Microsoft Security Advisory: Sikkerhedsrisiko i SQL Server kan tillade fjernkørsel af programkode

INTRODUKTION

Microsoft har udgivet Security Advisory vedrørende en sikkerhedsrisiko i Microsoft SQL Server, der kan tillade fjernkørsel af programkode. Security Advisory indeholder ekstra sikkerhedsrelaterede oplysninger. Du kan få vist Security Advisory på følgende Microsoft-websted: Denne artikel indeholder et VB-script, som du kan bruge til at anvende en løsning på alle kørende forekomster af SQL Server på en lokal computer.

EKSEMPEL PÅ ET VB-SCRIPT, DU KAN BRUGE TIL AT ANVENDE LØSNINGEN

Med dette VB-script kan du nægte den offentlige rolle på den udvidede lagrede procedure sp_replwritetovarbin udførelsesrettighed på alle berørte versioner af SQL Server, der kører på den lokale computer.

Microsoft leverer kun programmeringseksempler som illustration – uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, det underforståede ansvar for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Det forudsættes i denne artikel, at du kender det anvendte programmeringssprog samt de værktøjer, der anvendes til at oprette og foretage fejlfinding af procedurer. Microsofts supportmedarbejdere kan hjælpe med at forklare funktionaliteten i forbindelse med en bestemt procedure. De vil dog ikke ændre eksemplerne, så de giver ekstra funktionalitet, eller oprette procedurer, der passer specielt til dine behov.


Kopier koden til en tekstfil, gem filen med filtypenavnet .vbs, og kør derefter scriptet ved hjælp af CScript.exe. Scriptet gennemløber de kørende forekomster af SQL Server på den lokale computer og anvender løsningen på alle de berørte versioner. Du skal tilhøre rollen systemadministrator i de enkelte forekomster af SQL Server for at kunne anvende løsningen. Hvis du ikke har nogen Windows-konto, som tilhører rollen systemadministrator på alle berørte servere, der kører SQL Server, er du muligvis nødt til at køre scriptet fra flere konti. Hvis du bruger en Windows-administratorkonto, som tilhører rollen systemadministrator i Windows Server 2008 og Windows Vista, skal du køre scriptet fra en kommandoprompt med udvidede rettigheder.
'*************************************************************************************
'Beskrivelse: Dette script gennemløber alle de kørende forekomster af SQL Server
' og nægter offentlig adgang til at køre programmer fra proceduren sp_replwritetovarbin på alle
' de berørte versioner.
' LØSNINGEN BØR IKKE BRUGES, HVIS
' DER ER UDGIVET OG INSTALLERET EN SIKKERHEDSOPDATERING.
'*************************************************************************************

OPTION EXPLICIT
ON ERROR RESUME NEXT

' Constant values
CONST EXIT_SUCCESS = 0
CONST EXIT_FAILURE = 1
CONST EXIT_NOINSTANCES = -1
CONST DEFAULTNAMESPACE = "root\default"
CONST STDREGPROV = "stdregprov"
CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
CONST REG_MULTI_SZ = 7
CONST REG_SZ = 1
CONST adCmdText = 1


Call VBMain()

Function VBMain()
Err.Clear
ON ERROR RESUME NEXT

Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount
VBMain = EXIT_SUCCESS
If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then
WScript.Quit EXIT_FAILURE
End If

If IsEmptyNull(sInstances) Then
WScript.Echo "INFO: No instances are present."
VBMain = EXIT_NOINSTANCES
Exit Function
End If

For i = 0 To TotalCount-1
strInstance = sInstances(i,0)
GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)
If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then
WScript.Echo "ERROR: Could not apply the workaround on " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF
VBMain = EXIT_FAILURE
End If
Next

WScript.Echo "INFO: Completed processing all the running SQL instances."
End Function

Function GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)
Err.Clear
ON ERROR RESUME NEXT

Dim sInstances1, sInstances2, i
Dim instCount1, instCount2
GetInstances = FALSE

If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then
WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."
Exit Function
End If

sInstances2 = NULL
If IsOs64Bit() = TRUE Then
If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then
WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."
Exit Function
End If
End If

If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then
WScript.Echo "INFO: No instances present."
WScript.Quit EXIT_SUCCESS
End If

instCount1 = 0
instCount2 = 0
TotalCount = 0
If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then
instCount1 = UBound(sInstances1) + 1
TotalCount = instCount1
End If

If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then
instCount2 = UBound(sInstances2) + 1
TotalCount = TotalCount + instCount2
End If

ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)
if instCount1 > 0 Then
For i = 0 To UBound(sInstances1)
sInstances(i,0) = sInstances1(i)
sInstances(i,1) = True
Next
End If
If instCount2 >0 Then
For i = 0 To UBound(sInstances2)
sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)
sInstances(i+instCount1,1) = FALSE
Next
End If
GetInstances = TRUE
End Function


Function ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)
Err.Clear
ON ERROR RESUME NEXT

Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1
Dim strCommand, strConn
Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix

' Initialize return value
ApplyFix = FALSE

strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"
' Error checking is intentionally left to keep the code short
Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")
Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")

' Open a Connection to the master Database
objConn.Open strConn
If ErrorOccurred("Error: Could not connect to " + strInstance) Then
Set objConn = Nothing
Exit Function
End If

' Validate the version before applying the fix
strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"
objCmd.ActiveConnection = objConn
objCmd.CommandType = adCmdText
objCmd.CommandText = strCommand

Set objRS = objCmd.Execute()
If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = TRUE Then
objConn.Close()
Set objConn = Nothing
ApplyFix = FALSE
Exit Function
End If

strBuildVersion = objRS("version")
strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))

bApplyFix = FALSE
' Apply the workaround only for SQL 2000 and SQL 2005 (RTM, SP1 and SP2) versions
If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then
bApplyFix = TRUE
ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then
bApplyFix = TRUE
End If

If bApplyFix = TRUE Then
strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"
objCmd1.ActiveConnection = objConn
objCmd1.CommandType = adCmdText
objCmd1.CommandText = strCommand
Set objRS1 = objCmd1.Execute()
If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = FALSE Then
WScript.Echo "INFO: Successfully applied the workaround on " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF
ApplyFix = TRUE
End If
Else
WScript.Echo "INFO: Skipping collecting information for " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") as this instance is not vulnerable." + vbCRLF
ApplyFix = TRUE
End If

objConn.Close()
Set objConn = Nothing
Set objCmd = Nothing
Set objCmd1 = Nothing
Set objRS = Nothing
Set objRS1 = Nothing
End Function

Private Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)
Err.Clear
ON ERROR RESUME NEXT

Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx
Dim sMultiStrings, lRc
GetRegValue = TRUE

'Connect to WMI and get an object to STDREGPROV class.
Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")
If b32bit = TRUE Then
objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32
Else
objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64
End If
objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE
set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")
set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)
set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)
If ErrorOccurred("ERROR: Could not connect to WMI namespace " + DEFAULTNAMESPACE) Then
GetRegValue = FALSE
Exit Function
End If

lRc = 0
Select Case iValueType
' We only care about REG_MULTI_SZ
Case REG_MULTI_SZ
strValue = ""
lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)
strValue = sMultiStrings
Case REG_SZ
strValue = ""
lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)
Case Else
GetRegValue = FALSE
End Select

If lRc = 2 Or lRc = 3 Then
GetRegValue = TRUE
strValue = ""
ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then
GetRegValue = FALSE
End If

Set objLocator = Nothing
Set objServices = Nothing
Set objRegistry = Nothing
End Function

Function IsEmptyNull(sCheck)
IsEmptyNull = FALSE
If IsObject(sCheck) Then Exit Function
If IsArray(sCheck) Then Exit Function
If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function
If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUE
End Function

Private Function ErrorOccurred (ByVal strIn)
If Err.Number <> 0 Then
WScript.Echo strIn
WScript.Echo "ERROR: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description
Err.Clear
ErrorOccurred = TRUE
Else
ErrorOccurred = FALSE
End If
End Function

Function IsOs64Bit()
Err.Clear
ON ERROR RESUME NEXT

Dim objProc
Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")
If objProc.Architecture = 0 Then
IsOs64Bit = FALSE
Else
IsOs64Bit = TRUE
End If
End Function

Function GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)
Err.Clear
ON ERROR RESUME NEXT

Dim objServices, objClusters, objCluster
Dim strMacName, isEmpty
Dim strKey, strInstID

GetFullInstance = TRUE

If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then
strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"
Exit Function
End if

strMacName = ""
Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")

' Query Cluster service
Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")
isEmpty = TRUE
If Err.Number = 0 Then
For each objCluster in objClusters
isEmpty = FALSE
Next
End If

Set objServices = Nothing
Set objClusters = Nothing

If isEmpty = TRUE Then
strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
Exit Function
End If

' If we reach here that means the machine is a clustered node.
' So lets query registry to determine whether the SQL instance is clustered or not.
' For SQL 2000 query the following value
' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\Cluster
' ClusterName
strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"
GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
Exit Function
End If

strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"
GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then
strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
Exit Function
End If

' Lets try querying the registry value for 2005/2008 instances
'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL
' RegValue = InstanceName
strInstID = ""
strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"
GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit

If StrComp(strInstID, "") = 0 Then
' If this key doesnt exist, then return back as a SQL 2000 local instance
strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)
Exit Function
End If

strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"
GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit

If StrComp(strMacName, "") = 0 Then
strMacName = "."
End If

strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)
End Function

Function BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)
Dim strPrefix

strPrefix = ""
If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then
strPrefix = "lpc:"
End If

If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then
BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName
Else
BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName
End if
End Function
Du kan finde flere oplysninger om CScript.exe på følgende Microsoft-websted: Bemærk! Vi fraråder, at du bruger scriptet, hvis der er udgivet en sikkerhedsopdatering, og du har installeret denne sikkerhedsopdatering.

KENDTE PROBLEMER, DER KAN OPSTÅ, NÅR DU KØRER SCRIPTET

Problem 1

Der vises følgende fejlmeddelelse, når du kører scriptet:
ERROR: Could not execute "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" on <instancename>
ERROR: 0x-2147217900 - Cannot find the object 'sp_replwritetovarbin', because it does not exist or you do not have permission.
ERROR: Could not apply the workaround on <instancename>.

Årsag 1

Fejlmeddelelsen vises, hvis du ikke har de tilladelser, der kræves for at anvende ændringen. Denne fejlmeddelelse viser, at det var muligt for dig at logge på forekomsten "<navn på forekomst>".


Fejlmeddelelsen vises typisk i SQL Server Express, hvor gruppen "Built-In\Users" har et logon til databasen som standard. Gruppen tilhører dog ikke rollen systemadministrator.

Fejlmeddelelsen vises muligvis også, hvis du har fjernet proceduren sp_replwritetovarbin. Dette var anbefalingen i en rapport fra tredjepart. Vi fraråder dog, at du fjerner den lagrede procedure. Vi anbefaler, at du i stedet anvender denne løsning.

Løsning 1

Kontroller, at den konto, du opretter forbindelse fra, tilhører rollen systemadministrator på den pågældende forekomst af databasen. Hvis brugerkontoen ikke tilhører rollen systemadministrator, kan du enten tildele kontoen denne rolle eller bruge en anden brugerkonto. I SQL Server 2005 og ældre versioner tilhører gruppen "Built-in\Administrators" rollen systemadministrator som standard. Når du kører dette script i Windows Vista eller i Windows Server 2008, skal du kontrollere, at du kører det fra en kommandoprompt med udvidede rettigheder.

Problem 2

Der vises følgende fejlmeddelelse, hvis du kører scriptet i SQL Server 2005:
Error: Could not connect to <instancename>
ERROR: 0x-2147217843 - Login failed for user '<user>'.
ERROR: Could not apply the workaround on <instancename>.

Årsag 2

Denne fejlmeddelelse vises, hvis du ikke kunne oprette forbindelse til forekomsten "<navn på forekomst>", selvom denne forekomst findes.

Fejlmeddelelsen vises typisk, når du opretter forbindelse til forekomster af Windows Internal Database eller Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Brugerkonti har typisk ikke noget logon til disse databaser.

Løsning 2

Kontroller, at den konto, du kører scriptet fra, har et logon, som tilhører rollen systemadministrator, til databasen.

Vi fraråder, at du tilføjer individuelle brugere i Windows Internal Database og i Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)-databaser. Hvis du gør dette, vil de brugere, du tilføjer, muligvis forstyrre databasernes almindelige funktionsmåde. I dette tilfælde skal du kontrollere, at du opretter forbindelse fra en konto, som tilhører rollen systemadministrator. Gruppen "Built-in\Administrators" i Windows tilhører typisk rollen systemadministrator som standard i SQL Server 2005 og ældre versioner. Når du kører dette script i Windows Vista eller i Windows Server 2008, skal du kontrollere, at du kører det fra en kommandoprompt med udvidede rettigheder.

Problem 3

Du bemærker muligvis en forekomst af en database med navnet MICROSOFT##SSEE. Du har dog ikke installeret denne database.

Årsag 3

Der er tale om databasen Windows Internal Database, også kaldet "SQL Server Embedded Edition" eller under tiden "Windows Internal Database" eller "Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)". Den installeres sammen med visse Microsoft-produkter, f.eks. SharePoint Services.

Løsning 3

Løsningsscriptet er udviklet til at kunne bruges sammen med Windows Internal Database. Der er ikke behov for handlinger fra din side.

I nogle programmer fjernes Windows Internal Database ikke, når programmerne fjernes.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du fjerner Windows Internal Database, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
920277 Windows Internal Database er ikke angivet i værktøjet Tilføj eller fjern programmer og fjernes ikke, når du fjerner Windows SharePoint Services 3.0 fra computeren. Artiklen er evt. på engelsk.

Problem 4

Der vises følgende fejlmeddelelse, når du kører scriptet:

Error: Could not connect to .\<instancename>
ERROR: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied

Årsag 4

Denne fejlmeddelelse vises, hvis følgende betingelser er opfyldt:
  • Du har en 32-bit version af SQL Server 2000 installeret på et x64-bit operativsystem.
  • Du har en 64-bit version af SQL Server 2005 eller af SQL Server 2008 installeret på computeren.

Fejlmeddelelsen forekommer, når scriptet bruger en 64-bit-version af filen dbmslpcn.dll. Denne version kan ikke kommunikere med WoW-forekomsterne af SQL Server 2000.

Løsning 4

Start scriptet fra den 32-bit version af filen cscript.exe, der er gemt i mappen %WINDOWS%\SysWOW64. Dermed indlæses filen dbmslpcn.dll i en 32-bit version, som kan registrere WoW-forekomster.

Referencer

Du kan få flere oplysninger om, hvordan du identificerer den version og udgave af SQL Server, du bruger, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
321185 Sådan identificeres din SQL Server-version og udgave. Artiklen er evt. på engelsk.

Yderligere Information

Følgende tabel indeholder en oversigt over vigtige tekniske ændringer i denne artikel. Revisionsnummeret og revisionsdatoen i artiklen angiver muligvis mindre redaktionelle eller strukturelle ændringer i artiklen, der ikke er medtaget i tabellen.
DatoÆndringer
31. december 2008Indeholder et opdateret script, som registrerer forekomster af failoverklynger i SQL Server.
30. december 2008Indeholder et opdateret script, som registrerer 32-bit versioner af SQL Server, der kører på 64-bit versioner af Windows.
Egenskaber

Artikel-id: 961040 – Seneste udgave 9. jan. 2009 – Udgave 1

Feedback