktionalitet, forretninger, kontrakter, indtægt eller forventede besparelser, øgede omkostninger eller udgifter eller for nogen indirekte følgeskader eller specielle tab eller skader.

I det omfang, at gældende lov tillader det, er producentens ansvar begrænset til produktets købsværdi.

Begrænsningerne i artikel 4 gælder ikke som følge af producentens forsømmelse eller forsætlige uagtsomhed eller i tilfælde af død eller personskade som følge af producentens dokumenterede uagtsomhed.

5. Andre vigtige meddelelser

Du kan finde flere oplysninger om din garanti og få hjælp til forespørgsler vedrørende garantien på http://www.microsoft.com/mobile.

Før produktet indleveres til reparation skal du sørge for, at operatøren har fjernet enhver SIM-lås (eller andre lignende mekanismer, der låser produktet til et bestemt netværk eller en bestemt operatør).

Produktet kan indeholde elementer, som er specifikke for enkelte lande, herunder software. Den garantiservice, som er tilgængelig i et bestemt land kan være begrænset til de produkt- eller landespecifikke elementer, der er tilgængelige i dette land. Og hvis produktet er blevet geneksporteret fra det oprindelige destinationsland til et andet land, kan produktet indeholde landespecifikke elementer, som ikke betragtes som en defekt i henhold til denne garanti, selvom det ikke kan bruges.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Egenskaber

Artikel-id: 10811 – Seneste udgave 2. maj 2016 – Udgave 3

Feedback