Microsoft Security Advisory: Sikkerhedsrisiko i SQL Server kan tillade fjernkørsel af programkode

INTRODUKTION
Microsoft har udgivet Security Advisory vedrørende en sikkerhedsrisiko i Microsoft SQL Server, der kan tillade fjernkørsel af programkode. Security Advisory indeholder ekstra sikkerhedsrelaterede oplysninger. Du kan få vist Security Advisory på følgende Microsoft-websted: Denne artikel indeholder et VB-script, som du kan bruge til at anvende en løsning på alle kørende forekomster af SQL Server på en lokal computer.
EKSEMPEL PÅ ET VB-SCRIPT, DU KAN BRUGE TIL AT ANVENDE LØSNINGEN
Med dette VB-script kan du nægte den offentlige rolle på den udvidede lagrede procedure sp_replwritetovarbin udførelsesrettighed på alle berørte versioner af SQL Server, der kører på den lokale computer.

Microsoft leverer kun programmeringseksempler som illustration – uden nogen form for garanti, det være sig udtrykkelig eller underforstået. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, det underforståede ansvar for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Det forudsættes i denne artikel, at du kender det anvendte programmeringssprog samt de værktøjer, der anvendes til at oprette og foretage fejlfinding af procedurer. Microsofts supportmedarbejdere kan hjælpe med at forklare funktionaliteten i forbindelse med en bestemt procedure. De vil dog ikke ændre eksemplerne, så de giver ekstra funktionalitet, eller oprette procedurer, der passer specielt til dine behov.

Kopier koden til en tekstfil, gem filen med filtypenavnet .vbs, og kør derefter scriptet ved hjælp af CScript.exe. Scriptet gennemløber de kørende forekomster af SQL Server på den lokale computer og anvender løsningen på alle de berørte versioner. Du skal tilhøre rollen systemadministrator i de enkelte forekomster af SQL Server for at kunne anvende løsningen. Hvis du ikke har nogen Windows-konto, som tilhører rollen systemadministrator på alle berørte servere, der kører SQL Server, er du muligvis nødt til at køre scriptet fra flere konti. Hvis du bruger en Windows-administratorkonto, som tilhører rollen systemadministrator i Windows Server 2008 og Windows Vista, skal du køre scriptet fra en kommandoprompt med udvidede rettigheder.
'*************************************************************************************'Beskrivelse: Dette script gennemløber alle de kørende forekomster af SQL Server'      og nægter offentlig adgang til at køre programmer fra proceduren sp_replwritetovarbin på alle'      de berørte versioner.'      LØSNINGEN BØR IKKE BRUGES, HVIS'      DER ER UDGIVET OG INSTALLERET EN SIKKERHEDSOPDATERING.'*************************************************************************************OPTION EXPLICITON ERROR RESUME NEXT' Constant valuesCONST EXIT_SUCCESS    = 0CONST EXIT_FAILURE    = 1CONST EXIT_NOINSTANCES  = -1CONST DEFAULTNAMESPACE  = "root\default"CONST STDREGPROV     = "stdregprov"CONST HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002CONST REG_MULTI_SZ    = 7CONST REG_SZ       = 1CONST adCmdText     = 1Call VBMain()Function VBMain()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances(), strInstance, i, TotalCount  VBMain = EXIT_SUCCESS  If GetInstances(sInstances, TotalCount) = FALSE Then    WScript.Quit EXIT_FAILURE  End If  If IsEmptyNull(sInstances) Then     WScript.Echo "INFO: No instances are present."    VBMain = EXIT_NOINSTANCES    Exit Function  End If  For i = 0 To TotalCount-1    strInstance = sInstances(i,0)    GetFullInstance strInstance, sInstances(i,1)    If ApplyFix(sInstances(i,0), strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "ERROR: Could not apply the workaround on " + sInstances(i,0) + "." + vbCRLF      VBMain = EXIT_FAILURE    End If  Next	  WScript.Echo "INFO: Completed processing all the running SQL instances."End FunctionFunction GetInstances(ByRef sInstances, ByRef TotalCount)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT		  Dim sInstances1, sInstances2, i  Dim instCount1, instCount2  GetInstances = FALSE  If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances1, REG_MULTI_SZ, TRUE) Then    WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."    Exit Function  End If  sInstances2 = NULL  If IsOs64Bit() = TRUE Then    If NOT GetRegValue ("", HKEY_LOCAL_MACHINE, "Software\Microsoft\Microsoft SQL Server", "InstalledInstances", sInstances2, REG_MULTI_SZ, FALSE) Then      WScript.Echo "ERROR:Failed to read SQL instances installed on the machine."      Exit Function    End If  End If  If IsEmptyNull(sInstances1) AND IsEmptyNull(sInstances2) Then     WScript.Echo "INFO: No instances present."    WScript.Quit EXIT_SUCCESS  End If      instCount1 = 0  instCount2 = 0   TotalCount = 0  If IsEmptyNull(sInstances1) = FALSE Then    instCount1 = UBound(sInstances1) + 1    TotalCount = instCount1  End If      If IsEmptyNull(sInstances2) = FALSE Then    instCount2 = UBound(sInstances2) + 1    TotalCount = TotalCount + instCount2  End If  ReDim PRESERVE sInstances(TotalCount,1)  if instCount1 > 0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances1)      sInstances(i,0) = sInstances1(i)      sInstances(i,1) = True    Next  End If  If instCount2 >0 Then    For i = 0 To UBound(sInstances2)      sInstances(i+instCount1,0) = sInstances2(i)      sInstances(i+instCount1,1) = FALSE    Next  End If  GetInstances = TRUEEnd FunctionFunction ApplyFix(ByVal strInstance, ByVal strServerName)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT  Dim objConn, objCmd, objCmd1, objRS, objRS1  Dim strCommand, strConn  Dim strBuildVersion, strProductLevel, bApplyFix  ' Initialize return value  ApplyFix = FALSE    strConn = "Provider=sqloledb;Initial Catalog=master;Integrated Security=SSPI;Data Source=" + strServerName + ";"  ' Error checking is intentionally left to keep the code short  Set objConn = CreateObject("ADODB.Connection")  Set objCmd = CreateObject("ADODB.Command")  Set objCmd1 = CreateObject("ADODB.Command")    ' Open a Connection to the master Database  objConn.Open strConn   If ErrorOccurred("Error: Could not connect to " + strInstance) Then    Set objConn = Nothing    Exit Function  End If  ' Validate the version before applying the fix  strCommand = "select SERVERPROPERTY('ProductVersion') as version, SERVERPROPERTY('productlevel') as productlevel"  objCmd.ActiveConnection = objConn  objCmd.CommandType = adCmdText  objCmd.CommandText = strCommand  	  Set objRS = objCmd.Execute()  If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = TRUE Then    objConn.Close()    Set objConn = Nothing    ApplyFix = FALSE    Exit Function    End If  strBuildVersion = objRS("version")  strProductLevel = UCase(objRS("productlevel"))  bApplyFix = FALSE  ' Apply the workaround only for SQL 2000 and SQL 2005 (RTM, SP1 and SP2) versions  If (CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 8) Then    bApplyFix = TRUE  ElseIf CInt(Mid(strBuildVersion,1,1)) = 9 AND (StrComp(strProductLevel,"RTM") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP1") = 0 OR StrComp(strProductLevel,"SP2") = 0) Then    bApplyFix = TRUE  End If 	  If bApplyFix = TRUE Then    strCommand = "deny execute on sp_replwritetovarbin to public"    objCmd1.ActiveConnection = objConn    objCmd1.CommandType = adCmdText    objCmd1.CommandText = strCommand    Set objRS1 = objCmd1.Execute()    If ErrorOccurred("ERROR: Could not execute """ + strCommand + """ on " + strInstance) = FALSE Then      WScript.Echo "INFO: Successfully applied the workaround on " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ")." + vbCRLF      ApplyFix = TRUE    End If  Else    WScript.Echo "INFO: Skipping collecting information for " + strInstance + " (" + strBuildVersion + ") as this instance is not vulnerable." + vbCRLF    ApplyFix = TRUE  End If  objConn.Close()  Set objConn = Nothing  Set objCmd = Nothing  Set objCmd1 = Nothing  Set objRS = Nothing  Set objRS1 = NothingEnd FunctionPrivate Function GetRegValue (ByVal strMachineName, ByVal hMainKey, ByVal strPath, ByVal strValueName, ByRef strValue, ByVal iValueType, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT	  Dim objLocator, objServices, objRegistry, objCtx  Dim sMultiStrings, lRc  GetRegValue = TRUE  'Connect to WMI and get an object to STDREGPROV class.  Set objCtx = CreateObject("WbemScripting.SWbemNamedValueSet")  If b32bit = TRUE Then    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 32  Else    objCtx.Add "__ProviderArchitecture", 64  End If  objCtx.Add "__RequiredArchitecture", TRUE  set objLocator = createobject("wbemscripting.swbemlocator")  set objServices = objLocator.connectserver(strMachineName,DEFAULTNAMESPACE, "", "",,,,objCtx)  set objRegistry = objServices.get(STDREGPROV)  If ErrorOccurred("ERROR: Could not connect to WMI namespace " + DEFAULTNAMESPACE) Then    GetRegValue = FALSE    Exit Function  End If   lRc = 0  Select Case iValueType    ' We only care about REG_MULTI_SZ    Case REG_MULTI_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetMultiStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, sMultiStrings)      strValue = sMultiStrings    Case REG_SZ      strValue = ""      lRC = objRegistry.GetStringValue(hMainKey, strPath, strValueName, strValue)    Case Else      GetRegValue = FALSE  End Select  If lRc = 2 Or lRc = 3 Then    GetRegValue = TRUE    strValue = ""  ElseIf Err.Number OR lRc <> 0 Then    GetRegValue = FALSE  End If    Set objLocator = Nothing  Set objServices = Nothing  Set objRegistry = NothingEnd FunctionFunction IsEmptyNull(sCheck)  IsEmptyNull = FALSE  If IsObject(sCheck) Then Exit Function  If IsArray(sCheck) Then Exit Function  If VarType(sCheck) = vbEmpty Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If VarType(sCheck) = vbNull Then IsEmptyNull = TRUE : Exit Function  If sCheck = "" Then IsEmptyNull = TRUEEnd FunctionPrivate Function ErrorOccurred (ByVal strIn)  If Err.Number <> 0 Then    WScript.Echo strIn    WScript.Echo "ERROR: 0x" & Err.Number & " - " & Err.Description    Err.Clear    ErrorOccurred = TRUE  Else    ErrorOccurred = FALSE  End IfEnd FunctionFunction IsOs64Bit()  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT    Dim objProc  Set objProc = GetObject("winmgmts:root\cimv2:Win32_Processor='cpu0'")  If objProc.Architecture = 0 Then    IsOs64Bit = FALSE  Else    IsOs64Bit = TRUE  End IfEnd FunctionFunction GetFullInstance (ByRef strInstanceName, ByVal b32bit)  Err.Clear  ON ERROR RESUME NEXT   Dim objServices, objClusters, objCluster  Dim strMacName, isEmpty  Dim strKey, strInstID    GetFullInstance = TRUE    If strComp(UCase(strInstanceName), "MICROSOFT##SSEE", 1) = 0 Then    strInstanceName = "np:\\.\pipe\mssql$microsoft##ssee\sql\query"    Exit Function  End if  strMacName = ""  Set objServices = GetObject("winmgmts:root\cimv2")  ' Query Cluster service  Set objClusters = objServices.ExecQuery ("select * from win32_service where Name='ClusSvc' AND Started = TRUE")  isEmpty = TRUE  If Err.Number = 0 Then    For each objCluster in objClusters      isEmpty = FALSE    Next  End If  Set objServices = Nothing  Set objClusters = Nothing  If isEmpty = TRUE Then    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If    ' If we reach here that means the machine is a clustered node.  ' So lets query registry to determine whether the SQL instance is clustered or not.  ' For SQL 2000 query the following value  ' HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\<InstanceName>\Cluster  ' ClusterName  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\" + strInstanceName + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit  If StrComp(strMacName, "") <> 0 Then    strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)    Exit Function  End If  ' Lets try querying the registry value for 2005/2008 instances  'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL  ' RegValue = InstanceName  strInstID = ""  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\Instance Names\SQL"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, strInstanceName, strInstID, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strInstID, "") = 0 Then    ' If this key doesnt exist, then return back as a SQL 2000 local instance    strInstanceName = BuildInstanceName (".", strInstanceName)    Exit Function  End If  strKey = "SOFTWARE\Microsoft\Microsoft SQL Server\" + strInstID + "\Cluster"  GetRegValue "", HKEY_LOCAL_MACHINE, strKey, "ClusterName", strMacName, REG_SZ, b32bit    If StrComp(strMacName, "") = 0 Then    strMacName = "."  End If  strInstanceName = BuildInstanceName (strMacName, strInstanceName)End FunctionFunction BuildInstanceName (ByVal strMachineName, ByVal strInstanceName)  Dim strPrefix    strPrefix = ""  If StrComp(strMachineName, ".") = 0 Then    strPrefix = "lpc:"  End If    If strComp(UCase(strInstanceName), "MSSQLSERVER", 1) = 0 Then    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName  Else    BuildInstanceName = strPrefix + strMachineName + "\" + strInstanceName  End ifEnd Function
Du kan finde flere oplysninger om CScript.exe på følgende Microsoft-websted: Bemærk! Vi fraråder, at du bruger scriptet, hvis der er udgivet en sikkerhedsopdatering, og du har installeret denne sikkerhedsopdatering.
KENDTE PROBLEMER, DER KAN OPSTÅ, NÅR DU KØRER SCRIPTET

Problem 1

Der vises følgende fejlmeddelelse, når du kører scriptet:
ERROR: Could not execute "deny execute on sp_replwritetovarbin to public" on <instancename>
ERROR: 0x-2147217900 - Cannot find the object 'sp_replwritetovarbin', because it does not exist or you do not have permission.
ERROR: Could not apply the workaround on <instancename>.

Årsag 1

Fejlmeddelelsen vises, hvis du ikke har de tilladelser, der kræves for at anvende ændringen. Denne fejlmeddelelse viser, at det var muligt for dig at logge på forekomsten "<navn på forekomst>".

Fejlmeddelelsen vises typisk i SQL Server Express, hvor gruppen "Built-In\Users" har et logon til databasen som standard. Gruppen tilhører dog ikke rollen systemadministrator.

Fejlmeddelelsen vises muligvis også, hvis du har fjernet proceduren sp_replwritetovarbin. Dette var anbefalingen i en rapport fra tredjepart. Vi fraråder dog, at du fjerner den lagrede procedure. Vi anbefaler, at du i stedet anvender denne løsning.

Løsning 1

Kontroller, at den konto, du opretter forbindelse fra, tilhører rollen systemadministrator på den pågældende forekomst af databasen. Hvis brugerkontoen ikke tilhører rollen systemadministrator, kan du enten tildele kontoen denne rolle eller bruge en anden brugerkonto. I SQL Server 2005 og ældre versioner tilhører gruppen "Built-in\Administrators" rollen systemadministrator som standard. Når du kører dette script i Windows Vista eller i Windows Server 2008, skal du kontrollere, at du kører det fra en kommandoprompt med udvidede rettigheder.

Problem 2

Der vises følgende fejlmeddelelse, hvis du kører scriptet i SQL Server 2005:
Error: Could not connect to <instancename>
ERROR: 0x-2147217843 - Login failed for user '<user>'.
ERROR: Could not apply the workaround on <instancename>.

Årsag 2

Denne fejlmeddelelse vises, hvis du ikke kunne oprette forbindelse til forekomsten "<navn på forekomst>", selvom denne forekomst findes.

Fejlmeddelelsen vises typisk, når du opretter forbindelse til forekomster af Windows Internal Database eller Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows). Brugerkonti har typisk ikke noget logon til disse databaser.

Løsning 2

Kontroller, at den konto, du kører scriptet fra, har et logon, som tilhører rollen systemadministrator, til databasen.

Vi fraråder, at du tilføjer individuelle brugere i Windows Internal Database og i Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)-databaser. Hvis du gør dette, vil de brugere, du tilføjer, muligvis forstyrre databasernes almindelige funktionsmåde. I dette tilfælde skal du kontrollere, at du opretter forbindelse fra en konto, som tilhører rollen systemadministrator. Gruppen "Built-in\Administrators" i Windows tilhører typisk rollen systemadministrator som standard i SQL Server 2005 og ældre versioner. Når du kører dette script i Windows Vista eller i Windows Server 2008, skal du kontrollere, at du kører det fra en kommandoprompt med udvidede rettigheder.

Problem 3

Du bemærker muligvis en forekomst af en database med navnet MICROSOFT##SSEE. Du har dog ikke installeret denne database.

Årsag 3

Der er tale om databasen Windows Internal Database, også kaldet "SQL Server Embedded Edition" eller under tiden "Windows Internal Database" eller "Microsoft SQL Server 2000 Desktop Edition (Windows)". Den installeres sammen med visse Microsoft-produkter, f.eks. SharePoint Services.

Løsning 3

Løsningsscriptet er udviklet til at kunne bruges sammen med Windows Internal Database. Der er ikke behov for handlinger fra din side.

I nogle programmer fjernes Windows Internal Database ikke, når programmerne fjernes. Du kan få flere oplysninger om, hvordan du fjerner Windows Internal Database, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
920277 Windows Internal Database er ikke angivet i værktøjet Tilføj eller fjern programmer og fjernes ikke, når du fjerner Windows SharePoint Services 3.0 fra computeren. Artiklen er evt. på engelsk.

Problem 4

Der vises følgende fejlmeddelelse, når du kører scriptet:
Error: Could not connect to .\<instancename>
ERROR: 0x-2147467259 - [DBNETLIB][ConnectionOpen (Connect()).]SQL Server does not exist or access denied

Årsag 4

Denne fejlmeddelelse vises, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 • Du har en 32-bit version af SQL Server 2000 installeret på et x64-bit operativsystem.
 • Du har en 64-bit version af SQL Server 2005 eller af SQL Server 2008 installeret på computeren.
Fejlmeddelelsen forekommer, når scriptet bruger en 64-bit-version af filen dbmslpcn.dll. Denne version kan ikke kommunikere med WoW-forekomsterne af SQL Server 2000.

Løsning 4

Start scriptet fra den 32-bit version af filen cscript.exe, der er gemt i mappen %WINDOWS%\SysWOW64. Dermed indlæses filen dbmslpcn.dll i en 32-bit version, som kan registrere WoW-forekomster.
Referencer
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du identificerer den version og udgave af SQL Server, du bruger, ved at klikke på nedenstående artikelnummer for at få vist artiklen i Microsoft Knowledge Base:
321185Sådan identificeres din SQL Server-version og udgave. Artiklen er evt. på engelsk.
Yderligere Information
Følgende tabel indeholder en oversigt over vigtige tekniske ændringer i denne artikel. Revisionsnummeret og revisionsdatoen i artiklen angiver muligvis mindre redaktionelle eller strukturelle ændringer i artiklen, der ikke er medtaget i tabellen.
DatoÆndringer
31. december 2008Indeholder et opdateret script, som registrerer forekomster af failoverklynger i SQL Server.
30. december 2008Indeholder et opdateret script, som registrerer 32-bit versioner af SQL Server, der kører på 64-bit versioner af Windows.
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service
Egenskaber

Artikel-id: 961040 – Seneste udgave 01/09/2009 14:05:55 – Udgave 3.0

Windows Internal Database, Microsoft SQL Server 2005 Service Pack 2, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4

 • kbpubtypekc kbfix kbbug kbsecvulnerability kbsecbulletin kbsecurity KB961040
Feedback