Du er offline. Venter på, at der oprettes forbindelse til internettet igen

Sådan oprettes en RealTimeData-server til Excel

Support til Office 2003 er ophørt

Microsoft ophørte med at yde support til Office 2003 den 8. april 2014. Denne ændring har haft indflydelse på dine softwareopdateringer og sikkerhedsindstillinger. Se, hvad det betyder for dig, og hvordan du kan forblive beskyttet.

Sammenfatning
Microsoft Excel indeholder en ny regnearksfunktion, RTD, der gør det muligt at kalde en COM Automation-server (Component Object Model) med henblik på at hente realtidsdata. I denne artikel beskrives, hvordan du bruger Visual Basic til at oprette en RealTimeData-server, der skal anvendes sammen med Excels RTD-funktion.
Yderligere Information
Regnearksfunktionen RTD har følgende syntaks:
=RTD(ProgID,Server,String1,[String2],...)
Det første argument, ProgID, repræsenterer RealTimeData-serverens automatiske identifikation (ProgID). Argumentet Server angiver navnet på den maskine, som RealTimeData-serveren kører på. Dette argument kan være en null-streng, eller det kan udelades, hvis RealTimeData-serveren skal køre lokalt. De resterende argumenter repræsenterer blot parametre, der sendes til RealTimeData-serveren. Hver enkelt kombination af disse parametre repræsenterer et "emne", der har tilknyttet et "emne-id". Der skelnes mellem store og små bogstaver i parametre. Nedenstående eksempel illustrerer f.eks. kald til RTD-serveren, der ville resultere i tre separate emne-id'er:
=RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", "10")

=RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", "5")

=RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"aaa", "5")
Hvis en COM Automation-serveren skal være en RealTimeData-server, du kan bruge i forbindelse med Excels RTD-funktion, skal den implementere IRTDServer-grænsefladen. Serveren skal implementere alle IRTDServer-metoderne:

ServerStart
Kaldes, når Excel anmoder om det første RTD-emne til serveren. ServerStart returnerer værdien 1, når det lykkes, og en negativ værdi eller 0, når det ikke lykkes. Den første parameter i metoden ServerStart er et tilbagekaldsobjekt, som RealTimeData-serveren bruger til at underrette Excel om, hvordan programmet skal indsamle opdateringer fra RealTimeData-serveren.
ServerTerminate
Kaldes, når Excel ikke længere anmoder om RTD-emner fra RealTimeData-serveren.
ConnectData
Kaldes, hver gang Excel anmoder om et nyt RTD-emne fra RealTimeData-serveren.
DisconnectData
Kaldes, når Excel ikke længere anmoder om et bestemt emne.
HeartBeat
Kaldes af Excel, hvis der er gået et vist tidsrum, siden Excel sidst blev underrettet om opdateringer fra RealTimeData-serveren.
RefreshData
Kaldes, når Excel anmoder om en opdatering af emner. RefreshData kaldes, efter at serveren har underrettet Excel om, at der findes opdateringer, og den returnerer en optælling af de emner, der skal opdateres, samt emne-id og værdi for hvert emne.

Opret en RealTimeData-eksempelserver

I nedenstående eksempel demonstreres, hvordan du opretter og bruger en RealTimeData-server sammen med Microsoft Excel 2002. Denne server indeholder en tæller, der opdateres hvert 10. sekund på et regneark. Serveren accepterer up til to emnestrenge. Den første emnestreng kan være AAA, BBB og CCC. Alle andre emnestrenge anses for at være ugyldige, og serveren returnerer #VALUE! til RTD-funktionen. Den anden streng er en numerisk værdi, der repræsenterer, hvordan den returnerede værdi skal forøges. Hvis den anden streng udelades, nulstilles værdien til 1. Hvis den anden streng ikke er numerisk, returnerer serveren #NUM! til RTD-funktionen.
 1. Start et nyt ActiveX DLL-projekt i Visual Basic.
 2. Klik på References i menuen Project, vælg objektbiblioteket til Excel, og klik derefter på OK.
  Til Microsoft Excel 2002: Microsoft Excel 10.0 Objektbibliotek
 3. Til Microsoft Office Excel 2003: Microsoft Excel 11.0 Objektbibliotek
 4. Klik på Project1 Properties i menuen Project. Rediger Project Name til ExcelRTD, og klik derefter på OK.
 5. Rediger egenskaben Name for klassemodulet Class1 til RTDFunctions. Føj følgende kode til RTDFunctions:
  Option ExplicitImplements IRtdServer 'Interface allows Excel to contact this RealTimeData serverPrivate m_colTopics As Collection  Private Function IRtdServer_ConnectData(ByVal TopicID As Long, Strings() As Variant, GetNewValues As Boolean) As Variant  '** ConnectData is called whenever a new RTD topic is requested    'Create a new topic class with the given TopicId and string and add it to the  'm_colTopics collection  Dim oTopic As New Topic  m_colTopics.Add oTopic, CStr(TopicID)  oTopic.TopicID = TopicID  oTopic.TopicString = Strings(0)  If UBound(Strings) >= 1 Then oTopic.SetIncrement Strings(1)    'For this example, the initial value for a new topic is always 0  IRtdServer_ConnectData = oTopic.TopicValue    Debug.Print "ConnectData", TopicIDEnd FunctionPrivate Sub IRtdServer_DisconnectData(ByVal TopicID As Long)  '** DisconnectData is called whenever a specific topic is not longer needed   'Remove the topic from the collection  m_colTopics.Remove CStr(TopicID)   Debug.Print "DisconnectData", TopicIDEnd SubPrivate Function IRtdServer_Heartbeat() As Long  '** Called by Excel if the heartbeat interval has elapsed since the last time  '  Excel was called with UpdateNotify.  Debug.Print "HeartBeat"End FunctionPrivate Function IRtdServer_RefreshData(TopicCount As Long) As Variant()  '** Called when Excel is requesting a refresh on topics. RefreshData will be called  '  after an UpdateNotify has been issued by the server. This event should:  '  - supply a value for TopicCount (number of topics to update)  '  - return a two dimensional variant array containing the topic ids and the  '   new values of each.    Dim oTopic As Topic, n As Integer  ReDim aUpdates(0 To 1, 0 To m_colTopics.Count - 1) As Variant  For Each oTopic In m_colTopics    oTopic.Update    aUpdates(0, n) = oTopic.TopicID    aUpdates(1, n) = oTopic.TopicValue    n = n + 1  Next  TopicCount = m_colTopics.Count  IRtdServer_RefreshData = aUpdates   Debug.Print "RefreshData", TopicCount & " topics updated"End FunctionPrivate Function IRtdServer_ServerStart(ByVal CallbackObject As Excel.IRTDUpdateEvent) As Long  '** ServerStart is called when the first RTD topic is requested    Set oCallBack = CallbackObject  Set m_colTopics = New Collection  g_TimerID = SetTimer(0, 0, TIMER_INTERVAL, AddressOf TimerCallback)  If g_TimerID > 0 Then IRtdServer_ServerStart = 1    'Any value <1 indicates failure.    Debug.Print "ServerStart"End FunctionPrivate Sub IRtdServer_ServerTerminate()  '** ServerTerminate is called when no more topics are needed by Excel.    KillTimer 0, g_TimerID  '** Cleanup any remaining topics. This is done here since   '  IRtdServer_DisconnectData is only called if a topic is disconnected   '  while the book is open. Items left in the collection when we terminate  '  are those topics left running when the workbook was closed.  Dim oTopic As Topic  For Each oTopic In m_colTopics    m_colTopics.Remove CStr(oTopic.TopicID)    Set oTopic = Nothing  Next  Debug.Print "ServerTerminate" End Sub					
 6. Klik på Add Class Module i menuen Project. Rediger egenskaben Name for klassemodulet til Topic, og rediger egenskaben Instancing til Private. Føj følgende kode til klassemodulet Topic:
  Option ExplicitPrivate m_TopicID As LongPrivate m_TopicString As StringPrivate m_Value As VariantPrivate m_IncrementVal As LongPrivate Sub Class_Initialize()  m_Value = 0  m_IncrementVal = 1End SubFriend Property Let TopicID(ID As Long)  m_TopicID = IDEnd PropertyFriend Property Get TopicID() As Long  TopicID = m_TopicIDEnd PropertyFriend Property Let TopicString(s As String)  s = UCase(s)  If s = "AAA" Or s = "BBB" Or s = "CCC" Then    m_TopicString = s  Else    m_Value = CVErr(xlErrValue) 'Return #VALUE if not one of the listed topics  End IfEnd PropertyFriend Sub Update()  On Error Resume Next 'the next operation will fail if m_Value is an error (like #NUM or #VALUE)  m_Value = m_Value + m_IncrementValEnd SubFriend Sub SetIncrement(v As Variant)  On Error Resume Next  m_IncrementVal = CLng(v)  If Err <> 0 Then    m_Value = CVErr(xlErrNum) 'Return #NUM if Increment value is not numeric  End IfEnd SubFriend Property Get TopicValue() As Variant  If Not (IsError(m_Value)) Then    TopicValue = m_TopicString & ": " & m_Value  Else    TopicValue = m_Value  End IfEnd Property					
 7. Vælg Add Module i menuen Project. Føj følgende kode til det nye modul:
  Public Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, _ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As LongPublic Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As LongPublic Const TIMER_INTERVAL = 5000Public oCallBack As Excel.IRTDUpdateEventPublic g_TimerID As LongPublic Sub TimerCallback(ByVal hWnd As Long, ByVal uMsg As Long, ByVal idEvent As Long, ByVal dwTime As Long)  oCallBack.UpdateNotifyEnd Sub					
 8. Klik på Make ExcelRTD.dll i menuen File for at oprette komponenten.

Brug RTD-serveren i Excel

 1. Start en ny projektmappe i Microsoft Excel.
 2. Indtast følgende formel i celle A1, og tryk derefter på ENTER:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", 5)
  Den første værdi, der returneres, er "AAA: 0". Efter fem sekunder opdateres værdien til "AAA: 10", og efter 10 sekunder opdateres værdien til "AAA:15" osv.

 3. Indtast følgende formel i celle A2, og tryk på ENTER:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"BBB", 3)
  Den første værdi, der returneres, er "BBB: 0". Hvert femte sekund forøges celleværdien med 3.

 4. Indtast følgende formel i celle A3, og tryk på ENTER:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", 5)
  Den første værdi, der returneres, stemmer overens med indholdet i celle A1, da dette er det samme "emne", der er brugt i A1.

 5. Indtast følgende formel i celle A4, og tryk på Enter:
  =RTD("ExcelRTD.RTDFunctions",,"AAA", 10)
  Den første værdi, der returneres, er "AAA: 0." Hvert femte sekund forøges celleværdien, hvilket også er tilfældet med de andre celler. Vær opmærksom på, at den returnerede værdi ikke stemmer overens med indholdet i celle A1 eller A3, fordi den kombination af parametre, der er sendt til serveren, er anderledes.
I dette eksempel blev RTD-serveren kompileret, og Excel brugte kørselsversionen af komponenten. I forbindelse med fejlfinding kan RTD-servere køre fra Visual Basic IDE.

Sådan foretager du en kørsel i fejlfindingstilstand:
 1. Afslut Microsoft Excel, og skift til projektet i Visual Basic.
 2. Tryk på F5 for at starte komponenten. Hvis dialogboksen Project Properties vises, skal du klikke på OK for at vælge standardindstillingen Wait for components to be created.
 3. Kontroller, at vinduet Brugerudtryk er vist i Visual Basic. I takt med, at du indtaster formler i cellerne, og cellerne opdateres, skal du undersøge indholdet i vinduet Brugerudtryk i Visual Basic for at se, hvilke handlinger der udløser de forskellige hændelser.
Bemærkning vedrørende hændelsen DisconnectData

Mens Excel abonnerer på RTD-serveren, udløser programmet hændelsen DisconnectData, når det ikke længere har brug for et emne (f.eks. når du sletter eller rydder en RTD-formel i en celle). Dog kalder Excel ikke DisconnectData for hvert emne til RTD-serveren, når projektmappen er lukket, eller Excel afsluttes. I stedet kalder Excel kun ServerTerminate. Når du opretter en RTD-server, skal du indkode en eventuel oprydning af emner eller andre objekter, når hændelsen ServerTerminate udløses.

(c) Microsoft Corporation 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Bidrag af Lori B. Turner, Microsoft Corporation.

Referencer
Yderligere oplysninger finder du ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
284883 RTD-serveren sender ikke meddelelser om opdatering til flere Excel-forekomster (artiklen er evt. på engelsk)
Egenskaber

Artikel-id: 285339 – Seneste udgave 02/02/2006 17:24:07 – Udgave 4.1

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard, Microsoft Visual Basic 6.0 Professional Edition

 • kbautomation kbhowto KB285339
Feedback