Copyright og andre meddelelser for Lumia 930

De specifikke produkter, funktioner, apps og tjenester, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Microsoft Mobile kan efter eget skøn ændre, tilpasse eller lukke enhver af dets tjenester helt eller delvist. Kontakt din forhandler eller tjenesteudbyder for at få flere oplysninger. Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt. 

OPLYSNINGERNE I DETTE DOKUMENT LEVERES "SOM DE ER OG FOREFINDES." MEDMINDRE DET ER KRÆVET AF GÆLDENDE LOVGIVNING, STILLES DER IKKE NOGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN ELLER INDHOLDET AF DETTE DOKUMENT. Microsoft Mobile forbeholder sig ret til at revidere dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

I VIDEST MULIGT OMFANG TILLADT EFTER GÆLDENDE LOVGIVNING ER HVERKEN MICROSOFT MOBILE ELLER NOGEN AF DETS LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR TAB AF DATA ELLER OMSÆTNING ELLER NOGEN FORM FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE, ADÆKVATE ELLER INDIREKTE SKADER, UANSET HVORDAN DE ER FORVOLDT.

Der må ikke ske nogen form for kopiering, overførsel eller distribution af indholdet af dette dokument eller nogen del af det uden forudgående skriftlig tilladelse fra Microsoft Mobile. Microsoft Mobile udvikler løbende sine produkter. MICROSOFT MOBILE FORBEHOLDER SIG RET TIL AT ÆNDRE OG FORBEDRE DE PRODUKTER, DER ER BESKREVET I DETTE DOKUMENT, UDEN FORUDGÅENDE VARSEL.

Microsoft Mobile indestår ikke for, yder ingen garanti i forbindelse med og er ikke ansvarlig for funktionaliteten, indholdet og slutbrugersupporten i tredjepartsapps, som følger med enheden. Når du bruger en app, accepterer du, at appen leveres, som den er og forefindes.

Når du downloader kort, spil, musik og video og overfører billeder og video, kan det medføre, at der overføres store mængder data. Hos nogle tjenesteudbydere skal der betales for datatrafikken. De specifikke produkter, tjenester og funktioner, der er tilgængelige, kan variere fra område til område. Forhør dig hos din lokale forhandler for at få yderligere oplysninger, også om mulige sprogindstillinger.

MEDDELELSE FRA FCC/MEXICO

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC's regler. Ved brug af enheden skal følgende to betingelser overholdes: (1) Enheden må ikke forårsage skadelige forstyrrelser; og (2) enheden skal acceptere modtagne forstyrrelser, herunder også forstyrrelser, der kan forårsage uønsket brug. Du kan finde flere oplysninger på transition.fcc.gov (på engelsk). Ændringer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft Mobile, kan ugyldiggøre brugerens ret til at bruge udstyret.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle rettigheder forbeholdes. Windows, Windows-logoet og Lumia er varemærker tilhørende gruppen af virksomheder under Microsoft. Nokia er et registreret varemærke tilhørende Nokia Corporation. Tredjepartsprodukter/-navne kan være varemærker (TM), der tilhører de respektive ejere. 

Bluetooth-ordmærket og -logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc., og alt brug af disse mærker af Microsoft Mobile er givet i licens.

Dolby og double-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

Fremstillet med licens fra Dolby Laboratories.

Dette produkt er licenseret under licensen MPEG-4 Visual Patent Portfolio (i) til personlig og ikke-kommerciel brug sammen med oplysninger, der er kodet i overensstemmelse med den visuelle standard MPEG-4 af en forbruger, som er beskæftiget med en personlig og ikke-kommerciel aktivitet, og (ii) til brug sammen med MPEG-4-video, der er leveret af en licenseret videoleverandør. Ingen licens er givet eller skal være underforstået til anden brug. Yderligere oplysninger, herunder oplysninger vedrørende salgsfremmende, intern og kommerciel brug, kan indhentes hos MPEG LA, LLC. Se www.mpegla.com (på engelsk).

Egenskaber

Artikel-id: 10925 – Seneste udgave 17. maj 2016 – Udgave 7

Feedback