Vejledning til Microsoft Excel 2003

Landmark

Kom i gang med Excel 2003.

Både derhjemme og på arbejdspladsen skal du nogle gange udføre forskellige beregninger og udarbejde forskellige rapporter. Lær nogle af de grundlæggende funktioner i Excel 2003 at kende, samt hvordan du kan bruge dem.
Når du starter Excel oprettes automatisk en ny projektmappe. Hver projektmappe består af et antal regneark – normalt tre ark som standard. Hver projektmappe er en selvstændig fil, og når du gemmer projektmappen, gemmes alle regnearkene i én og samme fil.

Opbygning af regnearkene

Hvert regneark i Excel er opbygget af et stort antal felter. De såkaldte celler. Du kan skrive et tal eller en tekst i en celle. En celle kan også indeholde en matematisk formel, der udfører en beregning af indholdet i andre celler, eller en henvisning til en anden celle. Ved at udnytte cellernes kolonner og rækker kan du oprette alt fra en enkel liste til mere avancerede økonomiske rapporter.

Tilføjelse af flere regneark

Sådan tilføjes flere regneark:

 1. Højreklik på en af fanerne nederst til venstre i dokumentet.
 2. Vælg Indsæt.
 3. Marker regnearket.
 4. Klik på OK.

Sådan ændres navnet på regnearket:

 1. Højreklik på den nye fane.
 2. Vælg Omdøb.
 3. Indtast et passende navn direkte på fanen.

Forskelligt farvede faner

I Excel kan du farvelægge fanerne på de forskellige regneark, så du lettere kan holde styr på dem. Sådan gør du:

 1. Højreklik på en fane.
 2. Vælg Fanefarve.
 3. Vælg den ønskede farve.
 4. Klik på OK.

Et regneark i Excel indeholder millionvis af celler. For at du lettere kan henvise (referere) til en bestemt celle i en formel, er cellen navngivet med kolonnens bogstavnavn og rækkens ciffernavn, f.eks. B3. Kolonnerne efter kolonne Z er navngivet med to bogstaver, fordi bogstaverne i alfabetet ikke er tilstrækkelige. Det betyder, at kolonnerne AA, AB osv. følger efter kolonne Z.

Celleområdet i Excel

Indimellem arbejder du måske med flere celler, såkaldte celleområder, i Excel. Et sådant område navngives ved hjælp af navnet på cellen længst oppe til venstre og navnet på cellen længst nede til højre. Mellem cellenavnene placeres et kolon, f.eks. B1:C3.

En del af de tal, der findes i en beregning eller en rapport, indtaster du selv, mens andre tal beregnes ved hjælp af formler. Til en del beregninger findes der færdige formler i Excel, som du kan benytte, mens andre beregninger kræver, at du indtaster en formel manuelt. En formel skal indledes med tegnet lig med (=), da den ellers tolkes som almindelig tekst af Excel. Navnet på de celler, der indgår i formlen, kan du indtaste manuelt, men det hurtigste er at klikke på en ønsket celle for at indsætte cellenavnet i formlen.

Indtastning af en enkel formel

Hvis du vil multiplicere indholdet af celle B2 med indholdet af celle C2, skal du gøre følgende:

 1. Marker den celle, hvor resultatet af beregningen skal vises.
 2. Indtast tegnet lig med (=).
 3. Marker den celle, formlen skal indledes med, f.eks. celle B2.
 4. Indtast tegnet for multiplikation (*).
 5. Marker celle C2.
 6. Tryk på Enter for at bekræfte formlen og få vist resultatet.

Anvendelse af alle regnetegn

På samme måde kan du udføre beregninger ved hjælp af alle de andre almindelige regnetegn, f.eks. addition (+), subtraktion (-) og division (/). Du kan også anvende parenteser i dine formler på præcis samme måde som i en almindelig matematisk formel.

Færdige formler i Excel

Der findes færdige formler i Excel, som du kan benytte. Sådan benyttes en færdig formel:

 1. Marker den celle, hvor resultatet af udregningen skal vises.
 2. Åbn menuen Indsæt.
 3. Vælg Funktion.
 4. I dialogboksen Indsæt funktion kan du vælge mellem en række forskellige formler, f.eks. Sum, Antal og Betaling. Efter hver formel findes en mere udførlig beskrivelse af, hvilken beregning der udføres med formlen.
 5. Når du har fundet en formel, som du vil benytte, skal du markere den.
 6. Klik på OK.
 7. Følg anvisningerne for at tilpasse og anvende formlen.

Funktionen Opgaveruder giver dig adgang til forskellige værktøjer, som du kan få brug for, når du arbejder med Excel. Opgaveruden findes til højre på skærmen og vises normalt automatisk, når du åbner Excel.

Sådan åbnes opgaveruden, hvis den ikke åbnes automatisk:

 1. Åbn menuen Vis.
 2. Vælg Opgaverude.
 3. Opgaveruden åbnes i højre side af skærmen.
 4. Hvis du vil skjule funktionen igen, skal du klikke på krydset øverst til højre i opgaveruden.

Der findes en række opgaveruder, som du kan skifte mellem. Sådan gør du for at skifte til en anden opgaverude:

 1. Klik på pilen øverst i opgaveruden.
 2. Vælg én passende mulighed

Med funktionen Værdikontrolrude kan du få vist formler og andet indhold i celler, selvom de befinder sig på et andet regneark eller i en anden projektmappe. Med denne funktion kan du også se, hvad der sker i en celle uden at skulle gå til selve cellen, hvilket er praktisk, hvis du arbejder med rigtigt store regneark. Hvis du f.eks. indtaster data på række 162, som påvirker resultatet i en formel i celle A10, behøver du ikke at gå til celle A10 for at se resultatet, hvis du i stedet overvåger den pågældende celle i værdikontrolruden.

Aktivering af værdikontrol af celler

Sådan åbnes værdikontrolruden:

 1. Åbn menuen Vis.
 2. Vælg Værktøjslinjer.
 3. Klik på Værdikontrolrude.

Sådan aktiveres værdikontrol af celler:

 1. Marker den celle, du vil udføre værdikontrol af.
 2. Højreklik.
 3. Vælg Tilføj værdikontrol.
 4. Alle celler, du vil udføre værdikontrol for, vises i værdikontrolruden.

I værdikontrolruden kan du se, hvilken projektmappe eller hvilket ark cellen tilhører, hvilken værdi der står i cellen, samt hvor cellen befinder sig på siden. Hvis du skifter til et andet regneark eller en anden projektmappe, findes værdikontrollen af de celler, du har angivet, stadig i værdikontrolruden.

Arbejde med Excel 2003

Når du har gennemgået grundelementerne, er det tid til at starte arbejdet med Excel 2003. Lær, hvordan du opretter et skema og en tidsrapport, og hvordan et diagram kan illustrere indholdet i en beregning eller en rapport.
Med funktionen Autofyld kan du let og hurtigt oprette et ugeskema. Sådan gør du:

 1. Åbn en ny projektmappe.
 2. Indtast Mandag i celle B1.
 3. Marker celle B1.
 4. Placer musemarkøren i cellens nederste højre hjørne.
 5. Tryk venstre museknap ned, og hold den nede.
 6. Før musen lige mod højre over det ønskede antal celler.
 7. Når du slipper museknappen, skriver Excel automatisk Tirsdag, Onsdag og så videre i de celler, du har markeret.

Automatisk udfyldning af tider

I cellerne A2, A3 og så videre kan du angive tiderne for skemaet. Funktionen Autofyld fungerer på samme måde med tidsangivelser:

 1. Indtast f.eks. 8:00 i celle A2. Anvend et kolon som afgrænser mellem timer og minutter.
 2. Placer musemarkøren i cellens nederste højre hjørne.
 3. Tryk museknappen ned.
 4. Træk musen lige nedad over det ønskede antal celler.
 5. Når du slipper museknappen, skriver Excel automatisk 09:00, 10:00 og så videre i de celler, du har markeret.

...du kan kun anvende funktionen Autofyld i celler, der befinder sig i én og samme række eller kolonne på regnearket.

For at holde styr på din arbejdstid kan du oprette en tidsrapport, som regner ud, hvor mange timer du har arbejdet hver dag samt den samlede arbejdstid for hele ugen. Sådan gør du:

 1. Åbn en ny projektmappe.
 2. Indtast Kom, Gik og Tid brutto i cellerne B1-D1.
 3. Indtast ugedagene i cellerne A2-A6 (du kan eventuelt anvende funktionen Autofyld).
 4. I celle A7 skal du skrive Total.
 5. Indtast din arbejdstid pr. dag. Det indebærer, at du indtaster det tidspunkt, hvor du startede arbejdet om mandagen, i celle B2 og det tidspunkt, hvor du stoppede arbejdet på samme dag, i celle C2 og så videre. Anvend et kolon som afgrænser mellem timer og minutter.

Ændring af kolonnebredde

Hvis der ikke er plads til indholdet i en celle, fordi kolonnen er for smal, kan du ændre kolonnebredden. Dobbeltklik i kolonnehovedets højre grænse for automatisk at tilpasse bredden til indholdet i cellen.

Summering af arbejdstid pr. dag

Summen for arbejdet tid for mandagen fås ved at trække cellerne i kolonne C fra cellerne i kolonne B. For mandagen indebærer det, at du subtraherer indholdet i celle C2 med indholdet i celle B2. Sådan gør du:

 1. Marker celle D2 i kolonnen Tid brutto.
 2. Indtast tegnet lig med (=) for at starte en formel.
 3. Marker celle C2.
 4. Indtast et minustegn (–).
 5. Marker celle B2.
 6. Tryk på Enter for at få vist resultatet.
 7. Resultatet vises nu i celle D2.

Automatisk udfyldning af formlen

Anvend funktionen Autofyld til at fylde med samme formel fra celle D2 hele vejen ned til celle D6:

 1. Marker celle D2.
 2. Placer musemarkøren i cellens nederste højre hjørne.
 3. Tryk museknappen ned.
 4. Træk musen lige nedad over cellerne D3-D6.
 5. Når du slipper museknappen, skriver Excel automatisk formlen, du netop oprettede, i de celler, du har markeret.
 6. Resultatet vises automatisk i cellerne D3-D6.

En formel i Excel er fra starten altid relativ, hvilket betyder, at den automatisk ændres, når du flytter den til en anden celle. Det betyder, at C2-B2 automatisk bliver til C3-B3, når formlen flyttes et trin nedad.

Format for dato og tid

I normaltilstand beregner Excel tid, det vil sige timer og minutter, som klokkeslæt. Tidsangivelser som 25:30 tolkes derfor som klokkeslættet 1:30 i Excel. For at der i Excel skal vises summen af al arbejdet tid i din rapport som timer og minutter i stedet for klokkeslæt, skal du ændre talformatet i cellerne i kolonnen Tid brutto. Sådan gør du:

 1. Marker cellerne D2-D7.
 2. Højreklik.
 3. Vælg Formater celler.
 4. Klik på fanen Tal.
 5. Vælg indstillingen Tilpasset under Kategori.
 6. På listen under Type skal du vælge formatet [t]:mm:ss.
 7. Klik på OK, når du har foretaget de ønskede valg.

...det er altid vigtigt, at du vælger det rigtige talformat, så Excel forstår, om det er tid, klokkeslæt eller dato, du indtaster i cellerne.

Automatisk summering

Du kan anvende funktionen Autosum til at beregne den samlede arbejdstid i din rapport. Sådan gør du:

 1. Marker den celle, hvor summen skal vises. Det vil sige celle D7.
 2. KKlik på ikonet Autosum på værktøjslinjen. Dette ikon er markeret med tegnet Σ.
 3. Nu omgives celleområdet D2:D6 af en stiplet linje, og Excel foreslår automatisk en formel, som indebærer, at indholdet af disse celler summeres.
 4. Tryk på Enter for at få vist summen.

Tilpasset summering

Når du anvender funktionen Autosum, foreslår Excel altid automatisk summering af tal, som befinder sig i én og samme række eller kolonne på regnearket. Sådan gør du for at markere et andet område til summering:

 • Anvend musen til at udvide eller flytte markeringen, så den omslutter de celler, du vil summere.
 • Tryk på Enter for at få vist resultatet.

Hvis du vil gøre indholdet i en beregning eller en rapport mere overskueligt, kan du vise indholdet af tabellen som et diagram. Sådan oprettes et diagram:

 1. Marker cellerne, der indeholder de data, du vil have vist i diagrammet.
 2. Marker også cellerne, som indeholder de række- eller kolonnenavne, du har oprettet, hvis du vil have, at disse skal ses i diagrammet.
 3. Klik på ikonet Guiden diagram på værktøjslinjen.
 4. I dialogboksen Guiden Diagram skal du vælge, hvilken type diagram, du vil anvende, f.eks. Søjle, Liggende eller Cirkel.
 5. Klik på Næste, og følg anvisningerne på skærmen for at tilpasse diagrammet yderligere.
 6. Med guiden Diagram kan du også tilføje overskrifter, gitterlinjer, forklaringer og etiketter for at fremhæve forskellige dele af diagrammet.
 7. Klik på Udfør, når du er tilfreds med dine valg.

Du kan senere tilpasse værdierne i diagrammet. Det vil sige andre størrelser på de søjler eller sektorer, der indgår i diagrammet. Sådan gør du:

 1. Indtast den nye værdi i tabellen, som diagrammet er tilknyttet.
 2. Diagrammet opdateres automatisk, når du ændrer værdier i de celler, som diagrammet viser.
 3. Hvis du ikke kan se ændringen direkte, kan du trykke på Enter.

Tilføjelse af nye data til et diagram

Hvis du vil føje nye data til et diagram, kan du starte med at indsætte en ny række i selve tabellen:

 1. Højreklik på regnearkets venstre margin.
 2. Vælg Indsæt.
 3. Angiv en værdi i den nye celle.
 4. Tryk på Enter.
 5. Nu vises den nye værdi, som en ny søjle, linje eller sektor i dit diagram.

Hvis cellen med den nye værdi er placeret nederst i tabellen, vises ændringen ikke automatisk i diagrammet. Sådan opdateres diagrammet:

 1. Klik på linjen eller søjlen i diagrammet for at markere de celler i tabellen, der vises i diagrammet.
 2. Anvend derefter musen til at udvide markeringen, så den også omfatter de nye celler.
 3. Tryk på Enter for at opdatere diagrammet.

Anvendelse af produkthjælpen

Produkthjælpen til Excel indeholder stort set alt, hvad du har brug for at vide, når du arbejder med programmet. Sådan åbnes produkthjælpen:

 1. Åbn menuen Hjælp.
 2. Vælg Hjælp til Microsoft Excel, eller tryk alternativt på tasten F1.
 3. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at få svar på dine spørgsmål.

Beskyttelse af dine Excel-dokumenter

I Excel 2003 findes der flere funktioner til øget sikkerhed, som hjælper dig med at beskytte oplysningerne i dine projektmapper og på dine regneark. Lær mere om adgangskodebeskyttelse, og hvordan du kan øge beskyttelsen mod virus.
For at øge sikkerheden, når du f.eks. gemmer dine Excel-dokumenter på en fælles server, kan du vælge at anvende en adgangskode, der hindrer andre brugere i at ændre dit dokument, hvis de ikke har den korrekte adgangskode. Du kan vælge at adgangskodebeskytte hele projektmappen eller blot nogle af de regneark, som projektmappen indeholder.

Aktivering af adgangskodebeskyttelse

Sådan aktiveres adgangskodebeskyttelse for projektmappen:

 1. Åbn menuen Funktioner.
 2. Vælg Beskyttelse.
 3. Klik på Beskyt projektmappe.
 4. Marker afkrydsningsfeltet Struktur.
 5. Angiv en adgangskode.
 6. Klik på OK.
 7. Nu kan brugere uden den korrekte adgangskode åbne og læse din projektmappe men ikke redigere den.

Beskyttelse af et enkelt regneark

Sådan gør du, hvis du vil adgangskodebeskytte et enkelt regneark i din projektmappe:

 1. Skift til det regneark, du vil beskytte.
 2. Åbn menuen Funktioner.
 3. Vælg Beskyttelse.
 4. Klik på Beskyt ark.
 5. Her kan du vælge forskellige muligheder for adgangskodebeskyttelsen.
 6. Marker afkrydsningsfeltet Beskyt regneark og indholdet af låste celler.
 7. Angiv en adgangskode.
 8. Under overskriften Tillad alle dette regnearks brugere at: kan du tilføje handlinger, der også skal kunne udføres i regnearket af brugere uden den korrekte adgangskode, f.eks. formatere celler eller indsætte rækker.
 9. Klik på OK for at gemme de nye indstillinger.

En makrovirus er en speciel type virus, der kan lagres og spredes via en såkaldt makro, der er en funktion, du kan benytte i bestemte typer programmer (f.eks. Excel).

Hvad er en makro?

Hvis du f.eks. ofte skriver en bestemt persons navn, adresse og telefonnummer, kan du slippe for at gentage alle tastetryk, hvis du i stedet indspiller en genvejskommando i form af en makro. Læs mere om oprettelse af en makro i produkthjælpen til Excel.

Hvordan spredes en makrovirus?

En makrovirus er oprettet af en person, der vil ødelægge eller på anden vis forstyrre de computere, der bliver inficeret med virusen. Hvis din computer er virusfri, kan du ikke få virus som følge af de makroer, du selv opretter. Hvis din computer derimod er inficeret, og du opretter et dokument med en makro, som du derefter sender videre til andre, kan modtageren af dokumentet blive ramt af virusen. Det samme gælder, hvis du modtager et dokument fra en afsender med en inficeret computer.

Indstilling af makrosikkerheden

I Excel kan du øge virusbeskyttelsen af dine dokumenter. Sådan gør du:

 1. Åbn menuen Funktioner.
 2. Vælg Indstillinger.
 3. Klik på fanen Sikkerhed.
 4. Klik på knappen Makrosikkerhed under overskriften Makrosikkerhed.
 5. Klik på fanen Sikkerhedsniveau.
 6. Vælg det ønskede niveau ved at markere et af afkrydsningsfelterne. Du kan vælge mellem sikkerhedsniveauerne Lav, Mellem og Høj.

Læs beskrivelserne af de forskellige indstillinger, før du foretager et valg. Microsoft anbefaler sikkerhedsniveauet Høj.

...beskyttelsen mod makrovirus i Excel indebærer ikke nogen fuldstændig beskyttelse af computeren. Du bør også anvende et antivirusprogram.

Sikring af dine programmer

Den bedste måde at holde computeren sikker på, er at sørge for regelmæssig opdatering af de programmer, du benytter. På Microsofts websteder Office Update og Windows Update kan du hente de seneste opdateringer, herunder vigtige sikkerhedsopdateringer og Service Packs, til dine Office-programmer og dit Windows-operativsystem.

Office Produktopdateringer

Windows Update

Egenskaber

Artikel-id: 842977 – Seneste udgave 27. jul. 2004 – Udgave 1

Feedback