LICENSVILKÅR FOR MICROSOFTS SOFTWARE

MICROSOFT VIDEOMINDER

Disse licensvilkår er en aftale mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor du bor, en af dets associerede virksomheder) og dig. Du bedes derfor gennemlæse vilkårene. De gælder for ovennævnte software, som omfatter det medie, hvorpå du eventuelt har modtaget softwaren. Vilkårene gælder også for alle Microsoft-

 • opdateringer,
 • supplementer,
 • Internetbaserede tjenester og
 • supporttjenester

til ovennævnte software, medmindre andre vilkår gælder for disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder disse vilkår.

Ved at tage softwaren i brug accepterer De disse vilkår. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene, har De ikke ret til at bruge softwaren.

Som beskrevet nedenfor vil brug af visse funktioner være ensbetydende med Deres samtykke til indsamling af bestemte oplysninger til internetbaserede tjenester.

Hvis De overholder disse licensvilkår, har De nedenstående tidsubegrænsede rettigheder.

 1. INSTALLATION OG BRUGSRETTIGHEDER.
  1. Installation og brug. De må installere og bruge et vilkårligt antal kopier af softwaren på Deres enheder.
  2. Inkluderede Microsoft-programmer. Softwaren indeholder andre Microsoft-programmer. Disse licensvilkår gælder for Deres brug af disse programmer.
 2. YDERLIGERE LICENSKRAV OG/ELLER BRUGERVILKÅR.

  Medieelementer og skabeloner. De må kopiere og bruge billeder, multimedieklip, animationer, lyde, musik, former, videoklip og skabeloner, der leveres sammen med softwaren, og som er beregnet til brug i de dokumenter, De opretter, og de projekter, som De starter. De må distribuere disse dokumenter,. til ikke-kommercielle formål. Hvis De ønsker at bruge disse medieelementer eller skabeloner til andre formål, skal De gå til www.microsoft.com/permission og kontrollere, om det pågældende formål er tilladt.
 3. INTERNETBASEREDE TJENESTER. Microsoft leverer internetbaserede tjenester med softwaren. Tjenesterne kan når som helst ændres eller annulleres.
  1. Samtykke til internetbaserede tjenester. Softwarefunktionerne, som er beskrevet herunder, opretter forbindelse til Microsoft eller tjenesteudbyderens computersystemer via internettet. I nogle tilfælde bliver du ikke underrettet separat, når der oprettes forbindelse. De kan slå disse funktioner fra eller undlade bruge dem. Der findes flere oplysninger om disse funktioner på Microsoft Support-webstedet. Ved at bruge disse funktioner giver du samtykke til overførsel af disse oplysninger. Microsoft bruger ikke oplysningerne til at identificere eller kontakte dig.
   1. Computeroplysninger. Følgende funktioner bruger Internetprotokoller, der sender computeroplysninger til de relevante systemer, f.eks din internetprotokoladresse, typen af operativsystem og browser, navn og version på den software, du bruger, og sprogkoden for den enhed, hvor du har installeret softwaren. Microsoft bruger disse oplysninger til at stille den internetbaserede tjeneste til rådighed for dig.
    1. Webindholdsfunktioner. Funktioner i softwaren kan hente relateret indhold fra Microsoft og sende det til dig. Disse funktioner kan f.eks. være multimedieklip, skabeloner, online-undervisning, online-support og Appshelp. De kan vælge ikke at bruge disse webindholdsfunktioner.
   2. Brug af oplysninger. Vi kan bruge computeroplysningerne, til at forbedre vores software og tjenester. Vi kan også dele dem med andre, f.eks. hardware- og softwareforhandlere. De kan bruge oplysningerne til at forbedre samspillet mellem deres produkter og Microsofts software.
  2. Misbrug af internetbaserede tjenester. De må ikke bruge denne tjeneste på nogen måde, som kan beskadige den eller begrænse andres brug af den. De må ikke bruge tjenesten til på nogen måde at forsøge at få uautoriseret adgang til tjenester, data, konti eller netværk.
 4. OMFANGET AF LICENSEN. Softwaren er licenseret, ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun udvalgte rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder, har du kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. De skal samtidig overholde alle tekniske begrænsninger i softwaren, som kun tillader, at De bruger den på bestemte måder. De må ikke
  1. offentliggøre resultaterne af benchmarktest af softwaren til tredjepart uden Microsofts forudgående skriftlige godkendelse;
  2. arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren;
  3. foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning;
  4. tage flere kopier af softwaren, end det antal der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning;
  5. offentliggøre softwaren, så andre kan kopiere den;
  6. udleje, lease eller udlåne softwaren;
  7. overdrage softwaren eller denne aftale til tredjepart; eller
  8. bruge den til kommercielle softwarehostingtjenester.
 5. SIKKERHEDSKOPI. De må tage én sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun benytte den til at geninstallere softwaren.
 6. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til Deres computer eller det interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen som intern reference.
 7. EKSPORTBEGRÆNSNINGER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning og -bestemmelser. Du skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder De på www.microsoft.com/exporting.
 8. SUPPORTTJENESTER. Da denne software leveres, "som den er og forefindes", leverer vi muligvis ikke supporttjenester til den.
 9. HELE AFTALEN. Denne aftale og vilkårene for tillæg, opdateringer, internetbaserede tjenester og supporttjenester, som De bruger, er den fulde aftale for softwaren og supporttjenesterne.
 10. GÆLDENDE LOVGIVNING.
  1. USA. Såfremt De har købt softwaren i USA, er fortolkningen af denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for brud på aftalen uden hensyntagen til modstridende retsprincipper. Lovene i den stat, hvor du er bosiddende, gælder for alle andre retskrav, herunder retskrav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt.
  2. Uden for USA. Hvis De har købt softwaren i et andet land, gælder lovene i det pågældende land.
 11. RETSVIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit land. De kan også have rettigheder i forhold til den part, som De har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke Deres rettigheder i henhold til lovgivningen i Deres eget land, hvis lovgivningen i Deres eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.
 12. FRASKRIVELSE AF GARANTI. Softwaren er givet i licens "som den er og forefindes". De bærer selv risikoen for brugen af softwaren. Microsoft giver ingen udtrykkelige produktgarantier, garantier eller betingelser. De kan have yderligere forbrugerrettigheder eller lovbestemte garantier ifølge lokal lovgivning, hvilket denne aftale ikke kan ændre. I det omfang, der er tilladt i henhold til gældende lokal lovgivning, udelukker Microsoft stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af rettigheder. FOR Australien: De har lovbestemte garantier i henhold til den australske Forbrugerlovgivning, og intet i disse vilkår er beregnet til at påvirke disse rettigheder.
 13. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. De kan kun kræve direkte skadeserstatning fra Microsoft og dennes leverandører op til et beløb på USD 5,00. De kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader.

  Denne begrænsning gælder for

  • alt med relation til softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjepartswebsteder eller tredjepartsprogrammer og og

  • erklæringer for kontraktbrud, brud på indeståelse, garanti eller betingelse, objektivt ansvar, uagtsomhed eller anden tort i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

  Det gælder også, selvom Microsoft kendte til eller burde have kendt til muligheden for skaderne. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis heller ikke for Dem, hvis der i Deres land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

Egenskaber

Artikel-id: 11574 – Seneste udgave 22. jun. 2016 – Udgave 1

Feedback