Sådan oprettes en RealTimeData-server til Excel

Sammenfatning

Microsoft Excel indeholder en ny regnearksfunktion, RTD, der gør det muligt at kalde en COM Automation-server (Component Object Model) med henblik på at hente realtidsdata. I denne artikel beskrives, hvordan du bruger Visual Basic til at oprette en RealTimeData-server, der skal anvendes sammen med Excels RTD-funktion.

Yderligere Information

Regnearksfunktionen RTD har følgende syntaks:
=RTD(ProgID,Server,String1,[String2],...)
Det første argument, ProgID, repræsenterer RealTimeData-serverens automatiske identifikation (ProgID). Argumentet Server angiver navnet på den maskine, som RealTimeData-serveren kører på. Dette argument kan være en null-streng, eller det kan udelades, hvis RealTimeData-serveren skal køre lokalt. De resterende argumenter repræsenterer blot parametre, der sendes til RealTimeData-serveren. Hver enkelt kombination af disse parametre repræsenterer et "emne", der har tilknyttet et "emne-id". Der skelnes mellem store og små bogstaver i parametre. Nedenstående eksempel illustrerer f.eks. kald til RTD-serveren, der ville resultere i tre separate emne-id'er:
=RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", "10")

=RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", "5")

=RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"aaa", "5")
Hvis en COM Automation-serveren skal være en RealTimeData-server, du kan bruge i forbindelse med Excels RTD-funktion, skal den implementere IRTDServer-grænsefladen. Serveren skal implementere alle IRTDServer-metoderne:

ServerStart
Kaldes, når Excel anmoder om det første RTD-emne til serveren. ServerStart returnerer værdien 1, når det lykkes, og en negativ værdi eller 0, når det ikke lykkes. Den første parameter i metoden ServerStart er et tilbagekaldsobjekt, som RealTimeData-serveren bruger til at underrette Excel om, hvordan programmet skal indsamle opdateringer fra RealTimeData-serveren.
ServerTerminate
Kaldes, når Excel ikke længere anmoder om RTD-emner fra RealTimeData-serveren.
ConnectData
Kaldes, hver gang Excel anmoder om et nyt RTD-emne fra RealTimeData-serveren.
DisconnectData
Kaldes, når Excel ikke længere anmoder om et bestemt emne.
HeartBeat
Kaldes af Excel, hvis der er gået et vist tidsrum, siden Excel sidst blev underrettet om opdateringer fra RealTimeData-serveren.
RefreshData
Kaldes, når Excel anmoder om en opdatering af emner. RefreshData kaldes, efter at serveren har underrettet Excel om, at der findes opdateringer, og den returnerer en optælling af de emner, der skal opdateres, samt emne-id og værdi for hvert emne.

Opret en RealTimeData-eksempelserver

I nedenstående eksempel demonstreres, hvordan du opretter og bruger en RealTimeData-server sammen med Microsoft Excel 2002. Denne server indeholder en tæller, der opdateres hvert 10. sekund på et regneark. Serveren accepterer up til to emnestrenge. Den første emnestreng kan være AAA, BBB og CCC. Alle andre emnestrenge anses for at være ugyldige, og serveren returnerer #VALUE! til RTD-funktionen. Den anden streng er en numerisk værdi, der repræsenterer, hvordan den returnerede værdi skal forøges. Hvis den anden streng udelades, nulstilles værdien til 1. Hvis den anden streng ikke er numerisk, returnerer serveren #NUM! til RTD-funktionen.
 1. Start et nyt ActiveX DLL-projekt i Visual Basic.
 2. Klik på References i menuen Project, vælg objektbiblioteket til Excel, og klik derefter på OK.
  Til Microsoft Excel 2002: Microsoft Excel 10.0 Objektbibliotek
 3. Til Microsoft Office Excel 2003: Microsoft Excel 11.0 Objektbibliotek
 4. Klik på Project1 Properties i menuen Project. Rediger Project Name til ExcelRTD, og klik derefter på OK.
 5. Rediger egenskaben Name for klassemodulet Class1 til RTDFunctions. Føj følgende kode til RTDFunctions:
  Option Explicit

  Implements IRtdServer 'Interface allows Excel to contact this RealTimeData server

  Private m_colTopics As Collection

  Private Function IRtdServer_ConnectData(ByVal TopicID As Long, Strings() As Variant, GetNewValues As Boolean) As Variant
  '** ConnectData is called whenever a new RTD topic is requested

  'Create a new topic class with the given TopicId and string and add it to the
  'm_colTopics collection
  Dim oTopic As New Topic
  m_colTopics.Add oTopic, CStr(TopicID)
  oTopic.TopicID = TopicID
  oTopic.TopicString = Strings(0)
  If UBound(Strings) >= 1 Then oTopic.SetIncrement Strings(1)

  'For this example, the initial value for a new topic is always 0
  IRtdServer_ConnectData = oTopic.TopicValue

  Debug.Print "ConnectData", TopicID
  End Function

  Private Sub IRtdServer_DisconnectData(ByVal TopicID As Long)
  '** DisconnectData is called whenever a specific topic is not longer needed

  'Remove the topic from the collection
  m_colTopics.Remove CStr(TopicID)

  Debug.Print "DisconnectData", TopicID
  End Sub

  Private Function IRtdServer_Heartbeat() As Long
  '** Called by Excel if the heartbeat interval has elapsed since the last time
  ' Excel was called with UpdateNotify.
  Debug.Print "HeartBeat"
  End Function

  Private Function IRtdServer_RefreshData(TopicCount As Long) As Variant()
  '** Called when Excel is requesting a refresh on topics. RefreshData will be called
  ' after an UpdateNotify has been issued by the server. This event should:
  ' - supply a value for TopicCount (number of topics to update)
  ' - return a two dimensional variant array containing the topic ids and the
  ' new values of each.

  Dim oTopic As Topic, n As Integer
  ReDim aUpdates(0 To 1, 0 To m_colTopics.Count - 1) As Variant
  For Each oTopic In m_colTopics
  oTopic.Update
  aUpdates(0, n) = oTopic.TopicID
  aUpdates(1, n) = oTopic.TopicValue
  n = n + 1
  Next
  TopicCount = m_colTopics.Count
  IRtdServer_RefreshData = aUpdates

  Debug.Print "RefreshData", TopicCount & " topics updated"
  End Function

  Private Function IRtdServer_ServerStart(ByVal CallbackObject As Excel.IRTDUpdateEvent) As Long
  '** ServerStart is called when the first RTD topic is requested

  Set oCallBack = CallbackObject
  Set m_colTopics = New Collection
  g_TimerID = SetTimer(0, 0, TIMER_INTERVAL, AddressOf TimerCallback)
  If g_TimerID > 0 Then IRtdServer_ServerStart = 1 'Any value <1 indicates failure.

  Debug.Print "ServerStart"
  End Function

  Private Sub IRtdServer_ServerTerminate()
  '** ServerTerminate is called when no more topics are needed by Excel.

  KillTimer 0, g_TimerID

  '** Cleanup any remaining topics. This is done here since
  ' IRtdServer_DisconnectData is only called if a topic is disconnected
  ' while the book is open. Items left in the collection when we terminate
  ' are those topics left running when the workbook was closed.

  Dim oTopic As Topic
  For Each oTopic In m_colTopics
  m_colTopics.Remove CStr(oTopic.TopicID)
  Set oTopic = Nothing
  Next

  Debug.Print "ServerTerminate"

  End Sub

 6. Klik på Add Class Module i menuen Project. Rediger egenskaben Name for klassemodulet til Topic, og rediger egenskaben Instancing til Private. Føj følgende kode til klassemodulet Topic:
  Option Explicit

  Private m_TopicID As Long
  Private m_TopicString As String
  Private m_Value As Variant
  Private m_IncrementVal As Long

  Private Sub Class_Initialize()
  m_Value = 0
  m_IncrementVal = 1
  End Sub

  Friend Property Let TopicID(ID As Long)
  m_TopicID = ID
  End Property

  Friend Property Get TopicID() As Long
  TopicID = m_TopicID
  End Property

  Friend Property Let TopicString(s As String)
  s = UCase(s)
  If s = "AAA" Or s = "BBB" Or s = "CCC" Then
  m_TopicString = s
  Else
  m_Value = CVErr(xlErrValue) 'Return #VALUE if not one of the listed topics
  End If
  End Property

  Friend Sub Update()
  On Error Resume Next 'the next operation will fail if m_Value is an error (like #NUM or #VALUE)
  m_Value = m_Value + m_IncrementVal
  End Sub

  Friend Sub SetIncrement(v As Variant)
  On Error Resume Next
  m_IncrementVal = CLng(v)
  If Err <> 0 Then
  m_Value = CVErr(xlErrNum) 'Return #NUM if Increment value is not numeric
  End If
  End Sub

  Friend Property Get TopicValue() As Variant
  If Not (IsError(m_Value)) Then
  TopicValue = m_TopicString & ": " & m_Value
  Else
  TopicValue = m_Value
  End If
  End Property
 7. Vælg Add Module i menuen Project. Føj følgende kode til det nye modul:
  Public Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, _
  ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long

  Public Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long

  Public Const TIMER_INTERVAL = 5000
  Public oCallBack As Excel.IRTDUpdateEvent
  Public g_TimerID As Long

  Public Sub TimerCallback(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal idEvent As Long, ByVal dwTime As Long)
  oCallBack.UpdateNotify
  End Sub
 8. Klik på Make ExcelRTD.dll i menuen File for at oprette komponenten.

Brug RTD-serveren i Excel

 1. Start en ny projektmappe i Microsoft Excel.
 2. Indtast følgende formel i celle A1, og tryk derefter på ENTER:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", 5)
  Den første værdi, der returneres, er "AAA: 0". Efter fem sekunder opdateres værdien til "AAA: 10", og efter 10 sekunder opdateres værdien til "AAA:15" osv.

 3. Indtast følgende formel i celle A2, og tryk på ENTER:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"BBB", 3)
  Den første værdi, der returneres, er "BBB: 0". Hvert femte sekund forøges celleværdien med 3.

 4. Indtast følgende formel i celle A3, og tryk på ENTER:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", 5)
  Den første værdi, der returneres, stemmer overens med indholdet i celle A1, da dette er det samme "emne", der er brugt i A1.

 5. Indtast følgende formel i celle A4, og tryk på Enter:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", 10)
  Den første værdi, der returneres, er "AAA: 0." Hvert femte sekund forøges celleværdien, hvilket også er tilfældet med de andre celler. Vær opmærksom på, at den returnerede værdi ikke stemmer overens med indholdet i celle A1 eller A3, fordi den kombination af parametre, der er sendt til serveren, er anderledes.
I dette eksempel blev RTD-serveren kompileret, og Excel brugte kørselsversionen af komponenten. I forbindelse med fejlfinding kan RTD-servere køre fra Visual Basic IDE.

Sådan foretager du en kørsel i fejlfindingstilstand:
 1. Afslut Microsoft Excel, og skift til projektet i Visual Basic.
 2. Tryk på F5 for at starte komponenten. Hvis dialogboksen Project Properties vises, skal du klikke på OK for at vælge standardindstillingen Wait for components to be created.
 3. Kontroller, at vinduet Brugerudtryk er vist i Visual Basic. I takt med, at du indtaster formler i cellerne, og cellerne opdateres, skal du undersøge indholdet i vinduet Brugerudtryk i Visual Basic for at se, hvilke handlinger der udløser de forskellige hændelser.
Bemærkning vedrørende hændelsen DisconnectData

Mens Excel abonnerer på RTD-serveren, udløser programmet hændelsen DisconnectData, når det ikke længere har brug for et emne (f.eks. når du sletter eller rydder en RTD-formel i en celle). Dog kalder Excel ikke DisconnectData for hvert emne til RTD-serveren, når projektmappen er lukket, eller Excel afsluttes. I stedet kalder Excel kun ServerTerminate. Når du opretter en RTD-server, skal du indkode en eventuel oprydning af emner eller andre objekter, når hændelsen ServerTerminate udløses.

(c) Microsoft Corporation 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Bidrag af Lori B. Turner, Microsoft Corporation.

Referencer

Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:

284883 RTD-serveren sender ikke meddelelser om opdatering til flere Excel-forekomster (artiklen er evt. på engelsk)

Egenskaber

Artikel-id: 285339 – Seneste udgave 2. feb. 2006 – Udgave 1

Feedback