أنت غير متصل حاليًا، وفي انتظار الإنترنت الخاص بك ليقوم بإعادة الاتصال

Enhedsdrivere, der erfaringsmæssigt kan gøre systemet ustabilt, i Windows XP Service Pack 2

INTRODUKTION
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 og Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2) indeholder funktionen Driverbeskyttelse. Denne funktion medvirker til at beskytte operativsystemets stabilitet ved at forhindre operativsystemet i at indlæse drivere, der erfaringsmæssigt forårsager problemer med systemets stabilitet. Driverbeskyttelsen er bygget på den teknologi til programkompatibilitet, der findes i Windows XP. Driverbeskyttelsen er altid aktiv. Funktionen er tilgængelig under opgradering af operativsystemet fra tidligere Windows-versioner og på kørselstidspunktet efter installation af operativsystemet. Driverbeskyttelse er ikke beregnet på at blive deaktiveret af slutbrugeren.

Drivere, der erfaringsmæssigt forårsager stabilitetsproblemer, er angivet på listen i driverbeskyttelsesdatabasen, der findes i Windows XP. Funktionen Driverbeskyttelse kontrollerer databasen for at finde ud af, om en driver skal indlæses i Windows XP.
Yderligere Information
Følgende drivere forårsager erfaringsmæssigt ustabiltitet i XP SP2 og er føjet til listen i Windows XP Driverbeskyttelse:

Program/driver Producent Driver Binary Match Criteria
Security Services and AV Driver Command Software CSS-DVP.SYS Produktversion: 4.90.4.40123 og
Linkdato: 01/23/2004 16:08:00
SMSC LPC Memory Stick Host Controller Sony Smscms.sys Linkdato: 09/02/2003 19:07:48
Windows CE Emulator Microsoft VPCAppSv.sys Produktversion: 6.13.10.2149, og system kører i PAE- eller NX-tilstand
Virtuel PCConnectix VPCAppSv.sys Produktversion: 4.x, og system kører i PAE- eller NX-tilstand

Yderligere oplysninger om funktionen Driverbeskyttelse i Windows XP og om, hvordan du kan få vist de drivere der står på driverbeskyttelseslisten, finder du på følgende Microsoft-websted:
winxp winxpsp2 SMS windowsxpsp2 xpsp2
خصائص

رقم الموضوع: 883775 - آخر مراجعة: 12/26/2006 10:32:00 - المراجعة: 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

  • kbhowto kbinfo KB883775
تعليقات