Få fjernsupport fra Microsoft

Med fjernsupport fra Microsoft kan en Microsoft-supporttekniker, der befinder sig et andet sted, se din computerskærm og arbejde på din computer via en sikker forbindelse.

Når du bruger fjernsupport fra Microsoft, accepterer du, at supportteknikeren under denne session må starte optagefunktionen. Dette resulterer i, at din kommunikation optages og logføres af fjernsupportsessionen. Du kan anmode om at få tilsendt et link til denne optagelse via e-mail efter sessionen. Hvis du ikke accepterer muligheden for optagelse, skal du ikke acceptere aftalen fra Microsoft nedenfor.

Aftale for Microsoft-tjenester

VED AT GENNEMSE DENNE AFTALE OG KLIKKE PÅ “JEG ACCEPTERER,” ACCEPTERER DE AT VÆRE BUNDET AF DENNE AFTALE, WEBSTEDETS VILKÅR FOR BRUG OG ERKLÆRINGEN OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG RETNINGSLINJERNE PÅ DETTE WEBSTED, DER ALLE ER INKORPORERET I OG UDGØR EN DEL AF DENNE AFTALE.

DE ERKLÆRER OGSÅ, AT DE HAR LÆST OG FORSTÅET ALLE BESTEMMELSERNE I DENNE AFTALE. I TILFÆLDE AF KONFLIKT MELLEM DENNE AFTALE OG DERES NUVÆRENDE TJENESTEAFTALE MED MICROSOFT (HVIS EN SÅDAN FINDES), GÆLDER VILKÅRNE OG BETINGELSERNE I DERES NUVÆRENDE TJENESTEAFTALE MED MICROSOFT. DE SKAL ACCEPTERE DENNE AFTALE FØR DE KAN KØBE MICROSOFT-TJENESTER FRA DETTE WEBSTED.

Nærværende Aftale om Microsoft-tjenester (“aftalen”) er indgået af og mellem enheden, der bestiller tjenesterne (“De” eller “Dem) og den nærmeste Microsoft Associerede Virksomhed i Deres land eller region, medmindre vi udpeger en anden leverandør i afsnit 9 herunder (“vi,” “os” eller “vores”). Ved "Associeret Virksomhed" forstås en juridisk enhed, som De eller vi ejer, som ejer Dem eller os, eller som ejes af Dem og os i fællesskab. Ved "Ejerskab" forstås et ejerskab på mere end 50%.

Vilkår og betingelser
1. TJENESTER.
Vi er indforstået med at anvende forretningsmæssigt rimelige bestræbelser på at stille de tjenester, De køber, som er beskrevet på webstedet for tjenester ("tjenestevejledningen"), til rådighed. Webadressen til tjenestevejledningen er: http://support.microsoft.com. Hvis webadressen ændres af en eller anden grund, oplyser vi den nye adresse på Deres anmodning. Vores muligheder for at levere tjenesterne afhænger af Deres fulde og rettidige samarbejde, samt af at de oplysninger De giver er nøjagtige og fyldestgørende.

2. EJERSKAB OG LICENS.
 • a. Programrettelser. Vi giver Dem en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, fuldt betalt licens til at bruge og reproducere den programrettelse, vi eller vores stedfortræder stiller til rådighed for Dem alene til Deres interne brug. Programrettelser er ikke beregnet til videresalg eller distribution til ikke-associerede tredjeparter. Med undtagelse af hvad der i øvrigt er anført i denne aftale, er licensrettighederne til programrettelser underlagt licensaftalen for det pågældende produkt eller, såfremt programrettelsen ikke knytter sig til et bestemt produkt, eventuelle andre brugsvilkår, vi udfærdiger. Deres brug af produktet er underlagt licensaftalen for produktet. De er ansvarlig for betaling af eventuelle produktlicensafgifter. Ved "Produkt(er)" forstås enhver computerkode, alle webbaserede tjenester eller alt materiale, der omfatter kommercielt frigivne, foreløbige produkter eller betaprodukter (licenserede mod eller uden betaling) og eventuelle afledte produkter af foranstående, som vi eller vores stedfortræder gør tilgængelige for Dem mod en licens, som udstedes af os, vores Associerede Virksomheder eller en tredjepart. Ved "Programrettelser" forstås programrettelser til produkter, som vi enten frigiver generelt (f. eks. kommercielle produktservicepakker), eller som vi eller vores stedfortræder stiller til rådighed for Dem i forbindelse med udførelsen af tjenester (herunder arbejdsgange, patches, hot-fixes, opdateringer, fejlrettelser, betarettelser og beta builds) og eventuelle afledte produkter af foranstående. De har ikke ret til at ændre, foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering eller ændre filnavnet på eller kombinere nogen computerkode, der ikke tilhører Microsoft, med nogen programrettelser, som stilles til rådighed for Dem.

 • b. Allerede eksisterende arbejde. Alle rettigheder til computerkode eller til skriftligt materiale, som ikke er baseret på kode ("materiale"), som er udviklet eller på anden vis erhvervet af os eller til os eller vores Associerede Virksomheder, eller Dem eller Deres Associerede Virksomheder uafhængigt af denne aftale ("allerede eksisterende arbejde"), skal fortsat alene tilhøre den part, der har stillet det allerede eksisterende arbejde til rådighed. Under udførelsen af tjenesterne giver hver af parterne den anden part (og om nødvendigt vores kontrahenter) en midlertidig, ikke-eksklusiv licens til at bruge, reproducere og ændre alt allerede eksisterende arbejde, der er stillet til rådighed alene med henblik på udførelsen af tjenester. Vi giver Dem en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, fuldt betalt licens til at bruge, reproducere og (eventuelt) ændre vores allerede eksisterende arbejde, undtagen produkter, i den form, det er stillet til rådighed for Dem, som vi overlader til Dem ved afslutningen af udførelsen af tjenester til brug i forbindelse med (eventuelle) udviklingsarbejder. Licensrettighederne til vores allerede eksisterende arbejde er begrænset til Deres interne brug og er ikke beregnet på videresalg eller distribution til ikke-associerede tredjeparter.

 • c. Udviklingsarbejder. Vi giver Dem en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset ret til at bruge, reproducere og ændre enhver computerkode eller alt materiale (med undtagelse af programrettelser eller allerede eksisterende arbejde), som vi overlader til Dem i forbindelse med afslutningen af vores udførelse af tjenesterne ("udviklingsarbejder") alene til Deres interne brug. Udviklingsarbejder er ikke beregnet på videresalg eller distribution til ikke-associerede tredjeparter.

 • d. Eksempelkode. Ud over de rettigheder, der er anført i afsnittet Udviklingsarbejder ovenfor, gives De også en ikke-eksklusiv tidsubegrænset ret til at reproducere og distribuere objektkodeformen af enhver computerkode, som leveres af os til illustrationsformål ("eksempelkode"), forudsat at De accepterer:

  • (i) ikke at bruge vores navn, logo eller varemærker til at markedsføre Deres computerprodukt, som eksempelkoden er integrereti;
  • (ii) at inkludere en gyldig meddelelse om ophavsret i det computerprodukt, som eksempelkoden er integreret i;
  • og (iii) at skadesløsholde os for og forsvare os og vores leverandører mod eventuelle krav eller søgsmål, herunder advokatsalærer, der måtte opstå som følge af brug eller distribution af eksempelkoden.

 • e. Licensrestriktioner for åben kilde. Eftersom det ifølge visse tredjepartslicensvilkår kræves, at computerkode generelt

  • (i) oplyses over for tredjepart i kildekodeform;
  • (ii) licenseres til tredjepart med henblik på at lave afledt arbejde;
  • eller (iii) gøres redistribuerbar for tredjepart uden omkostninger (under ét "licensvilkår for åben kilde"), omfatter de licensrettigheder, som hver part har tildelt en computerkode (eller en eventuel dertil knyttet immateriel ejendomsret), ikke nogen licens, rettighed, beføjelse eller tilladelse til at inkorporere, ændre, kombinere og/eller distribuere den pågældende computerkode sammen med nogen anden computerkode på en sådan måde, at den andens computerkode ville blive underlagt licensvilkår for åben kilde.
  Derudover garanterer hver part, at vedkommende ikke vil stille computerkode, som er underlagt licensvilkår for åben kilde, til rådighed for den anden part eller give en sådan til den anden part.

 • f. Associerede Virksomheders rettigheder. De har ret til i underlicens at give de rettigheder, der er indeholdt i nærværende afsnit, til Deres Associerede Virksomheder, men Deres Associerede Virksomheder har ikke ret til at give rettighederne i underlicens, og Deres Associerede Virksomheders brug skal være i overensstemmelse med de licensvilkår, der er indeholdt heri.

 • g. Forbehold af rettigheder. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i dette afsnit forbeholdes.

3. FORTROLIGHED.
Vilkårene og betingelserne i nærværende aftale er fortrolige, og alle oplysninger, som en af parterne har defineret som "fortrolige" og/eller "beskyttede", eller som under alle omstændigheder med rimelighed bør behandles som fortrolige og/eller beskyttede ("fortrolige oplysninger"), må i henhold til aftalen ikke videregives af den modtagende part til nogen tredjepart uden den anden parts udtrykkelige samtykke. Denne begrænsning gælder i en periode på fem (5) år regnet fra datoen for deres offentliggørelse. Denne begrænsning vedrørende fortrolighed skal ikke gælde for oplysninger,
 • (i) som er kommet til den modtagende parts kundskab via en anden kilde end den oplysende part, medmindre dette sker gennem tilsidesættelse af en fortrolighedsforpligtelse over for den oplysende part,
 • (ii) som er, eller bliver, tilgængelige for offentligheden, medmindre dette sker gennem misligholdelse fra den modtagende parts side,
 • eller (iii) som udvikles via uafhængige bestræbelser fra den modtagende parts side.
Vi har ret til at bruge eventuelle tekniske oplysninger, som vi udleder ved levering af tjenester relateret til vores produkter i forbindelse med løsning af problemer, fejlfinding, forbedringer af produktfunktionaliteter og programrettelser samt vores videnbase. Vi er indforstået med ikke at identificere Dem eller offentliggøre nogen af de fortrolige oplysninger om Dem, der findes i posterne i videnbasen.

4. GARANTIER, ANSVARSFRASKRIVELSE.
 • a. INGEN GARANTI. I DET OMFANG GÆLDENDE LOV GØR DET MULIGT, FRASKRIVER OG FRASIGER VI OS ALLE ERKLÆRINGER, GARANTIER OG BETINGELSER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERKLÆRINGER, GARANTIER ELLER BETINGELSER VEDRØRENDE ADKOMST, IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER, TILFREDSSTILLENDE TILSTAND ELLER KVALITET, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, FOR SÅ VIDT ANGÅR EVENTUELLE TJENESTER, ELLER ANDET MATERIALE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, SOM ER LEVERET AF OS.

 • b. Anvendelse af lokal lovgivning. Såfremt nogen stiltiende vilkår gælder for Dem i henhold til gældende lovgivning, til trods for frasigelserne og begrænsningerne i nærværende aftale, begrænses Deres beføjelser, i det af gældende lov tilladte omfang for så vidt angår tjenester, til enten

  • (i) genlevering af tjenesterne eller
  • (ii) de eventuelle omkostninger ved genlevering af tjenesterne og til, for så vidt angår varer, enten
   • (i) udskiftning af varerne eller
   • (ii) afhjælpning af fejl og mangler ved varerne.
  Rækkefølgen, som disse begrænsede muligheder for afhjælpning, gives i, vil blive fastsat af os.

5. BEGRÆNSNING AF ANSVAR, FRASIGELSER.
I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING GØR DET MULIGT:
 • 1) ER VORES SAMLEDE ANSVAR BEGRÆNSET TIL DET BELØB, DE HAR BETALT FOR TJENESTERNE, UANSET GRUNDEN TIL DERES KRAV;
 • 2) ER INGEN AF PARTERNE ANSVARLIG OVER FOR DEN ANDEN PART FOR EVENTUELLE FØLGESKADER ELLER SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER HÆNDELIGE SKADER, DRIFTSTAB ELLER DRIFTSFORSTYRRELSER, SOM VEDRØRER NÆRVÆRENDE AFTALE, EVENTUELLE TJENESTER ELLER ANDET MATERIALE ELLER ANDRE OPLYSNINGER, SOM VI LEVERER, SELVOM DEN PÅGÆLDENDE PART ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER, ELLER SELVOM EN SÅDAN RISIKO MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES,
 • OG 3) KAN VORES SAMLEDE ANSVAR OVER FOR DEM, I TILFÆLDE AF AT TJENESTERNE ELLER EVENTUELLE TJENESTER LEVERES GRATIS TIL DEM, IKKE OVERSTIGE USD 5,00 ELLER ET TILSVARENDE BELØB I DEN LOKALE VALUTA. DENNE FRASIGELSE AF ANSVAR GÆLDER IKKE, HVIS EN AF PARTERNE HAR MISLIGEHOLDT SIN FORPLIGTELSE OVER FOR DEN ANDEN PART VEDRØRENDE FORTROLIGHED, DEN ANDEN PARTS IMMATERIELLE EJENDOMRETTIGHEDER, ELLER I TILFÆLDE AF SVIG, GROV UAGTSOMHED ELLER BEVIDST SKADEVOLDENDE HANDLING ELLER DØDSFALD ELLER PERSONSKADE, SOM SKYLDES DENNE PARTS UAGTSOMHED. I NOGLE STATER OG RETSKREDSE ER DET IKKE TILLADT AT FRASKRIVE SIG ELLER BEGRÆNSE GARANTIFORPLIGTELSER FOR FØLGESKADER ELLER HÆNDELIGE SKADER, HVORFOR OVENNÆVNTE BEGRÆNSNING MULIGVIS IKKE GÆLDER.

6. SKATTER.
De beløb, der skal betales til os i henhold til nærværende aftale, omfatter ikke udenlandske, amerikanske forbundsstatslige, statslige, lokale, kommunale eller andre offentlige skatter (herunder uden begrænsning eventuel gældende moms eller eventuelle gældende salgs- eller brugsafgifter), som De skylder alene som følge af at have indgået nærværende aftale. Vi er ikke ansvarlige for nogen skatter, som De ifølge loven er forpligtet til at betale. Alle sådanne skatter (herunder, men ikke begrænset til, skat af netto- eller bruttoindtægter, franchiseskat og/eller ejendomsskat) er Deres økonomiske ansvar.

7. OPHÆVELSE.
Hver af parterne har ret til at ophæve nærværende aftale, såfremt den anden part
 • (i) udøver en væsentlig misligholdelse eller forsømmelse af nogen forpligtelse, som ikke afhjælpes inden for 30 kalenderdage, efter at den pågældende misligholdelse har fundet sted,
 • eller (ii) undlader at betale en faktura, som har været forfalden til betaling i mere en 60 kalenderdage.
De er indforstået med at betale alle afgifter for udførte tjenester og påløbne udgifter.

8. DIVERSE.
Nærværende aftale udgør hele aftalen mellem parterne vedrørende aftalens genstand og erstatter al anden tidligere og samtidig kommunikation. Alle meddelelser, godkendelser og anmodninger afgivet eller udarbejdet i forbindelse med nærværende aftale skal sendes pr. post, ekspreskurér eller telefax til begge parters anførte adresser. Meddelelser anses for at være afleveret på datoen ifølge postkvitteringen, kvitteringen for kurerforsendelsen eller faxbekræftelsen. De har ikke ret til at overdrage nærværende aftale uden vores skriftlige samtykke, som ikke vil blive nægtet uden rimelig grund. Både De og vi er indforstået med at overholde alle internationale og nationale love, der vedrører nærværende aftale. Denne aftale er underlagt lovgivningen i staten Washington, såfremt tjenesterne er købt i USA, lovgivningen i Irland, såfremt tjenesterne er købt i et land i Europa, Mellemøsten eller Afrika (“EMEA”), eller lovgivningen i den retskreds, hvor den Associerede Virksomhed, der leverer tjenesten er beliggende, hvis tjenesterne er købt uden for USA eller EMEA. Ethvert søgsmål, der anlægges i henhold til nærværende aftale, skal anlægges ved den forbundsstatslige eller lokale domstol i staten Washington, såfremt tjenesterne er købt i USA, eller ved domstolene i Irland, hvis tjenesterne er købt i et land eller region i EMEA, eller ved domstolene i den retskreds, hvor den Associerede Virksomhed, der leverer tjenesten er bosiddende, hvis tjenesterne er købt uden for USA eller EMEA. Dette forhindrer dog ikke parterne i ved en passende retskreds at søge nedlæggelse af forbud med hensyn til en eventuel misligholdelse af immaterielle ejendomsrettigheder eller forpligtelser vedrørende fortrolighed. Afsnittene om begrænsninger vedrørende brug, afgifter, fortrolighed, ejerskab og licens, manglende garantier, begrænsning af ansvar, ophør og diverse i nærværende aftale vil fortsat gælde efter en eventuel ophævelse eller et eventuelt udløb af nærværende aftale. I tilfælde af at en bestemmelse i nærværende aftale anses for at være ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, gælder de resterende bestemmelser fortsat fuldt ud, og parterne skal ændre aftalen således, at den ophævede bestemmelse finder videst mulig anvendelse. Selvom en part afstår fra at gøre sine krav gældende i tilfælde af misligholdelse af nærværende aftale, er der ikke tale om afståelse i henseende til anden misligholdelse, og en afståelse har ingen retsvirkning, medmindre den er foretaget skriftligt og underskrevet af en behørigt bemyndiget repræsentant for den part, der foretager afståelsen. Ud over betaling af eventuelle skyldige beløb kan ingen af parterne gøres ansvarlige for forsinket eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, i det omfang dette skyldes forhold, som ligger uden for den pågældende parts rimelige kontrol. Det er parternes udtrykkelige ønske, at denne aftale skal udfærdiges på engelsk.

9. MICROSOFT KONTRAKTINDGÅENDE ENHED.
Den Microsoft kontraktindgående enhed for denne aftale er Microsoft Regional Sales Corporation, hvis De er beliggende i et af følgende lande: Australien, Bangladesh, Hong Kong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, New Zealand, Filippinerne, Singapore, Sri-Lanka, Taiwan, Thailand og Vietnam. Den Microsoft kontraktindgående enhed for denne aftale er Microsoft Ireland Operations, Limited, hvis De er beliggende i et land i Europa, Mellemøsten eller Afrika.

WW Juni 07
LICENSVILKÅR FOR MICROSOFT-SOFTWARE

Disse licensvilkår er en aftale, der indgås mellem Microsoft Corporation (eller, afhængigt af hvor du bor, en af dets associerede virksomheder) og dig. Du bedes læse dem. De gælder for ovennævnte software og de medier, du måtte have modtaget den på. Vilkårene gælder også for alle Microsofts

 • opdateringer,
 • supplementer,
 • internetbaserede tjenester og
 • supporttjenester

til denne software, medmindre andre vilkår følger med disse ydelser. Hvis det er tilfældet, gælder sådanne vedlagte vilkår.
Ved at tage softwaren i brug accepterer du disse vilkår. Såfremt du ikke kan acceptere vilkårene, har du ikke ret til at bruge softwaren.
Som beskrevet nedenfor udgør brug af visse funktioner dit samtykke til indsamling af bestemte oplysninger til internetbaserede tjenester.

Hvis du overholder disse licensvilkår, har du nedenstående rettigheder.

1. INSTALLATIONS- OG BRUGSRETTIGHEDER. Du må installere og bruge én kopi af softwaren på din enhed.

2. OMFANGET AF LICENSEN Softwaren er givet i licens og ikke solgt. Denne aftale giver dig kun visse rettigheder til at bruge softwaren. Microsoft forbeholder sig alle øvrige rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder, har du kun ret til at bruge softwaren i overensstemmelse med denne aftales udtrykkelige ordlyd. Du skal samtidig overholde visse tekniske begrænsninger i softwaren, som kun tillader, at du bruger den på bestemte måder.
Du må ikke
 • afsløre resultaterne af benchmarktest af Softwaren til tredjepart uden forudgående skriftlig godkendelse fra Microsoft;
 • arbejde uden om de tekniske begrænsninger i softwaren;
 • foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af softwaren, medmindre, og kun i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt og på trods af nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning,
 • tage flere kopier af softwaren, end det antal, der er specificeret i denne aftale eller er tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af nærværende begrænsning,
 • udgive softwaren, så andre kan kopiere den,
 • udleje, lease eller udlåne softwaren,
 • overdrage softwaren eller denne aftale til tredjepart, eller
 • bruge den til kommercielle software-hosting-tjenester.

3. SIKKERHEDSKOPI. Du har ret til at tage én sikkerhedskopi af softwaren. Du må kun benytte den til at geninstallere softwaren.

4. DOKUMENTATION. Enhver person, der har gyldig adgang til din computer eller dit interne netværk, må kopiere og bruge dokumentationen til dit interne referenceformål.

5. EKSPORTRESTRIKTIONER. Softwaren er underlagt amerikansk eksportlovgivning. Du skal overholde alle danske og internationale eksportlove og -vedtægter, der gælder for softwaren. Lovgivningen omfatter restriktioner på destinationer, slutbrugere og endelig brug af softwaren. Yderligere oplysninger finder du på www.microsoft.com/exporting (på engelsk).

6. SUPPORTYDELSER. Da denne software leveres, “som den er og forefindes”, yder vi muligvis ikke support for produktet.

7. HELE AFTALEN. Denne aftale, og vilkårene for supplementer, opdateringer, internetbaserede tjenester og supportydelser, som du anvender, udgør hele aftalen for softwaren og supportydelserne.

8. GÆLDENDE LOVGIVNING.

a. USA. Såfremt du har erhvervet softwaren i USA, er denne aftale underlagt lovgivningen i staten Washington, som gælder for misligholdelse af aftalen uanset principperne for lovkonflikter. Lovene i den stat, hvor du er bosiddende, gælder for alle andre retskrav, herunder retskrav i henhold til statens forbrugerbeskyttelseslovgivning, love om illoyal konkurrence og for erstatning uden for kontrakt.
b. Uden for USA. Hvis du har erhvervet softwaren i ethvert andet land, gælder lovgivningen i det pågældende land.

9. JURIDISK VIRKNING. I denne aftale beskrives bestemte juridiske rettigheder. Du kan have andre rettigheder i henhold til lovgivningen i dit eget land. Du kan også have rettigheder i forhold til den part, som du har erhvervet softwaren hos. Denne aftale tilsidesætter ikke dine rettigheder i henhold til lovgivningen i dit eget land, hvis lovgivningen i dit eget land ikke tillader en sådan tilsidesættelse.

10. FRASKRIVELSE AF GARANTI. Softwaren er givet i licens, “som den er og forefindes”. Du bærer selv risikoen for brug af softwaren. Microsoft stiller ingen udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Du kan have yderligere forbrugerrettigheder i henhold til gældende lokal lovgivning, hvilket nærværende aftale ikke kan ændre. Hvor det tillades af den lokale lovgivning, udelukker Microsoft stiltiende garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse af immaterielle rettigheder.

11. BEGRÆNSNING OG FRASKRIVELSE AF ERSTATNING. Du kan fra Microsoft og Microsofts leverandører kun opnå erstatning for direkte tab op til det beløb, du har betalt for softwaren. Du kan ikke få dækket andre krav på erstatning, herunder for følgeskader, tabt fortjeneste, særlige, indirekte eller hændelige skader.
Denne begrænsning gælder for

 • ethvert forhold vedrørende softwaren, tjenester, indhold (herunder kode) på tredjeparts websteder eller tredjepartsprogrammer og
 • erstatningskrav for kontraktbrud, garantibrud eller manglende overholdelse af betingelser, objektivt ansvar, forsømmelse eller andre erstatningskrav uden for aftaleforholdet i overensstemmelse med gældende lovgivning.
Begrænsningen gælder også, selvom Microsoft havde eller burde have haft kendskab til risikoen for tabene. Ovenstående begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig, fordi der i dit land ikke tillades udelukkelse eller begrænsning af hændelige skader, følgeskader eller andre skader.

Når du vælger indstillingen "Jeg accepterer" under brugen af fjernsupport fra Microsoft, accepterer du, at supportteknikeren under denne session må tage skærmbilleder til kvalitetsmæssige eller uddannelsesmæssige formål.

Hvis du ikke accepterer, at der tages skærmbilleder, skal du vælge indstillingen "Jeg accepterer ikke" og anmode om en anden supportform, f.eks. support via telefon eller chat.

Når du accepterer, at der tages skærmbilleder, skal du lukke alle vinduer eller dokumenter, der kan indeholde personlige oplysninger.


Bemærk! LogMeIn (LMI) Rescue er et fjernsupportprodukt fra en tredjepart, som i øjeblikket anvendes i forbindelse med fjernsupport til Microsoft-kunder. Microsoft-support anvender Enterprise-versionen af LogMeIn Rescue som det foretrukne supportværktøj til at foretage fejlfinding og løse kundernes problemer via fjernskrivebord.

Med LogMeIn Rescue kan Microsofts supportteknikere få vist og dele styringen af fjerncomputeren, chatte samt markere dele af brugerens skærm uden først at installere software.

LogMeIn Rescue adskiller sig fra andre fjernadgangsprodukter fra LogMeIn og andre virksomheder ved at være et genaktiverbart, tilladelsesbaseret supportværktøj. Der installeres ikke permanent software på kundens pc/enhed for at kunne levere support, som kræver fjernadgang, og Microsofts supportteknikere kan kun få fjernadgang til en Microsoft-kundes pc med den pågældende kundes eksplicitte tilladelse – en tilladelse som skal gives hver gang en kunde anmoder om support. Support fra Microsoft kan udelukkende indledes fra dette websted.

Disse produktoplysninger skal ikke anses som et udtryk for Microsofts godkendelse eller støtte. Microsoft kan afslutte brugen af dette værktøj uden forudgående meddelelse.

Sidste gennemsyn : 3. november 2014
Egenskaber

Artikel-id: 29289 – Seneste udgave 28. sep. 2016 – Udgave 7

Feedback