Sådan anvendes pivottabellen i Office Web Components sammen med VB

Sammenfatning

I denne artikel beskrives, hvordan du anvender pivottabellen i Office Web Components til visning af oplysninger på en Visual Basic-formular.

Yderligere Information

Office Web Components er et sæt kontrolelementer, der gør det muligt at gennemse Office-data. Da Web Components er kontrolelementer, kan du placere dem på en Visual Basic-formular og automatisere komponenterne, så de viser data.

Oprettelse af automatiseringseksemplet

 1. Start Visual Basic, og opret et nyt standard-EXE-projekt. Form1 oprettes som standard.
 2. Føj en reference til Microsoft ActiveX Data Objects 2.1-biblioteket under Project|References, og klik derefter på OK.
 3. Tryk på tasterne CTRL+T for at få vist dialogboksen Add Components. Tilføj Microsoft Office Web Components, og klik derefter på OK.

  BEMÆRK! Office XP indeholder både Office 2000 og Office XP Web Components. Hvis du vil bruge Office 2003 Web Components, skal du tilføje Microsoft Office Web Components 11.0-biblioteket. Hvis du vil bruge Office 2000 Web Components, skal du tilføje Microsoft Office Web Components 9.0-biblioteket. Hvis du vil bruge Office XP Web Components, skal du tilføje Microsoft Office Web Components 10.0-biblioteket.
 4. Føj en pivottabel til formularen.
 5. Indsæt følgende kode i kodevinduet til Form1:
  Option Explicit

  Dim cnnConnection As Object

  Private Sub Form_Load()

  Dim strProvider As String
  Dim view As PivotView
  Dim fsets As PivotFieldSets
  Dim c As Object
  Dim newtotal As PivotTotal

  strProvider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
  ' Create an ADO object
  Set cnnConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  ' Set the provider and open the connection to the database
  cnnConnection.Provider = strProvider
  cnnConnection.Open "C:\pivottest.mdb"
  ' Set the pivot table's connection string to the cnnConnection's connection string
  PivotTable1.ConnectionString = cnnConnection.ConnectionString
  ' SQL statement to get everything from table1
  PivotTable1.CommandText = "Select * from table1"

  ' Get variables from the pivot table
  Set view = PivotTable1.ActiveView
  Set fsets = PivotTable1.ActiveView.FieldSets
  Set c = PivotTable1.Constants

  ' Add Category to the Row axis and Item to the Column axis
  view.RowAxis.InsertFieldSet fsets("Category")
  view.ColumnAxis.InsertFieldSet fsets("Item")

  ' Add a new total - Sum of Price
  Set newtotal = view.AddTotal("Sum of Price", view.FieldSets("Price").Fields(0), c.plFunctionSum)
  view.DataAxis.InsertTotal newtotal
  view.DataAxis.InsertFieldSet view.FieldSets("Price")

  ' Set some visual properties
  PivotTable1.DisplayExpandIndicator = False
  PivotTable1.DisplayFieldList = False
  PivotTable1.AllowDetails = False
  End Sub

  Private Sub Form_Terminate()
  ' Remove reference to the ADO object
  Set cnnConnection = Nothing
  End Sub


  Private Sub PivotTable1_DblClick()
  Dim sel As Object
  Dim pivotagg As PivotAggregate
  Dim sTotal As String
  Dim sColName As String
  Dim sRowName As String

  Dim sMsg As String

  ' Get the selection object you double-clicked on
  Set sel = PivotTable1.Selection
  ' If it is a aggregate, you can find information about it
  If TypeName(sel) = "PivotAggregates" Then
  ' Select the first item

  Set pivotagg = sel.Item(0)
  ' Display the value
  MsgBox "The cell you double-clicked has a value of '" & pivotagg.Value & "'.", vbInformation, "Value of Cell"

  ' Get variables from the cell
  sTotal = pivotagg.Total.Caption
  sColName = pivotagg.Cell.ColumnMember.Caption
  sRowName = pivotagg.Cell.RowMember.Caption

  ' Display the row and column name
  sMsg = "The value is " & sTotal & " by " & sRowName & " by " & sColName
  MsgBox sMsg, vbInformation, "Value Info"
  End If
  End Sub
 6. Opret derefter en eksempeldatabase ved hjælp af Microsoft Access. Start Access, og vælg Blank Access Database. Gem filen som c:\pivottest.mdb. Dobbeltklik på Opret en tabel i designvisning. Indtast følgende data:

  Feltnavn:Datatype:
  ElementTekst
  KategoriTekst
  PrisTal
 7. Luk vinduet, og gem ændringer som Tabel1. Vælg Nej for at oprette en nøgle. Dobbeltklik på Tabel1, og indtast følgende data:

  ElementKategoriPris
  SømHardware5
  SkjorteTøj23
  HammerHardware16
  SandwichMad5
  BukserTøj31
  DrikkevarerMad2
 8. Luk Access for at gemme filen.
 9. Tryk på F5 for at køre projektet. Efter kørsel af projektet udfyldes pivottabellen . Hvis du dobbeltklikker på en celle med data, vises cellens værdi samt navnene på cellekolonnerne og -rækkerne.

Referencer

Yderligere oplysninger om Office-automatisering finder du på supportwebstedet til Microsoft Office Development:
Egenskaber

Artikel-id: 235542 – Seneste udgave 2. feb. 2006 – Udgave 1

Feedback