Aftale for Microsoft Services

De bør læse og udskrive denne aftale i sin helhed til eget brug.

Aftale for Microsoft-tjenester

VED AT KØBE ELLER BRUGE TJENESTERNE, ACCEPTERER DE AT VÆRE BUNDET AF DENNE AFTALE, WEBSTEDETS VILKÅR FOR BRUG OG ERKLÆRINGEN OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG RETNINGSLINJERNE PÅ DETTE WEBSTED, DER ALLE ER INKORPORERET I OG UDGØR EN DEL AF DENNE AFTALE.

DE ERKLÆRER OGSÅ, AT DE HAR LÆST OG FORSTÅET ALLE BESTEMMELSERNE I DENNE AFTALE. I TILFÆLDE AF KONFLIKT MELLEM DENNE AFTALE OG DERES NUVÆRENDE TJENESTEAFTALE MED MICROSOFT (HVIS EN SÅDAN FINDES), GÆLDER VILKÅRNE OG BETINGELSERNE I DERES NUVÆRENDE TJENESTEAFTALE MED MICROSOFT. HVIS DE IKKE KAN ACCEPTERE AT VÆRE BUNDET AF DISSE VILKÅR, SKAL DE KONTAKTE OS FOR AT FÅ REFUNDERET KØBESUMMEN INDEN FOR 72 TIMER EFTER KØB. DE MÅ IKKE BRUGE TJENESTERNE.

Nærværende Aftale om Microsoft-tjenester (“aftalen”) er indgået af og mellem enheden, der bestiller tjenesterne (“De” eller “Dem) og den nærmeste Microsoft Associerede Virksomhed i Deres land eller region, medmindre vi udpeger en anden leverandør i afsnit 9 herunder (“vi,” “os” eller “vores”). Ved "Associeret Virksomhed" forstås en juridisk enhed, som De eller vi ejer, som ejer Dem eller os, eller som ejes af Dem og os i fællesskab. Ved "Ejerskab" forstås et ejerskab på mere end 50%.

Vilkår og betingelser

1. TJENESTER.   Vi er indforstået med at anvende forretningsmæssigt rimelige bestræbelser på at stille de tjenester, De køber, som er beskrevet på webstedet for tjenester ("tjenestevejledningen"), til rådighed. Webadressen til tjenestevejledningen er: http://support.microsoft.com. Hvis webadressen ændres af en eller anden grund, oplyser vi den nye adresse på Deres anmodning.

Deres brug af tjenesterne er underlagt nærværende aftale og tjenestevejledningen, som der refereres til i nærværende aftale. I tilfælde af konflikt mellem nærværende aftale og tjenestevejledningen er nærværende aftale gældende.

Vores muligheder for at levere tjenesterne afhænger af Deres fulde og rettidige samarbejde, samt af at de oplysninger De giver er nøjagtige og fyldestgørende.

2. EJERSKAB OG LICENS.

a. Programrettelser. Vi giver Dem en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, fuldt betalt licens til at bruge og reproducere den programrettelse, vi eller vores stedfortræder stiller til rådighed for Dem alene til Deres interne brug. Programrettelser er ikke beregnet til videresalg eller distribution til ikke-associerede tredjeparter. Med undtagelse af hvad der i øvrigt er anført i denne aftale, er licensrettighederne til programrettelser underlagt licensaftalen for det pågældende produkt eller, såfremt programrettelsen ikke knytter sig til et bestemt produkt, eventuelle andre brugsvilkår, vi udfærdiger. Deres brug af produktet er underlagt licensaftalen for produktet. De er ansvarlig for betaling af eventuelle produktlicensafgifter. Ved "Produkt(er)" forstås enhver computerkode, alle webbaserede tjenester eller alt materiale, der omfatter kommercielt frigivne, foreløbige produkter eller betaprodukter (licenserede mod eller uden betaling) og eventuelle afledte produkter af foranstående, som vi eller vores stedfortræder gør tilgængelige for Dem mod en licens, som udstedes af os, vores Associerede Virksomheder eller en tredjepart. Ved "Programrettelser" forstås programrettelser til produkter, som vi enten frigiver generelt (f. eks. kommercielle produktservicepakker), eller som vi eller vores stedfortræder stiller til rådighed for Dem i forbindelse med udførelsen af tjenester (herunder arbejdsgange, patches, hot-fixes, opdateringer, fejlrettelser, betarettelser og beta builds) og eventuelle afledte produkter af foranstående. De har ikke ret til at ændre, foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering eller ændre filnavnet på eller kombinere nogen computerkode, der ikke tilhører Microsoft, med nogen programrettelser, som stilles til rådighed for Dem.
b. Allerede eksisterende arbejde. Alle rettigheder til computerkode eller til skriftligt materiale, som ikke er baseret på kode ("materiale"), som er udviklet eller på anden vis erhvervet af os eller til os eller vores Associerede Virksomheder, eller Dem eller Deres Associerede Virksomheder uafhængigt af denne aftale ("allerede eksisterende arbejde"), skal fortsat alene tilhøre den part, der har stillet det allerede eksisterende arbejde til rådighed. Under udførelsen af tjenesterne giver hver af parterne den anden part (og om nødvendigt vores kontrahenter) en midlertidig, ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere og ændre alt allerede eksisterende arbejde, der er stillet til rådighed alene med henblik på udførelsen af tjenester. Vi giver Dem en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, fuldt betalt licens til at bruge, reproducere og (eventuelt) ændre vores allerede eksisterende arbejde, undtagen produkter, i den form, det er stillet til rådighed for Dem, som vi overlader til Dem ved afslutningen af udførelsen af tjenester til brug i forbindelse med (eventuelle) udviklingsarbejder. Licensrettighederne til vores allerede eksisterende arbejde er begrænset til Deres interne brug og er ikke beregnet på videresalg eller distribution til ikke-associerede tredjeparter.
c. Udviklingsarbejder. Vi giver Dem en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset ret til at bruge, reproducere og ændre enhver computerkode eller alt materiale (med undtagelse af programrettelser eller allerede eksisterende arbejde), som vi overlader til Dem i forbindelse med afslutningen af vores udførelse af tjenesterne ("udviklingsarbejder") alene til Deres interne brug. Udviklingsarbejder er ikke beregnet på videresalg eller distribution til ikke-associerede tredjeparter.
d. Eksempelkode. Ud over de rettigheder, der er anført i afsnittet Udviklingsarbejder ovenfor, gives De også en ikke-eksklusiv tidsubegrænset ret til at reproducere og distribuere objektkodeformen af enhver computerkode, som leveres af os til illustrationsformål ("eksempelkode"), forudsat at De accepterer: (i) ikke at bruge vores navn, logo eller varemærker til at markedsføre Deres computerprodukt, som eksempelkoden er integreret i; (ii) at inkludere en gyldig meddelelse om ophavsret i det computerprodukt, som eksempelkoden er integreret i; og (iii) at skadesløsholde os for og forsvare os og vores leverandører mod eventuelle krav eller søgsmål, herunder advokatsalærer, der måtte opstå som følge af brug eller distribution af eksempelkoden.
e. Licensrestriktioner for åben kilde. Eftersom det ifølge visse tredjepartslicensvilkår kræves, at computerkode generelt (i) oplyses over for tredjepart i kildekodeform; (ii) licenseres til tredjepart med henblik på at lave afledt arbejde; eller (iii) gøres redistribuerbar for tredjepart uden omkostninger (under ét "licensvilkår for åben kilde"), omfatter de licensrettigheder, som hver part har tildelt en computerkode (eller en eventuel dertil knyttet immateriel ejendomsret), ikke nogen licens, rettighed, beføjelse eller tilladelse til at inkorporere, ændre, kombinere og/eller distribuere den pågældende computerkode sammen med nogen anden computerkode på en sådan måde, at den andens computerkode ville blive underlagt licensvilkår for åben kilde.
Derudover garanterer hver part, at vedkommende ikke vil stille computerkode, som er underlagt licensvilkår for åben kilde, til rådighed for den anden part eller give en sådan til den anden part.
f. Associerede Virksomheders rettigheder. De har ret til i underlicens at give de rettigheder, der er indeholdt i nærværende afsnit, til Deres Associerede Virksomheder, men Deres Associerede Virksomheder har ikke ret til at give rettighederne i underlicens, og Deres Associerede Virksomheders brug skal være i overensstemmelse med de licensvilkår, der er indeholdt heri.
g. Forbehold af rettigheder. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i dette afsnit forbeholdes.

3. FORTROLIGHED. Vilkårene og betingelserne i nærværende aftale er fortrolige, og alle oplysninger, som en af parterne har defineret som "fortrolige" og/eller "beskyttede", eller som under alle omstændigheder med rimelighed bør behandles som fortrolige og/eller beskyttede ("fortrolige oplysninger"), må i henhold til aftalen ikke videregives af den modtagende part til nogen tredjepart uden den anden parts udtrykkelige samtykke. Denne begrænsning gælder i en periode på fem (5) år regnet  fra datoen for deres offentliggørelse. Denne begrænsning vedrørende fortrolighed skal ikke gælde for oplysninger, (i) som er kommet til den modtagende parts kundskab via en anden kilde end den oplysende part, medmindre dette sker gennem tilsidesættelse af en fortrolighedsforpligtelse over for den oplysende part, (ii) som er, eller bliver, tilgængelige for offentligheden, medmindre dette sker gennem misligholdelse fra den modtagende parts side, eller (iii) som udvikles via uafhængige bestræbelser fra den modtagende parts side. Vi har ret til at bruge eventuelle tekniske oplysninger, som vi udleder ved levering af tjenester relateret til vores produkter i forbindelse med løsning af problemer, fejlfinding, forbedringer af produktfunktionaliteter og programrettelser samt vores videnbase. Vi er indforstået med ikke at identificere Dem eller offentliggøre nogen af de fortrolige oplysninger om Dem, der findes i posterne i videnbasen.

4. GARANTIER, ANSVARSFRASKRIVELSE.  

a. INGEN GARANTI. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV GØR DET MULIGT, FRASKRIVER OG FRASIGER VI OS ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE ADKOMST, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER, TILFREDSSTILLENDE TILSTAND ELLER KVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR SÅ VIDT ANGÅR EVENTUELLE TJENESTER, ELLER ANDET MATERIALE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, SOM ER LEVERET AF OS.
b. Anvendelse af lokal lovgivning.   Såfremt nogen stiltiende vilkår gælder for Dem i henhold til gældende lovgivning, til trods for frasigelserne og begrænsningerne i nærværende aftale, begrænses Deres beføjelser, i det af gældende lov tilladte omfang for så vidt angår tjenester, til enten (i) genlevering af tjenesterne eller (ii) de eventuelle omkostninger ved genlevering af tjenesterne og til, for så vidt angår varer, enten (i) udskiftning af varerne eller (ii) afhjælpning af fejl og mangler ved varerne. Rækkefølgen, som disse begrænsede muligheder for afhjælpning, gives i, vil blive fastsat af os.

5. BEGRÆNSNING AF ANSVAR, FRASIGELSER. I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT: 1) ER VORES SAMLEDE ANSVAR BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DE HAR BETALT FOR TJENESTERNE, UANSET GRUNDEN TIL DERES KRAV; 2) ER INGEN AF PARTERNE ANSVARLIG OVER FOR DEN ANDEN PART FOR EVENTUELLE FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, DRIFTSTAB ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER, SOM VEDRØRER NÆRVÆRENDE AFTALE, EVENTUELLE TJENESTER ELLER ANDET MATERIALE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, SOM VI LEVERER, SELVOM DEN PÅGÆLDENDE PART ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER SELVOM EN SÅDAN RISIKO MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES, OG 3) KAN VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DEM, I TILFÆLDE AF AT TJENESTERNE ELLER EVENTUELLE TJENESTER LEVERES GRATIS TIL DEM, IKKE OVERSTIGE USD 5,00 ELLER ET TILSVARENDE BELØB I DEN LOKALE VALUTA. DENNE FRASIGELSE AF ANSVAR GÆLDER IKKE, HVIS EN AF PARTERNE HAR MISLIGEHOLDT SIN FORPLIGTELSE OVER FOR DEN ANDEN PART VEDRØRENDE FORTROLIGHED, DEN ANDEN PARTS IMMATERIELLE EJENDOMRETTIGHEDER, ELLER I TILFÆLDE AF SVIG, GROV UAGTSOMHED ELLER BEVIDST SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, SOM SKYLDES DENNE PARTS UAGTSOMHED. I NOGLE STATER OG RETSKREDSE ER DET IKKE TILLADT AT FRASKRIVE SIG ELLER BEGRÆNSE GARANTIFORPLIGTELSER FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, HVORFOR OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE GÆLDER.

6. SKATTER. De beløb, der skal betales til os i henhold til nærværende aftale, omfatter ikke udenlandske, amerikanske forbundsstatslige, statslige, lokale, kommunale eller andre offentlige skatter (herunder uden begrænsning eventuel gældende moms eller eventuelle gældende salgs- eller brugsafgifter), som De skylder alene som følge af at have indgået nærværende aftale. Vi er ikke ansvarlige for nogen skatter, som De ifølge loven er forpligtet til at betale. Alle sådanne skatter (herunder, men ikke begrænset til, skat af netto- eller bruttoindtægter, franchiseskat og/eller ejendomsskat) er Deres økonomiske ansvar.

7. OPHÆVELSE.   Hver af parterne har ret til at ophæve nærværende aftale, såfremt den anden part (i) udøver en væsentlig misligholdelse eller forsømmelse af nogen forpligtelse, som ikke afhjælpes inden for 30 kalenderdage, efter at den pågældende misligholdelse har fundet sted, eller (ii) undlader at betale en faktura, som har været forfalden til betaling i mere en 60 kalenderdage. De er indforstået med at betale alle afgifter for udførte tjenester og påløbne udgifter.

8. DIVERSE. Nærværende aftale udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende aftalens genstand og erstatter al anden tidligere og samtidig kommunikation. Alle meddelelser, godkendelser og anmodninger afgivet eller udarbejdet i forbindelse med nærværende aftale skal sendes pr. post, ekspreskurér eller telefax til begge parters anførte adresser. Meddelelser anses for at være afleveret på datoen ifølge postkvitteringen, kvitteringen for kurerforsendelsen eller faxbekræftelsen. De har ikke ret til at overdrage nærværende aftale uden vores skriftlige samtykke, som ikke vil blive nægtet uden rimelig grund. Både De og vi er indforstået med at overholde alle internationale og nationale love, der vedrører nærværende aftale. Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Washington, såfremt tjenesterne er købt i USA, lovgivningen i Irland, såfremt tjenesterne er købt i et land i Europa, Mellemøsten eller Afrika (“EMEA”), eller lovgivningen i den retskreds, hvor den Associerede Virksomhed, der leverer tjenesten er beliggende, hvis tjenesterne er købt uden for USA eller EMEA. Ethvert søgsmål, der anlægges i henhold til nærværende aftale, skal anlægges ved den forbundsstatslige eller lokale domstol i staten Washington, såfremt tjenesterne er købt i USA, eller ved domstolene i Irland, hvis tjenesterne er købt i et land eller region i EMEA, eller ved domstolene i den retskreds, hvor den Associerede Virksomhed, der leverer tjenesten er bosiddende, hvis tjenesterne er købt uden for USA eller EMEA. Dette forhindrer dog ikke parterne i ved en passende retskreds at søge nedlæggelse af forbud med hensyn til en eventuel misligholdelse af immaterielle ejendomsrettigheder eller forpligtelser vedrørende fortrolighed. Afsnittene om begrænsninger vedrørende brug, afgifter, fortrolighed, ejerskab og licens, manglende garantier, begrænsning af ansvar, ophør og diverse i nærværende aftale vil fortsat gælde efter en eventuel ophævelse eller et eventuelt udløb af nærværende aftale. I tilfælde af at en bestemmelse i nærværende aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, gælder de resterende bestemmelser fortsat fuldt ud, og parterne skal ændre aftalen således, at den ophævede bestemmelse finder videst mulig anvendelse. Selvom en part afstår fra at gøre sine krav gældende i tilfælde af misligholdelse af nærværende aftale, er der ikke tale om afståelse i henseende til anden misligholdelse, og en afståelse har ingen retsvirkning, medmindre den er foretaget skriftligt og underskrevet af en behørigt bemyndiget repræsentant for den part, der foretager afståelsen. Ud over betaling af eventuelle skyldige beløb kan ingen af parterne gøres ansvarlige for forsinket eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, i det omfang dette skyldes forhold, som ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol. Det er parternes udtrykkelige ønske, at denne aftale skal udfærdiges på engelsk.

9. MICROSOFT KONTRAKTINDGÅENDE ENHED. Microsofts kontraktenhed for denne aftale er Microsoft Regional Sales Corporation, hvis du er i følgende lande/regioner: Australien, Bangladesh, Hong Kong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, New Zealand, Filippinerne, Singapore, Sri-Lanka, Taiwan, Thailand og Vietnam. Microsofts kontraktenhed for denne aftale er Microsoft Ireland Operations, Limited, hvis du er i et land i Europa, Mellemøsten eller Afrika.

 

Sidst opdateret:Juni 2007

Egenskaber

Artikel-id: 13946 – Seneste udgave 18. apr. 2016 – Udgave 4

Feedback